UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO MESTRADO EM DINÂMICAS DO ESPAÇO HABITADO

Livre

0
0
214
1 year ago
Preview
Full text

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA DE PốS-GRADUAđấO EM ARQUITETURA E URBANISMO

MESTRADO EM DINÂMICAS DO ESPAÇO HABITADO

  

CRISTINE GONÇALVES DE CASTRO

Relações de Poder no Complexo Fabril Têxtil de Rio Largo: identificando inter-

relações socioespaciais

  

Maceió

2015

  

CRISTINE GONÇALVES DE CASTRO

Relações de Poder no Complexo Fabril Têxtil de Rio Largo: identificando inter-

relações socioespaciais

  Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de

  Alagoas, como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

  Orientadora: Profa. Dra. Josemary Omena Passos Ferrare. Co-orientadora: Profa. Dra. Suzann Flavia Cordeiro de Lima.

  

Maceió

2015

  Catalogação na fonte Universidade Federal de Alagoas Biblioteca Central Divisão de Tratamento Técnico C355r Castro, Cristine Gonçalves de Bibliotecária Responsável: Helena Cristina Pimentel do Vale inter-relações socioespaciais / Cristine Gonçalves de Castro. – 2015. Relações de poder no complexo fabril têxtil de Rio Largo : identificação Orientadora: Josemary Omena Passos Ferrare. 211 f. : il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo : Dinâmicas do Espaço Coorientadora: Suzann Flavia Cordeiro de Lima. Apêndices: f. 191-206. Urbanismo. Maceió, 2015. Habitado) – Universidade Federal de Alagoas. Faculdade de Arquitetura e Bibliografia: f. 185-190. I. Título. 1. Rio Largo (AL) – Historiografia. 2. Relações de poder. 3. História oral. Anexos: f. 207-211.

  CDU: 72: 981.35Rio Largo(AL)

   ,1752'8d­2

  (VWD GLVVHUWDomR LQWLWXOD VH

  5HODo}HV GH 3RGHU QR &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO

GH 5LR /DUJR LGHQWLILFDQGR LQWHU UHODo}HV VRFLRHVSDFLDLV (OD WHYH FRPR HVSDoR

  GH HVWXGR R SHUtPHWUR XUEDQR DUTXLWHW{QLFR UHPDQHVFHQWH GD LQG~VWULD Wr[WLO GR PXQLFtSLR GH 5LR /DUJR $ODJRDV LQVWDXUDGR HP ILQV GR VpFXOR ;,; H FRP DSRJHX HP PHDGRV GR VpFXOR ;; (P VHX DUUDQMR HVSDFLDO UHVHUYDP VH LPSRUWDQWHV HGLILFDo}HV VHFXODUHV GR FRQWH[WR IDEULO FRPR SRU H[HPSOR DV UXtQDV UHPDQHVFHQWHV GDV IiEULFDV 3URJUHVVR H &DFKRHLUD XPD YLOD RSHUiULD FRP HGLILFDo}HV UHVLGHQFLDLV R GHSDUWDPHQWR GH VD~GH R FOXEH FRP R FDVVLQR H DV LJUHMDV HVFRODV FUHFKH FLQHPD HTXLSDPHQWRV XUEDQRV HQWUH RXWURV FRQVLVWLQGR DVVLP DV FDUDFWHUtVWLFDV GH XP Q~FOHR XUEDQL]DGR

  ,QYHVWLJDU HVVH FRPSOH[R IDEULO p XPD IRUPD GH REWHU PDLV GDGRV SDUD D KLVWRULRJUDILD GH $ODJRDV FRPR WDPEpP RIHUHFHU DR PXQLFtSLR ULRODUJXHQVH PDLV UHJLVWURV GR TXH R PHLR IDEULO IRL SDUD D VRFLHGDGH ORFDO SHUSDVVDQGR SHOD FXOWXUD UHPHPRUDGD GR ILDU WHFHU H FRPHUFLDOL]DU DWp FKHJDU DRV UHWRUQRV GHVVH

  IXQFLRQDPHQWR SDUD D IRUPDomR VRFLDO GD pSRFD &RQIRUPH VHUi DSUHVHQWDGR D OLWHUDWXUD VREUH RV SURFHVVRV LQGXVWULDLV Wr[WHLV GHVVH ORFDO DSHQDV WRPDUDP PDLRU SURSRUomR QRV ~OWLPRV FLQFR DQRV 'RV WULQWD H FLQFR DQRV TXH VH VXFHGHUDP GR FRPSOHWR IHFKDPHQWR GH VXDV XQLGDGHV GH SURGXomR WDOYH] QmR VHMD SRVVtYHO WHU JUDQGHV H[SHFWDWLYDV GH HQFRQWUDU SHUVRQDJHQV GR ODERU Wr[WLO SDUD UHIHUHQGDU VXD KLVWyULD

  $ IRUPDomR LQLFLDO GHVVH FRPSOH[R IDEULO VH GHX TXDQGR 5LR /DUJR HUD DLQGD

  XP SRYRDGR GH 6DQWD /X]LD GR 1RUWH TXH VHJXQGR 0HQGRQoD DJORPHUDYD

  6DWXED H 5LR /DUJR FRQWLQXDPHQWH H VmR HVVHV WUrV PXQLFtSLRV YLVXDOL]DGRV FDUWRJUDILFDPHQWH QD ILJXUD $ GLVSRVLomR GHVVHV WUrV ORFDLV WUDQVFRUUH DWp ILQV GH TXDQGR R SRYRDGR 5LR /DUJR p HOHYDGR SRU GHFUHWR HVWDGXDO D PXQLFtSLR

  1HVVD pSRFD R FRPSOH[R DVVLVWLD VHXV SHUtRGRV iXUHRV GH SURGXomR H HYROXomR HVSDFLDO VHJXQGR GDGRV GR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUDILD H (VWDWtVWLFD ,%*(

  6HJXQGR %DUURV S R QRPH GR PXQLFtSLR 5LR /DUJR p DOXVLYR j FRQVLGHUiYHO ODUJXUD TXH R ULR 0XQGD~ TXH VH HVWHQGH SRU VHX WHUULWyULR VHPSUH

  

%DUURV S FRPSOHPHQWD WmR DILUPDomR TXDQGR FLWD 2 GLWR HQJHQKR ILFRX VHQGR FKDPDGR DSUHVHQWRX 2 ULR FRUWD D UHJLmR H DEULJRX SRU YROWD GR VpFXOR ;9,,, R (QJHQKR 5LR /DUJR LQVWDXUDGR jV VXDV PDUJHQV PDLV ODUJDV HQJHQKR TXH GLQDPL]RX D IRUPDomR GR SRYRDGR ORFDO GH 6DQWD /X]LD GR 1RUWH

  $LQGD VHJXQGR GDGRV GR ,%*( HVVH FRPSOH[R IDEULO HVSDFLDOL]DGR QD FLGDGH GH 5LR /DUJR GHILQH VH DLQGD HP QLWLGH] 5LR /DUJR FRPSUHHQGH FRPR SULQFLSDLV EDLUURV 7DEXOHLUR GR 3LQWR 0DWD GR 5ROR *XVWDYR

  3DLYD &DFKRHLUD &HQWUR 5LR /DUJR H /RXUHQoR GH $OEXTXHUTXH 1R DSHQGLFH $ Ki XPD GHPDUFDomR JHUDO GHVVD GLYLVmR DGPLQLVWUDWLYD FRP GHVWDTXH SDUD RV EDLUURV DQWLJDPHQWH Wr[WHLV *XVWDYR 3DLYD H &HQWUR

  )LJXUD 3RVLFLRQDPHQWR FDUWRJUiILFR GD FLGDGH GH 5LR /DUJR $/ )RQWH $XWRUD $GDSWDGR GH 0(1'21d$

  $V DXWRUDV &DVWUR H )HUUDUH S H[S}HP D ORFDomR ItVLFD GH 5LR /DUJR ILJXUD H ID]HP XPD EUHYH FRQVWDWDomR GR SDWULP{QLR LQGXVWULDO QRV GLDV DWXDLV

 • LVWRULRJUDILFDPHQWH UHFRQKHFLGR FRPR R WHUFHLUR PXQLFtSLR PDLV DQWLJR GD

  0LFURUUHJLmR GH 0DFHLy ORFDOL]D VH SUy[LPR H DFHVVtYHO j &DSLWDO GR (VWDGR GH $ODJRDV 0DFHLy SHUID]HQGR XPD iUHD ItVLFD GH NPð H FRQWDQGR FRP DSUR[LPDGDPHQWH PLO KDELWDQWHV UHVLGHQWHV $ DWLYLGDGH Wr[WLO ULR ODUJXHQVH IRL GHVDWLYDGD QR VpFXOR ;; H QD SDLVDJHP GH SDWULP{QLR LQGXVWULDO YrHP VH QRV GLDV DWXDLV HGLILFDo}HV UHVLGrQFLDV SUySULDV RX DOXJDGDV PXLWDV DSHQDV SDUFLDOPHQWH RFXSDGDV H XQLGDGHV FRP XVRV LPSURYLVDGRV RX Mi HP DUUXLQDPHQWR SHOR DEDQGRQR WRWDO GH GpFDGDV

  (VVH FRPSOH[R IDEULO GH DWLYLGDGH Wr[WLO GHPDUFDGR SRU XPD SDLVDJHP SDLVDJHP FRQVLGHUDGD KRMH FRPR SDWULP{QLR LQGXVWULDO DSUHVHQWD VH DLQGD VREUH DVSHFWRV GH XP Q~FOHR IDEULO UHFRQKHFLGR SHOR PHLR DFDGrPLFR H FRPXQLGDGH ORFDO FRPR µYLOD RSHUiULD GH 5LR /DUJR¶ HQWUH RXWUDV GR]H XQLGDGHV GHQWUR GR HVWDGR GH $ODJRDV DVSHFWRV TXH VHUmR HOHQFDGRV QHVWD GLVVHUWDomR

  $ YLOD RSHUiULD GH 5LR /DUJR GHPDUFRX XP IRUPDWR FDUDFWHUtVWLFR GRV FRPSOH[RV IDEULV TXH DOJXQV SHVTXLVDGRUHV GHQRPLQDP SRU VXD LQIUDHVWUXWXUD ItVLFD VRFLDO H HWF FRPR ³FLGDGH IiEULFD´ +2%6%$:0 S RX ³PLQL FLGDGH´ 9,$11$ 7DLV FRGLQRPHV IRUDP DSUHVHQWDGRV SRU DXWRUHV TXH H[SHULPHQWDUDP D DSDUHQWH FRPSOHWXGH H ³DXWR SURYLPHQWR´ GDV FLGDGHV VXUJLGDV GR GHVHQYROYLPHQWR LQGXVWULDO FRPSRQGR XP SDWULP{QLR KLVWyULFR TXH SDUD D FLGDGH GH

  5LR /DUJR DLQGD SRVVXL SRXFD GHQRWDomR KLVWRULRJUiILFD QR PHLR DFDGrPLFR $ FLGDGH IiEULFD GH 5LR /DUJR UHYHOD VH SHUDQWH HVWD FRQFLVD DSUHVHQWDomR

  FRPR XP ORFDO FRP PXLWDV SURSRVLo}HV LQYHVWLJDWLYDV $OJXQV IDWRUHV HOHQFDP HVWD FRQVWDWDomR KDMD YLVWD VXD FRQIRUPDomR ItVLFD R SDWULP{QLR KLVWyULFR HP UXtQDV RX PHVPR DEDQGRQDGR XPD YLOD RSHUiULD QmR PDLV YLOD HPERUD DLQGD UHFRQKHFLGD FRPR WDO HQWUH RXWURV WHPDV SRVVtYHLV 1HVWH VHQWLGR HVVD SHVTXLVD LQWHQFLRQD LQWHUSUHWDU DV DSUHHQV}HV VRFLRHVSDFLDLV GH LQGLYtGXRV D SDUWLU GDV OHPEUDQoDV GH TXHP FRQYLYH QHVVH HVSDoR UHPDQHVFHQWH UHFRQVWLWXLQGR VXD KLVWyULD UHPHPRUDGD

  3DUD GHVHQYROYHU DV LGHQWLILFDo}HV GDV UHODo}HV VRFLRHVSDFLDLV GR DPELHQWH RXWURUD Wr[WLO HVWH WUDEDOKR HVWUXWXURX TXDWUR FDStWXORV GH YROXPHV WH[WXDLV FRQFHUQHQWHV &RQIRUPH R VXPiULR HVWHV IRUDP GLYLGLGRV HP XPD RUGHP TXH VH

  VLWXD GR PDLV JHUDO GD LQVWDXUDomR GD LQGXVWULDOL]DomR j LQG~VWULD Wr[WLO DODJRDQD DV UHODo}HV GH SRGHU QD LQG~VWULD DV FRQVWUXomR H DSOLFDomR PHWRGROyJLFD H QR ~OWLPR FDStWXOR DV FRQVWDWDo}HV DQWH DV DIHULo}HV VRFLRHVSDFLDLV GHQRWDGDV QR PHLR VRFLDO GR HVSDoR Wr[WLO

  

(ULF +REVEDZP XVD HVWD H[SUHVVmR DQRV DQWHV HP VXD REUD ³$ HUD GR FDSLWDO´  HGLomR 

HGLomR TXDQGR HVWXGD FRORFDo}HV GR VRFLyORJR 7RHQQLHV H DQDOLVD D ³FLGDGH DQWLTXDGD H D

PHWUySROH FDSLWDOLVWD´ FRPR XPD FLGDGH GH WDPDQKR µPpGLR¶ RQGH GH SHTXHQDV VH WUDQVIRUPDYDP

HP JUDQGHV FLGDGHV 7RHQQLHV p FLWDGR SRU -RVp 6LOYD H 9DQHLGH 6LOYD S ³$V IiEULFDV

Wr[WHLV > @ GHUDP R VRSUR PRGHUQL]DGRU GH XUEDQL]DomR HP 5LR /DUJR WUDQVIRUPDQGR D QDTXLOR TXH

  

7RHQQLHV GHQRPLQRX GH µFLGDGH IiEULFD¶ RX VHMD XPD FLGDGH FDSLWDOLVWD TXH D ULJRU HUDP FLGDGH GH

SRUWH PpGLR

0{QLFD 9LDQQD DVVLP FRPR +REVEDZP ID] XVR GHVVD H[SUHVVmR SDUD GHVLJQDU D

  'HVVD IRUPD ID]HQGR XVR GH XPD UHYLVmR ELEOLRJUiILFD R FDStWXOR WH[WXDO LQLFLDO FDStWXOR GRLV DERUGD D LQGXVWULDOL]DomR FRP IRFR QR FRQWH[WR KLVWyULFR GD LQG~VWULD Wr[WLO H PDLRU UHSUHVHQWDWLYLGDGH VREUH D HVSDFLDOL]DomR Wr[WLO DODJRDQD (VVH FDStWXOR GHVFUHYH D LPSRUWkQFLD GD LQGXVWULDOL]DomR VLWXD VXD GRPLQkQFLD H RSHUDFLRQDOL]DomR SHUDQWH SURGXomR PmR GH REUD H HVSDoR ItVLFR $GRWDP VH DXWRUHV SHOR WHPD GD LQGXVWULDOL]DomR HP VL H VHX PHLR VRFLRHVSDFLDO GHVVH SHUtRGR FRPR D REUD FOiVVLFD GH (QJHOV :HEHU +REVEDZP 'HFFD HQWUH RV DXWRUHV QDFLRQDLV 6WHLQ 6HYFHQNR

  6LQJHU HQWUH RXWURV DOpP GH DXWRUHV SDUD H[SRU FRQVWDWDo}HV QRV GRPtQLRV GR HVWDGR DODJRDQR FRPR &RUUHLD $OPHLGD HQWUH RXWURV

  $LQGD QHVWH FDStWXOR VmR DSUHVHQWDGRV RV FRQFHLWRV GH SRGHU H VHX H[HUFtFLR HQWUH RXWURV DUJXPHQWRV H FRORFDo}HV GLUHFLRQDGRV SHOD QHFHVVLGDGH GH

  VXD H[SRVLomR TXH VXEVLGLD R WHPD GD GLVVHUWDomR R GH UHODo}HV GH SRGHU GR HVSDoR GD LQG~VWULD Wr[WLO ULRODUJXHQVH (QWUH RV DXWRUHV TXH WUDWDP GH SRGHU )RXFDXOW IRL DGRWDGR FRPR R SULQFLSDO SRU VHU UHIHUrQFLD QDV GLVFXVV}HV VREUH SRGHU H DV UHODo}HV GH SRGHU QRV GRPtQLRV GD LQG~VWULD 3RUpP DLQGD VH UHFRUUH D RXWURV DXWRUHV TXH GLVFXWHP FRQFHLWRV IRXFDXOWLDQRV

  2 WHUFHLUR FDStWXOR H[S}H R UHFRUWH WHPSRUDO GR HVSDoR ULRODUJXHQVH FRP UHOHYkQFLD HVSHFLDO j LQVWDXUDomR µIDEULFR Wr[WLO¶ HVSDoR GH FRHUrQFLDV H FRQWUDGLo}HV TXH HVWH WUDEDOKR SURFXUD GHVWULQFKDU DR UHFRQVWLWXLU VXD KLVWyULD

  1HVVH tQWHULP HVWmR GHVFULWDV D GLVSRVLomR HVSDFLDO GDV XQLGDGHV GH SURGXomR DV HVWUXWXUDV GH DSRLR H VHUYLoR RV LQGLYtGXRV TXH FRPSXQKDP HVVH HVSDoR HQWUH RXWURV SRQWRV LQYHVWLJDGRV HP REUDV TXH WUDWDP HVVD WHPiWLFD (VWH FDStWXOR SURFXURX SRUPHQRUL]DU D GHVFULomR HVSDFLDO GR XUEDQR DUTXLWHW{QLFR Wr[WLO H VXD

  IXQFLRQDOLGDGH SHUDQWH D SURGXomR R LQGLYtGXR Wr[WLO D SRVLomR VRFLDO D SRVLomR WUDEDOKLVWD H FRWLGLDQD DOpP GDV YLYrQFLDV HVSDFLDLV &RPR SRQWXD $OPHLGD

  >2 HVSDoR p@ XP REMHWR GH P~OWLSORV HQXQFLDGRV LQGR GR HFRQ{PLFR SRLV p

  XPD XQLGDGH GH SURGXomR DR HWQRJUiILFR SRLV p XP FRQMXQWR GH KiELWRV H FRVWXPHV PRGRV GH FRPSRUWDPHQWRV FRQVWUXtGRV HP FLPD GH XPD UDL] TXH

p MXVWDPHQWH D KLVWyULD GR OXJDU $/0(,'$

  $VVLP FRPR GHVFUHYH $OPHLGD R HVSDoR UHIOHWH HP VXD HVSDFLDOLGDGH

  VRFLRFXOWXUDO XPD XQLGDGH GH SURGXomR GH GLQDPLFLGDGH SUySULD j YLGD VRFLDO GRV LQGLYtGXRV DOL LQVHULGRV UHIOH[R GD LPDJpWLFD IRUPDGD SHOD KLVWyULD TXH UHFXSHUD

  

7UDWD VH GR VHJXQGR FDStWXOR GD GLVVHUWDomR SRLV SHUDQWH DV QRUPDV GD ELEOLRWHFD GD 8)$/ R YLYrQFLDV DWUDYpV GD PHPyULD GH TXHP YLYHX RX DEVRUYHX QDTXHOH PHLR DUTXLWHW{QLFR XUEDQR YLVWR FRPR XP GHVHQKR XUEDQR UHVLVWHQWH DR WHPSR H XP HVSDoR RQGH FRVWXPHV H FRPSRUWDPHQWRV VH PDQLIHVWDP

  'DQGR SURVVHJXLPHQWR R TXDUWR FDStWXOR WUDWD GD PHWRGRORJLD XWLOL]DGD QD GLVVHUWDomR H GD DSUHVHQWDomR GH WRGR R LQVWUXPHQWDO PHWRGROyJLFR 'LVSRVWR HP HWDSDV SHUWLQHQWHV j SURSRVWD PHWRGROyJLFD DGRWDGD HVWH FDStWXOR SURFXURX XWLOL]DU WpFQLFDV IDYRUiYHLV D DSURSULDo}HV GDV UHODo}HV VRFLDLV HVSDFLDLV H DV

  VRFLRHVSDFLDLV 3RU HVWD OyJLFD R WUDEDOKR DGRWRX D SHVTXLVD GDV PHPyULDV IDEULV j

  5LR /DUJR Wr[WLO FRP R HPSUHJR GD +LVWyULD 2UDO + 2 PHWRGRORJLD TXH LQYHVWLJD DV PHPyULDV UHFRUGDo}HV GRV GHSRHQWHV HQWUHYLVWDGRV TXH YLVDP j DSURSULDomR QDUUDWLYD GDV LQWHU UHODo}HV GR PHLR

  1D DSOLFDomR GH XPD SHVTXLVD SLORWR H HP DVVHVVRUDPHQWRV GH RULHQWDomR DFDGrPLFD IRL VXJHULGR R XVR GR ³PDSD PHQWDO´ RX ´PDSD HVTXHPiWLFR´ PpWRGR DGRWDGR DR TXH WXGR LQGLFD RULJLQDULDPHQWH SRU /\QFK FRP H[SUHVVmR SRSXODUL]DGD D SDUWLU GH VHX WUDEDOKR H HQGRVVDGD SRU 'HO 5LR TXH WHP FRPR WpFQLFD ³GHVHQKDU XP HVERoR GD FLGDGH´ GHWDOKDQGR SHUFXUVRV H GHVFUHYHQGR DV SDUWHV PDLV GLVWLQWDV RX GH PDLRU LPSRUWkQFLD SDUD D PHPyULD GR LQGLYtGXR (VWD WpFQLFD IDYRUHFHX D HYRFDomR GH IRUPDV GH LQWHUSUHWDomR H FRPXQLFDomR HVSDFLDO

  $LQGD QHVWH FDStWXOR HQWUH PpWRGRV H WpFQLFDV IRL H[SRVWD D DGRomR GD DQiOLVH GH GLVFXUVR TXH FRQWHPSOD R PHLR GH HVWXGR GLVFXUVLYR GRV GLiORJRV GD RUDOLGDGH H GH LQWHUSUHWDo}HV HP IDFH DR PDSD HVTXHPiWLFR 7DPEpP IRUDP H[SRVWRV QHVWH FDStWXOR RV GRFXPHQWRV GHVHQYROYLGRV SDUD D DSOLFDomR LQ ORFR H D GLDJUDPDomR GRV GHSRHQWHV HQWUHYLVWDGRV DOpP GH GHPDLV VLWXDo}HV

  1R TXLQWR FDStWXOR H[S}HP VH GH IRUPD VLVWHPDWL]DGD DV LQWHUSUHWDo}HV

  VRFLRHVSDFLDLV FRP IRFR jV UHODo}HV GH SRGHU GR HVSDoR HP TXHVWmR PRVWUDQGR DV UHOHYkQFLDV FRPXQV H FRQWUDGLWyULDV GR PHLR H RV UHJLVWURV KLVWyULFRV SHOD UHFRQVWLWXLomR KLVWyULFD 2 IHFKDPHQWR GLVVHUWDWLYR SURFXURX HPSHQKDU VH HP DSUHVHQWDU R TXH DV FRQGLo}HV VRFLRHVSDFLDLV GR PHLR QmR PDLV Wr[WLO GLVS}HP KRMH DSyV D LGHQWLILFDomR GDV LQWHU UHODo}HV VRFLRHVSDFLDLV

  

.HYLQ /\QFK IRL XP LPSRUWDQWH DXWRU QR kPELWR GR XUEDQLVPR UHVSRQViYHO SHOD REUD $ ,PDJHP GD

  1HVWH HVWXGR IRL H[SORUDGR FRQMXQWR DR PHLR VRFLDO ULRODUJXHQVH DV KLVWRULFLGDGHV YLYLGDV SHORV LQGLYtGXRV TXH IRUDP WUDEDOKDGRUHV Wr[WHLV RX TXH DEVRUYHUDP QD RUDOLGDGH RV FRQWH~GRV GHVVHV WUDEDOKDGRUHV &UHGLWDP VH D HVWHV

  VLJQLILFDWLYRV UHSUHVHQWDQWHV GR PHLR RXWURUD IDEULO RV UHVXOWDGRV DWLQJLGRV &RQVLGHUD VH TXH HVWH HVWXGR EXVFD QHVVHV LQGLYtGXRV DV GHVFULo}HV VRFLRHVSDFLDLV GR SHUtRGR IDEULO FRPR R PRPHQWR GDV SURGXo}HV Wr[WHLV GR VRP GR IXHWH GD PRUDGLD RSHUiULD HQWUH RXWURV DVSHFWRV SUySULRV GDTXHOH RUJDQLVPR IDEULO 7DLV DVSHFWRV IRUDP GHVHQYROYLGRV D SDUWLU GDV UHODo}HV GH SRGHU QtWLGDV SDUD DOJXQV H LQH[LVWHQWHV SDUD RXWURV PDV GHQRWDGRUDV GD FULDomR GH XP HPSUHHQGLPHQWR

  IDEULFDGRU GH LQGLYtGXRV WUDEDOKDGRUHV Wr[WHLV PRUDGRUHV GHVVH PHVPR PHLR H YLYHQFLDGRUHV GH XP DPELHQWH TXH DUWLFXODYD GLYHUVDV IXQo}HV

  (VSHUD VH TXH HVWH WUDEDOKR GLVVHUWDWLYR FRQWULEXD SDUD R PDLRU FRQKHFLPHQWR

  VRFLRHVSDFLDO GD DQWLJD 5LR /DUJR Wr[WLO H SDUD D SUHVHUYDomR GD PHPyULD FROHWLYD

  IDEULO H TXH VXD FRQWULEXLomR Yi DOpP GH XPD UHFRQVWLWXLomR KLVWyULFD

  

(QWHQGD VH KLVWRULFLGDGH FRPR R WHUPR TXH GL] UHVSHLWR D XPD TXDOLGDGH TXH RV KRPHQV GH

GHWHUPLQDGR SHUtRGR FRPSDUWLOKDP XQV FRP RV RXWURV XPD IXQomR FRPXP D WRGRV GDTXHOH SHUtRGR

/( *2)) S $VVLP D KLVWRULFLGDGH LQGLFD R SHUWHQFHU GH FDGD LQGLYtGXR D VHX WHPSR H

   ',1Æ0,&$ '$ ,1'8675,$/,=$d­2 ( $6 5(/$d®(6 '$ ,1'Ò675,$ 7Ç;7,/ 12 3$Ë6

  3DUWLQGR GH XPD UHYLVmR ELEOLRJUiILFD REMHWLYDQGR LQWHLUDU R OHLWRU D HVSDFLDOL]DU KLVWRULFDPHQWH RV SURFHVVRV GD LQG~VWULD Wr[WLO EUDVLOHLUD HVWD GLVVHUWDomR FRQWH[WXDOL]D SURFHGLPHQWRV GH IDYRUHFLPHQWR Wr[WLO SDUD R SDtV R %UDVLO GHFRUUHQWHV GRV IDWRUHV KLVWyULFRV RSRUWXQRV j LQVWDXUDomR Wr[WLO DOpP GD H[SRVLomR GDV LQG~VWULDV Wr[WHLV UHOHYDQWHV QR HVWDGR DODJRDQR 1D VHTXHQFLD UHOHYDQWH DR REMHWLYR JHUDO H DR HVSDoR HP HVWXGR GHVWULQFKD VH RV FRQWH[WRV UHODWLYRV DR FRQWUROH GD IRUPDomR VRFLDO GD LQG~VWULD H R HVSDoR GH TXH IH] XVR jV UHODo}HV GH SRGHU

  (QWHQGH VH TXH D LQG~VWULD Wr[WLO IRL HPEOHPiWLFD SDUD HFRQRPLD H SROtWLFD GR SDtV KDMD YLVWD R PRPHQWR KLVWyULFR SURStFLR D HYROXomR LQGXVWULDO VHJXQGR FRQVWDWDo}HV GH 6HYFHQNR S VREUH RV SURFHVVRV LQGXVWULDLV D QtYHO PXQGLDO H QDFLRQDO HOH FLWD TXH

  >(VVH PRPHQWR UHSUHVHQWRX@ GH IDWR XP VDOWR HQRUPH >WDPEpP SDUD R %UDVLO@ WDQWR HP WHUPRV TXDOLWDWLYRV TXDQWR TXDQWLWDWLYRV > @ GD HFRQRPLD PHFDQL]DGD 5HVXOWDQGR GD DSOLFDomR GDV PDLV UHFHQWHV GHVFREHUWDV FLHQWtILFDV DRV SURFHVVRV SURGXWLYRV SRVVLELOLWRX R GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SRWHQFLDLV HQHUJpWLFRV FRPR D HOHWULFLGDGH > @ GDQGR DVVLP RULJHP

D QRYRV FDPSRV GD H[SORUDomR LQGXVWULDO LELGHP

  $OpP GRV IDYRUHFLPHQWRV PHFDQL]DGRV RV IDWRUHV TXH SURSLFLDUDP D PRGHUQL]DomR H H[SDQVmR GR GHVIHFKR FRP r[LWR GDV LQG~VWULDV EUDVLOHLUDV IRUDP DV H[SRUWDo}HV R LQFHQWLYR j HQWUDGD GH LPLJUDQWHV FRP FRQKHFLPHQWR WpFQLFR SDUD LQG~VWULD Wr[WLO H D SURWHomR DOIDQGHJiULD DOpP GD ³HPLVVmR GR SDSHO PRHGD H jV

  IDFLOLGDGHV GH FUpGLWR MXQWR DR JRYHUQR´ VRPDQGR SRQWRV FRQVROLGiYHLV D LQVWDXUDomR GDV IiEULFDV Wr[WHLV FRQIRUPH FRQVWDWDo}HV GH 6LOYD - H 6LOYD 9 S

  $V LQG~VWULDV Wr[WHLV VHJXLDP XPD GLVSRVLomR HVSDFLDO FRPXP DR VLVWHPD GR SHUtRGR GD LQGXVWULDOL]DomR &DUORV S GHS}H DFHUFD GHVVH SHUtRGR TXH ³D ORFDOL]DomR GRV HVWDEHOHFLPHQWRV LQGXVWULDLV YDULDUi GH DFRUGR FRP R WLSR GH SURGXWR TXH IDEULFD H GR WLSR GH LQG~VWULD´ H[LVWLUDP FRPSOH[RV LQGXVWULDLV TXH VH GLVSXVHUDP QD HVWUXWXUD HVSDFLDO GH VHX HQWRUQR HP IRUPD GH YLOD RSHUiULD H RXWURV HP IRUPD GH Q~FOHR RSHUiULR FRQIRUPH FRQFHLWRV GH &RUUHLD (VVHV VLVWHPDV

  

³$V H[SRUWDo}HV GH DOJRGmR >QR %UDVLO@ HP UDPD WLYHUDP VXD IDVH iXUHD HQWUH H FRP

SDUWLFLSDomR PpGLD GH TXDVH QHVVH SHUtRGR >QR FRPpUFLR GH H[SRUWDo}HV@´ VHJXQGR %DWLVWD

S ± )RQWH %$7,67$ -RUJH &KDPW 2 6HWRU ([WHUQR %UDVLOHLUR QR 6pFXOR ;; ,Q RUJDQL]DFLRQDLV IRUQHFLDP DR FRPSOH[R XP SURJUDPD GH QHFHVVLGDGHV DSURSULDGR D SULQFtSLR DV VXDV IXQo}HV GH SURGX]LU HPSUHJDU H IRUQHFHU PHLRV GH YLGD DRV LQGLYtGXRV ORFDGRV

  6HJXLQGR HVWH FRQWH[WR R SULPHLUR FDStWXOR VH GLYLGH HP WUrV WySLFRV FRUUHODWRV D LQGXVWULDOL]DomR FRP rQIDVH D LQG~VWULD Wr[WLO DSUHVHQWDQGR VH VREUH DV GHVLJQDo}HV SURFHVVRV GD LQGXVWULDOL]DomR H GD LQG~VWULD Wr[WLO EUDVLOHLUD LQG~VWULD Wr[WLO HP $ODJRDV GLVSRVLomR H R FRQWUROH VRFLRHVSDFLDO YLODV RSHUiULDV H Q~FOHRV

  IDEULV H UHODo}HV GH SRGHU H DV LQWHUDo}HV FRP R PHLR GD LQG~VWULD Wr[WLO

   3URFHVVRV GD LQGXVWULDOL]DomR H GD LQG~VWULD Wr[WLO EUDVLOHLUD

  2V VpFXORV ;9,, H ;9,,, IRUDP PDUFDGRV SHOD LQGXVWULDOL]DomR QD (XURSD QRV (VWDGRV 8QLGRV H WDPEpP QD $PpULFD /DWLQD DIRUD HVVH LQWHUYDOR Mi HP PHDGRV GR VpFXOR ;,; ³D LQG~VWULD >EUDVLOHLUD@ DGTXLULX GLPHQV}HV DWp HQWmR QXQFD DOFDQoDGDV DWUDYpV GD GHQRPLQDGD 5HYROXomR ,QGXVWULDO´ 0$7+,$6 S GDYD VH HQWmR D LPSODQWDomR GDV IiEULFDV GH ILDomR H WHFLGRV $ LQG~VWULD PRGHUQD VXUJLD QR SDtV WHQGR FRPR SULQFtSLR D 5HYROXomR ,QGXVWULDO WUD]LD D FUHQoD GH TXH VHULD

  VLQ{QLPR GH PRGHUQL]DomR H VH LGHQWLILFDYD FRP GLIHUHQWHV FDSDFLGDGHV WpFQLFDV H SURGXWLYDV QRWDELOL]DGD VHJXQGR R KLVWRULDGRU H SURIHVVRU 6WDQOH\ 6WHLQ S

  $ ULJRU D 5HYROXomR ,QGXVWULDO IRL XP ³IHQ{PHQR KLVWyULFR DFRQWHFLGR HP WHPSR H OXJDU GHWHUPLQDGR´ 6,/9$ . 6,/9$ 0 S TXH WHYH QDV FLGDGHV R VtPEROR GHVVH PXQGR LQGXVWULDO H QHODV D FRQFHQWUDomR GDV SHVVRDV TXH UHSUHVHQWRX R PDLV LPSUHVVLRQDQWH IHQ{PHQR VRFLDO GR VpFXOR GH DFRUGR FRP

 • REVEDZP S )HQ{PHQR KLVWyULFR H VRFLDO TXH VHJXQGR DIHULo}HV LQYHVWLJDWLYDV GHVVHV DXWRUHV JHURX VH D SDUWLU GDV WpFQLFDV PHFDQL]DGDV GH ILDU H WHFHU R DOJRGmR PDWpULD SULPD GH XPD 5HYROXomR S H TXH QR %UDVLO QDTXHOD pSRFD HUD XP SURFHVVR GH VXFHVVR SULQFLSDOPHQWH SDUD DV H[SRUWDo}HV

  1HVVH SHUtRGR SDUD FRQVWUXomR GH XPD ³IiEULFD GH DOJRGmR´ QmR KDYLD JUDQGH GLVSrQGLR LELGHP S DV IiEULFDV DSUHVHQWDYDP XP FUHVFLPHQWR DXWRVVXVWHQWiYHO GD SURGXomR H WLQKDP UHQGLPHQWRV FUHVFHQWHV MXVWLILFDQGR R UHWRUQR DRV LQYHVWLPHQWRV SRLV FRQIRUPH 'HFFD S R KRPHP RSHUiULR QmR WLQKD OLPLWHV SDUD SURGX]LU 2 µQmR WLQKD OLPLWHV¶ HQGRVVDGR SRU 'HFFD LELGHP UHDILUPD DV FLWDo}HV DQWHULRUHV GH :HEHU VREUH D SURGXomR GD TXDO HUD GHWHUPLQDGD SHORV SDWU}HV FRP XP ³OXFUR VHPSUH UHQRYDGR SRU PHLR GD HPSUHVD SHUPDQHQWH´ LELGHP S

  (VVH PRPHQWR HFRQ{PLFR H SROtWLFR GR VpFXOR ;,; QR %UDVLO IRL H[SRVWR SRU

  3DLYD S TXDQGR UHODWRX TXH D SURGXomR Wr[WLO VH LQVHULD LQLFLDOPHQWH GH PRGR GRPpVWLFR DV YHQGDV WLQKDP ILQV DLQGD DR PHUFDGR ORFDO H D SURLELomR GDV PDQXIDWXUDV EUDVLOHLUDV SRU SDUWH GD FRURD SRUWXJXHVD IRUPDYD XP FRQMXQWR GH

  IDWRUHV LQLELGRUHV GR DYDQoR LQGXVWULDO QR SDtV 1R HQWDQWR QHVVH VpFXOR R SRGHU KHJHP{QLFR GD SURGXomR Wr[WLO QmR HUD GH 3RUWXJDO PDV GD SRWrQFLD PXQGLDO LQJOHVD 6HJXQGR 6WHLQ S D ,QJODWHUUD SURFXUDYD R DOJRGmR EUDVLOHLUR

  ILJXUD FRP HVSHFLILFLGDGH WLSROyJLFD FRQILJXUDQGR VH QD TXHEUD GD UHVLVWrQFLD GR DPDGXUHFLPHQWR IDEULO Wr[WLO QR %UDVLO

  )LJXUD &DPSR GH $OJRGmR QR 1RUGHVWH 3DUDtED )RQWH 0$7+,$6

  'HVVD IRUPD D ³,QJODWHUUD YLX VH SULYDGD > @ GR IRUQHFLPHQWR GH JUDQGH SDUWH GD PDWpULD SULPD FRQVXPLGD SRU VXDV IiEULFDV GH WHFLGR > @ 2 %UDVLO QmR SRGHULD GHL[DU GH DSURYHLWDU D VLWXDomR SDUD WHQWDU FREULU > @ DRV PHUFDGRV FRQVXPLGRUHV HXURSHXV´ 0$7+,$6 S 'HVVH IRUQHFLPHQWR 0DWKLDV GHVWDFD TXH D H[SRUWDomR FUHVFLD GXSOLFDQGR VH DQR DSyV DQR FRP VDFDV GH DOJRGmR HP D VDFDV HP $ILUPDYD VH XP H[SUHVVLYR DXPHQWR SURGXWLYR UHOHYDQWH j SURFXUD GD PHUFDGRULD EUDVLOHLUD QHVVH SHUtRGR

  $ SURFXUD GR DOJRGmR EUDVLOHLUR DXPHQWRX D SURGXomR Wr[WLO UHVXOWDQGR HP XP GHVHQYROYLPHQWR HFRQ{PLFR TXH ³IRUQHFHX EDVH j JLJDQWHVFD H[SDQVmR QDV H[SRUWDo}HV´ +2%6%$:0 S ³>1R %UDVLO@ R 1RUGHVWH IRL D UHJLmR GH PDLRU SURGXomR 3HUQDPEXFR $ODJRDV H 5LR *UDQGH GR 1RUWH OLGHUDP HVWDWtVWLFDV´ &$521( S QD JHUDomR GR DOJRGmR SRLV FRQVXPLD SDUWH GD SURGXomR H H[SRUWDYD D RXWUD $ ILJXUD TXH VHJXH H[S}H D HYLGHQWH FRQFHQWUDomR GD SURGXomR GD FXOWXUD GR DOJRGmR QD UHJLmR 1RUGHVWH GLIHUH GD DILUPDomR GH &DURQH DSHQDV SRU QmR LQFOXLU FRP ERD GHILQLomR R HVWDGR GH $ODJRDV

  

)LJXUD 0DSD GR %UDVLO VpFXOR ;,; FRP FRQFHQWUDomR GD SURGXomR GH DOJRGmR QD

UHJLmR 1RUGHVWH )RQWH &$%$1$

  ³2 FRQVXPR GR DOJRGmR´ VHJXQGR +REVEDZP S GD PHWDGH D ILQV GR VpFXOR ;,; WHYH XP JUDQGH DXPHQWR QD IDEULFDomR GH SURGXWRV Wr[WHLV H GLDQWH GHVVD HYROXomR DWHVWRX DLQGD 6WHLQ S TXH D ³LQG~VWULD QDFLRQDO Mi QmR HUD >PDLV@ µHPEULRQiULD¶ H TXH VHX SURJUHVVR GHL[DUD GH VHU YDJD µDVSLUDomR¶ PDV UHDOL]DUD VH´

  $LQGD VREUH HVVH VXFHVVR GD LQG~VWULD QDFLRQDO 6WHLQ S GHVFUHYHX ³DILUPDYDP RV IDEULFDQWHV TXH D DEXQGkQFLD H R EDL[R SUHoR GD PDWpULD SULPD H D SHUIHLomR H R EDL[R SUHoR GRV SURGXWRV DFDEDGRV DOLDGRV D XPD GHPDQGD DGHTXDGD DVVHJXUDYDP XP IXWXUR HVWiYHO j LQG~VWULD QDFLRQDO´ (VVH PRPHQWR

  VRFLRHFRQ{PLFR IH] R VpFXOR ;,; UHYHODU D IiEULFD Wr[WLO EUDVLOHLUD GHWHQWRUD GH ³XP HOHPHQWR DXWHQWLFDPHQWH QDFLRQDO > @ QR %UDVLO R DOJRGmR´ LELGHP S ,QFOXVLYH

  QR 1RUGHVWH HVSHFLILFDPHQWH HP $ODJRDV QDV FLGDGHV GH 0DFHLy 5LR /DUJR 3LODU H

  3HQHGR DOJXPDV IiEULFDV GH ILDomR H WHFLGRV IRUDP SUHFXUVRUDV HP ODQoDU QR PHUFDGR URXSDV SDUD HVFUDYRV OHQoyLV WRDOKDV H RXWURV FRQIRUPH HOHQFD 3DLYD S

  8PD RUGHP VRFLRHFRQ{PLFD GDYD VH QHVVH SHUtRGR HP $ODJRDV H QR SDtV

  VXUJLD j FRQVWUXomR GH VXMHLWRV VRFLDLV TXH GH DFRUGR FRP 'HFFD S WUDWDYD VH GD µVRFLHGDGH GR WUDEDOKR¶ (VVD VRFLHGDGH HUD IRUPDGD SHODV ³IiEULFDV SULV}HV IiEULFDV FRQYHQWRV IiEULFDV VHP VDOiULR > @ H TXH WRUQDUDP SRVVtYHO HVVH HVSHWiFXOR DWXDO GD JORULILFDomR GR WUDEDOKR´ LELGHP $ IiEULFD PHFDQL]DGD UHSUHVHQWRX D JORULILFDomR GR WUDEDOKR VHJXQGR 'HFFD SHOD H[SUHVVmR VXSUHPD GHVVD µXWRSLD¶ 8WRSLD DOLPHQWDGD SRU QRYDV LOXV}HV FRPR D GH TXH DSyV D IiEULFD R KRPHP QmR WHULD OLPLWHV SDUD SURGXWLYLGDGH H D PDTXLQDULD UHSUHVHQWDULD D GLPHQVmR LOLPLWDGD GD SURGXomR SDUD R LQGLYtGXR HP VXD IiEULFD TXH ³FRQILUPDYD D SRWHQFLDOLGDGH FULDGRUD GR WUDEDOKR´ '(&&$ S

  $ VRFLHGDGH GR WUDEDOKR HVWDEHOHFHX VH HP ORFDLV GH H[WUHPRV VRFLDLV D EXUJXHVLD H R SUROHWDULDGR VRE XP VLVWHPD GH OHLV HP XP FRQWUROH VRFLDO RQGH SDUD

 • REVEDZP S KDYLD KRPHQV GH QHJyFLRV IDPLQWRV SRU OXFUR IDFLOLWDGRV SHOR FDSLWDO EDUDWR H HQFRUDMDGRV DR LQYHVWLPHQWR SHOR DXPHQWR GRV SUHoRV H XP OXFUR UiSLGR 1HVWH FRQWH[WR &DURQH S FRPSOHPHQWD TXDQGR GHVFUHYH D H[LVWrQFLD GH XP MRJR GH SRGHU VREUH RV GLULJHQWHV GR VLVWHPD LQGXVWULDO RQGH KDYLD

  XPD KHJHPRQLD VREUH D VRFLHGDGH

  1HVVD GLVFXVVmR VREUH VRFLHGDGH GR WUDEDOKR GR SHUtRGR GD LQGXVWULDOL]DomR &DUORV GHS}H VREUH D H[LVWrQFLD GH XP IRUPDWR KLHUDUTXL]DGR KDMD YLVWD D GLYLVmR VRFLDO H HVSDFLDO GR WUDEDOKR

  VRFLDO H HVSDFLDO GR WUDEDOKR LPSOLFD PXGDQoDV UDGLFDLV QD YLGD GR KRPHP $ DJORPHUDomR GD SRSXODomR GRV PHLRV GH SURGXomR H FDSLWDLV QXP GHWHUPLQDGR HVSDoR PXOWLSOLFD RV SRQWRV GH FRQFHQWUDomR H SURGX] XPD UHGH DUWLFXODGD H KLHUDUTXL]DGD LELGHP S

  $LQGD HP 'HFFD UHODWLYR j VRFLHGDGH GR WUDEDOKR UHJLGD VRE H[WUHPRV

  VRFLDLV WLQKD VH R LQGLYtGXR HVFUDYR SHUVRQDJHP TXH HP ILQV GR VpFXOR ;,; GLDQWH D VRFLHGDGH Wr[WLO EUDVLOHLUD Mi DSDUHFLD VREUH D H[WLQomR GR UHJLPH GH WUDEDOKR HVFUDYR H D DGRomR SRU SDUWH GR HPSUHJDGRU IDEULO GR WUDEDOKDGRU OLYUH (VVH SURFHVVR QRV HVWXGRV GR KLVWRULDGRU H SURIHVVRU DODJRDQR $OPHLGD p DWULEXLGR SHOD RFRUUrQFLD GH XPD TXHGD H[SUHVVLYD GD SRSXODomR HVFUDYD DLQGD HP $

  VRFLHGDGH Wr[WLO p REMHWR GH HVWXGR GH $OPHLGD HP &U{QLFDV $ODJRDQDV 1RWDV

  VREUH SRGHU RQGH R DXWRU HOHQFD D IiEULFD DODJRDQD )iEULFD &DUPHP )iEULFD 3URJUHVVR $ODJRDQR ILJXUD HQWUH RXWUDV FRPR H[HPSOR GH XP ³FHQiULR QmR VRPHQWH GH PXLWDV ULTXH]DV PDV GH OXWDV UHLYLQGLFDWLYDV >GD VRFLHGDGH GR WUDEDOKR@ TXH PDUFDUDP D KLVWyULD >LQGXVWULDO Wr[WLO@ DODJRDQD´ $/0(,'$ S

  

)LJXUD ,PDJHP GH XPD LQG~VWULD Wr[WLO GH VROR DODJRDQR )iEULFD 3URJUHVVR

$ODJRDQR HP 5LR /DUJR $/ )RQWH &RQWUDFDSD GD REUD GH $/0(,'$

  'H VXDV LQYHVWLJDo}HV VREUH D VRFLHGDGH GR WUDEDOKR $OPHLGD FLWD FRP UHODomR DRV ³EUDoRV OLYUHV´ GRV µH[ HVFUDYRV¶ TXH R ³HL[R FHQWUDO GR SUREOHPD GD PmR GH REUD QD SURGXomR HVWDYD VHQGR GHVORFDGR´ LELGHP S 8P QRYR GLUHFLRQDPHQWR IRL GDGR D HVVD PmR GH REUD QR HQWDQWR HUDP PDQWLGDV DV DWLYLGDGHV DJUtFRODV DWHVWD R DXWRU H GHQXQFLD VREUH RV EDL[RV VDOiULRV GHVVD FODVVH ³SDUD IULVDU DLQGD PDLV D GLVFULPLQDomR VRIULGD DILUPDYDP >RV H[ HVFUDYRV WUDEDOKDGRU Wr[WLO@ TXH XP LQJOrV H[HUFHQGR IXQomR LJXDO j GH XP EUDVLOHLUR UHFHELD

  VDOiULRV FLQFR D GH] YH]HV VXSHULRU´ LELGHP UHODo}HV WtSLFDV GR FDSLWDOLVPR GD pSRFD VHJXQGR R DXWRU

  6REUH D FRQRWDomR GRV EUDoRV OLYUHV QHVVD VRFLHGDGH GR WUDEDOKR 6HYFHQNR DERUGD QD FLWDomR DQWHULRU R WHUPR µH[ FDWLYRV¶ ID]HQGR UHIHUrQFLD QHVWHV WHUPRV DRV H[ HVFUDYRV

  (PERUD D $EROLomR WHQKD VLGR IDWR KLVWyULFR GHFLVLYR URPSHQGR YLJrQFLDV SUHJUHVVDV RV H[ FDWLYRV WUD]LDP GH VXDV H[SHULrQFLDV DQWHULRUHV XP DSUHQGL]DGR VRFLDO TXH LQVWUXtD R VHQWLGR GH OLEHUGDGH FRQVWLWXtGR PXLWDV YH]HV D SDUWLU GH QRo}HV GH VXEVLVWrQFLD H SDGU}HV GH RUJDQL]DomR VRFLDO GLVWLQWRV GD FODVVH GRPLQDQWH 6(9&(1.2 S

  $ SRVLomR GR KLVWRULDGRU EUDVLOHLUR 6HYFHQNR p FRQWUiULD DRV GHPDLV DXWRUHV FLWDGRV QHVWD GLVVHUWDomR QR WRFDQWH j DFHLWDomR GD PmR GH REUD GRV H[ FDWLYRV (VVD GLVSDULGDGH VH MXVWLILFD SHOR IDWR GH TXH SDUD R DXWRU R LQGLYtGXR TXDQGR HVFUDYR HVWDYD WUHLQDGR SDUD XP VLVWHPD GH VXEVLVWrQFLD H RUJDQL]DomR GLIHUHQWHPHQWH GRV LQGLYtGXRV GD FODVVH GRPLQDQWH

  $LQGD VREUH D LPSRUWkQFLD H[SRVWD SRU $OPHLGD GD GLQkPLFD Wr[WLO HP VROR DODJRDQR H D UHIOH[mR GH 6HYFHQNR VREUH RV H[ FDWLYRV FRQMHFWXUD VH TXH RFRUUHX

  XPD GLVSDULGDGH GH LQVWDQFLDV VRFLDLV QR WHPSR H HVSDoR Wr[WLO WDQWR HP QtYHO QDFLRQDO FRPR LQWHUQDFLRQDO $ VRFLHGDGH GH H[WUHPRV DSUHVHQWDYD VH VREUH ODGRV DGYHUVRV FRP D FODVVH EXUJXHVD HP XP ODGR H D FODVVH GR WUDEDOKDGR OLYUH GH RXWUR $ FODVVH EXUJXHVD HUD D FDPDGD GHWHQWRUD GRPLQDGRUD H SURSULHWiULD GDV LQG~VWULDV Wr[WHLV VHJXQGR +REVEDZP HVVD FODVVH HUD SRVVXLGRUD GR FDSLWDO HUD R HPSUHViULR HP EXVFD GR OXFUR 1XP RXWUR H[WUHPR WLQKD VH R WUDEDOKDGRU OLYUH R H[ FDWLYR HP SRVLomR GH GHSHQGrQFLD SRLV VXD FXOWXUD H FRQKHFLPHQWR OLPLWDYDP R

  3DUD +REVEDZP HVVHV HUDP RV GHVFRQWHQWHV H RV TXH HVWDYDP SRU EDL[R GRV HPSUHViULRV

  2 HPSUHJR GD PmR GH REUD HVFUDYD QR %UDVLO LPSOLFRX XP DWUDVR QD HYROXomR GD HFRQRPLD LQGXVWULDO XPD YH] TXH GHVHQFRUDMDYD D LPLJUDomR GH WUDEDOKDGRUHV OLYUHV GD (XURSD LPSHGLX R GHVHQYROYLPHQWR GD FODVVH GH FLGDGmRV OLYUHV TXH HUDP FDSD]HV GH FRODERUDU QR LQFUHPHQWR WpFQLFR GDV LQG~VWULDV ORFDLV > @ WUDQVIRUPDQGR RV HP KRPHQV LQGHILQLGRV FRP UHODomR D VXD IXQomR VRFLDO GHQWUR GD VRFLHGDGH 3$,9$ S

  'HVWD GLVSRVLomR VRFLDO 3DLYD HQGRVVRX DV FRQVWDWDo}HV GH YiULRV SHVTXLVDGRUHV VREUH D PmR GH REUD GD pSRFD H QXPD UHIOH[mR VREUH R kPELWR GD SURGXomR H PHUFDGR Wr[WLO 6WHLQ YLVOXPEURX HP VHXV HVWXGRV TXH VH GHX XP DWUDVR QD HYROXomR GD LQG~VWULD Wr[WLO QR SDtV SRLV R HPSUHJR GD PmR GH REUD QmR HVSHFLDOL]DGD GRV HVFUDYRV OLYUHV LQLELD D LPLJUDomR GH WUDEDOKDGRUHV OLYUHV GD (XURSD H GLYLGLD DVVLP R PHLR VRFLDO 0HLR VRFLDO VRFLHGDGH GR WUDEDOKR TXH (QJHOV S UHVXPH FULWLFDPHQWH ³R WUDEDOKDGRU p GH GLUHLWR H GH IDWR R HVFUDYR GD FODVVH SRVVXLGRUD GD EXUJXHVLD´ RX VHMD Ki D OLEHUWDomR GR HVFUDYR PDV QmR Ki FRQIRUPH FLWD R DXWRU R ILP GR HVFUDYR

  'LDQWH R H[SRVWR DWp R PRPHQWR p HQWHQGLGR TXH DOJXQV SURFHVVRV IRUDP EHP IDYRUiYHLV D LQVWDXUDomR Wr[WLO FRQIRUPH Mi DSUHVHQWDGRV QHVWD FRQWH[WXDOL]DomR $ PDWpULD SULPD GR DOJRGmR D VXD SURFXUD QR PHUFDGR H[WHUQR R LQFHQWLYR j LPLJUDomR GH PmR GH REUD HVSHFLDOL]DGD HQWUH RXWURV VmR IDWRUHV TXH FRQWULEXtUDP SDUD R VXFHVVR Wr[WLO EUDVLOHLUR 'HVVHV SURFHVVRV H GHVIHFKRV GH r[LWR HFRQ{PLFR DGYLQGR GHVGH R VpFXOR ;,; 6LQJHU S UHJLVWUD TXH ³HP KDYLD QR %UDVLO IiEULFDV Wr[WHLV RFXSDQGR RSHUiULRV HP R Q~PHUR GHVWDV IiEULFDV Mi WHULD SDVVDGR GH TXH HPSUHJDYDP PDLV GH RSHUiULRV´ 'HVWHV UHJLVWURV IiEULFDV H RSHUiULRV VRPDUDP VH GDGRV TXH SDUD R DXWRU SRGLD VH ³HQWHQGHU TXH R SULPHLUR UDPR TXH VH WHULD LQGXVWULDOL]DGR QR %UDVLO VHULD R Wr[WLO´ LELGHP

  $V LQG~VWULDV Wr[WHLV EUDVLOHLUDV IRUDP HVSDFLDOL]DGDV HP iUHDV RUD GHQWUR GH PHLRV XUEDQRV ± PRGHOR GH YLODV RSHUiULDV RUD HP SRYRDGRV GR PHLR UXUDO ± PRGHOR GH Q~FOHRV IDEULV 6HJXQGR %RQGXNL S D YLOD RSHUiULD HUD R PRGHOR GH GLVSRVLomR HVWUXWXUDO FRWLGLDQR H PRUDGLD SDUD RV IXQFLRQiULRV GDV IiEULFDV H FDELDP DRV SURSULHWiULRV DV REULJDWRULHGDGHV IRUoDQGR RV D XPD HVSpFLH GH ³VLPXOWDQHLGDGH´ GH LQGXVWULDOL]DU H XUEDQL]DU D ³FLGDGH IiEULFD´ FRQIRUPH DILUPD

  6LOYD - H 6LOYD 9 S H UHIRUoD 3DLYD S

  1R PHVPR SDSHU %RQGXNL GHVFUHYH D PRUDGLD GHVVH PRGHOR GDV TXDLV DV FDVDV HUDP VHP LQVWDODo}HV KLGUiXOLFDV QR IRUPDWR GH JHPLQDGDV HP YLODV RX UXDV H GLVSRVWDV VHP UHFXRV IURQWDLV RX ODWHUDLV D ILP GH HFRQRPL]DU D RFXSDomR HVSDFLDO $LQGD FRQFHLWXD TXH ³DV YLODV RSHUiULDV HUDP FRQMXQWRV GH FDVDV FRQVWUXtGDV SHODV LQG~VWULDV SDUD VHUHP DOXJDGDV D EDL[RV DOXJXpLV RX PHVPR RIHUHFLGDV JUDWXLWDPHQWH DRV VHXV RSHUiULRV´ %21'8., S 2 DXWRU H[HPSOLILFD FRPR PRGHOR PDLV EHP DFDEDGR VHJXQGR HOH D FRQVWLWXLomR GH XPD YLOD RSHUiULD D 9LOD 0DULD =pOLD HP 6mR 3DXOR D TXDO FRQWDYD FRP ³HVFROD FUHFKH LJUHMD DUPD]pP H VDOmR GH UHFUHDomR DOpP REYLDPHQWH GDV PRUDGLDV SHUPLWLQGR

  XP FRQWUROH DEVROXWR GR WHPSR OLYUH GRV RSHUiULRV H VXDV IDPtOLDV´ LELGHP S (VVD HVWUXWXUD GH IiEULFD FRP YLOD RSHUiULD RX Q~FOHR IDEULO GHVHQKDYD XP

  VLVWHPD IXQFLRQDO SDUD R SHUtRGR LQGXVWULDO LQFOXVLYH +REVEDZP GHVLJQD D H[SUHVVmR ³FLGDGH IiEULFD´ SDUD FRQIRUPDomR ItVLFD H VRFLDO GHVVH PHLR QD pSRFD 2 KLVWRULDGRU EULWkQLFR XVD HVVD FRQRWDomR DSyV VXD DGRomR RULJLQDO IHLWD SHOR

  VRFLyORJR 7|QQLHV

  

6REUH HVVD H[SUHVVmR HPSUHVWDGD GH 7|QQLHV +REVEDZP FRQFHLWXD D FRPR ³XPD FLGDGH

FRPHUFLDO H QD PHGLGD HP TXH R FRPpUFLR GRPLQD R WUDEDOKR SURGXWLYR XPD FLGDGH IiEULFD´ LELGHP

  2IHUHFHU XPD GHVLJQDomR D HVWUXWXUD IDEULO p XP DQVHLR GH DOJXQV HVWXGLRVRV

  6LOYD - H 6LOYD 9 S WDPEpP OHJLWLPDP FLGDGH IiEULFD FRPR XPD FLGDGH FDSLWDOLVWD ³TXH D ULJRU HUDP FLGDGHV GH SRUWH PpGLR WHQGR PXLWDV GHODV HYROXtGR GH SHTXHQDV YLODV´ $OpP GHVVD DOFXQKD XVDGD SDUD LGHQWLILFDU D LQIUDHVWUXWXUD ItVLFD

  VRFLDO IRUPDGD SHORV FRPSOH[RV LQGXVWULDLV 9LDQQD

  XVD D H[SUHVVmR ³PLQLFLGDGH´ LQFOXVLYH D DUTXLWHWD GHVFUHYH D GLVSRVLomR HVSDFLDO GHVVH ORFDO HOD FLWD

  $ DUTXLWHWXUD GHVWHV HVSDoRV GH PRUDU RSHUiULR UHFXSHUDYD D LGHLD GH ³PLQLFLGDGH´ FXMR SURJUDPD HUD GHILQLGR HP IXQomR GDV FDUDFWHUtVWLFDV SDUWLFXODUHV GR HPSUHHQGLPHQWR > @ $V HPSUHVDV RIHUHFLDP VHUYLoRV H HTXLSDPHQWRV QHFHVViULRV j YLGD GRV PRUDGRUHV ± FRPR HVFRODV LJUHMD PHUFDGR H iUHD GH OD]HU GH PRGR TXH QmR KRXYHVVH GHSHQGrQFLD HP UHODomR jV FLGDGHV YL]LQKDV 9,$11$ S ±

  2 WHPSR H HVSDoR GD IRUPDomR GDV LQG~VWULDV Wr[WHLV GHVWD IRUPD VmR LGHQWLILFiYHLV SHODV H[SUHVV}HV FLGDGH IiEULFD RX PLQLFLGDGH RV VpFXORV ;9,,, D ;; GHVHQKDUDP XP PRGHOR HVWUXWXUD FLWDGLQD TXH SDUD SURGXomR IDEULO RIHUHFHX XPD UHVSRVWD IXQFLRQDO SDUD WRGR R VLVWHPD GH PDQXIDWXUDV PRUDGLD OD]HU HGXFDomR HQWUH RXWURV 1R FDVR GDV LQG~VWULDV Wr[WHLV EUDVLOHLUDV D UHVSRVWD D FLGDGH IiEULFD

  IRL GH XP VLVWHPD GH VXFHVVR SDUD RV VpFXORV TXH SHUGXURX QR SDtV

  1R LWHP VHJXLQWH GHVWH FDStWXOR VHUi GLVSRVWD XPD VLQJXODU FRQVWUXomR KLVWRULRJUiILFD GD LQGXVWULDOL]DomR Wr[WLO WUDQVFRUULGD QR HVWDGR GH $ODJRDV FRP DIHULomR IRFDGD VREUH D LQVWDXUDomR HVSDFLDO IRUPD RUJDQL]DFLRQDO HQWUH DOJXPDV GDV WUH]H LQG~VWULDV Wr[WHLV HGLILFDGDV QR LQWHUYDOR GRV VpFXORV ;,; D ;; FRP rQIDVH DR SURFHVVR QR HVSDoR Wr[WLO TXH VH GHX HP 5LR /DUJR

   ,QG~VWULD Wr[WLO HP $ODJRDV GLVSRVLomR H R FRQWUROH VRFLRHVSDFLDO

  $ LQG~VWULD Wr[WLO IRL XP SURFHVVR GH JUDQGH FRQWUDGLomR SDUD D GLQkPLFD

  VRFLRHVSDFLDO GR %UDVLO GHX VH VREUH HIXVmR GH JDQKRV HFRQ{PLFRV H LPSRVLomR

  VRFLDO HP HVSDoRV SUHHVWDEHOHFLGRV H SUHGLPHQVLRQDGRV VHJXLQGR XPD RUGHP GH

  IRUPDWR QDFLRQDOL]DGR QR SDtV HPSUHVWDGR GH RXWURV SDtVHV H FRQVHTXHQWHPHQWH WDPEpP FRQVROLGDGR QR HVWDGR DODJRDQR 2V SHVTXLVDGRUHV *XQQ H &RUUHLD

  

9LDQQD DVVLP FRPR +REVEDZQ ID] XVR GH XPD H[SUHVVmR SDUD GHVLJQDU D IRUPD GH RUJDQL]DomR ItVLFD H VRFLDO TXH VH GDYD QR RUJDQLVPR IDEULO PLQLFLGDGH

(QWHQGD VH DTXL TXH R FRQFHLWR GH KLVWRULRJUDILD VH GLUHFLRQD HP XPD ³UHIOH[mR VREUH D SURGXomR

H D HVFULWD GD +LVWyULD´ 6,/9$ . 6,/9$ 0 S HQWHQGHQGR UHIOH[mR FRPR XPD SRVLomR GHVFUHYHP R ³PXQGR LQGXVWULDO´ EUDVLOHLUR H HVPL~oDP SRQWRV GH VXD FDUDFWHUL]DomR

  XUEDQD H DUTXLWHW{QLFD

  2 PXQGR LQGXVWULDO SHQHWUD QD VXD SDLVDJHP DJRUD IRUWHPHQWH DVVRFLDGD DRV JUDQGHV SUpGLRV IDEULV GH WLMRORV DSDUHQWHV H jV DOWDV FKDPLQpV HOHYDQGR VH HP PHLR D LQILQGiYHLV H[WHQV}HV GH iUHDV VXEXUEDQDV FREHUWDV GH PRGHVWDV PRUDGLDV SRSXODUHV 6mR FDVLQKDV GH GLPHQV}HV UHGX]LGDV GLVSRVWDV PXLWDV YH]HV HP YLODV RSHUiULDV FRQVWUXtGDV > @ ± JHUDOPHQWH IDEULV ± SDUD DEULJDU SDUWH GH VHXV RSHUiULRV *811 H &255(,$ S

  2V DXWRUHV GHVFUHYHP D 9LOD 0DULD =pOLD FRPR PRGHOR GH YLOD RSHUiULD GR SHUtRGR LQGXVWULDO /RFDOL]DGR HP 6mR 3DXOR HVVH HPSUHHQGLPHQWR REMHWR GH HVWXGR GH %RQGXNL HUD GHVWLQDGR D ILQV Wr[WHLV H FRQVLGHUDGR FRPR XPD GDV PDLV H[SUHVVLYDV YLODV RSHUiULDV GR SDtV VHJXQGR SHVTXLVDGRUHV (VVD YLOD GHVHQKD VH FRPR H[HPSOR PRGHOR SDUD YLODV DODJRDQDV H GHVWD VLPLODULGDGH DWHVWD VH D GHVFULomR GH VHX SURJUDPD GDV VHPHOKDQoDV WLSROyJLFDV jV DGRWDGDV HP $ODJRDV FLWDP ³FDVDV GRLV JUXSRV HVFRODUHV FUHFKH > @ FDPSR GH IXWHERO LJUHMD DUPD]pP GH FRQVXPR UHVWDXUDQWH > @ IDUPiFLD´ *811 &255(,$ S HQWUH RXWURV

 • DYLD XPD FRQRWDomR GLVWLQWD GHVVD RUJDQL]DomR HVSDFLDO H[LVWLD D GLVSRVLomR ItVLFD GDV YLODV RSHUiULDV H GRV Q~FOHRV IDEULV 'RLV IHQ{PHQRV YLOD H Q~FOHR GHVFULWRV GLVWLQWDPHQWH SRU &RUUHLD S GH TXDQGR D PHVPD ID] XP HVWXGR GH FDVR HP 'HOPLUR *RXYHLD FRP D )iEULFD GD 3HGUD (P VXD REUD &RUUHLD H[S}H TXH ³DV YLODV RSHUiULDV DOFDQoDUDP XP JUDQGH VXFHVVR PXOWLSOLFDQGR VH H JHUDQGR WRGD XPD PtVWLFD HP WRUQR GD RUGHP XUEDQD H VRFLDO TXH LQFRUSRUDUDP´ LELGHP

  6REUH D GLVWLQomR GHVVHV GRLV RUJDQLVPRV HVWUXWXUDLV YLOD H Q~FOHR &RUUHLD H[S}H TXH Ki XP HTXtYRFR GH ³XVR IUHTXHQWH QD ELEOLRJUDILD QDFLRQDO GD GHVLJQDomR JHQpULFD µYLODV RSHUiULDV¶ SDUD QRPHi ODV´ LELGHP S SRLV Ki XPD GLIHUHQoD GH DVVHQWDPHQWR HVSDFLDO HQWUH YLOD H Q~FOHR 9LOD RSHUiULD p XP ³FRQMXQWR GH FDVDV FRQVWUXtGDV SRU LQGXVWULDLV SDUD VHXV RSHUiULRV >HPSUHJDGRV HP FRPSOH[RV LQGXVWULDLV@ GHQWUR GH FLGDGHV HP VXE~UELRV GH FLGDGH´ VHJXQGR &RUUHLD LELGHP -i TXDQGR HVWD GLVSRVLomR GHFRUULD HP ORFDLV LVRODGRV QR FDPSR GDYD VH R QRPH GH

  

³9LOD RSHUiULD ID]HQGD XVLQD EDLUUR SUROHWiULR Q~FOHR XUEDQR Q~FOHR UHVLGHQFLDO Q~FOHR IDEULO

FLGDGH RSHUiULD FLGDGH FRPSDQKLD FLGDGH HPSUHVD H FLGDGH QRYD VmR DOJXPDV GDV GHVLJQDo}HV

TXH HVVDV DJORPHUDo}HV WrP UHFHELGR HQWUH QyV GHSHQGHQGR GH VXDV FDUDFWHUtVWLFDV TXDQWR D

WDPDQKR IRUPD ORFDOL]DomR H FRQGLomR SROtWLFR DGPLQLVWUDWLYD GR WLSR GH DWLYLGDGH j TXDO HVWmR Q~FOHR IDEULO VHQGR HVVHV Q~FOHRV FDSD]HV GH FULDU RX PHVPR ID]HU JHULU FLGDGHV QRYDV

  $R FRQWUiULR GDV YLODV RSHUiULDV VLWXDGDV QDV FLGDGHV RV Q~FOHRV IDEULV HUDP DJORPHUDo}HV LVRODGDV DXW{QRPDV H JHUHQFLDGDV FRP JUDQGH OLEHUGDGH SHOD LQG~VWULD ,VVR VLJQLILFRX GH XP ODGR TXH SUHFLVDUDP LQFOXLU DWLYLGDGHV FRPSOHPHQWDUHV j SURGXomR IDEULO ± RILFLQDV VLVWHPDV GH DEDVWHFLPHQWR GH iJXD H HQHUJLD > @ >$OpP GH@ FDVDV HVFRODV DUPD]pQV H HWF > @ $ IiEULFD HQFRQWUDYD FRQGLo}HV H[FHSFLRQDLV SDUD H[HUFHU R JRYHUQR ORFDO UHGX]LQGR QR Q~FOHR LQWHUIHUrQFLDV GR (VWDGR &255(,$ S

  $ )iEULFD 3HGUD LQYHVWLJDGD SRU &RUUHLD IRL LQVWDXUDGD HP VROR DODJRDQR HP H WHYH XP Q~FOHR IDEULO HGLILFDGR QR HQWRUQR GH VXD LQG~VWULD Wr[WLO SURFHVVR VLPLODU DR HVSDoR REMHWR GHVWD GLVVHUWDomR 'HVVD IiEULFD D DXWRUD ³LQYHVWLJD DV TXHVW}HV VRFLDLV H HFRQ{PLFDV UHODFLRQDGDV >FRP D@ JHVWmR RSHUiULD H R VHQWLGR GD RUJDQL]DomR GR FRWLGLDQR H GR HVSDoR´ &255(,$ S H GHILQH D GLIHUHQoD H HTXtYRFR HQWUH R TXH p YLOD RSHUiULD H R TXH p Q~FOHR IDEULO

  2XWUDV LQG~VWULDV Wr[WHLV ILUPDUDP VH QD H[WHQVmR GR HVWDGR WRGDV FRQWHPSODUDP R Q~PHUR GH WUH]H

  XQLGDGHV FRQFHQWUDGDV QRV H[WUHPRV OHVWH H RHVWH GR PDSD 2 SHUtRGR HVWDEHOHFLGR GD LQVWDXUDomR HYROXomR H GHFDGrQFLD KLVWyULFD GHVVDV XQLGDGHV FRPSUHHQGH R LQWHUYDOR GH ILQV GR VpFXOR ;,; H PHDGRV GR VpFXOR ;; D HIXVmR GR VXFHVVR UHPHWHX VRPDV HFRQ{PLFDV H R UHDO HVWDEHOHFLPHQWR GD $VVRFLDomR &RPHUFLDO HP 0DFHLy VHJXQGR 5DPRV

  1R SHUtRGR GH HIXVmR Wr[WLO DODJRDQD FLQFR LQG~VWULDV Wr[WHLV VH GHVHQYROYLDP FRP µDVSLUDo}HV¶ DR VXFHVVR HFRQ{PLFR ORFDO 6XFHGLD HP ILQV GR VpFXOR ;,; PHVPR DQWHV GD DEROLomR HP D LQVWDXUDomR GDV SULPHLUDV LQG~VWULDV FRP PDLRU FRQFHQWUDomR QR OHVWH DODJRDQR FRQIRUPH GHPDUFD D GLVWULEXLomR QR PDSD GD

  ILJXUD $ SULPHLUD D VH HVWDEHOHFHU HP VROR DODJRDQR IRL D 6RFLHGDGH $Q{QLPD

  

³2 *UXSR &DUORV /\UD DVVXPLX R FRQWUROH DFLRQiULR GD IiEULFD >GD 3HGUD@ HP FRP D SURGXomR

TXDVH SDUDOLVDGD $OpP GD UiSLGD UHFXSHUDomR GR SDUTXH ,QGXVWULDO IRUDP LQVWDODGRV WHDUHV D MDWR GH

DU > @ RV PDLV PRGHUQRV GR PXQGR H ILDomR 2SHQ (QG +RMH D IiEULFD GD 3HGUD SRVVXL D FHUWLILFDomR

,62 SRLV p GRWDGD GD PDLV DYDQoDGD WHFQRORJLD GLVSRQtYHO e XPD LQG~VWULD SUHVWHV Ki

FRPSOHWDU DQRV TXH WHP FRQWULEXtGR SDUD R GHVHQYROYLPHQWR HFRQ{PLFR H VRFLDO GR VHUWmR GH

$ODJRDV H GR 3DtV´ ± IRQWH KWWS ZZZ IDEULFDGDSHGUD FRP EU

  

$V WUH]H LQG~VWULDV Wr[WHLV VmR HQGRVVDGDV SRU 0HQGRQoD S TXDQGR R DXWRU OLVWD DV H

FLWD D ³UHODomR GH WRGDV DV IiEULFDV TXH GHUDP XPD QRYD IHLomR DR HVWDGR GH $ODJRDV´ HODV HVWmR

H[SRVWDV HP DSrQGLFH ' VRE XPD OLQKD GR WHPSR UHODomR GH IiEULFDV LQVWDXUDGDV HP PHDGRV GR

VpFXOR ;,; H SULQFtSLR GR VpFXOR ;; QR HVWDGR $ODJRDQR

  

6REUH D $VVRFLDomR &RPHUFLDO 5DPRV FLWD VREUH R ³WHVRXUR´ H SRU DVVLP LPSRUWkQFLD TXH

SRVVXL D $VVRFLDomR &RPHUFLDO GH 0DFHLy SDUD R HVWDGR GH $ODJRDV ³$ $VVRFLDomR &RPHUFLDO GH

  

0DFHLy SRVVXL XPD LPHQVXUiYHO ULTXH]D PDWHULDOL]DGD HP GRFXPHQWRV TXH QmR Vy DWHVWDP VXD

SUySULD KLVWyULD FRPR GRV VHXV LQWHJUDQWHV H PDLV DLQGD GD FRQVWUXomR GR SUySULR (VWDGR GH

  &RPSDQKLD 8QLmR 0HUFDQWLO )iEULFD &DUPHQ HP QR GLVWULWR GH )HUQmR

  9HOKR GD FDSLWDO

  

)LJXUD &RQFHQWUDomR IDEULO Wr[WLO VpFXOR ;,; D ;; GHFRUULGDV HP TXDWUR

PLFURUUHJL}HV VHQGR PLFURUUHJLmR GH 0DFHLy PLFURUUHJLmR GH 6mR

  0LJXHO GRV &DPSRV PLFURUUHJLmR GH 3HQHGR H D PLFURUUHJLmR $ODJRDQD GR 6HUWmR GR 6mR )UDQFLVFR )RQWH $XWRUD $GDSWDGR GH 0(1'21d$ H 3$,9$

  2 PDSD GH $ODJRDV DSUHVHQWDGR QD ILJXUD GLVS}H D GLVWULEXLomR ItVLFD GDV

  XQLGDGHV Wr[WHLV GR SHUtRGR D )iEULFD &DUPHQ SULPHLUD D VH LQVWDXUDU ORFRX VH GHQWUR GRV OLPLWHV GD FDSLWDO OHWUD $ GD ILJXUD DOpP GHVWD GHUDP VH PDLV D )iEULFD $OH[DQGULD )iEULFD 6DQWD 0DUJDULGD H D )iEULFD 1RUWH $ODJRDV ILJXUD GDWDGDV Mi GR FRPHoR GR VpFXOR H LPSODQWDGDV PDLV SUy[LPDV D FDSLWDO 1D PHVPD PLFURUUHJLmR GH 0DFHLy FRQFHQWUDUDP VH RLWR GDV WUH]H XQLGDGHV IDEULV DOpP GDV TXDWUR FLWDGDV H[LVWLUDP D )iEULFD 3URJUHVVR H D )iEULFD GD &DFKRHLUD HP HVWXGR QHVWD GLVVHUWDomR QR PXQLFtSLR GH 5LR /DUJR H D )iEULFD

  3LODUHQVH H D )iEULFD GH 5HQGDV H %RUGDGRV QR PXQLFtSLR GH 3LODU

  

6HJXQGR )DULDV S ³R Q~FOHR IDEULO GD )iEULFD &DUPHQ GH )LDomR H 7HFHODJHP 6 $

>ORFDOL]RX VH@ HP )HUQmR 9HOKR SHULIHULD GH 0DFHLy >H IRL@ D PDLV SUyVSHUD H DQWLJD LQG~VWULD Wr[WLO GD

HQWmR SURYtQFLD GH $ODJRDV H XPD GDV SULPHLUDV IiEULFDV Wr[WHLV GR %UDVLO IXQGDGD HP ´

  

6HJXQGR 9LDQD S R ³VtWLR KLVWyULFR GR EDLUUR GH )HUQmR 9HOKR ID] SDUWH GD =RQD (VSHFLDO

  )LJXUD 'LVSRVLomR GH RLWR XQLGDGHV IDEULV Wr[WHLV QD PLFURUUHJLmR GH 0DFHLy )RQWH $XWRUD DGDSWDGR GH 0(1'21d$

  1DV WUrV GHPDLV PLFURUUHJL}HV ILJXUD H 3HQHGR 6mR 0LJXHO GRV &DPSRV H $ODJRDQD GR 6HUWmR GR 6mR )UDQFLVFR FRPSDUHFHP PDLV GXDV

  XQLGDGHV Wr[WHLV HP FDGD H[FHWR QD PLFURUUHJLmR $ODJRDQD GR 6HUWmR TXH WHYH R HVWDEHOHFLPHQWR GH XPD ~QLFD XQLGDGH D )iEULFD GD 3HGUD OHWUD , GD ILJXUD

  

)LJXUDV H 'LVSRVLomR GD ORFDOL]DomR ItVLFD GDV GHPDLV FLQFR XQLGDGHV

  IDEULV Wr[WHLV QDV PLFURUUHJL}HV GR HVWDGR DODJRDQR )LJXUD 0LFURUUHJLmR DODJRDQD GR 6HUWmR GR 6mR )UDQFLVFR

  )LJXUD 0LFURUUHJLmR GH 3HQHGR )LJXUD 0LFURUUHJLmR GH 6mR 0LJXHO GRV &DPSRV

  )RQWH $XWRUD $GDSWDGR GH 0(1'21d$

  'HVVDV XQLGDGHV Wr[WHLV DFRPSDQKRX D ODUJDGD SURPLVVRUD GD )iEULFD &DUPHP D &RPSDQKLD $ODJRDQD GH )LDomR H 7HFLGRV FRQVWUXtGD HP HP 5LR /DUJR DLQGD VRE R JRYHUQR LPSHULDO H HP Mi QD HUD UHSXEOLFDQD LQVWDXUDUDP

  VH GXDV IiEULFDV UHVSHFWLYDPHQWH D &RPSDQKLD 3LODUHQVH GH )LDomR H 7HFLGRV HP

  3LODU H D &RPSDQKLD 3URJUHVVR $ODJRDQR HP 5LR /DUJR 7DLV FRPSOH[RV IDEULV GHUDP DR SHUtRGR GR HVWDGR DODJRDQR FRQRWDo}HV GH SURPLVVRU SDUTXH Wr[WLO WRGDV ORFDGDV SUy[LPDV D FDSLWDO QD PLFURUUHJLmR GH 0DFHLy H SUy[LPDV WDPEpP GR SRUWR

  IDWRU GH UHFRQKHFLGR IDYRUHFLPHQWR SDUD R FRPpUFLR ± LQIRUPDo}HV HQGRVVDGDV SRU

  0HQGRQoD 3DLYD &DVWUR H ;DYLHU DSHVDU GH GDWDV GLYHUJLUHP SDUD RXWURV DXWRUHV

  &RQVWDWD VH D ~QLFD HP IXQFLRQDPHQWR p D XQLGDGH Wr[WLO HP 'HOPLUR

 • RXYHLD DSyV LQWHUYDOR GH LQWHUUXSomR H DWXDOPHQWH VREUH RXWUD DGPLQLVWUDomR HVVD DSUHVHQWRX QD VXD LQVWDXUDomR R UHJLPHQWR GH XPD OyJLFD HVSDFLDO GD TXDO R SDWUmR QmR HUD PDLV R VHQKRU GH HVFUDYRV H R RSHUiULR QmR HUD R HVFUDYR QR HQWDQWR ³HPERUD R WUDEDOKDGRU WHQKD GHL[DGR GH VHU SDWULP{QLR GR SDWUmR >FRPR QR FRWLGLDQR GD HVFUDYLGmR@ VHX FRWLGLDQR H VXD IRUPDomR QmR GHL[DP GH LQWHUIHULU QRV GHVWLQRV GD SURGXomR´ &255(,$ S 'DYD VH QD IRUPD GH JHULU GR SDWUmR XP

  FRQWUROH VREUH R WHPSR H R HVSDoR GH WRGR R RUJDQLVPR GR FRPSOH[R LQGXVWULDO SRVLomR FRUUHODWD DV FRQMHFWXUDV GH )DULDV DR SURQXQFLDU TXH WRGD D HVWUXWXUD LQGXVWULDO EDVHDYD VH QD OHJLWLPDomR GR SRGHU H GR FRQWUROH SDWURQDO

  2XWUD IiEULFD Wr[WLO LGHQWLILFDGD FRPR Q~FOHR IDEULO HP VROR DODJRDQR IRL D &RPSDQKLD 8QLmR 0HUFDQWLO HP )HUQmR 9HOKR GHQRPLQDGD )iEULFD &DUPHP 6REUH D PDQXIDWXUD Wr[WLO GHVVD XQLGDGH )DULDV S DWULEXL TXH D LPSODQWDomR GR Q~FOHR IDEULO GDYD VH FRP D ILQDOLGDGH ³GH PHOKRU JHULU H FRQWURODU HVWD VXD YHUGDGHLUD PLQD GH RXUR D IRUoD GH WUDEDOKR PXLWRV LQGXVWULDLV HP YiULRV ORFDLV GR PXQGR DGRWDUDP R PpWRGR GH FRQVWUXomR GH PRUDGDV SDUD VHXV WUDEDOKDGRUHV´ H

  VREUH D RUJDQL]DomR VRFLRHVSDFLDO H FRQWUROH GR RSHUiULR R DXWRU S FLWD

  7RGD HVWD HVWUXWXUD RXWURVVLP DOLD VH D XPD RUJDQL]DomR GD OHJLWLPDomR GR SRGHU H GR FRQWUROH SDWURQDO 2 IDWR GH R LQGXVWULDO GLVSRU GD PRUDGLD GRV WUDEDOKDGRUHV HP SUR[LPLGDGH FRP DV LQVWDODo}HV GD IiEULFD H VRE RV GRPtQLRV GH VXD DGPLQLVWUDomR OKH Gi FRQGLo}HV GH UHFRUUHU D XPD PDLRU DXWRULGDGH VREUH R WHPSR H VREUH D MRUQDGD GH WUDEDOKR GRV RSHUiULRV LQWHQVLILFDQGR DV QRV PRPHQWRV GH QHFHVVLGDGH GH PDLRU SURGXWLYLGDGH SDUD R PHUFDGR

  2EVHUYD VH QDV VLWXDo}HV GLVSRVWDV SRU HVVDV LQVWLWXLo}HV IDEULV TXH HODV

  VHJXLDP XPD RUGHP DGPLQLVWUDWLYD VLPLODU SHUDQWH D RUJDQL]DomR HVSDFLDO H SROtWLFD

  FRQVHTXHQWHPHQWH VXJHVWLRQDYDP ID]HU XP FRQWUROH GR SDWUmR DR RSHUiULR VLWXDomR SUy[LPD WDOYH] D DWLWXGH VREUH R LQGLYtGXR HVFUDYR 1mR Ki LQWHQomR HP FRORFDU HVVD FRQVWDWDomR SUHOLPLQDU FRPR XPD SUHPLVVD GR SHUtRGR SRUpP p IDWR SHUDQWH RV DXWRUHV Mi HOHQFDGRV QHVWH FDStWXOR LQLFLDO TXH SHUGXURX SRU XP SHUtRGR D LGHRORJLD HVFUDYLVWD VREUH D FRQGXomR GR WUDEDOKR H R LQGLYtGXR

  1HVWH FRQWH[WR D VRFLyORJD H SHVTXLVDGRUD %OD\ WHP XP HVWXGR TXH

  ID] UHIHUrQFLD j PRUDGLD QDV YLODV RSHUiULDV HP 6mR 3DXOR HQWUH RXWURV ILQV VREUH DV YLODV HOD FLWD ³>DV YLODV RSHUiULDV@ SHUGXUDP QD SDLVDJHP PDUFDP D PRUDGLD WrP

  XP SDSHO QD OyJLFD GD XUEDQL]DomR´ LELGHP S $ DXWRUD HQIDWL]D LQFOXVLYH D LPSRUWkQFLD GDV YLODV H FRUUHODFLRQD TXH GR PHLR VRFLDO JHUDGR SRU VXD RUJDQL]DomR HVSDFLDO DV YLODV RSHUiULDV ³DSDUHFHP FRPR XP VXFHGkQHR GD VHQ]DOD´ %/$< S SRLV D VHQ]DOD PDWLQKD R HVFUDYR QR HVSDoR GH LQWHUHVVH SDUD R PHLR SHUDQWH FRQVWDWDGR SRU %OD\ QHVWH HQWHQGLPHQWR DV YLODV RSHUiULDV WDOYH] WHQKDP

  VLGR DV VHQ]DODV GH XP SHUtRGR SRVWHULRU D HVFUDYLGmR

  3RGH VH LQWHUSUHWDU TXH D LQGXVWULDOL]DomR H SRQWXDOPHQWH D LQG~VWULD Wr[WLO QmR IRL XP IDWRU LVRODGR GHFRUUHUDP IDWRUHV H[WHUQRV H IDWRV H SRVLo}HV KLVWyULFDV UHOHYDQWHV TXH DOLQKDUDP RX PHVPR GLUHFLRQDUDP R IRUPDWR GR GHVHQYROYLPHQWR GRV SURFHVVRV Wr[WHLV VHMDP HOHV IHQ{PHQR VRFLDO FRQWUROH VRFLDO SURFXUD SRU OXFUR SHUSHWXDomR GR FRQWUROH HVFUDYR RX RXWURV IRFRV TXH GLQDPL]DUDP R PHLR (VVHV HOHPHQWRV GLQDPL]DGRUHV GRV SURFHVVRV Wr[WHLV GLUHFLRQDP TXHVW}HV LQYHVWLJDo}HV H DIHULo}HV LQTXLHWDo}HV SHUWLQHQWHV QHVWH SRQWR GD GLVVHUWDomR

  9LODV RSHUiULDV H Q~FOHRV IDEULV Wr[WHLV D LQGXVWULDOL]DomR GH ILDU H WHFHU HP $ODJRDV DODUJRX R FRPHUFLR LQWHUQR H H[WHUQR GR HVWDGR H FULRX XP VLVWHPD GH HPSUHVDV µDXWRVXVWHQWiYHLV¶ GDV TXDLV R RUJDQLVPR DGPLQLVWUDWLYR GLQDPL]RX XP

  IRUPDWR SUySULR SDUD GLQkPLFD GR SHUtRGR (VVH RUJDQLVPR IXQFLRQRX VRE XP

  VLVWHPD HVSDFLDO FRP XPD GLVSRVLomR XUEDQD H DUTXLWHW{QLFD FRP R REMHWLYR GH FRQWURODU WRGD D GLQkPLFD GH SURGXomR H YLGD ORFDO TXH VHJXQGR 0RQWDQHU H 0X[L SRV QR VpFXOR ;,; FDXVRX XP LPSDFWR VREUH DV FLGDGHV FRP ³UHYROXo}HV H PXGDQoDV VRFLDLV´ UHIOHWLGDV QD PRUDGLD RSHUiULD ± DV YLODV H Q~FOHRV

  6REUH HVVD GLQkPLFD 0RQWDQHU H 0X[L GHVWDFDP TXH HVVHV HVSDoRV

  IRUDP GHVHQYROYLGRV FRP XPD DUTXLWHWXUD H XUEDQLVPR ³FRPR LQVWUXPHQWRV GH GRPtQLR H SRGHU´ H DV FRQWULEXLo}HV FUtWLFDV GHVVH VLVWHPD GH FRQWUROH IRUDP

  GHVHQYROYLGDV SRU GLYHUVRV DXWRUHV FRPR 0LFKHO )RXFDXOW (OHPHQWRV LQWUtQVHFRV D HVWD SHVTXLVD IRFRV TXH GLUHFLRQDP D QHFHVVLGDGH GH XPD LQYHVWLJDomR DV UHODo}HV H UHGH GH UHODo}HV GH SRGHU GR PHLR HP HVWXGR D LQG~VWULD Wr[WLO

  $WHQWDQGR SDUD R REMHWR HP HVWXGR QHVWD GLVVHUWDomR H SDUD GLQkPLFD GH FRQWUROH SDWURQDO LPSRVWD QD SURGXomR Wr[WLO GHX VH R GLUHFLRQDPHQWR GH FULDU XP LWHP GHVWH FDStWXOR LQLFLDO TXH H[SRQKD WDLV UHODo}HV H DJUHJXH HOHPHQWRV SDUD RV REMHWLYRV GLVVHUWDWLYRV DVVLP R WySLFR VHJXLQWH p HVWUXWXUDGR HP FRQFHLWXDU SRGHU GLVSRU FRPR R SRGHU p H[HUFLGR GLUHFLRQDU SDUD TXH VHUYH H DSUHVHQWDU DV FRQVHTXrQFLDV GH VHX H[HUFtFLR HP YiULRV QtYHLV

   5HODo}HV GH SRGHU H LQWHUDo}HV FRP R PHLR GD LQG~VWULD Wr[WLO >2V@ HGLItFLRV GH SURGXomR IiEULFDV GH WHFLGR H Do~FDU > @ >HQWUH RXWURV QmR UHSUHVHQWDYDP PDLV@ > @ HGLItFLRV GH UHSUHVHQWDomR GH XP SRGHU GRPLQDQWH ORQJtQTXR H LQDFHVVtYHO PDV GH HGLItFLRV GH XP QRYR SRGHU PDLV SUy[LPR TXH DGPLQLVWUDYD OHJLVODYD FRQWURODYD H GLVWULEXtD 0217$1(5 08,; SRV

  $ UHIHUrQFLD TXH RV DXWRUHV ID]HP QD FLWDomR DQWHULRU UHIOHWH R WLSR GH SRGHU HP SUiWLFD QRV SURFHVVRV Wr[WHLV VXPDUL]D SDUkPHWURV TXH HOHQFDP R SRGHU TXH GRPLQRX R PHLR IDEULO HP HVWXGR R HVSDoR HP LQYHVWLJDomR ³3RGHU´ p XP WHUPR GH FRPSOH[D VLJQLILFDomR SRUWDQWR WRUQD VH LPSRUWDQWH GHILQLU H IULVDU VXD DEUDQJrQFLD YLVWR H[LVWLUHP LQWHUSUHWDo}HV GLUHWDV RX VLPSOLVWDV TXH QR H[HUFtFLR GHVWD SHVTXLVD

  VH SURS{V GLVFXWLU YLVOXPEUDQGR R REMHWR FUtWLFR HP HVWXGR R &RPSOH[R µ+LVWyULFR¶ )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR 3DUD HVWH REMHWR FUtWLFR IRUDP REVHUYDGDV VXDV QXDQoDV WDPEpP HP PRQRJUDILDV GLVVHUWDo}HV H SHVTXLVDV UHFHQWHV HP GLYHUVRV QtYHLV TXH GLVFXWHP R PHLR VRFLDO H ItVLFR HVSDFLDO ULRODUJXHQVH SHUDQWH DV DSUHHQV}HV FRQFHLWXDLV GH ³SRGHU´

  1DV OHLWXUDV H DSURSULDo}HV GR WHUPR SRGHU )RXFDXOW FRPSDUHFHX FRP FRQFHLWRV YLQFXODGRV DR REMHWR GD µLQG~VWULD Wr[WLO¶ H FRP VXEVtGLRV WHyULFRV DR ORQJR GD DSUHVHQWDomR GR HVSDoR VyFLR Wr[WLO HP UHODo}HV GH GRPtQLR H FRQWUROH 6HJXQGR

  1HVELWW VLPLODU D 0RQWDQHU H 0XL[ )RXFDXOW VHJXLD D OLQKD SyV HVWUXWXUDOLVWD DUUDLJDGR DLQGD DR HVWUXWXUDOLVPR SUy[LPR DR SHUtRGR GH FRQVWUXomR H HVWUXWXUDomR GR PHLR IDEULO HP HVWXGR H H[DPLQRX R DPELHQWH PRGHUQR HP VHXV

  

6HJXQGR 1HVELWW S H ³>«@ R SyV HVWUXWXUDOLVPR IXQGD D FUtWLFD GR VLJQR DR LQGDJDU

  

VH R VLJQR UHDOPHQWH VH FRPS}H GH DSHQDV GXDV SDUWHV VLJQLILFDQWH H VLJQLILFDGR ´ H D ³D UHDOLGDGH p

WRWDOPHQWH FRQVWLWXtGD SURGX]LGD H VXVWHQWDGD SRU VXDV UHSUHVHQWDo}HV DQWHV TXH UHIOHWLGD SRU

  HVWXGRV j LQGXVWULDOL]DomR )UHQWH DR LPSDFWR GRV YiULRV GLVFXUVRV GD HUD SyV PRGHUQD D DXWRUD H[SODQD

  $V FUtWLFDV j HVWUXWXUD GR SRGHU SROtWLFR UHFHEHUDP XP UHIRUoR SRU SDUWH GH LQWHOHFWXDLV IUDQFHVHV FRPR R SyV HVWUXWXUDOLVWD 0LFKHO )RXFDXOW > @ DV LGpLDV GH )RXFDXOW WLYHUDP HQRUPH LQIOXrQFLD GHYLGR j DEUDQJrQFLD GH VXDV DQiOLVHV UHODWLYDV j HVWUXWXUD GDV GLVFLSOLQDV H GDV SURILVV}HV >VXDV REUDV@ > @ GHL[DP FODUR TXH DV LQVWLWXLo}HV H DV IRUPDV DUTXLWHW{QLFDV TXH DV DEULJDP H[HUFHP XPD IXQomR GH FRQWUROH QD VRFLHGDGH >GD pSRFD@ LELGHP S

  $ SODQHMDGRUD XUEDQLVWD 1HVELWW LELGHP DLQGD FRORFD R FRPR R SURILVVLRQDO TXH ³LQVSLURX H IDYRUHFHX D FUtWLFD SyV PRGHUQD jV HVWUXWXUDV GH SRGHU´ GLUHFLRQDQGR D SURSRVWD GHVWD GLVVHUWDomR GH TXH D OLQKD GH )RXFDXOW LQGX] SUHSRVLo}HV H LQTXLHWDo}HV SXOVDQWHV QR HVSDoR FRQWUDGLWyULR GH YLYrQFLDV YLGDV RSHUiULDV R TXH MXVWLILFD D HVFROKD GR HL[R WHyULFR GH UHVSDOGR DR HVWXGR GHVWD GLVVHUWDomR

  2 SRGHU TXH VHUi UHWUDWDGR DTXL VH DSRUWD HP )RXFDXOW UHIOH[}HV H LQWHUDo}HV HP /HEUXQ SUHUURJDWLYDV H FRQVWDWDo}HV LQYHVWLJDWLYDV GH 0RQWDQHU H 0X[L HQWUH RXWURV (OHQFDP VH D SDUWLU GHVVHV DXWRUHV SUHPLVVDV TXH WHQFLRQDP FRQFHLWXDU R WHUPR SRGHU GHVFUHYHU VHXV LQVWUXPHQWRV SDUD TXH VHUYH H FRPR VmR DSOLFDGRV DOpP GH LQLFLDU SHUFHSo}HV FRP R PHLR Wr[WLO IDEULO HP IRFR

  2 FRQFHLWR GH SRGHU IRL GLVFXWLGR SRU /HEUXQ TXH HP VXDV SHVTXLVDV R KLVWRULDGRU XWLOL]RX WHyULFRV FOiVVLFRV H FRQWHPSRUkQHRV FRPR )RXFDXOW YLX QRV VpFXORV ;9,,, H ;,; GXDV pSRFDV QDV TXDLV R VLJQLILFDGR GH SRGHU FRPHoRX D

  VHU GLVFXWLGR TXH QHVVD ~OWLPD R FRQFHLWR GH SRGHU ³FRQKHFLD D VXD GHFDGrQFLD H GH TXH FRPHoDUD D VXD DJRQLD´ 2 ³HVSHWiFXOR´ GD SXQLomR RVWHQWDGD SHOR ³SRGHU´ GHL[RX GH VHU XPD FHQD $ SXQLomR VREUH R ItVLFR R FRUSR WRPD OXJDU j SXQLomR GD DOPD RQGH VHJXQGR )RXFDXOW R FDVWLJR p PDLV SURIXQGR

  /HEUXQ LELGHP S DLQGD DILUPD TXH

  > @ 2 SRGHU QmR p XP VHU DOJXPD FRLVD TXH VH DGTXLUH VH WRPD RX VH GLYLGH DOJR TXH VH GHL[D HVFDSDU e R QRPH DWULEXtGR D XP FRQMXQWR GH UHODo}HV TXH IRUPLJDP SRU WRGD j SDUWH QD HVSHVVXUD GR FRUSR VRFLDO SRGHU SHGDJyJLFR SiWULR SRGHU SRGHU GR SROLFLDO SRGHU GR FRQWUDPHVWUH SRGHU

  2 WHUPR H FRQFHLWR SRGHU DR TXDO R ILOyVRIR H KLVWRULDGRU FRQWHPSRUkQHR )RXFDXOW LQVWUXPHQWDOL]RX HP VHXV HVWXGRV VRE GLIHUHQWHV IRUPDV UHIHUH VH D µWHU

  IDFXOGDGH¶ µWHU D SRVVLELOLGDGH¶ RX µR GLUHLWR GH PDQGDU¶ 'H VXDV DUWLFXODo}HV DR WHPD DILUPRX HP XPD SRVLomR HQIiWLFD VREUH DTXHOH TXH WHP R SRGHU H R TXH VH LPS}H SHOR SRGHU DILUPDQGR TXH R SRGHU QmR p DOJR TXH VH SRVVXL

  3DUD LVVR HOH XWLOL]RX D KLVWyULD GD DOPD PRGHUQD H XPD QRYD IRUPD GH SRGHU MXOJDU HP XPD pSRFD HP TXH D SXQLomR VREUH RV LQGLYtGXRV FRPR IRUPD GH SRGHU QmR HUD PDLV FRUSRUDO PDV VLP FRPR DOPD H FRUSR 2 FRUSR p GHVLJQDGR VHJXQGR )RXFDXOW SRU UHODo}HV GH SRGHU H GH GRPLQDomR $V UHODo}HV GH SRGHU H GH GRPLQDomR HVWmR VREUH RV LQGLYtGXRV SRU XP VLVWHPD GH VXMHLomR 2 FRUSR GR LQGLYtGXR Vy VHUi IRUoD ~WLO VH IRU DR PHVPR WHPSR SURGXWLYR H VXEPLVVR H D DOPD HOHPHQWR PDLV tQWHJUR GR LQGLYtGXR Mi QmR HUD PDLV GR LQGLYtGXR

  4XDQGR )RXFDXOW GLVFXWLX SRGHU H FRPR R SRGHU p H[HUFLGR DQDOLVRX DV WRUWXUDV H VXSOtFLRV FRUSyUHRV GRPLQDQWHV DRV FRQGHQDGRV DWp R LQtFLR GR VpFXOR ;,; DQRV IDEULV Wr[WHLV TXDQGR XP QRYR VLVWHPD GH SHQDOLGDGHV UHWLUD GH FHQD R FRUSR H FRORFD R KRPHP D MXOJDPHQWR HP VXD DOPD SRLV DJH QR FRUDomR QR LQWHOHFWR QD YRQWDGH H QDV GLVSRVLo}HV 5HVXOWD SRU HOXFLGDU DR OHLWRU GL]HQGR YHHPHQWHPHQWH TXH R SRGHU VH H[HUFH PDLV GR TXH VH SRVVXL ³TXH QmR p R SULYLOpJLR DGTXLULGR RX FRQVHUYDGR GD FODVVH GRPLQDQWH PDV R HIHLWR GH FRQMXQWR GH

  VXDV SRVLo}HV HVWUDWpJLFDV ± HIHLWR PDQLIHVWDGR H jV YH]HV UHFRQGX]LGR SHOD SRVLomR GRV TXH VmR GRPLQDGRV´ (OH ID] XPD GLVFXVVmR GLDOpWLFD H FRPSOHWD TXH R SRGHU p XPD HVWUDWpJLD LELGHP S

  2 SRGHU H[HUFLGR FRPR HVWUDWpJLD DSUHVHQWD RV HIHLWRV GH XPD GRPLQDomR SRU PHLR GH PDQREUDV WiWLFDV WpFQLFDV FRP XPD UHGH GH UHODo}HV VHPSUH QXPD WHQVmR RX VHMD QXP SRGHU TXH VH H[HUFH VREUH XPD UHGH HP DWLYLGDGH )RXFDXOW VH SURQXQFLD VREUH HVVH SRGHU WDPEpP QXPD EXVFD SHOR TXH SRGHUi H[SRU FRPR ³TXH HVVDV UHODo}HV DSURIXQGDP VH GHQWUR GD VRFLHGDGH´ LELGHP

  1R HQWDQWR /HEUXQ S DUJXPHQWDQGR VREUH FRORFDo}HV GH )RXFDXOW GL] TXH ³R SRGHU p PHQRV FRQWURODGRU GH IRUoDV TXH VHX SURGXWRU H RUJDQL]DGRU´ H DSUHHQGH TXH ³R SRGHU p LQVWDXUDGRU GH QRUPDV PDLV TXH GH OHLV´ H DLQGD ID] UHIHUrQFLD j UHSUHVHQWDomR LQYHURVVtPLO GR SRGHU DR FRORFDU TXH HOH p

  XPD LPSRVLomR j OLEHUGDGH 'DV VXDV UHIOH[}HV VH SRGH FRQVWDWDU TXH QDV UHODo}HV GH SRGHU QmR H[LVWH XPD SRVLomR FRQMXJDGD H SOHQD HQWUH GRPLQDQWHV H GRPLQDGRV $VVLP ³R KRPHP FRQGLFLRQDGR DGHVWUDGR SHORV SRGHUHV p R SULYLOHJLDGR´ /(%581 S DILQDO ³R SRGHU QmR GRPHVWLFD HOH GRPLQD´

  &RP HIHLWR DR ID]HU XPD UHIOH[mR VREUH D REUD GH )RXFDXOW /HEUXQ H[S}H UHODo}HV GH VDEHUHV FRP R REMHWLYR GH SHUFHEHU R HVWDEHOHFLPHQWR GH UHJXODULGDGHV TXH SHUPLWDP LQGLYLGXDOL]DU IRUPDo}HV GLVFXUVLYDV /HEUXQ EXVFD GDU PDLV VXEVtGLRV DR FRQFHLWR GH SRGHU TXDQGR HP ³VREHUDQLD H GLVFLSOLQD´ FDStWXOR ;,, GD PHVPD REUD H[S}H D IRUPD FRP TXH )RXFDXOW GHVWULQFKD R ³FRPR´ GR ³SRGHU´ DR GLDJUDPDU XP WULkQJXOR ILJXUD

  )LJXUD (VWUXWXUDomR GR µWULkQJXOR GH )RXFDXOW¶

  3RGHU

  ž SRQWR GD DomR VREUH

  3RGHU DomR TXH JHUD R VLVWHPD ž SRQWR GD DomR

  9HUGDGH RSHUiULRV H SURGXomR H

  9HUGDGH 'LUHLWR

  ž SRQWR R PHLR VRFLDO 'LUHLWR )RQWH $XWRUD

  $ FRQILJXUDomR GHVVH WULkQJXOR GLVS}H R ³FRPR´ GR ³SRGHU´ HOH UHSUHVHQWD XP WULkQJXOR FRP YpUWLFHV GHOLQHDGRV SHOR SRGHU R GLUHLWR H D YHUGDGH 2 DXWRU UHIHUHQFLD QHVWH DV UHJUDV GR GLUHLWR TXH ³GHOLPLWDP R SRGHU´ H RV HIHLWRV GD YHUGDGH R TXDO R SRGHU SURGX] WUDQVPLWH H R UHSURGX] +i HQWmR R FRPR R SRGHU p H[HUFLGR DR TXDO SRGHU H VDEHU VH GLVS}H DFLPD GR VLVWHPD SRLV HOH p R SRQWR GH DomR GH WRGD D GLQkPLFD $ YHUGDGH p R SRQWR HP VHTXHQFLD DR SRGHU ORFDO GH RSHUiULRV H GD SURGXomR IDEULO H R GLUHLWR p R SRQWR GR PHLR VRFLDO 2EVHUYD VH HQWmR TXH R SRGHU p H[HUFLGR SRU VLVWHPD GH RUGHQDomR GH SRVLo}HV KLHUDUTXLD ± H[SUHVVmR TXH VHUi H[SORUDGD QHVWH LWHP GR FDStWXOR LQLFLDO

  3RGH VH FRQJHFWXUDU TXH VHJXQGR SUHUURJDWLYDV GH )RXFDXOW DV IiEULFDV GR SHUtRGR GD 5HYROXomR ,QGXVWULDO WLQKDP XPD LQIUDHVWUXWXUD RUJDQL]DGD SHOD GLVFLSOLQD GRV RSHUiULRV )RXFDXOW DSUHVHQWRX R FRQFHLWR GH SRGHU GLVFLSOLQDU TXH p XPD

  IRUPD GH H[HUFtFLR GR SRGHU H TXH WHP XPD OHLWXUD VLPLODU j FRQVWDWDomR GH 6WHLQ S SDUD HVVH SHUtRGR TXDQGR FLWRX TXH ³> @ RV IDEULFDQWHV QHFHVVLWDYDP GH WUDEDOKDGRUHV HVWUDQJHLURV QmR DSHQDV SRU VXD KDELOLGDGH WpFQLFD FRPR WDPEpP SDUD TXH DGHVWUDVVHP D LQH[SHULHQWH PmR GH REUD ORFDO´

  7UDWDYD VH GD ³DUWH GR DGHVWUDPHQWR´ )RXFDXOW S FRQFHLWXD TXH ³R SRGHU GLVFLSOLQDU p FRP HIHLWR XP SRGHU TXH HP YH] GH VH DSURSULDU H GH UHWLUDU WHP FRPR IXQomR PDLRU µDGHVWUDU¶ RX VHP G~YLGD DGHVWUDU SDUD UHWLUDU H VH DSURSULDU DLQGD PDLV H PHOKRU´ 2 ILOyVRIR DLQGD FRQVROLGD WDO GLiORJR DFHUFD GR FRQWUROH IDEULO GL]HQGR TXH ³D GLVFLSOLQD µIDEULFD¶ LQGLYtGXRV HOD p D WpFQLFD HVSHFtILFD GH XP SRGHU TXH WRPD RV LQGLYtGXRV DR PHVPR WHPSR FRPR REMHWRV H FRPR LQVWUXPHQWRV GH VHX H[HUFtFLR´ LELGHP UHVXOWDQGR QXP PHLR VRFLDO UHJLGR VREUH D SROtWLFD IDEULO

  ¬ PHGLGD TXH R DSDUHOKR GH SURGXomR VH WRUQD PDLV LPSRUWDQWH FRPSOH[R H TXH DXPHQWDP R Q~PHUR GH RSHUiULRV H D GLYLVmR GR WUDEDOKR DV WDUHIDV GH FRQWUROH

  VH ID]HP PDLV QHFHVViULDV H PDLV GLItFHLV 1HVVH PRPHQWR R SRGHU GLVFLSOLQDU GLVS}H VXD DomR VHX H[HUFtFLR H GHPRQVWUD FRQVHTXHQWHPHQWH SDUD TXH VHUYH R RSHUiULR p DGHVWUDGR HOH p IDEULFDGR H YLJLDGR VRE RV PROGHV GD DomR GR SRGHU GR DOWR GD SLUkPLGH

  9LJLDU WRUQD VH HQWmR XPD IXQomR GHILQLGD PDV GHYH ID]HU SDUWH LQWHJUDQWH GR SURFHVVR GH SURGXomR GHYH GXSOLFi OR HP WRGR R VHX FRPSULPHQWR )28&$8/7 S SRLV R SRGHU TXH GLVFLSOLQD p R SRGHU GLVFLSOLQDU FRP R ROKDU YLJLODQWH

  VREUH R RSHUiULR GDV ³FLGDGHV IiEULFDV´ SRU VHU QHFHVViULR j SURGXomR SHOD DFHLWDomR GH TXH

  $ GLVFLSOLQD IDEULFD > @ FRUSRV VXEPLVVRV > @ FRUSRV µGyFHLV¶ $ GLVFLSOLQD DXPHQWD DV IRUoDV GR FRUSR HP WHUPRV HFRQ{PLFRV GH XWLOLGDGH H GLPLQXL HVVDV PHVPDV IRUoDV HP WHUPRV SROtWLFRV GH REHGLrQFLD (P XPD SDODYUD HOD GLVVRFLD R SRGHU GR FRUSR ID] GHOH SRU XP ODGR XPD DSWLGmR XPD µFDSDFLGDGH¶ TXH HOD SURFXUD DXPHQWDU H LQYHUWH SRU RXWUR ODGR D HQHUJLD > @ ID] GHOD XPD UHODomR GH VXMHLomR HVWULWD )28&$8/7 S

  2 SRGHU GLVFLSOLQDU FRP D DSURSULDomR H R DGHVWUDPHQWR VHUYLD SDUD PRQLWRUDU RV RSHUiULRV H RIHUHFLD D SROtWLFD IDEULO j REHGLrQFLD TXH R VLVWHPD JHULD

  VREUH R IXQFLRQiULR UHSUHVHQWDomR GD RUJDQL]DomR SLUDPLGDO FRUUHVSRQGHQWH j SLUkPLGH GH )RXFDXOW 8P H[HPSOR GH DSOLFDomR GR SRGHU GLVFLSOLQDU IRL R WRTXH GD FDPSDLQKD DSUHVHQWDYD XP VRP FDUDFWHUtVWLFR GHVVD GLVFLSOLQD UHSULPLQGR H

  IRUoDQGR RV IXQFLRQiULRV DRV UtJLGRV WUDWRV H SRVWXUD GH VXSHULRULGDGH GRV FKHIHV GH

  VHWRU FRPR DWHVWD R DXWRU DUWHIDWR IDEULO WDPEpP DGRWDGR QR PXQGR Wr[WLO DODJRDQR $IRUD DV DIHULo}HV GH )RXFDXOW R VRP GD VLUHQH GD FDPSDLQKD IXQFLRQDYD FRPR OHPEUHWH H DOHUWD GRV WXUQRV GH DFHVVRV D SURGXomR H ILP GR GLD GH ODERU

  7DO GLVFLSOLQD GLVSRVWD VREUH IRUPD GH GRPLQDomR WHP D ILQDOLGDGH GH

  IDEULFDU RV FRUSRV H DV RSHUDo}HV FRUSyUHDV VXEPLVVRV H H[HUFLWDGRV FRPR µFRUSRV GyFHLV¶ FKHJDQGR D GLVVRFLDU R FRUSR GR VHU TXH R KDELWD $ HVVHV FRUSRV H DOPD

  IDEULFR Wr[WLO ³D GLVFLSOLQD SURFHGH HP SULPHLUR OXJDU j GLVWULEXLomR GRV LQGLYtGXRV QR HVSDoR´ )28&$8/7 S RUJDQL]DQGR H GHWHUPLQDQGR R HVSDoR KRUiULRV H WXUQRV HVFDOD KLHUiUTXLFD VHJXLGR GH XPD VLVWHPDWL]DomR RQGH R FRPSRUWDPHQWR

  

³> @ RV WHyULFRV GHILQHP R SRGHU FRPR XPD UHODomR´ 6,/9$ . 6,/9$ 0 S XPD GR LQGLYtGXR HVWDULD VRE FRQWUROH HP XPD GLVWULEXLomR KRPRJrQHD jV FODVVHV GH FDGD JUXSR 2 DXWRU DFUHGLWDYD TXH RV DFRQWHFLPHQWRV GHYLDP VHU OHYDGRV HP FRQWD DR VHX WHPSR j VXD KLVWyULD H DR VHX HVSDoR

  2 SRGHU GLVFLSOLQDU VH LQVWUXPHQWDOL]D GHQWUH RXWURV QR ROKDU KLHUiUTXLFR H QDV QRUPDOL]Do}HV WUDWDQGR VH GH XP SRGHU GLUHFLRQDGR SHOD YLJLOkQFLD KLHUiUTXLFD FRPR SRU H[HPSOR DV ³FLGDGHV IiEULFDV´ QDV YLODV RSHUiULDV FRQVWUXtGDV VRE XP FRQWH[WR XUEDQR TXH VXVWHQWDP R ³HQFDL[DPHQWR HVSDFLDO GDV YLJLOkQFLDV KLHUDUTXL]DGDV´ SULQFtSLR GR ³HQFDVWUDPHQWR´ (VWH HVWUXWXUDGR QXPD DUTXLWHWXUD QmR PDLV SDUD VHU YLVWD PDV SDUD VHUYLU GH FRQWUROH QR VHX LQWHULRU GHQXQFLDQGR DVVLP D WUDQVIRUPDomR GRV LQGLYtGXRV RX VHMD RV RSHUiULRV

  (VVD FRQVWDWDomR WUD] DV LQWHUSUHWDo}HV GH 0RQWDQHU H 0X[L SRV FRQIRUPH Mi GLUHFLRQDGR QHVWH FDStWXOR DV FLGDGHV IiEULFDV H D PRUDGLD GDV YLODV RSHUiULDV HVSDoRV GH GRPtQLR H SRGHU VmR RV H[HPSORV GH WUDQVIRUPDo}HV GHFRUULGRV QR SHUtRGR GD LQGXVWULDOL]DomR

  0LFKHO )RXFDXOW IRL XP GRV DXWRUHV TXH VLWXRX R HVSDoR DUTXLWHW{QLFR GHQWUR GDV HVWUDWpJLDV GH GRPtQLR H FRQWUROH SRU SDUWH GR SRGHU 6HJXQGR )RXFDXOW QR SURFHVVR GH HYROXomR GR SHUtRGR FOiVVLFR DR SHUtRGR PRGHUQR SURGX]LX VH XPD WUDQVIRUPDomR WRWDO > @ HP WHUPRV GH DUTXLWHWXUD H

  XUEDQLVPR DWp R HVSDoR GD FDVD

  9LJLDU FRPR Mi SURQXQFLDGR WUDWD VH GH RXWUR SRQWR GLVFLSOLQDGRU p D ³UHJUD GDV ORFDOL]Do}HV IXQFLRQDLV´ DVVLP QRPLQDGDV SRU )RXFDXOW S GD TXDO R PHLR DUTXLWHW{QLFR H XUEDQR VRIUHX WUDQVIRUPDo}HV SDUD FRPLQDomR GDV HVWUDWpJLDV GH GRPtQLR H FRQWUROH VHJXQGR 0RQWDQHU H 0X[L &RQIRUPH )RXFDXOW LELGHP HVVD UHJUD IRL LQVWLWXtGD SHOD QHFHVVLGDGH GH YLJLDU XP GRV REMHWLYRV GR SRGHU GLVFLSOLQDU R TXH SDUD DV H[LJrQFLDV IDEULV FRQVLVWLD HP ³>GLVWULEXLU@ RV LQGLYtGXRV QXP HVSDoR >DUTXLWHW{QLFR H XUEDQR@ RQGH VH SRVVD LVROi ORV H ORFDOL]i ORV PDV WDPEpP DUWLFXODU HVVD GLVWULEXLomR VREUH XP DSDUHOKR GH SURGXomR TXH WHP VXDV H[LJrQFLDV SUySULDV´ LELGHP S 1D GLVFLSOLQD WDPEpP GHILQH R DXWRU FDGD LQGLYtGXR GHWHUPLQD VHX ORFDO GH RFXSDomR D GLVWkQFLD TXH

  VHSDUD GR RXWUR D SRVLomR H D ILOD TXH RFXSD QXPD FODVVLILFDomR KLHUiUTXLFD RUGHQDomR GH RFXSDomR WUDEDOKLVWD

  $V GLVFLSOLQDV RUJDQL]DQGR DV FHODV RV OXJDUHV H DV ILOHLUDV FULDP HVSDoRV FRPSOH[RV DR PHVPR WHPSR DUTXLWHWXUDLV IXQFLRQDLV H KLHUiUTXLFRV 6mR HVSDoRV TXH UHDOL]DP D IL[DomR H SHUPLWHP D FLUFXODomR UHFRUWDP VHJPHQWRV LQGLYLGXDLV H HVWDEHOHFHP OLJDo}HV RSHUDWyULDV PDUFDP OXJDUHV H LQGLFDP YDORUHV JDUDQWHP D REHGLrQFLD GRV LQGLYtGXRV PDV WDPEpP XPD PHOKRU HFRQRPLD GR WHPSR H GRV JHVWRV LELGHP S

  'D DSOLFDomR GHVVHV VLVWHPDV GLVFLSOLQDU DGHVWUDU H YLJLDU GHOLQHLD VH XP SURJUDPD HVSDFLDO VLPLODU j DUTXLWHWXUD IDEULO Wr[WLO UHFRUUHQWH 8PD DUTXLWHWXUD GLDJUDPDGD FRP DPELHQWHV GLYLGLGRV FRPR µFHODV¶ SDUD IL[DomR FLUFXODomR µVyFLR SURGXWLYD¶ H XPD GLVSRVLomR UDFLRQDO R VXILFLHQWH SDUD R JDQKR OXFUR H SRWHQFLDOL]DomR GR WHPSR SURGXWLYR GR RSHUiULR (YLGHQFLD VH D GHFRUUrQFLD GR SRGHU LQVWDXUDGR QR PHLR IDEULO HOH LQIODPDYD D RUGHP VRFLDO VREUH D VXSUHPDFLD H DVFHQVmR GRV SURSULHWiULRV TXH DR QRWDUHP R VXFHVVR GD SURGXomR SDVVDYDP D YHU QD YLJLOkQFLD D IRUPD GH GLVFLSOLQDU j FODVVH RSHUiULD SDUD QmR DIHWDU D FRQVWkQFLD GRV OXFURV

  $FRPSDQKDQGR HVWD yWLFD RFRUULD R FRQWUROH VREUH R LQGLYtGXR R RSHUiULR FRQWUROH DV VXDV DWLYLGDGHV FRQWUROH GR KRUiULR GR RSHUiULR GR WHPSR GDV DWLYLGDGHV GR FRUSR GLVFLSOLQDGR SDUD FDGD DWLYLGDGH R FRUSR GLVFLSOLQDGR QD UHODomR FRUSR REMHWR GD DWLYLGDGH GHVHQYROYLGD ± ³FRGLILFDomR LQVWUXPHQWDO GR FRUSR´ )28&$8/7 S (P VXPD D GLVFLSOLQD RUJDQL]DQGR R WHPSR GR LQGLYtGXR R PHLR SURILVVLRQDO H GH WUDEDOKR IRUPD H[DXVWLYD SOHQD SDUD QmR KDYHU D SHUGD GH WHPSR

  1R SHUtRGR IDEULO VRE R GRPtQLR GR SRGHU GLVFLSOLQDU DV DWLYLGDGHV HUDP

  VLVWHPDWL]DGDV FRP R XVR GH WpFQLFDV PRGHUQDV ³GH FODVVLILFDomR H GH HQTXDGUDPHQWR´ )28&$8/7 S DV TXDLV FRQWURODYDP R WHPSR D IRUPD GR WHPSR QD PDFUR H PLFURItVLFD GR SRGHU 1HVVDV WpFQLFDV R ROKDU KLHUiUTXLFR GLUHFLRQDGR SHOD YLJLOkQFLD KLHUiUTXLFD GDYD VH SHODV HVWUXWXUDV GRV ³REVHUYDWyULRV´ WUDWDYD VH GH HGLItFLR V SDUD ROKDU H YLJLDU RV LQGLYtGXRV H WHYH QR XUEDQLVPR GD FRQVWUXomR GDV FLGDGHV RSHUiULDV XP GRV PRGHORV GH HQFDL[DPHQWR HVSDFLDO GDV YLJLOkQFLDV KLHUDUTXL]DGDV VXVWHQWDGR SHOR SULQFtSLR GR HQFDVWUDPHQWR $ ³DUTXLWHWXUD > @ QmR p PDLV IHLWD VLPSOHVPHQWH SDUD VHU YLVWD IDXVWR GRV SDOiFLRV RX SDUD YLJLDU R HVSDoR H[WHULRU JHRPHWULD GDV IRUWDOH]DV PDV SDUD SHUPLWLU XP FRQWUROH LQWHULRU DUWLFXODGR H GHWDOKDGR´ )28&$8/7 S VREUH HVVH ROKDU YLJLODQWH R DXWRU FLWD

  >$ DUTXLWHWXUD HUD SODQHMDGD SDUD@ WRUQDU YLVtYHLV RV TXH QHOD VH HQFRQWUDP PDLV JHUDOPHQWH D GH XPD DUTXLWHWXUD TXH VHULD XP RSHUDGRU SDUD D WUDQVIRUPDomR GRV LQGLYtGXRV DJLU VREUH DTXHOH TXH DEULJD GDU GRPtQLR

  VREUH VHX FRPSRUWDPHQWR UHFRQGX]LU DWp HOHV RV HIHLWRV GR SRGHU RIHUHFr ORV D XP FRQKHFLPHQWR PRGLILFi ORV LELGHP

  7DQWR R XUEDQLVPR FRPR D DUTXLWHWXUD HUDP JHULGRV GHVGH R VHX SURMHWR H FRQFHSomR SDUD ILQV GH YLJLOkQFLD KLHUiUTXLFD VXVWHQWDGD QDV WpFQLFDV FRQWHPSRUkQHDV GH FODVVLILFDomR H HQTXDGUDPHQWR VRE XP SRGHU GLVFLSOLQDGRU GR TXDO DV LQVWLWXLo}HV IDEULV ODQoDUDP PmR ³$V LQVWLWXLo}HV GLVFLSOLQDUHV SURGX]LUDP

  XPD PDTXLQDULD GH FRQWUROH TXH IXQFLRQRX FRPR XP PLFURVFySLR GR FRPSRUWDPHQWR > @ XP DSDUHOKR GH REVHUYDomR GH UHJLVWUR H GH WUHLQDPHQWR´ )28&$8/7 S &RPR H[HPSOR KDYLD D H[LVWrQFLD GRV HTXLSDPHQWRV S~EOLFRV SDUD R XVR FRPXP GH IXQFLRQiULRV QRV VHXV KRUiULRV OLYUHV OD]HU RX PHVPR GH VHXV ILOKRV DOpP GH HVFROD GHSDUWDPHQWR GH VD~GH MXQWRV IRUPDQGR XP RUJDQLVPR GH FRQWUROH SHOD PDQXWHQomR GR SRGHU GLVFLSOLQDU

  (QWHQGH VH HQWmR TXH RV HGLItFLRV D SUySULD DUTXLWHWXUD H WRGD LQIUDHVWUXWXUD GR PHLR XUEDQR GHVHQKDUDP XP HVSDoR SROLWLFDPHQWH RUJDQL]DGR H VRFLDOPHQWH GRPLQDGR SDUD ILQV GHVVD PDQXWHQomR GR SRGHU GLVFLSOLQDU 6HULD XPD YLVmR UHIOH[LYD GD FRQVHTXrQFLD GHVVH VLVWHPD D FRQVWDWDomR GH )RXFDXOW S ³D SLUkPLGH >TXH@ SRGLD DWHQGHU D GXDV H[LJrQFLDV VHU EDVWDQWH FRPSOHWD SDUD

  IRUPDU XPD UHGH VHP ODFXQD SRVVLELOLGDGH HP FRQVHTXrQFLD GH PXOWLSOLFDU VHXV GHJUDXV H GH HVSDOKi ORV VREUH WRGD D VXSHUItFLH D FRQWURODU´

  )LJXUD 9LVmR HVTXHPiWLFD GR VLVWHPD IDEULO HP 5LR /DUJR $/

  32'(5

  GLUHLWR YHUGDGH

  )DFHV GR WULkQJXOR

  GLUHLWR YHUGDGH

  GH )RXFDXOW

  )RQWH $XWRUD

  &RPSOHWXGH H FRQWUROH VmR HOHPHQWRV HP HVFDOD KLHUiUTXLFD SDUD R ROKDU GLVFLSOLQDU GH IRUPD GLVFUHWD PDV IXQFLRQDO >D ORFDOL]DomR GDV FDVDV GRV VXSHULRUHV SDWUmR WpFQLFR H D ILJXUD GDV FKHILDV LPHGLDWDV GD IXQomR RSHUiULD@ ([HPSOR GH GLVSRVLomR XUEDQD H DUTXLWHW{QLFD GHVVD HVFDOD KLHUiUTXLFD GHX VH HP 5LR /DUJR H R FRPSOH[R IDEULO LQVWDODGR ILJXUD FRQIRUPH ILJXUD HVTXHPiWLFD REVHUYD VH QXP SODQR LQWHUPHGLiULR GR VLVWHPD HVSDFLDO D HGLILFDomR TXH IXQFLRQDYD FRPR XP REVHUYDWyULR ROKDU YLJLODQWH TXH SDUD IDFLOLWDU ORFDOL]DYD VH HP XP DOWR PRUUR 7DO UHFXUVR LQVWLWXLX SDUD D pSRFD tFRQHV GD QRYD PHFkQLFD GR SRGHU HP TXH D RUJDQL]DomR SLUDPLGDO GLVSXQKD R FKHIH QR iSLFH GD SLUkPLGH R REVHUYDWyULR YLJLDQGR H FRQWURODQGR RV LQGLYtGXRV GH IRUPD FRQWLQXDGD H HVWUDWLILFDGD

  $ ILJXUD DQWHULRU H[HPSOLILFD RV Mi FLWDGRV SRQWRV GD HVWUXWXUD GR WULkQJXOR GH )RXFDXOW SRGHU GLUHLWR H YHUGDGH SRQWRV TXH SDUD D DQiOLVH IHLWD SHODV DXWRUDV )HUUHLULQKD H 5DLW] S GHPRQVWUDP TXH R SRGHU SRGH VHU H[HUFLGR FRPR GLUHLWR H WDPEpP FRPR YHUGDGH $V SHVTXLVDGRUDV IRXFDXOWLDQDV H[S}HP QHVVD UHODomR TXH QR SRGHU FRPR GLUHLWR Ki D SRVLomR GR UHL H GRV V~GLWRV REHGLHQWHV H QR SRGHU FRPR YHUGDGH Ki DV OHLV TXH GHWHUPLQDP REHGLrQFLD

  $QDORJLFDPHQWH HVWH PRGHOR UHPHWH DR HVSDoR LQGXVWULDO Wr[WLO HP HVWXGR QHVWD GLVVHUWDomR 1HVVH VHQWLGR R UHL VHULD R DGPLQLVWUDGRU RX GLUHWRU SUHVLGHQWH H RV V~GLWRV VHULDP RV RSHUiULRV SRU H[HPSOR 7DPEpP D HVWH PRGHOR DQDOLVDGR WLQKDP VH DV GHWHUPLQDo}HV GR HQWUH PHLR 1HVWD ILJXUD VRE D GLVSRVLomR SLUDPLGDO HVWXGDGD SRU )RXFDXOW WHP VH WDPEpP D GHPDUFDomR GDV DOWXUDV 2 HVSDoR WDPEpP p RULHQWDGR SHODV DOWXUDV GDV HGLILFDo}HV FRPXQV DRV FDUJRV RFXSDGRV RX VHMD R SRGHU ORFDGR QR iSLFH GD SLUkPLGH p D ORFDOL]DomR GR JHVWRU R UHL R ROKDU YLJLODQWH 'HVFHQGR QHVWD HVFDOD DGYrP DV HGLILFDo}HV GH SURGXomR DV IiEULFDV RQGH VH ORFDYDP DV SURGXo}HV H RQGH IXQFLRQDYD RXWUR VLVWHPD SLUDPLGDO RV SRVWRV PDLV DOWRV FKHILDV DWp RV PDLV EDL[RV FRP R RSHUDULDGR

  (VVD OHLWXUD WDPEpP GLUHFLRQD D ORFDomR GDV XQLGDGHV GH PRUDGLD FRQMXQWD DRV GHPDLV HGLItFLRV VHJXQGR R DXWRU R PHLR GLVSXQKD GHQWUR GHVWD SRVLomR SLUDPLGDO WRGDV DV HGLILFDo}HV SHOR SRGHU GLVFLSOLQDU $ LPDJHP ILJXUD TXH

  VHJXH GHPRQVWUD HVWLOL]DGDPHQWH j GLVSRVLomR GDV HGLILFDo}HV GH XP PHLR Wr[WLO HVVH H[HPSOR VHUi PHOKRU HVWUXWXUDGR QR GHFRUUHU GRV WH[WRV TXDQGR R SUySULR HVSDoR HP HVWXGR VHUi FRUWDGR WHFQLFDPHQWH SDUD H[HPSOLILFDU H GLVFXWLU HVWHV FRQFHLWRV

  

8VDU D H[SUHVVmR SHVTXLVDGRUDV µIRXFDXOWLDQDV¶ TXHU GL]HU TXH DV DXWRUDV )HUUHLULQKD H 5DLW] WrP

  

0LFKHO )RXFDXOW FRPR DXWRU RX PHVPR PHQWRU GH VXDV SURGXo}HV DFDGrPLFDV DOpP GR WHUPR VHU

  )LJXUD ([HPSOR GH GLVSRVLomR GDV HGLILFDo}HV QXP FRPSOH[R IDEULO &$6$

 • (6725 )È%5,&$ &$6$ &$6$ &$6$ 5(67$85$17( 2),&,1$ 0(675( ),6&$/ 23(5È5,2

  )RQWH $XWRUD

  (VVH GLVSRVLWLYR WULDQJXODU GH )RXFDXOW ID] DFHSomR D RXWUR GLVSRVLWLYR

  XWLOL]DGR SHOR PHVPR R SDQySWLFR GH %HQWKDP

  2 SDQySWLFR GH %HQWKDP p XP HVSDoR GR FRQWUROH WRWDOLWiULR ³HVSDoR IHFKDGR UHFRUWDGR YLJLDGR HP WRGRV RV VHXV SRQWRV´ )28&$8/7 S SRU HVVD GHVFULomR RV LQGLYtGXRV HVWmR HP XP ORFDO IL[R FRP WRGRV RV PRYLPHQWRV YLJLDGRV FRQWURODGRV H UHJLVWUDGRV 2 SDQySWLFR p FRPSRVWR GH WUrV HOHPHQWRV HVSDoR IHFKDGR GLYLVmR HP FHODV H WRUUH FHQWUDO HOHPHQWRV TXH VH ID]HP UHFRQKHFHU QR HVSDoR IDEULO Wr[WLO

  6HJXQGR )RXFDXOW R ³SDQySWLFR >GH %HQWKDP@ p XPD PiTXLQD PDUDYLOKRVD TXH D SDUWLU GRV GHVHMRV PDLV GLYHUVRV IDEULFD HIHLWRV KRPRJrQHRV GH SRGHU´ LELGHP S 3HUDQWH RV WUrV HOHPHQWRV GHVVD PiTXLQD DWULEXtD VH DR HVSDoR IHFKDGR D IXQomR GH GHL[DU R LQGLYtGXR HP HVWDGR GH VXEPLVVmR H FRP D YLJLOkQFLD SHUPDQHQWH D WRUUH ORFDOL]DYD VH QD SDUWH FHQWUDO HP DOWR SRQWR ORFDO SDUD VHU YLVtYHO H PDQWHU RV LQGLYtGXRV VHPSUH YLVtYHLV $V GHPDLV HGLILFDo}HV FLUFXQGDP D WRUUH VRE R SULVPD GD YLJLOkQFLD

  $ HVVD PiTXLQD GH DUWLFXODGD GLVSRVLomR XUEDQD H DUTXLWHW{QLFD YLQFXOD VH

  VLPLODULGDGHV D DOJXPDV HVWUXWXUDV IDEULV Wr[WHLV GH $ODJRDV HQWUDV HVVDV R &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR (VVH FRPSOH[R WHYH VXD HVWUXWXUD FRQIRUPH SURSRVLo}HV Mi HOHQFDGDV H RXWUDV TXH VHUmR FRQGX]LGDV QD VHTXrQFLD GLVSRVWD HP FRQGLo}HV SUy[LPDV DRV GRLV GLVSRVLWLYRV HYLGHQFLDGRV &DEHUi DR FDStWXOR VHJXLQWH DSUHVHQWDU SRQWRV FDUDFWHUtVWLFRV GD KLVWRULRJUDILD GD ³FLGDGH IiEULFD´ GR OHJDGR

  XUEDQR H DUTXLWHW{QLFR GR PHLR VRFLRHVSDFLDO H GR IHFKDPHQWR GRV SURFHVVRV IDEULV Wr[WHLV

  )HFKDQGR RV FRQKHFLPHQWRV LQWURGXWyULRV GLVVHUWDGRV LQGXVWULDOL]DomR FRQIRUPDomR Wr[WLO HP $ODJRDV UHODo}HV GR PHLR IDEULO DODJRDQR H DV UHODo}HV GH SRGHU YLQFXODGDV DR REMHWR HP HVWXGR HQWUH RXWURV HVWD SURGXomR WH[WXDO GLVSRUi

  

2 3DQySWLFR GH %HQWKDP IRL R HVSDoR GR FRQWUROH WRWDOLWiULR ± 2EUD 2 3DQySWLFR GH -HUHP\ %HQWKDP HW DO 2UJDQL]DomR GH 7RPD] 7DGHX %HOR +RUL]RQWH $XWrQWLFD (GLWRUD GR REMHWR HP HVWXGR HP XP ~QLFR FDStWXOR 9LQFXOD VH D SUHPLVVD GD DSURSULDomR

  VRFLRHVSDFLDO REMHWLYDQGR DSUHHQGHU R HVSDoR H VRFLHGDGH SRQWRV LPSRUWDQWHV H LQHUHQWHV j UHFRQVWLWXLomR KLVWRULRJUiILFD H D LQWHUSUHWDomR SUHWHQGLGD QHVWD GLVVHUWDomR

  5,2 /$5*2 ( 2 (63$d2 &27,',$12 287525$ 7Ç;7,/

  'DQGR FRQWLQXLGDGH j SHVTXLVD QR HVSDoR Wr[WLO DODJRDQR GH RXWURUD H WHQGR HP YLVWD D H[SORUDomR Mi GDGD QR FDStWXOR DQWHULRU VREUH D LQGXVWULDOL]DomR D LQG~VWULD HP $ODJRDV H DV UHODo}HV GD LQG~VWULD FRP R SRGHU HVWH WUDEDOKR SDVVD D

  IRFDU QR DPELHQWH ULRODUJXHQVH UHPHWHQGR QHVWH SDUiJUDIR LQWURGXWyULR jV FRQMHFWXUDV GH 'LHJXHV -XQLRU VREUH D GHVFULomR GD HYROXomR XUEDQD H

  VRFLDO GD FDSLWDO 0DFHLy H PXQLFtSLRV 6HJXQGR 'LHJXHV -XQLRU R SHUtRGR UHSXEOLFDQR DSUHVHQWRX XP FUHVFHQWH Q~PHUR GHPRJUiILFR KDMD YLVWD R GHVHQYROYLPHQWR HFRQ{PLFR TXH HVVH UHJLPH SURSRUFLRQRX 1HVVH WHPSR HOH GHVWDFD ³2 SURJUHVVR LQGXVWULDO WHP IHLWR VXEVWLWXLU R WUDEDOKR KXPDQR SHOD PiTXLQD PDV QDV UHQGDV D EHOH]D HVWi PDLV QR WUDEDOKR GD PmR GR TXH QD PiTXLQD´ LELGHP S

  1DV LQIHUrQFLDV GH 'LHJXHV -XQLRU D HYROXomR VRFLRHVSDFLDO DGYLQGD FRP D LQG~VWULD Wr[WLO UHSUHVHQWRX DVSHFWRV FRQWUDGLWyULRV YLVmR FXOWXUDO H

  VXEMHWLYD GR DXWRU (OH H[S}H TXH DV WUDQVIRUPDo}HV VRFLDLV DOWHUDUDP KiELWRV H FRVWXPHV PRGLILFDUDP UXDV H UHVLGrQFLDV ID]HQGR GD H[SDQVmR HVSDFLDO H PXGDQoDV VRFLDLV HOHPHQWRV VtPERORV GHVVH SHUtRGR

  1HVVH SHUtRGR 0DFHLy DVVLVWLD D XPD DVFHQVmR HFRQ{PLFD GR HVWDGR GH $ODJRDV RQGH PDLV LQYHVWLGRUHV LGHDOL]DYDP SURMHWRV IDEULV Wr[WHLV DQVLDQGR OXFURV H RSRUWXQL]DQGR HPSUHJRV DRV LQGLYtGXRV 2 DFHUYR SDWULPRQLDO GDV WUH]H XQLGDGHV

  IDEULV WRWDOL]RX HP $ODJRDV XP FRQMXQWR ULFR GH KLVWyULD H FXOWXUD GH PDLV GH XP VpFXOR GRV VHXV SULPyUGLRV (P XPD YLVmR SRVWHULRU 0HQGRQoD GHVFUHYH HVVH DQWLJR PHLR DODJRDQR QRV GLDV DWXDLV

  2 TXH VH WHP KRMH p D GHFDGrQFLD XP SDWULP{QLR YLOLSHQGLDGR HP IDVH GHUUDGHLUD GH GHVWUXLomR e SUHPHQWH D UHFXSHUDomR GR TXH DLQGD UHVWD GR YDOLRVR DFHUYR SDWULPRQLDO GHVVDV YLODV TXH D QRVVR YHU VmR SRQWRV D FRQWULEXLU SDUD D UHWRPDGD GD PHPyULD H SDUD D SUHVHUYDomR GD +LVWyULD GH $ODJRDV 0(1'21d$ S

  (VVD FDUDFWHUL]DomR DWHVWDGD SRU 0HQGRQoD LELGHP GHVFUHYH R TXH VH WHP KRMH QD SDLVDJHP XUEDQD GR SDWULP{QLR IDEULO DODJRDQR GHVFULomR FDEtYHO DR DPELHQWH Wr[WLO GR PXQLFtSLR GH 5LR /DUJR

  )LJXUD 'RLV EDLUURV GD KLVWyULD Wr[WLO GH 5LR /DUJR DEDL[R R EDLUUR &DFKRHLUD GH 5LR /DUJR &8562 '2 5,2 081'$8 /,0,7( '$ È5($ 7Ç;7,/ ,*5(-$ '( &$&+2(,5$

  9,$ '( $&(662 9,/$ 23(5È5,$ ± &$6$6 /,1+$ )e55($ $17,*$0(17( '( 862 7Ç;7,/

  )RQWH $XWRUD $GDSWDGR GH 7$'(8 *,8/,$1, H FHGLGR SRU $UQDOGR 3DLYD )LOKR

  $V IRWRV GDV ILJXUDV H UHSRUWDP VH DR PXQLFtSLR GH 5LR /DUJR FLGDGH GLYLVD DR QRUWH QRU QRURHVWH FRP D FDSLWDO GH $ODJRDV 0DFHLy FRPR UHIHUHQGDGR SRU 0HQGRQoD 5LR /DUJR HPDQFLSRX VH GXUDQWH R SHUtRGR Wr[WLO GXUDQWH RV VpFXORV ;,; D ;; H RV SURFHVVRV IDEULV Wr[WHLV LQVWDODGRV UHSUHVHQWDUDP XP PDUFR KLVWyULFR SDUD R SRYR DODJRDQR $LQGD KRMH YHHP VH VtPERORV GR tFRQH Wr[WLO D

  ILJXUD FHGLGD SHOR SHVTXLVDGRU GR FRPSOH[R 3DLYD )LOKR LOXVWUD R EDLUUR GH &DFKRHLUD QRV GLDV DWXDLV 9DOH VDOLHQWDU TXH HVWDV ILJXUDV H LQLFLDLV WrP R LQWXLWR GH SLQFHODU DOJXQV HOHPHQWRV XUEDQRV H DUTXLWHW{QLFRV GR SHUtRGR TXH DLQGD HVSDFLDOL]DP R DQWLJR EDLUUR IDEULO 2XWUDV LPDJHQV PDLV HVFODUHFHGRUDV GR HVSDoR

  

3DLYD )LOKR p QHWR GH XP GRV LPSRUWDQWHV GLUHWRUHV GR SURFHVVR Wr[WLO GH 5LR /DUJR &RPHQGDGRU

 • *XVWDYR 3DLYD H PRURX QR HVSDoR GXUDQWH WHPSRV GR GHVHQYROYLPHQWR IDEULO 'H VXDV SHVTXLVDV

  HVFUHYHX DOJXQV DUWLJRV H SURGX]LX XP OLYUR HP 5LR /DUJR FLGDGH RSHUiULD HOH UHYHOD XP

  YHUGDGHLUR IDVFtQLR SHOD KLVWyULD GR ORFDO SRLV VHJXQGR HOH PXLWDV LQIRUPDo}HV H IDWRV DLQGD QmR

  ItVLFR GRV EDLUURV RXWURUD Wr[WHLV VHUmR DSUHVHQWDGDV QR GHFRUUHU GHVWH FDStWXOR H QRV SUy[LPRV

  $V ILJXUDV H H[S}HP R LPSRUWDQWH ULR GR ORFDO H OLPLWDP R SHUFHQWXDO GH UHSUHVHQWDomR IDEULO 7DPEpP LQGLFDP FDPLQKRV GD SURGXomR Wr[WLO D YLD SULQFLSDO H D OLQKD IpUUHD RQGH TXDVH GR SHUtPHWUR GR EDLUUR GH &DFKRHLUD VmR GH SURFHGrQFLD GR HSLVyGLR IDEULO 1D ILJXUD GLVS}HP VH RV PHVPRV HOHPHQWRV SDUD RXWUR EDLUUR GR SHUtRGR R EDLUUR 5LR /DUJR RX &HQWUR ORFDOL]DGR HP QtYHO PDLV DOWR H GLVSRVWR GH PHWDGH GR PHLR XUEDQR H DUTXLWHW{QLFR GH RULJHP IDEULO

  

)LJXUD 'RLV EDLUURV GD KLVWyULD Wr[WLO GH 5LR /DUJR DEDL[R R EDLUUR 5LR /DUJR

FHQWUR GH 5LR /DUJR &8562 '2 5,2 081'$8 /,0,7( '$ È5($ 7Ç;7,/

  ',9,6$ '( %$,5526 &$&+2(,5$ ( 5,2

  /$5*2 &$6$5­2 '26 3$,9$ 9,$ 35,1&,3$/ /,1+$ )e55($ )RQWH $XWRUD DGDSWDGR GH 7$'(8 *,8/,$1, H FHGLGR SRU $UQDOGR 3DLYD )LOKR

  

6REUH D LPSRUWkQFLD GR 5LR 0XQGD~ SDUD FLGDGHV DODJRDQDV FRPR D GH 5LR /DUJR )UDJRVR -~QLRU

HW DO S FLWDP ³$V GHFOLYLGDGHV PpGLDV GDV EDFLDV GR ULR 0XQGD~ H 3DUDtED VmR H

P NP UHVSHFWLYDPHQWH (P YiULRV WUHFKRV REVHUYDP VH YiULDV TXHGDV G¶iJXD H WUHFKRV GH ULR

FRP JUDQGH GHFOLYLGDGH R TXH SHUPLWH XP DXPHQWR GD HQHUJLD FLQpWLFD GRV HYHQWRV GH FKHLD >FRPR p

  1HVVH HVSDoR Wr[WLO RXWUD GHVFULomR p UHYHODGD QD VXD SDLVDJHP DV

  XQLGDGHV IDEULV GH LPSRUWDQWH KLVWyULFR Wr[WLO TXH LQWHUURPSHUDP VHX IXQFLRQDPHQWR H KRMH DSUHVHQWDP RXWUD DSDUrQFLD ItVLFD SRLV JXDUGD HGLItFLRV GD pSRFD WHVWHPXQKDV GH DFRQWHFLPHQWRV TXH JHUDUDP DR FRPSDVVR GR UHOyJLR GDV IiEULFDV

  XPD FDUDFWHUL]DomR PDUFDGD SRU RXWUDV YLYrQFLDV VRFLDLV H FXOWXUDLV TXH SDUD 5LR /DUJR SRU FDXVD GDV HQFKHQWHV UHYHOD VH XPD SHUGD KLVWyULFR SDWULPRQLDO

  $R ORQJR GR SHUtRGR Wr[WLO DV HQFKHQWHV IRUDP HYHQWRV PDUFDGRV SHOD SDUFLDO GHVWUXLomR GH SDUFHODV ItVLFDV H XUEDQR DUTXLWHW{QLFDV $ ³GHUUDGHLUD GHVWUXLomR´ 0(1'21d$ IRL UHODWDGD SRU $OPHLGD H &DVWUR E ³5LR /DUJR WHYH PDLV XP GH VHXV PRPHQWRV GH GHVWUXLomR SHODV iJXDV GR 5LR 0XQGD~´ RFDVLRQDGD SHOD ~OWLPD FKHLD HP MXQKR GH (OHV HQXQFLDP D RFRUUrQFLD TXH UHWLURX JUDQGH SDUFHOD GD SRSXODomR GDV UHPDQHVFHQWHV FDVDV GD YLOD RSHUiULD GR EDLUUR &DFKRHLUD H SHUID]HP KRMH D SUHVHQWH FDUDFWHUL]DomR ItVLFR HVSDFLDO H SRSXODFLRQDO

  &RQWXGR D KLVWyULD Wr[WLO DLQGD SHUVLVWH H GH FHUWR PRGR DLQGD RFRUUH QRV PRPHQWRV DWXDLV SRLV VmR ODWHQWHV QR HVSDoR D PHPyULD GDV YLYrQFLDV GR ILDU H WHFHU QDUUDGDV SRU UHPDQHVFHQWHV RSHUiULRV RX SRU TXHP D DSUHHQGHX RV VRQV GR

  VLQR GD ,JUHMD GH &DFKRHLUD R ULWPR GD FLUFXODomR HP LGDV H YLQGDV GR WUHP HQWUH RXWURV GHWDOKHV H VREUHWXGR D SHUVLVWrQFLD GDV HGLILFDo}HV UHPDQHVFHQWHV 1DUUDU j KLVWyULD Wr[WLO ULRODUJXHQVH DSUHVHQWDU R PDLV H[SUHVVLYR GH VHX OHJDGR XUEDQR DUTXLWHW{QLFR H[SRU D GLVSRVLomR VyFLR DUTXLWHW{QLFD GH UDL] Wr[WLO H RV VXMHLWRV GHVVH SHUtRGR VmR SDVVRV SDUD D LQWHUSUHWDomR DTXL SUHWHQGLGD

  1D VHTXHQFLD GHVWH VHJXQGR FDStWXOR VHJXH GLVSRVWDV DV GLQkPLFDV QRUWHDGRUDV GD LQGXVWULDOL]DomR Wr[WLO GH $ODJRDV HP 5LR /DUJR 1HVVH LQWHQWR VHUmR H[SRVWDV DV XQLGDGHV GH SURGXomR DGPLQLVWUDomR PRUDGLD H DILQV DOpP GRV

  IRUPDWRV GH PRUDGLD H UHODomR FRP R FDUJR H[HUFLGR QR FRPSOH[R H RV SHUVRQDJHQV TXH GHVHQYROYHUDP WRGRV RV SURFHVVRV KLVWRULRJUiILFRV GR PHLR Wr[WLO ULRODUJXHQVH $ FRQIHFomR WH[WXDO GHVWD PDWpULD GLUHFLRQD DV FDUDFWHUL]Do}HV HVSHFtILFDV GD 5LR /DUJR IDEULO HP LQYHVWLJDomR HQWHQGHU R SDVVDGR KLVWRULRJUiILFR DR FRQVWUXLU XPD KLVWRULRJUDILD SHUDQWH IRQWHV SHUWLQHQWHV GLUHFLRQDGDV DR ORFDO GLUHWDPHQWH RX LQGLUHWDPHQWH PDV TXH GHHP UHVSDOGR SDUD FRQVWUXomR GH VXD KLVWyULD

  

$V HQFKHQWHV GHPDUFDP IDWRU QHJDWLYR SDUD 5LR /DUJR $SHVDU GH GLYHUVRV HYHQWRV VLPLODUHV

RFRUUHUHP QR VpFXOR SDVVDGR D ~OWLPD FKHLD MXQKR GH GHL[RX R PHLR XUEDQR H DUTXLWHW{QLFR

RXWURUD Wr[WLO FRP XPD SHUGD FRQVLGHUiYHO SDUD R SDWULP{QLR IDEULO (P DQH[R WHP VH DOJXPDV

   5LR /DUJR LQGXVWULDO 5LR /DUJR PXQLFtSLR

  (P ILQV GR VpFXOR ;,; 5LR /DUJR DLQGD HUD SRYRDGR TXDQGR R PHLR Wr[WLO VH LQVHULX QR ORFDO 1HVVH HVSDoR DODJRDQR ³XPD VRFLHGDGH WUDGLFLRQDO FHQWHQiULD

  VHGLPHQWDGD QR DQWLJR VLVWHPD FRORQLDO´ 0(1'21d$ S VH GHVHQYROYHX SUHVD D YDORUHV UXUDLV DUFDLFRV H FRVWXPHV H WUDGLo}HV GLIHUHQWHV GR HQWmR QRYR SDQRUDPD LQVWDXUDGR SHOD VRFLHGDGH GR WUDEDOKR 7RGDYLD DV UiSLGDV WUDQVIRUPDo}HV HFRQ{PLFDV H VRFLDLV DOpP GDV FXOWXUDLV SURSLFLDUDP D LQVWDXUDomR GH WUH]H IiEULFDV Wr[WHLV QR HVWDGR FRQIRUPH PHQFLRQDGR QR FDStWXOR DQWHULRU GDV TXDLV GXDV VH HVWDEHOHFHUDP HP 5LR /DUJR D &RPSDQKLD $ODJRDQD GH )LDomR H

  7HFLGRV TXH VHJXLD D VLJOD & $ ) 7 ILJXUD H GDWDGD GH FRQKHFLGD FRPR )iEULFD GD &DFKRHLUD H D &RPSDQKLD 3URJUHVVR $ODJRDQR ILJXUD GH FRQKHFLGD FRPR )iEULFD 3URJUHVVR

  )LJXUD 9LVWD JHUDO GD )iEULFD GD &DFKRHLUD SRU YROWD GH )RQWH 0$55248,0 )LJXUD 9LVWD JHUDO GD )iEULFD GD &DFKRHLUD DPSOLDGD SRU YROWD GH )RQWH 0$55248,0

(P DQH[R XPD OLQKD GR WHPSR DSUHVHQWD D UHODomR GH IiEULFDV LQVWDXUDGDV HP PHDGRV GR VpFXOR

  

)LJXUD 9LVWD JHUDO GD )iEULFD 3URJUHVVR SRU YROWD GH D VXD IUHQWH XPD YLD H

HP VHJXLGD D OLQKD IpUUHD H PDLV DGLDQWH R FXUVR GR ULR )RQWH 0$55248,0

  2 SROR LQGXVWULDO LPSODQWDGR SRU HVVDV IiEULFDV FKHJRX D XP JUDQGH GHVHQYROYLPHQWR TXH VHJXQGR R ,%*( HOHYRX R ORFDO j FDWHJRULD GH FLGDGH SDUD 5LR /DUJR HP GH MXOKR GH DWUDYpV GD OHL 'H LQtFLR DV IiEULFDV HUDP GXDV HPSUHVDV GLVWLQWDV PDV ORJR VH IXQGLUDP IRUPDQGR XPD SURGXomR PDLV YDQWDMRVD HP XP FRPSOH[R Wr[WLO IDEULO GD FLGDGH ULRODUJXHQVH

  )LJXUD 9LVWD DpUHD GR &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR )RQWH $XWRUD DGDSWDo}HV GH 3$,9$

  5LR 0XQGD~ PDUJHLD R HL[R SULQFLSDO GR FRPSOH[R /LQKD IpUUHD FRPXQLFDQGR DV

  XQLGDGHV IDEULV $FLPD )iEULFD 3URJUHVVR LWHP $EDL[R )iEULFD GH &DFKRHLUD LWHP

  9LD SULQFLSDO GR FRPSOH[R

  $ )iEULFD GD &DFKRHLUD H D )iEULFD 3URJUHVVR IRUDP HGLILFDGDV PDUJHDQGR R FXUVR GR ULR 0XQGD~ ILJXUD H HP WUHFKRV GH SHTXHQRV HQFDFKRHLUDPHQWRV

  IDYRUiYHLV j FDSWDomR GH HQHUJLD QHFHVViULD j WHFQRORJLD GR PDTXLQiULR 3DUDOHOR D LVWR DGYHLR XPD YLD SULQFLSDO SDUD FLUFXODomR GH WUDQVSRUWHV WHUUHVWUHV H GH SHGHVWUHV FRQIRUPH UHJLVWUDP DV ILJXUDV H VHTXHQFLDGDV

  )LJXUD 9LVWD DpUHD GR &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR )RQWH $XWRUD DGDSWDo}HV GH 3$,9$

 • UXSR (VFRODU *XVWDYR 3DLYD &LQHPD *XDUDQ\

  7LSRJUDILD )iEULFD 3URJUHVVR $ODJRDQR &RPpUFLR GH 5LR /DUJR ,JUHMD GH 5LR /DUJR &DVVLQR (VWDomR GH 7UHP GH 5LR /DUJR

  9LOD 2SHUiULD GH 5LR /DUJR

  9LOD 2SHUiULD HP &DFKRHLUD &RPSDQKLD $ODJRDQD GH )LDomR H 7HFLGRV (GLItFLR GR 6HWRU $GPLQLVWUDWLYR

  3UDoD GH 2XWXEUR

  2ILFLQD DOPR[DULIDGR /LQKD IpUUHD ± LQWHUOLJDQGR HVWDo}HV &DVD JHUHQFLD FDVD URVDGD 'HSDUWDPHQWR GH 6D~GH /LPLWH GR 5LR 0XQGD~ H SULQFLSDO YLD GH ³HVWUDGD GH FKmR´

  5LR 0XQGD~ &DVD *UDQGH &RPHQGDGRU *XVWDYR 3DLYD

  5HVWDXUDQWH

  $ LPDJHP RULJLQDO GDV ILJXUDV H[SRVWDV H XVDGD SDUD H[SRU R GRPtQLR GR ORFDO HP UHFXUVR PDLV SUy[LPR GR UHDO FRPR WDPEpP SDUD DGRUQDU R HVFULWyULR RX VHMD D DGPLQLVWUDomR ORFDO p XP GRFXPHQWR GR DUTXLYR GD IiEULFD H[HPSODU GR SHUtRGR iXUHR GD SURGXomR DWp PHDGRV GR VpFXOR ;; 1HVWDV ILJXUDV Yr VH R FXUVR GR ULR ID]HQGR XP DOLQKDPHQWR GH SHUFXUVR QD H[WHQVmR GR PHLR IDEULO ULRODUJXHQVH DVVLP FRPR D OLQKD IpUUHD TXH SURFXUDYD VHJXLU SDUDOHODPHQWH D YLD SULQFLSDO H R FXUVR GR ULR WDOYH] PDQWHQGR XPD OyJLFD GH HL[R H GLVSRVLomR ItVLFD &RQIRUPH H[S{V D ILJXUD DOLQKDYDP VH HQWUH R ULR H D YLD D )iEULFD 3URJUHVVR R UHVWDXUDQWH R JUXSR HVFRODU H RXWURV -i DSyV D YLD H D OLQKD IpUUHD ORFDOL]DYDP VH D RILFLQD R VHWRU DGPLQLVWUDWLYR R FDVDUmR D )iEULFD 3URJUHVVR H RXWURV

  6REUH D OLQKD IpUUHD

  0HQGRQoD S HQIDWL]RX VXD LPSRUWkQFLD SDUD R SURFHVVR GR HPSUHHQGLPHQWR LQGXVWULDO Wr[WLO DODJRDQR ³>2@ WUHP p R VtPEROR PDLV IRUWH GD UHYROXomR WHFQROyJLFD TXH PXGRX D IDFH GR PXQGR H VDFXGLX QR %UDVLO D SRHLUD GD VRFLHGDGH FRORQLDO LQVWDODQGR XP QRYR FLFOR R LQGXVWULDO H FRPHUFLDO´ (P 5LR /DUJR GXDV HVWDo}HV IpUUHDV IL]HUDP D FRPXQLFDomR IDEULO

  $ )iEULFD GD &DFKRHLUD RQGH VH SURFHVVDYD WRGD D WHFHODJHP H RV DFDEDPHQWRV IRL ORFDGD QD SDUWH EDL[D GR SRYRDGR ILJXUD LWHP GR PDSD ODGR HVTXHUGR GLVSRQGR GH DFHVVR SHOD SUR[LPLGDGH j (VWDomR )pUUHD GH *XVWDYR

  3DLYD -i D )iEULFD 3URJUHVVR ILJXUD LWHP ORFDGD QR DOWR GR UHOHYR H YROWDGD j ILDomR GLVWDYD PDLV SUy[LPD j (VWDomR )pUUHD GH 5LR /DUJR 6RE HVWD DUWLFXODomR R FRPSOH[R IDEULO IXQFLRQDYD HQTXDQWR XP VLVWHPD GH µFLGDGH H IiEULFD¶ %DVLFDPHQWH HUD XPD YLOD RSHUiULD GHQRPLQDGD µQ~FOHR RSHUiULR¶ SHORV FRQFHLWRV GH &RUUHLD S FRP XPD RUJDQL]DomR HVSDFLDO HVWUXWXUDGD HQWUH PRUDGLD PHUFDGR FXOWXUD H RXWURV VXSRUWHV 9DOH VDOLHQWDU TXH R WH[WR GHVWD GLVVHUWDomR IDUi

  XVR GR WHUPR µYLOD RSHUiULD¶ SRU VHU HVWD D H[SUHVVmR FRP TXH R PHLR VRFLDO H DFDGrPLFR Or R HVSDoR GH PRUDGLD PHUFDGR H GHPDLV QR HVSDoR LQGXVWULDO Wr[WLO GH

  5LR /DUJR

  

6REUH D 5HGH )HUURYLiULD GR 1RUGHVWH %DUURV S FLWD ³0DFHLy p R SRQWR GH SDUWLGD GD

  

5HGH )HUURYLiULD GR 1RUGHVWH QR (VWDGR TXH DSyV SHUFRUUHU R OLWRUDO QRUWH SHQHWUD HP 3HUQDPEXFR

DOFDQoDQGR 5HFLIH 'H 5LR /DUJR SDUWH UDPDO TXH DWLQJH D FLGDGH GH &ROpJLR jV PDUJHQV GR 6mR

)UDQFLVFR´

  

6HJXQGR R KLVWRULDGRU /HVVD D GHQRPLQDomR YLODV RSHUiULDV VH H[WHQGH D WRGDV DV XQLGDGHV

DODJRDQDV ³> @ YLODV RSHUiULDV QmR HUD XP HOHPHQWR LVRODGR QD IRUPDomR VRFLDO DODJRDQD PDV XPD

GDV IRUPDV SDUWLFXODUHV GR SURFHVVR GH XUEDQL]DomR H PRGHUQL]DomR PHUFDQWLO ILQDQFHLUD TXH

WUDQVFRUUHX GHVGH D PHWDGH GR VpFXOR ;,; H FRQFHQWURX VH HP 0DFHLy H RXWUDV FLGDGHV PDUFDGDV

  

)LJXUD /RFDomR GD )iEULFD 3URJUHVVR HP UR[R j HVTXHUGD GD )iEULFD GD

&DFKRHLUD HP UR[R j GLUHLWD OLQKD IpUUHD WUDFHMDGD HP SUHWR H R 5LR

  0XQGD~ OLQKD FRQWtQXD HP D]XO )RQWH $XWRUD DGDSWDGR GH IRWRV GR PXUDO GR HVFULWyULR GD &LD $ODJRDQD

  (VVD RUJDQL]DomR SRGH VHU REVHUYDGD WDPEpP QRV GHVHQKRV JUiILFRV GR SHUtRGR Wr[WLO GD ILJXUD GHVHQKRV XWLOL]DGRV SDUD R FRQWUROH GR FRPSOH[R

  6HJXQGR 3DLYD )LOKR HVWHV VmR PDSDV GH GLItFLO YLVXDOL]DomR PHVPR LQ

  

ORFR $TXL HOHV WrP GLVSRVWRV QXP PHVPR GLUHFLRQDPHQWR ItVLFR R OHLDXWH XUEDQR

  GR HQWRUQR GDV IiEULFDV HP UR[R RQGH D PDUFDomR HP WUDFHMDGR SUHWR p GD OLQKD IpUUHD H R FXUVR GR 5LR 0XQGD~ VHJXH ORJR DEDL[R GHPDUFDGR HP D]XO FODUR 9DOH UHVVDOWDU TXH D LQWHQomR GH LQWURGX]LU HVWH GHVHQKR DR FRUSR GR WH[WR GHFRUUH GR IDWR GH HOH VHU R LQVWUXPHQWR GH YLVmR HVSDFLDO H FRQWUROH GDV HGLILFDo}HV GH GRPtQLR GD

  IDPtOLD 3DLYD DLQGD KRMH 2XWURV GHVHQKRV VHUmR DSUHVHQWDGRV PDLV HVFODUHFHGRUHV GLDJUDPDGRV H FODURV SDUD FRPSUHHQVmR JHUDO GR ORFDO

  1HVWH HQWHQGLPHQWR VHJXQGR 3DLYD )LOKR LELGHP HVVH GHVHQKR ILJXUD p XVDGR SDUD R FRQWUROH DGPLQLVWUDWLYR GR SDWULP{QLR LPRELOLiULR GD IDPtOLD 3DLYD GHWHQWRUD GD PDLRU SDUWH GR SDWULP{QLR GHVGH RV DYDQoRV Wr[WHLV OLGHUDGRV SHOD DGPLQLVWUDomR GR &RPHQGDGRU *XVWDYR 3DLYD SULPHLUDV GpFDGDV GR VpFXOR ;; 'HUDP VH QR &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR GRLV LPSRUWDQWHV QRPHV GLULJLQGR R JUXSR IDEULO LQLFLDOPHQWH 7HL[HLUD %DVWR VHJXLGR SRU *XVWDYR 3DLYD

  $ LQVWDXUDomR IDEULO GHVVD RUJDQL]DomR HVSDFLDO WHYH VHX LQtFLR VRE D DGPLQLVWUDomR GR SRUWXJXrV &RPHQGDGRU -RVp $QW{QLR 7HL[HLUD %DVWR FRQKHFLGR SRU 7HL[HLUD %DVWR TXH IRL XP GRV LQFRUSRUDGRUHV GR FRPSOH[R VHJXQGR 6LOYD $

  

8PD HPSUHVD GHQRPLQDGD &LD $ODJRDQD DGPLQLVWUD DV HGLILFDo}HV GR HQWRUQR GD )iEULFD

  

3URJUHVVR SULPHLUR PDSD GD ILJXUD H RXWUD GHQRPLQDGD 5LR /DU DGPLQLVWUD R HQWRUQR GD )iEULFD

  S $SyV VHX IDOHFLPHQWR SRU YROWD GD VHJXQGD GpFDGD GR VpFXOR ;; R

  VHX JHQUR *XVWDYR 3DLYD WRUQD VH XP GRV GLUHWRUHV 4XDQGR DVVXPLX D DGPLQLVWUDomR R &RPHQGDGRU *XVWDYR 3DLYD DPSOLRX DV HGLILFDo}HV H WRGD D H[WHQVmR HVSDFLDO DOpP GH FRQVWUXLU HTXLSDPHQWRV GH DSRLR j YLGD VRFLDO H DR OD]HU GR RSHUiULR

  $FHUFD GH VXD DGPLQLVWUDomR 3DLYD S LQIRUPD TXH R &RPHQGDGRU *XVWDYR 3DLYD ³PDQGRX FRQVWUXLU DR ORQJR GRV DQRV GH VXD JHVWmR GLYHUVRV HTXLSDPHQWRV XUEDQRV D H[HPSOR GD ,JUHMD 6DJUDGR &RUDomR GH -HVXV > @ H R 'HSDUWDPHQWR GH 6D~GH´ DOpP GH FDVVLQR FRRSHUDWLYD JUXSR HVFRODU SDGDULD UHVWDXUDQWH HQWUH RXWURV 6XD JHVWmR PDQWHYH XPD UHODomR SUy[LPD DRV

  IXQFLRQiULRV 1RV UHODWRV GDV SHVTXLVDV GH &DVWUR H ;DYLHU H 3DLYD RV GHSRHQWHV HQWUHYLVWDGRV H[ IXQFLRQiULRV QDV GLIHUHQWHV pSRFDV VHPSUH GHFODUDP DV EHQIHLWRULDV H DV UHODo}HV VRFLDLV SUy[LPDV FRP R GLUHWRU FRPR DV FRQVWDWDo}HV GH DXWRVVXILFLrQFLD GR FRPSOH[R SHUDQWH R HVSDoR H DV QHFHVVLGDGHV GRV LQGLYtGXRV TXDQWR D VXSULPHQWRV VD~GH HGXFDomR H RXWURV

 • i WDPEpP GHFODUDo}HV QDV SHVTXLVDV DFDGrPLFDV GH 6LOYD $ S

  VREUH HVVDV UHODo}HV H R VXFHVVR DWLQJLGR SHOR FRPSOH[R ³QmR p H[DJHUR GL]HU TXH R SDUTXH LQGXVWULDO GD &$)7 >)iEULFD GD &DFKRHLUD@ IH] FRP TXH 5LR /DUJR DWLQJLVVH

  VHX DSRJHX FKHJDQGR D VXSHUDU 0DFHLy HP DOJXQV DVSHFWRV´ $ DXWRUD DVVLP UHODWD DSyV REVHUYDU D DXWRQRPLD GH VHUYLoRV RIHUHFLGRV SHOR FRPSOH[R QD VD~GH H HGXFDomR GH VHXV IXQFLRQiULRV UHIRUoDQGR FRQVWDWDo}HV GH RXWURV DXWRUHV

  $OpP GRV JHVWRUHV PHQFLRQDGRV D LQG~VWULD Wr[WLO ULRODUJXHQVH DSUHVHQWRX LQYHVWLGRUHV TXH DFUHGLWDUDP QRV OXFURV H QR VXFHVVR GDV SURGXo}HV GR DOJRGmR FRQVWDWD /HVVD S ³$ LQG~VWULD GH ILDomR H WHFHODJHP IRL VH FRQVROLGDQGR >SRU YROWD GH @ H FRQVWLWXLQGR VH QXP HVSDoR HFRQ{PLFR LGHROyJLFR H SROtWLFR EDVWDQWH SDUWLFXODU HP UHODomR DRV DQWLJRV H QRYRV HVSDoRV GD VRFLHGDGH DODJRDQD´

  2 IRFR GR TXH IRL H[SRVWR DWp R PRPHQWR QD GLVVHUWDomR QHVWH WHUFHLUR FDStWXOR SURFXUD LQWURGX]LU RV UHJLVWURV KLVWRULRJUiILFRV H[LVWHQWHV j LPSODQWDomR GD LQG~VWULD GH ILDomR H WHFHODJHP HP 5LR /DUJR $ VHJXLU VHUi DSUHVHQWDGD D

  

$ SHVTXLVDGRUD GR FRPSOH[R IDEULO ULRODUJXHQVH 3DLYD p IRUPDGD HP DUTXLWHWXUD H XUEDQLVPR SHOD

8)$/ DOpP GH VHU ELVQHWD GH *XVWDYR 3DLYD H XWLOL]RX R WHPD GD FLGDGH IiEULFD GH 5LR /DUJR SDUD LQIUDHVWUXWXUD GR HVSDoR DOpP GDV IiEULFDV HVWDo}HV IpUUHDV H PHLRV GH FRPXQLFDomR H JHUrQFLDV GR PHLR

  2 SHUtPHWUR XUEDQR GR PXQLFtSLR GH 5LR /DUJR GHOLQHLD XPD H[WHQVD SRUomR GH iUHD HGLILFDGD KRUL]RQWDOPHQWH DSHVDU GD WRSRJUDILD DFLGHQWDGD TXH R ID] DSUHVHQWDU YHUWLFDOLGDGH H GLQkPLFD SOiVWLFDV 1D ILJXUD IRWR DpUHD GH SDUFHOD GD FLGDGH HVWD GLVSRVLomR SRGH VHU SDUFLDOPHQWH SHUFHELGD ([LVWH GH EDL[R DR DOWR D D H[WHQVD RFXSDomR GD PDUJHP GLUHLWD GR 5LR 0XQGD~ QR SODQR DEDL[R GD LPDJHP E R HVSDoR FHQWUDO GR SHUtPHWUR XUEDQR GD RXWURUD LQG~VWULD Wr[WLO GHPDUFDGR HP XP SODQR KRUL]RQWDO VREUH DOLQKDPHQWR ORQJLWXGLQDO PDUJHDQGR R ULR H R F FUHVFLPHQWR XUEDQR FLWDGLQR QR UHOHYR DFLPD OLQKDV WUDFHMDGDV HP GLVSRVLomR REOLTXD H HP DVFHQVmR DOXVmR VHQWLGR GR FUHVFLPHQWR FLWDGLQR

  )LJXUD ,PDJHP DpUHD SDQRUkPLFD GH 5LR /DUJR F FUHVFLPHQWR

  XUEDQR E HVSDoR FHQWUDO GR SHUtPHWUR D H[WHQVD RFXSDomR GD FLWDGLQR QR UHOHYR DFLPD

  XUEDQR GD RXWURUD LQG~VWULD Wr[WLO PDUJHP GLUHLWD GR 5LR 0XQGD~ GHPDUFDGR HP XP SODQR QR SODQR DEDL[R GD LPDJHP

  )RQWH $XWRUD $GDSWDGR 7ULEXQD GD 8QLmR $/

  1R OLPLWH j GLUHLWD GD ILJXUD DQWHULRU XP WUHFKR GH HQFDFKRHLUDPHQWR GR

  5LR 0XQGD~ GHOLPLWD D PDLRU iUHD GH FRQFHQWUDomR GH XPD DUTXLWHWXUD HVSHFtILFD FDUDFWHUtVWLFD GR VpFXOR ;,; FRPSRQGR XP DUUDQMR ItVLFR GD LQG~VWULD Wr[WLO &RPR GHVFUHYHP &DVWUR H ;DYLHU Ki H[HPSODUHV UHPDQHVFHQWHV GD LQGXVWULDOL]DomR Wr[WLO FRP H[SUHVVLYD WLSRORJLD DUTXLWHW{QLFD LPSODQWDGD QHVWD ORFDOLGDGH RQGH VH GHVWDFDYDP RV HGLItFLRV GDV IiEULFDV LJUHMDV HVFROD HVWDo}HV IpUUHDV H FDVDV TXH GLIHUHP GR PHLR SDLVDJtVWLFR DWXDO 3DUD 3DLYD S R TXH VH GHX QHVWD iUHD IRL D LQVHUomR GH XPD FLGDGH D XP FRPSOH[R IDEULO ± WHQGrQFLD FRPXP DR %UDVLO GD 5HS~EOLFD 9HOKD

  (VVH DUUDQMR DUTXLWHW{QLFR GH WUDoDGR XUEDQL]DGRU LPSODQWDGR SHOD LQG~VWULD Wr[WLO UHSUHVHQWDYD R GHVHQYROYLPHQWR GH XP VLPXODFUR GH YLGD XUEDQD HP WRUQR GR

  5LR 0XQGD~ TXH VHJXQGR /LQGRVR S VH LQVWDXURX HP SHTXHQDV SDUFHODV SODQDV TXH ODGHLDP DV PDUJHQV GR ULR H FUHVFHUDP VXELQGR HP DFOLYHV DFLGHQWDGRV 1D ILJXUD Ki LQGLFDomR GD PDLRU SDUWH GD RFXSDomR XUEDQR DUTXLWHW{QLFR GR FRPSOH[R Wr[WLO H RV GRLV EDLUURV RXWURUD IDEULV HVWmR FLUFXODGRV

  ID]HQGR VXDV LQGLFDo}HV HVSDFLDLV HP WUrV TXDGURV H

  )LJXUD 0DSD GR &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR %DLUUR 5LR /DUJR RX &HQWUR %DLUUR *XVWDYR 3DLYD RX &DFKRHLUD GD FLGDGH GH 5LR /DUJR $/ GD FLGDGH GH 5LR /DUJR $/ $&(662

  )RQWH $XWRUD 'HVHQKR EDVHDGR QDV IRWRV GR PXUDO GR HVFULWyULR GD &LD $ODJRDQD

  

6HJXQGR R GLFLRQDULVWD $XUpOLR %XDUTXH GH +RODQGD )HUUHLUD 'LFLRQiULR GD OtQJXD SRUWXJXHVD 5LR

GH -DQHLUR 3RVLWLYR VLPXODFUR p XPD FySLD RX UHSUHVHQWDomR LPSHUIHLWD GH DOJR

$ EDVH SDUD GHVHQKR GHVWD ILJXUD IRL D ILJXUD GR PDSD XVDGR SHOD &LD $ODJRDQD H D 5LR /DU (VWD

HVFROKD GHFRUUHX GD OLPLWDomR GR PDSD UHFDLU VREUH R SHUtPHWUR IDEULO H GD IDFLOLGDGH HP LQWHUDJLU FRP

  (LV RV GRLV EDLUURV 5LR /DUJR H &DFKRHLUD ILJXUD HP VXD TXDVH WRWDO FRPSOHWXGH R PHVPR PDSD p DSUHVHQWDGR HP PDLRU HVFDOD QXPD IROKD HP IRUPDWR $ QR ~OWLPR FDStWXOR $V GHOLPLWDo}HV GDGDV j ILJXUD ID]HP UHIHUrQFLD DR HVSDoR GH SURGXomR H WRGD D LQIUDHVWUXWXUD GD GLQkPLFD IDEULO HP VL GR HVSDoR 2V TXDGURV H GHVWDFDP R HL[R GHVVD LQWHUDomR 'LDQWH HVWD GLVSRVLomR R TXDGUR HVSDoR GR EDLUUR &DFKRHLUD UHSUHVHQWD R QtYHO PDLV EDL[R GD WRSRJUDILD ORFDO H FRQIHUH DV LQVWDODo}HV )iEULFD GH &DFKRHLUD HGLItFLR GR VHWRU $GPLQLVWUDWLYR

  2ILFLQD DOPR[DULIDGR ,JUHMD GR 6DJUDGR &RUDomR GH -HVXV 2 TXDGUR UHSUHVHQWD D DFRPRGDomR GR HVSDoR HP XP QtYHO LQWHUPHGLiULR H R TXDGUR VHULD R QtYHO PDLV DOWR H GLVS}H DVVLP FRPR R GH LPSRUWDQWHV SUpGLRV GD SURGXomR )iEULFD 3URJUHVVR &DVVLQR 5HVWDXUDQWH *UXSR (VFRODU *XVWDYR 3DLYD &LQHPD H RXWURV -i R TXDGUR ID] GHPDUFDomR GR SRQWR PDLV DOWR GR HL[R SURGXWRU IRUPDGR SHOR 'HSDUWDPHQWR GH 6D~GH H D FDVD JUDQGH GR &RPHQGDGRU *XVWDYR 3DLYD RX FDVDUmR GHQRPLQDomR XVDGD SRU 7HQyULR H /HVVD $ ILJXUD H[S}H JUDILFDPHQWH LPDJHQV GH &DFKRHLUD

  )LJXUD 0DSD GR EDLUUR &DFKRHLUD %DLUUR *XVWDYR 3DLYD RX &DFKRHLUD GD FLGDGH GH 5LR /DUJR $/ )RQWH $XWRUD 'HVHQKR EDVHDGR QDV IRWRV GR PXUDO GR HVFULWyULR GD &LD $ODJRDQD

  6HJXLQGR D OHLWXUD GD ILJXUD WHP VH QD SDUWH PDLV SODQD TXDGUR

  ILJXUDV FRP D )iEULFD GD &DFKRHLUD R 6HWRU $GPLQLVWUDWLYR D 2ILFLQD 3UDoD

  GH 2XWXEUR H SDUFHOD GD 9LOD 2SHUiULD 1R VHJXLPHQWR WHP VH DLQGD D ,JUHMD GR

  6DJUDGR &RUDomR GH -HVXV RXWUDV SUDoDV SiWLRV FDQWHLURV H GD (VWDomR )pUUHD

 • XVWDYR 3DLYD HULJLGDV QDV SUR[LPLGDGHV ILJXUDV D

  )LJXUD H (GLILFDo}HV GR SHUtRGR IDEULO EDLUUR &DFKRHLUD )LJXUD )iEULFD GD &DFKRHLUD )LJXUD $GPLQLVWUDWLYR 2ILFLQD H SUDoD

)RQWH 0DUURTXLP )RQWH 3DLYD )LOKR

  )LJXUD ,JUHMD )LJXUD &DVD HP &DFKRHLUD )RQWH %ORJ )RQWH 3DLYD )LOKR

  4XDGUR &DFKRHLUD

  'HVVD GLVWULEXLomR Mi DR DOWR GD )iEULFD GD &DFKRHLUD WRSRJUDILFDPHQWH HP DFOLYH REVHUYD VH RXWUD iUHD GH RFXSDomR GD SURGXomR Wr[WLO TXDGUR (P WUHFKR FXUYR H GH PDLRU YLVLELOLGDGH D HVVHV GRLV WUHFKRV GH RSRVWRV QtYHLV WHP VH R TXH

  IRL R 'HSDUWDPHQWR GH 6D~GH H D µFDVD JUDQGH¶ FDVDUmR UHVLGrQFLD GR &RPHQGDGRU

 • XVWDYR 3DLYD ILJXUD

  

1D LPDJHP GD LJUHMD UHWLUDGR GH EORJ GH ULRODUJXHQVHV WHP VH D ,JUHMD GR 6DJUDGR &RUDomR GH

 • -HVXV H HP VHJXLGD D (VWDomR )pUUHD *XVWDYR 3DLYD TXH QmR DSDUHFH QR GHVHQKR H QmR Ki UHJLVWUR

  )LJXUD H (GLILFDo}HV GR SHUtRGR IDEULO EDLUUR 5LR /DUJR )LJXUD 0DSD GR EDLUUR 5LR /DUJR )RQWH $XWRUD

  %DLUUR 5LR /DUJR $/ )LJXUD 'SWR 6D~GH

)LJXUD &DVDUmR

  )RQWH 3DLYD )LOKR )RQWH 3DLYD )LOKR HP YtGHR

  4XDGUR

  5LR /DUJR

  $V ~OWLPDV VHLV ILJXUDV D H D UHIHUHQWHV jV IRWRV GH HGLILFDo}HV H HVSDoRV Wr[WHLV HQXQFLDP LPDJHQV ILHLV DR SHUtRGR Wr[WLO HP IXQFLRQDPHQWR $OJXPDV LPDJHQV DSUHVHQWDP GLILFXOGDGH GH YLVXDOL]DomR GHYLGR DR IDWR GH VHUHP RULJLQDULDPHQWH GH IUDFD QLWLGH] H RX GH VHUHP UHWLUDGDV GH YtGHRV

  )LJXUD H (GLILFDo}HV GR SHUtRGR IDEULO EDLUUR 5LR /DUJR &HQWUR

  4XDGUR 5LR /DUJR )LJXUD 0DSD GR EDLUUR 5LR )LJXUD 5HVWDXUDQWH )LJXUD &DVVLQR

/DUJR )RQWH $XWRUD

  )RQWH 3DLYD )LOKR )RQWH $XWRUD

%DLUUR 5LR /DUJR RX &HQWUR GD

FLGDGH GH 5LR /DUJR $/

  )LJXUD )iEULFD 3URJUHVVR )LJXUD *UXSR (VFRODU )RQWH 3DLYD )LOKR

  )RQWH 3DLYD )LOKR

  &RQVLGHUDQGR R DFHVVR j FLGDGH SRU &DFKRHLUD YHU ILJXUD GR LQtFLR GHVWH FDStWXOR RX PDSD ILJXUD VHJXLQGR HVVD OHLWXUD GH QtYHO H[FHWR TXH UHFXDGR JHRJUDILFDPHQWH SHUDQWH R WRGR VXUJH RXWUR WUHFKR TXDGUR ± ILJXUD j GLUHLWD GD YLD SULQFLSDO H GD OLQKD IpUUHD FRP HGLILFDo}HV LPSRUWDQWHV QR SHUtRGR ILJXUDV D WDLV FRPR D )iEULFD 3URJUHVVR ODGHDQGR ORJR DSyV D FDVD JUDQGH H R &DVVLQR 'HIURQWH D HVVDV PDUJHDQGR R 5LR 0XQGD~ SHORV IXQGRV WHP VH R

  5HVWDXUDQWH H R *UXSR (VFRODU *XVWDYR 3DLYD 2XWUDV HGLILFDo}HV SHUILODYDP HVVH DOLQKDPHQWR FRQIRUPH Mi PHQFLRQDGR HP YLVWDV DpUHDV DQWHULRUHV

  7RGDV DV ILJXUDV FRP PDSDV GRV TXDGURV H GHPRQVWUDP D YLD SULQFLSDO GH FRPXQLFDomR GR PHLR Wr[WLO RQGH HP SDUDOHOR WHP VH D OLQKD IpUUHD (VVD YLD p VLPEROL]DGD SRU XPD OLQKD FRQWtQXD JURVVD GH FRU SUHWD H p SRU HOD TXH

  VH LQVWDODUDP DV SULQFLSDLV HGLILFDo}HV (VVH HL[R SDUHFLD PDQWHU R VLVWHPD HP GHVHQYROYLPHQWR RX SHOR PHQRV IDFLOLWDU D DGPLQLVWUDU RV SHUILV ORFDLV

  1D IRUPD XUEDQD TXH VH GHILQH HVVD YLD HUD FRQKHFLGD QR SHUtRGR FRPR µHVWUDGD GH FKmR¶

  ILJXUD OLPLWDGD HP JUDQGH SDUWH SHOR FXUVR GR 5LR 0XQGD~ (OD SDUHFLD GLUHFLRQDU DV HGLILFDo}HV GH XVR FRPXP GHQWUR GR FRPSOH[R H IRL R SULQFLSDO IOX[R XUEDQR QDV LQWHUDo}HV IDEULV $ µHVWUDGD GH FKmR¶ QDVFLD SUy[LPD j (VWDomR )pUUHD *XVWDYR 3DLYD DEDL[R GD )iEULFD GD &DFKRHLUD ILJXUD DFHVVR H GHVHQYROYLD VH HP UHWDV FXUYDV H DFOLYHV DWp D (VWDomR )pUUHD 5LR /DUJR 7DLV HGLILFDo}HV HP VXD PLQRULD PDUJHDYDP D YLD j GLUHLWD GD HVWUDGD GH FKmR H j HVTXHUGD GLVSHUVDQGR SHORV DFOLYHV FRPR GLVS}H DV ILJXUDV DQWHULRUHV

  

3URFXURX VH WUD]HU IRWRV GD pSRFD SDUD HVWD SDUWH GR WH[WR HP YLUWXGH GH HVWDU UHODWDQGR VXD

KLVWyULD FRQWXGR QmR IRL HQFRQWUDGR IRWR GR &DVVLQR SDUD R SHUtRGR

$ H[SUHVVmR µHVWUDGD GH FKmR¶ IRL XVDGD RUDOPHQWH SRU GRLV LQGLYtGXRV HQWUHYLVWDGRV LQ ORFR QXPD

SHVTXLVD SLORWR QR GHFXUVR GH XPD GLVFLSOLQD GR 3URJUDPD GR '(+$ 8)$/ '(+ ±

  )LJXUD )RWR GD YLD SULQFLSDO FRP D )iEULFD 3URJUHVVR DOLQKDQGR D

  9LD SULQFLSDO

  3HVVRDV DQGDQGR HVWUDGD GH FKmR )RQWH $XWRUD DGDSWDGR GH 3$,9$ ),/+2

  'HVVD OHLWXUD D OLQKD IpUUHD TXH XQH DV HVWDo}HV GH WUHP H ID]LD DFHVVR H[WHUQR GRV SURGXWRV Wr[WHLV FRUWD SRU H[WHQVR GRPtQLR D HVWUDGD GH FKmR WDOYH]

  IDFLOLWDQGR RV SURFHVVRV IDEULV j DFHVVLELOLGDGH GRV IXQFLRQiULRV 1R DFHVVR DR FRPSOH[R D OLQKD IpUUHD GD (VWDomR )pUUHD *XVWDYR 3DLYD ID]LD R WUDQVERUGR SDUD D FDSLWDO GR (VWDGR GRV SURGXWRV LQGXVWULDOL]DGRV DWp R SRUWR GH 0DFHLy SDUD D H[SRUWDomR

  9DOH VDOLHQWDU TXH DWXDOPHQWH DV UXDV WUDQVYHUVDLV VmR FRQVLGHUDGDV GH SRXFD ODUJXUD H RV SDVVHLRV RX FDOoDGDV TXDVH LQH[LVWHP GHYLGR D VXD HVWUHLWH]D

  ILJXUD H $V ORFRPRo}HV D Sp GHYLDP GHFRUUHU FRP IDFLOLGDGH SRLV D VLUHQH GD IiEULFD HFRDYD SHOD VXD H[WHQVmR GHPDUFDQGR LQtFLR H ILP GH WXUQRV 7LQKDP VH PHLRV GH WUDQVSRUWH SRU YHtFXORV FDPLQK}HV H WUHQV DOpP GDV YDJRQHWHV HQWUH DV

  XQLGDGHV IDEULV SHUID]HQGR RV SURFHVVRV SURGXWLYRV &RQWXGR RV IXQFLRQiULRV SHOD SUR[LPLGDGH PRYLPHQWDYDP VH D Sp FRQIRUPH FLWD WUHFKR GH 3DLYD S YLL

  > @ XPD ILOD GHVRUJDQL]DGD GH KRPHQV H PXOKHUHV YDL VH IRUPDQGR OHQWDPHQWH SHODV UXDV ¬V YH]HV D Sp jV YH]HV HP ELFLFOHWD UHOX]HQWH TXH D MRUQDGD PDWXWLQD GLiULD SURSRUFLRQRX 3RUWmR D SRUWmR YmR MXQWDQGR VH RXWURV QHVWH FDPLQKR KDELWXDO GDV FDOoDGDV FRORULGDV SRU FDVLQKDV GH MDQHODV H SRUWDV D IUHQWH

  )LJXUD H )RWRV GH FDVDV GH RSHUiULRV

)LJXUD &DVDV GH RSHUiULRV FRP FDOoDGD )LJXUD &DVDV GH RSHUiULRV FRP FDOoDGDV

HVWUHLWD )RQWH &DVWUR H ;DYLHU H UXD HVWUHLWDV )RQWH $XWRUD

  &DOoDGD HVWUHLWD &DVDV

  5XD HVWUHLWD JHPLQDGDV

  'DV IiEULFDV HVWDo}HV IpUUHDV FDVDV H RXWUDV FRQVWUXo}HV DV HGLILFDo}HV GH FXQKR UHVLGHQFLDO FDVDV GD µYLOD RSHUiULD¶ IRUDP FRQVWUXtGDV HP YROXPRVR Q~PHUR FRPSDUDGR jV GHPDLV (VVDV GLVWULEXtGDV GH IRUPD DSDUHQWHPHQWH D RFXSDU R HQWRUQR SUy[LPR GR FRPSOH[R DOLQKDGDV ODGR D ODGR ILJXUD H HP VXD PDLRULD HUDP JHPLQDGDV H GLVSRVWDV HP WHUUHQRV UHWDQJXODUHV SODQRV RX SODQLILFDGRV 'DV SHVTXLVDV GH 3DLYD H GH &DVWUR H ;DYLHU FRQVWDWD VH TXH R Q~PHUR GH HGLILFDo}HV UHVLGHQFLDLV FKHJRX D PDLV GH RLWRFHQWDV XQLGDGHV HP YLUWXGH GR DXPHQWR GDV SURGXo}HV LQGXVWULDLV H FRQVHTXHQWHPHQWH GR Q~PHUR GH RSHUiULRV

  $V SHVTXLVDV GHVVDV DXWRUDV UHJLVWUDP QR JHUDO TXDWUR PRGHORV GH HGLILFDo}HV UHVLGHQFLDLV ILJXUD GHVHQKDGDV FRQIRUPH R ILP D TXH VH GHVWLQDYDP 1R HQWDQWR D µFDVD JUDQGH¶ ILJXUD VHJXQGR 3DLYD S GLIHUHQFLDYD VH GH WRGR FRQMXQWR GR FRPSOH[R SRVVXtD GRLV SDYLPHQWRV QXPHURVRV F{PRGRV UHFXRV ORFDOL]DomR LPSRQHQWH H DFDEDPHQWR SULPRURVR 1R FRQWH[WR GR FRPSOH[R D PDLRULD GDV FDVDV WLQKD RXWUD FRQFHSomR +DYLD DV FDVDV GRV RSHUiULRV GRV ILVFDLV RX PHVWUHV GRV FRQWUDPHVWUHV RX GRV PHVWUHV H DV FDVDV GRV JHUHQWHV IRUPDQGR XP DUUDQMR DUTXLWHW{QLFR ILJXUD

  )LJXUD ,PDJHP HVTXHPiWLFD GRV TXDWUR PRGHORV GH PRUDGLDV 23(5È5,2 28 0(675( &$6$ '2 &$6$ '2 ),6&$/ &$6$ '2 0(675( 28 &$6$ '( *(5Ç1&,$ &2175$0(675( )RQWH $XWRUD )LJXUD )RWR DQWLJD GR FDVDUmR GR &RPHQGDGRU *XVWDYR 3DLYD )RQWH 3$,9$ ),/+2

  1D DFHSomR FXOWXUDO H GH FRQKHFLPHQWR HGXFDFLRQDO H SURILVVLRQDO R FRPSOH[R RIHUHFLD HVFROD SDUD DV FULDQoDV H RV DGROHVFHQWHV 2 *UXSR (VFRODU

 • XVWDYR 3DLYD ILJXUD IRL LPSODQWDGR HP IUHQWH j )iEULFD 3URJUHVVR PDUJHDGR RV IXQGRV SHOR 5LR 0XQGD~ DSUHVHQWDYD JUDQGHV VDODV H HVWUXWXUD ItVLFD H HQFDPLQKDYD LQWHUHVVDGRV D WRFDU QD EDQGD IHPLQLQD

  

2 FDVDUmR UHIHULGR IRJH DRV TXDWUR PRGHORV OLVWDGRV FRPR WDLV SDUD GLVFXVVmR GR DUUDQMR

DUTXLWHW{QLFR GR PHLR IDEULO Wr[WLO SRLV HVVD FRQWUXomR HUD VLJQLILFDWLYDPHQWH GLIHUHQFLDGD GH WRGR R

  

2 FRPSOH[R Wr[WLO IRL GHVWDTXH QR HVWDGR SRU HVVD EDQGD H SHOR WLPH GH IXWHERO DOpP GR HQVLQR

JUDWXLWR SULPiULR DRV ILOKRV GRV RSHUiULRV 2 HQVLQR GD DUWH GRV SURFHVVRV Wr[WHLV DGYHLR GH

  )LJXUD H )RWRV UHFHQWHV GH XQLGDGHV IDEULV HP 5LR /DUJR )LJXUD )RWR GD )iEULFD 3URJUHVVR )LJXUD )RWR GR *UXSR (VFRODU *XVWDYR 3DLYD

  )RQWH *RRJOH (DUWK )RQWH *RRJOH (DUWK

 • UXSR HVFRODU j IUHQWH GD IiEULFD

  )RQWH *RRJOH (DUWK

  2 µFDVVLQR¶ FRQVWUXtGR HP HUD R ORFDO GH OD]HU HQWUHWHQLPHQWR H FXOWXUD 1HOH RV IXQFLRQiULRV UHFUHDYDP VH H ID]LDP DUWHV GHVSRUWLYDV ([LVWLD DLQGD SLVFLQD FRP WUDPSROLP HVWDomR GH UiGLR FLQHPD UHVWDXUDQWH HQWUH RXWURV TXH UHIOHWLUDP FDUDFWHUtVWLFDV IXQFLRQDLV GR SRYRDGR j FLGDGH 2 FDVVLQR ILJXUD

  IRL QRPHDGR FRPR *UrPLR ,QVWUXWLYR H /LWHUiULR 7DYDUHV %DVWRV QR TXDO FRQIRUPH UHYHOD D IDOD GH XPD DQWLJD RSHUiULD ³R FDVVLQR HUD TXH WLQKD RV EDLOHV H WLQKD XPD SLVFLQD PXLWR EDFDQD´ 1DGLU ;DYLHU LQ 3$,9$ S

  )LJXUD 0RQWDJHP HVTXHPiWLFD GR SUpGLR GR FDVVLQR )iEULFD /RFDO GD SLVFLQD

  3URJUHVVR QR SDVVDGR &DVVLQR

  /LQKD IpUUHD )RQWH *RRJOH (DUWK

  $ ILJXUD FRQFHUQHQWH DR FDVVLQR p UHFHQWH XPD YH] TXH RV SHVTXLVDGRUHV H RV DILFLRQDGRV QR WHPD 5LR /DUJR Wr[WLO FRPR D 79 5LR /DUJR QDV UHGHV VRFLDLV H EORJV GH ULRODUJXHQVHV QmR FRQVHJXLUDP IRWRV GHVVH ORFDO GR SHUtRGR HP IXQFLRQDPHQWR $SHVDU GH LQWLWXODGR SRU FDVVLQR HP &DVWUR H ;DYLHU S UHJLVWURX VH TXH R HVSDoR HUD XP ORFDO GH µEULQFDU¶ MRJDU PDV TXH QLQJXpP MRJDYD FRP DSRVWDV HP GLQKHLUR ³1mR QLQJXpP MRJDYD GLQKHLUR QR FDVVLQR QmR HUD Vy GH EULQFDGHLUD ( TXHP HUD GRLGR"´ 6HX ,ULQHX LELGHP

  6HJXQGR &DVWUR S D UHOLJLmR GD PDLRULD GRV ULRODUJXHQVHV QR SHUtRGR Wr[WLO HUD FDWyOLFD 'XDV LJUHMDV IRUDP FRQVWUXtGDV QR FRPSOH[R XPD DFLPD GR QtYHO GR 5LR 0XQGD~ H RXWUD DEDL[R ,QFOXVLYH D ,JUHMD GR 6DJUDGR &RUDomR GH

 • HVXV DLQGD KRMH p XP EHP SDUWLFXODU GD IDPtOLD 3DLYD 2XWURUD VHUYLX GH DEULJR QD pSRFD GDV HQFKHQWHV LELGHP ~QLFD HGLILFDomR TXH UHVLVWLX D XPD HQFKHQWH $ ,JUHMD 1RVVD 6HQKRUD GD ,PDFXODGD &RQFHLomR GH PHQRU SRUWH ORFDOL]DYD VH QD iUHD GH FRPpUFLR H IHLUD OLYUH GD pSRFD SUy[LPD j (VWDomR )pUUHD 5LR /DUJR

  1DV LPDJHQV TXH VHJXHP ILJXUD H Yr VH R HQWRUQR GR HVSDoR GH LQVWDODomR GHVVDV LJUHMDV $ ,JUHMD GR 6DJUDGR &RUDomR SUHVHUYD HP VHX HQWRUQR SiWLR FDQWHLUR H FLUFXODo}HV GDV IHVWLYLGDGHV QDWDOLQDV MXQLQDV H RXWUDV H j HVTXHUGD D (VWDomR *XVWDYR 3DLYD -i D ,JUHMD GH 1RVVD 6HQKRUD PDQWpP HP VXD

  IUHQWH H SUR[LPLGDGHV R FRPpUFLR ORFDO H j GLUHLWD R DFHVVR D HVWDomR

  )LJXUD H )RWRV GDV LJUHMDV FDWyOLFDV GR SHUtRGR IDEULO )LJXUD ,JUHMD GR 6DJUDGR &RUDomR GH )LJXUD ,JUHMD 1RVVD 6HQKRUD GD

 • HVXV )RQWH $XWRUD ,PDFXODGD &RQFHLomR )RQWH $XWRUD

  )RQWH $XWRUD

  (TXLGLVWDQWH jV GXDV LJUHMDV R HGLItFLR GR 'HSDUWDPHQWR GH 6D~GH ILJXUD H ILJXUD IRL FRQVWUXtGR FRP R LQWXLWR GH HYLWDU GHVORFDPHQWR GH IXQFLRQiULRV SDUD DWHQGLPHQWR PpGLFR QD FDSLWDO GR HVWDGR 0DFHLy (YLWDQGR HVVH GHVORFDPHQWR RV JHVWRUHV PDWLQKDP RV IXQFLRQiULRV GHQWUR GR HVSDoR Wr[WLO 2 GHSDUWDPHQWR IRL ORFDGR QR DOWR GH XP PRUUR H DVVLVWLD FHUFD GH SHVVRDV H VHJXQGR 3DLYD S RV PpGLFRV H HQIHUPHLUDV HUDP SURILVVLRQDLV FDSDFLWDGRV

  )LJXUD 'HSDUWDPHQWR GH 6D~GH ¬ HVTXHUGD H

  ¬ GLUHLWD WHP VH D TXDVH DR ODGR )iEULFD GD WHP VH D )iEULFD

  &DFKRHLUD HP

  3URJUHVVR HP QtYHO EHP PDLV QtYHO GH

  DEDL[R UHODWLYR DR DVVHQWDPHQWR XP DVVHQWDPHQWR SRXFR DEDL[R

  )RQWH &$9$/&$17(

)LJXUD 3DUFHOD GH PDSD GR FRPSOH[R ORFDomR GR 'HSDUWDPHQWR GH 6D~GH OHWD ,

HP FRU OLOiV H IiEULFDV OHWUD $ HP FRU UR[D H OHWUD . HP FRU YHUGH

  SLVFLQD

)iEULFD 3URJUHVVR 'HSDUWDPHQWR GH 6D~GH )iEULFD GD &DFKRHLUD

)RQWH $XWRUD

  1R FRPSOH[R XUEDQL]DGR WDPEpP IRUDP HVWUXWXUDGDV HGLILFDo}HV H VHUYLoRV TXH RIHUHFHVVHP PHLRV SDUD D PDQXWHQomR GRV RSHUiULRV FRPR XP HVSDoR SDUD

  IHLUD OLYUH XP UHVWDXUDQWH TXH DFRPRGDYD RV IXQFLRQiULRV QRV KRUiULRV GDV

  SULQFLSDLV UHIHLo}HV H XPD SDGDULD 2 UHVWDXUDQWH

  ILJXUD p GHVFULWR FRPR XPD GDV FRQVWUXo}HV PDLV µERQLWDV¶ HQWUH RV GHPDLV H[HPSODUHV DUTXLWHW{QLFRV SURMHWDGRV QR ORFDO LQVWDXUDGR DR ODGR GR JUXSR HVFRODU H SUy[LPR jV GXDV IiEULFDV GR FRPSOH[R 7DPEpP RXWUDV HGLILFDo}HV IRUDP HULJLGDV FRPR XP FLQHPD R VHWRU DGPLQLVWUDWLYR GH DSRLR DR FRPSOH[R D WLSRJUDILD TXH ID]LD RV SDSHLV H MRUQDLV H GLYHUVRV RXWURV HTXLSDPHQWRV XUEDQRV GH VXSRUWH DR GLD D GLD ULRODUJXHQVH

  $ IHLUD OLYUH HVSDoR XUEDQR GR FRPSOH[R VH FRQFHQWUDYD SUy[LPD GHVVD iUHD j IUHQWH GD ,JUHMD 1RVVD 6HQKRUD GD &RQFHLomR GR &DVVLQR H GD OLQKD IpUUHD H GHVHQYROYLDP VH HP PHLR DR FRPpUFLR HVSDoRV GHVWLQDGRV D RIHUHFHU VXSULPHQWRV SDUD RV IXQFLRQiULRV IDEULV (P IRWR ILJXUD DSUHVHQWDGD SRU 0DUURTXLP S SRGH VH WHU LGHLD GD GLVSRVLomR ItVLFD GD IHLUD HP SUR[LPLGDGH FRP R FRPpUFLR

 • RMH RV GRLV HVWmR LPSODQWDGRV TXDVH TXH QR PHVPR ORFDO H[FHWR SHOR FUHVFLPHQWR SRU WUiV GD iUHD QD TXDO VH ORFDOL]DYD R &DVVLQR

  )LJXUD &HQWUR GH 6DQWD /X]LD GR 1RUWH QRPH DQWHULRU D 5LR /DUJR $R ODGR GD ILJXUD WHP VH

  HVWLOL]DGD D ,JUHMD GR

  6DJUDGR &RUDomR )RQWH 0$55248,0 )LJXUD &HQWUR GH 5LR /DUJR )RQWH )DFHERRN 79 5LR /DUJR ± IDFHERRN FRP WYULRODUJR

  8PD LPDJHP ILJXUD SRVWHULRU j ILJXUD GH 0DUURTXLP GHPRQVWUD D LPSODQWDomR GH FDQWHLURV ORJR j IUHQWH GDV FDVDV FRPHUFLDLV H GD ,JUHMD GH 1RVVD

  6HQKRUD GD ,PDFXODGD &RQFHLomR HVSDoR GH TXDVH PHVPD iUHD GD ILJXUD GH

  0DUURTXLP 2EVHUYD VH QHVVD LPDJHP UHWLUDGD GH UHGH VRFLDO H VHP GDWD PDV TXH UHPRQWD DR SHUtRGR IDEULO Wr[WLO TXH D IHLUD VH GHVORFRX SDUD R DPELHQWH UHFXDGR j IUHQWH GR &DVVLQR ORFDO HP XVR DWp KRMH

   &RWLGLDQR VRFLRHVSDFLDO H D FRPSRVLomR VRFLDO

 • DYLD QHVVH RUJDQLVPR Wr[WLO XPD GLYLVmR VRFLDO VXVWHQWDGD QXPD KLHUDUTXLD WUDEDOKLVWD RQGH RSHUiULRV ILVFDLV FRQWUDPHVWUHV PHVWUHV JHUHQWHV GLUHWRUHV H µGLUHWRU JHUDO¶ ³GLUHWRU SUHVLGHQWH´ H[SUHVVmR GH 0DUURTXLP HVFDORQDYDP DV FODVVHV VRFLDLV H R IXQFLRQDPHQWR IDEULO HUD JHULGR GHVVD WUDPD RQGH R GHVHQKR HVSDFLDO GLDORJDYD FRP R FRQWH[WR VRFLDO $ PRUDGLD QD YLOD RSHUiULD DSUHVHQWDYD VH

  VRE XPD GLYLVmR GH FODVVHV GLVSRVLomR SUySULD GD SURGXomR FDSLWDOLVWD HP YLUWXGH GR FRQIOLWR HQWUH DV SULQFLSDLV FODVVHV µSUROHWDULDGR H EXUJXHVLD¶ XP ORFDO GH PXGDQoD SHOD OyJLFD GR FRWLGLDQR

  %DVHDGR QHVVH FRQWH[WR R HVSDoR Wr[WLO GH SURGXomR H R HVSDoR GH XVR SDUWLFXODU GRV LQGLYtGXRV UHXQLGRV HP IDPtOLD HUDP ORFDLV GH PXGDQoD HVSDoR SDUD DV SUiWLFDV FRWLGLDQDV PXLWDV YH]HV RSULPLGR SHOR FRQWUROH VRFLDO GHYLGR jV SUySULDV LPSRVLo}HV VRFLDLV 2SUHVVmR H FRQWUROH VRFLDO UHJLDP VREUH IXQFLRQiULRV H

  IDPLOLDUHV ID]HQGR FRP TXH D GLUHomR GHWHUPLQDVVH VXDV YLGDV 'LVFXWLU R FRQFHLWR GR WHUPR µFRWLGLDQR¶ QmR OHYDUi QR PRPHQWR D XPD PHOKRU LQYHVWLJDomR GR HVSDoR Wr[WLO VRFLDOL]DGR QHP WDPSRXFR j IRUPD GH XWLOL]DomR VRFLDO GR HVSDoR SRLV D H[SUHVVmR WRUQRX VH FRPSOH[D GHYLGR j DSUHFLDomR H SHUFHSomR FRQFHLWXDLV FRQWUiULDV GH DOJXQV DXWRUHV LELGHP

  1R TXH WDQJH D YLGD VyFLRHVSDFLDO GR FRQWH[WR Wr[WLO HP IRFR Yr VH QHOD D

  VRFLHGDGH GR WUDEDOKR ³HQWLGDGH TXH VH ID] H UHID] SRU PHLR GH XP VLVWHPD FRPSOH[R GH UHODo}HV VRFLDLV´ '$0$77$ S FRP H[WUHPRV VRFLDLV UHJLGRV SRU OHLV YLVDQGR XP FRQWUROH VRFLDO DPSOR H VHYHUR

  1HVVH kPELWR GDYD VH XPD LPSRVLomR DR HVWLOR GH YLGD GR IXQFLRQiULR IDEULO TXH VH SHUID]LD VREUH XP ³SRGHU GHVWUXWLYR´ LGHQWLILFDGR SRU 'HFFD LELGHP S (VWH ³SRGHU GHVWUXWLYR´ RFRUUHX H DWLQJLX XP QtYHO GH QRYR SULQFtSLR QRUPDWLYR j

  

(VFODUHFH VH TXH WmR VRPHQWH VH EXVFRX HVWD IRWR GLJLWDOL]DGD SHODV SRXFDV GH IRWRV GR SHUtRGR VRFLHGDGH GD pSRFD TXH ³H[LJLX GR KRPHP SREUH D VXD VXEPLVVmR FRPSOHWD DR PDQGR GR SDWUmR´ LELGHP /HEUXQ S H[S}H DV QRUPDV FRPR XPD IRUoD PDLRU TXH DV OHLV RQGH HVVDV DJHP VREUH DV UHODo}HV GR FRUSR VRFLDO

  $ H[WHQVmR GHVVH FRQWUROH VRFLDO DPSOR GR SDWUmR VREUH D YLGD FRWLGLDQD GR RSHUiULR VH UHEDWLD HP HYLGrQFLD QD GLVWULEXLomR GD PRUDGLD YLQFXODGD j GLYLVmR KLHUiUTXLFD HVWDEHOHFLGD QHVVH PHLR VRFLDO 2 IXQFLRQiULR UHFHELD VXD FDVD SHOD

  IXQomR TXH H[HUFLD QD IiEULFD $ KLHUDUTXLD GR PHLR IDEULO Wr[WLO DODJRDQR IRL FLWDGR SRU &RUUHLD FRPR D IUHTXHQWH ³GLIHUHQFLDomR GH FDVDV´ +DYLD SDGURQL]DomR QD PRUDGLD H D IiEULFD GRPLQDYD D SURGXomR GD PRUDGLD $ DXWRUD FLWRX

  > @ $V PRUDGLDV GH HPSUHJDGRV GH GLIHUHQWHV FDWHJRULDV R SODQR GH 3HGUD >SRU H[HPSOR@ QmR GHL[DYD GH HYLGHQFLDU D KLHUDUTXLD H[LVWHQWH QR LQWHULRU GR WUDEDOKR IDEULO SHODV GLPHQV}HV PDLRUHV GDV FDVDV GH HVTXLQD (VVD GLIHUHQFLDomR GH FDVDV IRL IUHTXHQWH HP Q~FOHRV HPSUHVDULDLV > @ $SHQDV D FDVD > @ >GR DGPLQLVWUDGRU@ HUD LVRODGD H VLJQLILFDWLYDPHQWH GLIHUHQFLDGD GDV GHPDLV LELGHP S

  $ UHDOLGDGH HVSDFLDO GHVFULWD SHOD DXWRUD p VLPLODU j KDELWDomR GR FRPSOH[R Wr[WLO HP HVWXGR RQGH SDUD RV RSHUiULRV GDV WHUUDV ULRODUJXHQVHV D PRUDGLD HUD

  VLPSOHV FRQWDQGR FRP SRXFRV F{PRGRV H VHP EDQKHLUR QR VHX LQWHULRU KDYLD GLIHUHQWHV WLSRV GH KDELWDomR SDUD RV GLIHUHQWHV WLSRV GH FDUJRV 5HFHELDP DV FDVDV FRPR EHQHItFLR D WDO RFXSDomR PDV HVWH Vy HUD DVVHJXUDGR SHOR YtQFXOR HPSUHJDWtFLR SRLV DR VDLU GR HPSUHJR RFRUULD D SHUGD GD JUDWXLGDGH H D SDJD PHQVDO GH XP DOXJXHO SDUD DVVLP SHUPDQHFHU FRPR PRUDGRU GD HGLILFDomR IDEULO

  8PD FRQVWDWDomR FRQWUD HVVD DILUPDWLYD VHJXQGR 3DLYD )LOKR S GHFRUUHX QR SHUtRGR GDV SULPHLUDV FDVDV GD YLOD RSHUiULD Wr[WLO HP 3DUD UHFRPSHQVDU R DOWR LQYHVWLPHQWR IHLWR SHOR SULQFLSDO LQYHVWLGRU 7HL[HLUD %DVWR H SHORV DFLRQLVWDV HUD HVWLSXODGR DOXJXHLV DRV WUDEDOKDGRUHV (VVDV SULPHLUDV FDVDV HUDP GHVWLQDGDV DRV RSHUiULRV VHJXLQGR FDUDFWHUtVWLFDV JHPLQDGDV ILJXUD

  )LJXUD ,PDJHP GH FDVDV QD YLOD RSHUiULD FDVDV GRV RSHUiULRV &DFKRHLUD )RQWH $XWRUD ± IRWR HP WHFQRORJLD ZLGH VFDQ

  

7DQWR 3DLYD S FRPR &DVWUR H ;DYLHU S LGHQWLILFDUDP H DUJXPHQWDUDP HVVD

  &DVDV JHPLQDGDV HUDP H DLQGD VmR FRODGDV ORWHV D ORWHV GLYLGLQGR XPD PHVPD SDUHGH JHUDOPHQWH GLVSRVWDV HP UXHODV ODGHLUDV H SRU YH]HV HP ORFDLV GH GLItFLO DFHVVR (VVH SDGUmR GH PRUDGLD SDUD D FODVVH RSHUiULD GHVHQKDYD XP SURFHVVR KLHUiUTXLFR DR TXDO D VRFLHGDGH EUDVLOHLUD DLQGD HVWDYD ³SUHVD´ VHJXQGR

  5HLV )LOKR H GHULYDYD GH UHIOH[}HV VREUH XP SDVVDGR UHFHQWH GH WUDEDOKR HVFUDYR S 5HLV )LOKR DLQGD ID] XP H[DPH j GLVSRVLomR GDV HGLILFDo}HV LQGXVWULDLV WDQWR DV XQLGDGHV GH SURGXomR IDEULO TXDQWR jV FDVDV ³TXHU HP VHQWLGR HVSDFLDO TXHU HP VHQWLGR VRFLDO DFRPRGDYDP VH HP JDOS}HV FRP IHLo}HV GH UHVLGrQFLD HGLILFDGRV HP WLMRORV VREUH RV OLPLWHV GDV YLDV S~EOLFDV´ LELGHP S

  )LJXUD &DVDV SDUD RSHUiULRV DFHVVR SULQFLSDO HP &DFKRHLUD

 • HPLQDGDV GLYLGHP

  3ODWLEDQGD HP

  

XPD PHVPD SDUHGH DOJXPDV FDVDV SDUD

RSHUiULRV (VTXDGULDV GH DEULU GH JLUR VHP R XVR

  GD WLSR JXLOKRWLQD $OWHDGDV WDOYH] GHYLGR jV HQFKHQWHV

  )RQWH $XWRUD ± IRWR HP WHFQRORJLD ZLGH VFDQ )LJXUD &DVDV SDUD RSHUiULRV ± ORFDLV tQJUHPHV HP 5LR /DUJR &HQWUR

  &REHUWDV HP &DVDV SDUD GXDV iJXDV RSHUiULRV FRP

  RULJLQDOPHQWH FDOoDGDV

  VHP SODWLEDQGD HVWUHLWDV DOJXQV GH DVVHQWDGDV HP

  SURSULHGDGH YLDV ODGHLURVDV SDUWLFXODU (VTXDGULDV HP

  JUDGLO QmR FRPXP )RQWH $XWRUD

  &RPR VH VDEH RV RSHUiULRV HVWDYDP QR PHQRU QtYHO KLHUiUTXLFR GDV FODVVHV

  VRFLDLV IDEULV 2 UHIOH[R GHVVD GHVFULomR HVWDYD QD UHODomR LQGLYtGXR WUDEDOKDGRU H LQGLYtGXR YLGD VRFLDO FRQFHUQHQWH jV SUiWLFDV FRWLGLDQDV GHVFULWDV SRU 'HFFD S UHIOHWLGDV SRU 6LOYD . H 6LOYD 0 S $V ILJXUDV H H[LEHP

  WLSRV GH FDVDV GHWLQDGDV DRV RSHUiULRV 1R FRQMXQWR GH FDVDV QD ILJXUD WHP VH QD VHJXQGD FDVD j HVTXHUGD HP FRU D]XO D FDUDFWHUL]DomR PDLV SUy[LPD GD PRUDGLD GR RSHUiULR GR SHUtRGR Wr[WLO GR FRPSOH[R HP HVWXGR 'HVVD FDUDFWHUL]DomR FDVD HVWUHLWD IDFKDGD IURQWDO VREUH HVWUHLWDV FDOoDGDV GXDV HVTXDGULDV GH DFHVVR H[WHUQR LQWHUQR HVTXDGULDV GH PDGHLUD WLSR GH ILFKD SRUWD FRP DEHUWXUD SRUWD EDOFmR MDQHOD FRP DEHUWXUD GH JLUR PDLV IROKD H[WUD FRP IHFKDPHQWR WLSR JXLOKRWLQD H FREHUWD HP WHOKD Ym GH FHUkPLFD FDSD FDQDO HP GXDV iJXDV IUHQWH H IXQGR GHVFUHYHQGR XP HGLItFLR GH SODQWD EDL[D UHWDQJXODU FRP TXLQWDLV HP FRPXP

  )LJXUD 'HWDOKHV GD FDVD SDUD RSHUiULRV

  7HOKDGR HP GXDV iJXDV D

  VHWD HP EUDQFR LQGLFD XPD GDV iJXDV $EHUWXUD GH JLUR

  QDV SRUWDV DGRomR SRVWHULRU DV FDVDV RULJLQDLV

  )RQWH $XWRUD

  (VVDV FDVDV GLVSRVWDV HP UXD HVWUHLWD RX UXHOD R TXH QmR p PXLWR SHUFHSWtYHO QDV ILJXUDV IRUDP FRQVWUXtGDV JHPLQDGDV FRODGDV ORWH D ORWH 2X VHMD Ki R DSURYHLWDPHQWR GH SDUHGHV HQWUH GXDV H GXDV FDVDV R TXH IRL DWHVWDGR WDPEpP QDV SHVTXLVDV GH &RUUHLD *KRXEDU H 0DXWQHU

  1D DUTXLWHWXUD GHVVHV OXJDUHV QHVVH SHUtRGR VXUJH IUHTXHQWHPHQWH H[HPSODUHV LQVSLUDGRV HP PRGHORV WUDGLFLRQDLV EUDVLOHLURV 2 SDGUmR

  XUEDQR GH FDVDV GH SRUWD H MDQHOD GLVSRVWDV HP UHQTXH H GHVSURYLGDV GH UHFXRV IURQWDLV RX ODWHUDLV IRL QHVVH PRPHQWR EDVWDQWH FRPXP HP YLODV RSHUiULDV H Q~FOHRV IDEULV S

  $ GHVFULomR DSUHVHQWDGD SDUD D FODVVH RSHUiULD GLIHULD GDV GHPDLV FODVVHV SRLV RV GHPDLV FDUJRV HUDP VXSHULRUHV HP VDOiULR H RXWUDV UHJDOLDV R TXH HUD

  

7HOKD Ym VHJXQGR R GLFLRQDULVWD +ROODQGD p XP WHOKDGR VHP IRUUR RX VHMD FRP DV WHOKDV UHIOHWLGR QD FDVD TXH UHFHELD SDUD PRUDU QD YLOD $ WLSRORJLD GDV FDVDV HP HVTXLQDV H YLDV SULQFLSDLV HUD YDORUL]DGD SRU XPD YDUDQGD ILJXUD PDLRU Q~PHUR H HVSDoR GH F{PRGRV EDQKHLUR LQWHUQR H DOJXPDV DLQGD WLQKDP SHTXHQRV UHFXRV ODWHUDLV (VVDV UHVLGrQFLDV ILJXUD H VHUYLDP GH PRUDGLD jTXHOHV GH FDUJRV GH PDLRU LPSRUWkQFLD ± FRQWUDPHVWUHV H PHVWUHV

  )LJXUD &DVDV GH FRQWUDPHVWUHV H PHVWUHV &DFKRHLUD )RQWH $XWRUD )LJXUD &DVDV GH FRQWUDPHVWUHV H PHVWUHV H GH JHUrQFLD &DFKRHLUD )RQWH $XWRUD

  $ SDUWLU GHVVDV REVHUYDo}HV TXH FDUDFWHUL]DUDP D DUTXLWHWXUD Wr[WLO DWHQWD VH TXH HP FDGD pSRFD D DUTXLWHWXUD p SURGX]LGD GH XP PRGR GLYHUVR FDEtYHO j UHDOLGDGH GH VHX ILP 1R FDVR GD LQG~VWULD Wr[WLO DV HGLILFDo}HV UHVLGHQFLDLV HUDP GHILQLGDV SHOR FDUJR TXH FDGD IXQFLRQiULR H[HUFLD 3RU H[HPSOR D FDVD GD ILJXUD DQWHULRU HUD GHVWLQDGD SDUD IXQFLRQiULRV FRP R FDUJR GH JHUrQFLD FDUJR FRQVLGHUDGR GH PDLRU LPSRUWkQFLD QD JHVWmR LQIHULRU DSHQDV DRV GH GLUHWRUHV

  

)RWR GH IUDFD TXDOLGDGH PDV GH LPSRUWDQWH XVR SRLV HOD IRL WLUDGD DQWHV GD ~OWLPD HQFKHQWH PDLR

  )LJXUD H &DVDV GH FRQWUDPHVWUHV FRQWUDPHVWUHV H ILVFDLV )LJXUD &DVDV SDUD PHVWUHV RX )LJXUD &DVDV GRV ILVFDLV H (VWDomR )pUUHD

FRQWUDPHVWUHV )RQWH $XWRUD *XVWDYR 3DLYD )RQWH $XWRUD

  )RQWH $XWRUD

  1HVWHV H[HPSORV DFLPD D ILJXUD j HVTXHUGD PRVWUD XPD FDVD FRP SODWLEDQGD H HVWpWLFD QHRFRORQLDO TXH VH VXEGLYLGH HP GXDV FDVDV JHPLQDGDV PDV FRP XP HVSDoR GH WHUUDoR RX YDUDQGD UHFXDGR TXH UHVJXDUGD D SRUWD GH HQWUDGD H D GLIHUHQFLD &DVWUR H ;DYLHU S GL]HP TXH ³DV FDVDV GH HVTXLQD DSUHVHQWDYDP WLSRORJLD YDORUL]DGD SRU XPD YDUDQGD > @ VHUYLQGR FRPR XP LQWHUYDOR SDUD R DFHVVR´ DR LQWHULRU GH VXDV VDODV 'XDV YDUDQGDV VREUHVVDHP VH GR HL[R GHVVDV FDVDV GHILQHP GRLV DFHVVRV GH GXDV FDVDV GHVHQKRV GH SODQWDV EDL[DV GH GXDV FDVDV LQGHSHQGHQWHV UDFLRQDOPHQWH (QWUHWDQWR XPD DSUHFLDomR H[WHUQD FRQGL] SDUD XPD ~QLFD HGLILFDomR GLIHUHQFLDGD DSHQDV SHOD FRU D SDUWLU GR JRVWR GR PRUDGRU GH KRMH

  

)LJXUD 0DSD GR &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR FRP GLDJUDPDomR GRV

EDLUURV RQGH VH VLWXDYDP DV IiEULFDV

  ĂŝƌƌŽ ĂĐŚŽĞŝƌĂ ĂŝƌƌŽ ZŝŽ >ĂƌŐŽ ŽƵ ĞŶƚƌŽ

  )RQWH $XWRUD

  $ ILJXUD GLVS}H RV EDLUURV HP DPDUHOR WHP VH UHSUHVHQWDGR TXH TXDVH GH WRGD VXD H[WHQVmR HUD ORFDomR GH PRUDGLD 7DO IDWR LQGLFDYD WDOYH] TXH D JHVWmR GR RUJDQLVPR WLYHVVH D SUHRFXSDomR HP PDQWHU WRGRV RV IXQFLRQiULRV PRUDQGR QDV SUR[LPLGDGHV IDFLOLWDQGR SURFHVVRV GH FRQWUROH HP YHULILFDomR H DIHULomR GHVWD GLVVHUWDomR

  1D GLDJUDPDomR GHVWD LPDJHP ILJXUD REVHUYD VH XPD DWHQomR PDLRU JUiILFD GDGD j GHPDUFDomR GH XPD YLD FRUWDQGR SRU WRGR R PDSD R SHUtPHWUR GHVHQKDGR (VVD GHPDUFDomR ID] UHIHUrQFLD D XP HL[R FHQWUDO DUWLFXODGRU jV SULQFLSDLV XQLGDGHV Wr[WHLV H D µHVWUDGD GH FKmR¶ GLVSRVLomR FODUD GHVVDV LQWHUDo}HV GR SHUtRGR (OD LQWHUFHSWD R HL[R H SDUHFLD RULHQWDU GLUHFLRQDU H IDFLOLWDU WRGD D GLQkPLFD GR RUJDQLVPR IiEULFD RSHUiULR GLUHFLRQDQGR DV LGDV H YLQGDV GR FRWLGLDQR

  VRFLDO DQWH WRGD D H[WHQVmR µQRUWH H VXO¶

  1R PDSD Yr VH TXH H[LVWLD XPD HVSpFLH GH GLVWULEXLomR GDV HGLILFDo}HV UHVLGHQFLDLV H GDV SULQFLSDLV XQLGDGHV IRPHQWDQGR H FRQWURODQGR D XWLOL]DomR VRFLDO GR HVSDoR H TXH D HVWUDGD GH FKmR WDOYH] IRVVH R SULQFLSDO PHLR GHVVD DUWLFXODomR SUHPHQWH $UWLFXODomR GLiULD SDUD WRGRV RV SURFHVVRV DOpP GD SURGXomR H FRPHUFLDOL]DomR Wr[WLO KDYLD SURFHGLPHQWRV VRFLDLV GH OD]HU HGXFDomR FRP R HQVLQR PpGLR DIHULomR D VD~GH HQWUH RXWURV PHLRV DUWLFXODGRUHV Mi OLVWDGRV

  0HLR XUEDQGR TXH WUDQVFHGH D FLGDGH ³R XUEDQR QmR GHVLJQD PDLV D FLGDGH QHP D YLGD QD FLGDGH PDV SDVVD D GHVLJQDU D VRFLHGDGH TXH FRQVWLWXL XPD UHDOLGDGH TXH HQJORED H WUDQVFHQGH D FLGDGH´ &$5/26 S H FRQWpP R

  VHX SDVVDGR H R KRMH $ FLGDGH HQWmR VH ID] SDUD H SHOR PHLR VRFLDO TXH LQWHUDJH H

  ID] DV DUWLFXODo}HV GHFRUUHUHP $ FRPSRVLomR VRFLDO GHFRUULD GRV LQGLYtGXRV TXH IRUPDYDP H IRPHQWDYDP

  HVVH HVSDoR HOHV IL]HUDP R HVSDoR Wr[WLO H VmR KRMH ³DV ~OWLPDV WHVWHPXQKDV KXPDQDV H ItVLFDV GRV DQWLJRV µYDSRUHV¶ GH DOJRGmR TXH LQGXVWULDOL]DYDP R RXUR EUDQFR QR LQWHULRU DODJRDQR H TXH IL]HUDP HP VXD pSRFD R GHVHQYROYLPHQWR GH FLGDGHV´ 0(1'21d$ S 'LDQWH WDLV DFHSo}HV ID] VH QHFHVViULR UHFRQVWLWXLU RV SHUVRQDJHQV GHVVD KLVWyULD R TXH VHULD WDPEpP LQLFLDU XPD UHFRQVWLWXLomR KLVWyULFD SHUDQWH DV SHVTXLVDV DWp R PRPHQWR GHVHQYROYLGDV

  5HIHUHQGDU XPD UHFRQVWLWXLomR KLVWyULFD p XPD IRUPD GH FULDU XP DFHUYR GH GDGRV SDUD R FUX]DPHQWR GDV DSUHHQV}HV VyFLRHVSDFLDLV TXH D GLVVHUWDomR DSUHVHQWDUi 3DUD WDQWR IRUDP WRPDGDV DV TXDWUR FDWHJRULDV ¶FODVVHV¶ PDLV UHOHYDQWHV GR FRUSR ODERUDO GR &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR GDV TXDLV HVVHV SHUVRQDJHQV TXH WHVWHPXQKDUDP D RUJDQL]DomR VyFLRHVSDFLDO GR XUEDQLVPR GD pSRFD Wr[WLO VmR R UHIOH[R GRV LQGLYtGXRV GDTXHOD pSRFD HP VXDV GLIHUHQWHV SRVLo}HV

  VRFLDLV YLYLGDV $ GLIHUHQoD GH FODVVHV VRFLDLV QR SHUtRGR IDEULO FRPR Mi HOHQFDGD SRU 'HFFD S IRL HVWUXWXUDGD SRU H[WUHPRV VRFLDLV H IRL VHPSUH REMHWLYDGD SHOR FRQWUROH VRFLDO RQGH RV µRSHUiULRV¶ HUDP R QtYHO GH FODVVH PHQRV IDYRUHFLGD H R PDLV DOWR QtYHO R µGLUHWRU¶ RX GLUHWRU SUHVLGHQWH HVWDYD QD GLUHomR JHUDO GR HPSUHHQGLPHQWR 0$55248,0

  $V FODVVHV GRPLQDQWHV UHJLDP GRPtQLR DXWRULGDGH H GLUHFLRQDPHQWR jV FODVVHV LQIHULRUHV QXP VLVWHPD GH UHODo}HV GH SRGHU $ VRFLHGDGH GRV µYDSRUHV GH DOJRGmR¶ VHJXQGR 'HFFD S HUD UHJLGD SRU JUXSRV VRFLDLV GLVSRVWRV VRE

  XP IRUWH GRPtQLR RQGH R LQGLYtGXR HUD GLUHFLRQDGR DWp VREUH D ³GLPHQVmR GR >VHX SUySULR@ SHQVDPHQWR´ 6,/9$ . 6,/9$ 0 3 (VVDV FODVVHV PHQRV

  IDYRUHFLGDV DSUHVHQWDYDP VH FRPR LQGLYtGXRV ³IDPLQWRV H[SURSULDGRV FRDJLGRV SHOD SUHVVmR VRFLDO H HFRQ{PLFD > @ VXEPHWHUDP DR WUDEDOKR LQGXVWULDO UHFHEHQGR RV EDL[tVVLPRV VDOiULRV H WUDEDOKDQGR DV ORQJDV MRUQDGDV LPRUWDOL]DGDV SHOD OLWHUDWXUD GR SHUtRGR´ 2V DXWRUHV GLPHQVLRQDP R GRPtQLR SRGHU GDV FODVVHV GRPLQDQWHV VREUH R RSHUDULDGR

  $OJXQV DXWRUHV FRPR $OYHV H &DUYDOKR HVWXGDP DV FODVVHV VRFLDLV GHVVH SHUtRGR KLVWyULFR (OHV HQIRFDP H GHPRQVWUDP TXH RV LQGLYtGXRV GH PDLRU SRGHU DTXLVLWLYR RV TXH FRQWURODP H PDQGDP WrP SRVLo}HV PDLV IDYRUiYHLV QR PHLR $ H[HPSOR HOHV LQGLFDP D ORFDOL]DomR H GLVSRVLomR GDV FDVDV GRV ULFRV HP SRVLo}HV IDYRUiYHLV FRPR D SUR[LPLGDGH GR FHQWUR GD FLGDGH $SRUWDGRV HP &DPSRV S HVVHV DXWRUHV DUJXPHQWDP TXH D GLVWLQomR VRFLDO IRL XPD

  IRUPD GH FRQWUROH XP IRUPDWR GH YLJLOkQFLD FRWLGLDQD H GH LQWHUGHSHQGrQFLD HQWUH

  VXMHLWRV TXH HVVH SHUtRGR KLVWyULFR LQVWDXURX FRP QRYRV KiELWRV FRVWXPHV H SUiWLFDV VRFLDLV

  5HIOHWLQGR DXWRUHV GHVVH HVSDoR Wr[WLO HP HVWXGR 6LOYD - H 6LOYD 9 SRGH VH SRQGHUDU LELGHP S TXH FODVVH RSHUiULD p XP ³FRQMXQWR GH SHVVRDV GHVSURYLGDV GH SURSULHGDGH RX GH TXDOTXHU RXWUD IRQWH GH UHQGD H TXH SDUD VREUHYLYHU VmR REULJDGDV D YHQGHU VXD IRUoD GH WUDEDOKR HP WURFD GH XP

  VDOiULR´ (VWH FRQFHLWR SHUPHLD R LQtFLR GDV LQGDJDo}HV VREUH µDV FODVVHV Wr[WHLV¶ WUDEDOKR H KDELWDomR SRLV R RSHUiULR WLQKD D YLOD RSHUiULD GHVHQKDGD FRP FDVDV

  

1RV HVWXGRV GRV DXWRUHV R FRQFHLWR GH FODVVH RSHUiULD IRL GHVWDFDGR GD REUD ³$ IRUPDomR GD GHVWLQDGDV D VXD PRUDGLD GH GLVSRVLomR KLHUDUTXLFDPHQWH GHVIDYRUHFLGD VHMD HOD QD SRVLomR GR WUDEDOKR RX QD SRVLomR HP VRFLHGDGH DOpP GH UHFHEHU XP SDJDPHQWR

  VDODULDO SDUDOHOR DR QtYHO LQIHULRUL]DGR GH VHXV VHUYLoRV

  2 WHUPR µGHVIDYRUHFLGR¶ VH SHUID] QDV DQiOLVHV GH DXWRUHV (OH GHVLJQD D FODVVH RSHUiULD FODVVH GH PDLRU Q~PHUR GH LQGLYtGXRV TXH UHFHELDP VHUYLoRV FRP

  ILQV PDLV EUDoDLV FRPR ILDU H WHFHU DOYHMDU WLQWXUDU H RXWURV (VVD FODVVH HUD XP UHIOH[R KLVWyULFR H VRFLDO YLVWR VHU IRUPDGD SRU WUDEDOKDGRUHV OLYUHV PXLWDV YH]HV DQWLJRV HVFUDYRV VHP FRQKHFLPHQWR GR RItFLR

  &RQWDQGR FRP XP FRQWLQJHQWH RSHUDWLYR FRP HVVH SHUILO DV GXDV XQLGDGHV

  IDEULV )iEULFD GD &DFKRHLUD H )iEULFD 3URJUHVVR FKHJDUDP D FRPSUHHQGHU PDLV GH RSHUiULRV HP VHJXQGR 0DUURTXLP S 2 KLVWRULDGRU $OPHLGD S LQFOXVLYH FRQVWDWD TXH R VXUJLPHQWR GHVVD FODVVH WmR QXPHURVD SRGHULD VHU RULXQGR GRV HVFUDYRV YLVWR D PmR GH REUD EDUDWD VLPLODU j GHVFULomR KLHUiUTXLFD GHVVHV QR PHLR Wr[WLO ULRODUJXHQVH

  (PERUD R RSHUiULR IRVVH GD FODVVH VRFLDO PHQRV IDYRUHFLGD HOHV UHFHELDP GLUHLWRV DVVLVWHQFLDOLVWDV TXH SDUHFLDP DJUDGi ORV H GHL[i ORV VDWLVIHLWRV FRP D SRVLomR QD HPSUHVD FRPR D FRQFHVVmR GR XVR GH HQHUJLD iJXD HQFDQDGD H HQVLQR SULPiULR JUDWXLWR FRP IDUGDPHQWR H PDWHULDO HVFRODU DOpP GH UHFHEHUHP MXQWR FRP RV GHPDLV IXQFLRQiULRV DVVLVWrQFLD PpGLFR KRVSLWDODU SDUD WRGD D IDPtOLD (VVHV SRQWRV UHODFLRQDP VH FRP R FRQWUROH D TXH HUD LPSRVWR H GHWHUPLQDYD XPD UHODomR GH GHSHQGrQFLD H REGLrQFLD SHOR TXH HUD RIHUHFLGR H FREUDGR 1XP GHSRLPHQWR RUDO FROHWDGR SRU 3DLYD S R IXQFLRQiULR GHVFUHYH R VHUYLoR RIHUHFLGR j

  VD~GH SHOR FRPSOH[R H HQIDWL]D TXH R &RPHQGDGRU *XVWDYR 3DLYD HVWHQGLD R DWHQGLPHQWR WDPEpP D TXHP QmR HUD GD HPSUHVD

  7DPEpP &DVWUR H ;DYLHU S FLWDP D H[LVWrQFLD GH PDWHUQLGDGH H GLVWULEXLomR JUDWXLWD GH PHGLFDPHQWRV SDUD RV IXQFLRQiULRV H FRPHQWDP TXH D FLGDGH HUD WmR SUyVSHUD UHFRQKHFLGD HP SHVTXLVDV LQFOXVLYH FRPR DXWRVVXILFLHQWH

  5HIOH[R H UHVXOWDGR GR FRQWUROH DGPLQLVWUDWLYR H YLJLOkQFLD LPSRVWR SHOR PHLR $V DXWRUDV DFUHVFHQWDP TXH D SRSXODomR SRXFR LD D 0DFHLy LELGHP H 3DLYD S UHDILUPD TXH WmR VRPHQWH VH RFRUUHVVH DOJR IRUD GRV GRPtQLRV GD PHGLFLQD ORFDO R SDFLHQWH HUD FRQGX]LGR D 0DFHLy 1R IHFKDPHQWR GDV UHIOH[}HV GH 3DLYD LELGHP S VREUH R HGLItFLR GR 'HSDUWDPHQWR GH 6D~GH RV GHSRLPHQWRV RUDLV

  GRV DQWLJRV IXQFLRQiULRV HQWUHYLVWDGRV UHVVDOWDP HVWH ORFDO FRPR XP SUpGLR GH GHVWDTXH SHOD LPSRUWkQFLD TXH WHYH SDUD R PHLR DOpP GR YtQFXOR DIHWLYR GDV FULDQoDV FRP R DPELHQWH FRP R VLVWHPD SRLV KDYLD D FUHFKH HVSDoR GLUHFLRQDGR D OLEHUDU R HPSUHJDGR SDUD R WUDEDOKR HQTXDQWR VHXV ILOKRV HUDP PRQLWRUDGRV

  6HJXQGR 3DLYD )LOKR LELGHP S DV SULPHLUDV HGLILFDo}HV D FRPSRUHP D YLOD RSHUiULD IRUDP DV FDVDV GRV RSHUiULRV H RV ORFDLV SDUD DFRPRGDomR GH DOJRGmR RV SULPHLURV LQYHVWLPHQWRV FRQVWUXWLYRV 7DOYH] SRU HVVD UD]mR KRXYHVVH VHJXQGR R DXWRU D FREUDQoD GH DOXJXHO DRV RSHUiULRV 8P IDWR TXH p GH DPSOD GLVFXVVmR p D LGDGH FRP TXH R LQGLYtGXR FRPHoDYD D WUDEDOKDU QDV XQLGDGHV IDEULV ± FRPR RSHUiULR 2V WUDEDOKDGRUHV LQJUHVVDYDP QR RItFLR IDEULO DLQGD PXLWR QRYR SRLV SUHFLVDYDP DMXGDU QR RUoDPHQWR IDPLOLDU &RQWXGR LVVR GHQRWDYD XPD IRUPD GH H[SORUDomR ³'H DFRUGR FRP RV UHODWRV D LGDGH HP TXH D PDLRULD GRV IXQFLRQiULRV FRPHoRX D WUDEDOKDU QD IiEULFD WHP XPD YDULDQWH WHPSRUDO TXH YDL GRV DQRV DRV DQRV´ HQIDWL]D 3DLYD S

  7DPEpP DV SHVTXLVDGRUDV &DVWUR H ;DYLHU S FRQILUPDP HVVD H[SORUDomR DV FULDQoDV LQJUHVVDYDP QR FRPSOH[R SDUD FRPSRU D FODVVH RSHUiULD DRV DQRV GH LGDGH HP WXUQRV GH D KRUDV GH GXUDomR ODERUDO 3DLYD )LOKR S GHVFUHYH TXH D FODVVH RSHUiULD HUD FRPSRVWD SRU KRPHQV PXOKHUHV H FULDQoDV GH VHLV DQRV GH LGDGH 2 DXWRU H[SOLFD TXH QHVVD pSRFD DV FULDQoDV HUDP GHVSURWHJLGDV SHODV OHLV WUDEDOKLVWDV 6RPHQWH QD SUHVLGrQFLD GD 5HS~EOLFD HP FRP *HW~OLR 9DUJDV p TXH VH LQVHULUDP OHLV RUJDQL]DQGR R SUROHWDULDGR

  $FRPSDQKDQGR GH IRUPD DVFHQGHQWH D GLVSRVLomR KLHUiUTXLFD KDYLD RV

  ILVFDLV DVFHQGHQWHV QD FDUUHLUD KLHUDUTXL]DGD GR FRPSOH[R TXH UHFHELDP PDLRU

  VDOiULR H PHOKRU PRUDGLD 6HJXQGR &DVWUR H ;DYLHU S RV ILVFDLV HUDP

  XPD HVSpFLH GH ³FDSDWD]HV TXH ILVFDOL]DYDP VH R VHUYLoR HVWDYD VHQGR EHP IHLWR´ (UDP LQGLYtGXRV TXH IRUPDYDP XPD FODVVH LQWHUPHGLiULD HQWUH FRQWUDPHVWUHV H PHVWUHV &DGD XP WLQKD VXD IXQomR HPSUHHQGHQGR SDUD R PHLR H JHULQGR R HTXLOtEULR GD SURGXomR H GRV OXFURV SHOD JDUDQWLD GR WUDEDOKR H PRUDGD

  6H DRV ILVFDLV GDYD VH D LQFXPErQFLD GH DFRPSDQKDU RV KRUiULRV GH FKHJDGD H SDUWLGD GRV IXQFLRQiULRV DOpP GH WRGR FRPSRUWDPHQWR H HPSHQKR SURGX]LGR SHOD

  IRUoD REUHLUD RV FRQWUDPHVWUHV H PHVWUHV FRQWURODYDP WDQWR DV SURGXo}HV HP VL

  

$OJXQV GRV HQWUHYLVWDGRV GH 3DLYD ID]HP SDUWH GHVWD GLVVHUWDomR GH PHVWUDGR SRLV DLQGD

HVWmR YLYRV H DOJXQV GLVSRQLELOL]DUDP WHPSR GH VXD RUDOLGDGH SDUD DSOLFDomR PHWRGROyJLFD HP FRPR WDPEpP D REVHUYkQFLD GR PDTXLQiULR H HVSDoR IDEULO SURGXWRU 6H R VDOiULR UHFHELGR SHORV ILVFDLV HUD PDLRU TXH D FODVVH GRV RSHUiULRV DRV FRQWUDPHVWUHV H PHVWUHV HUDP GHVWLQDGRV PDLRU VDOiULR H PHOKRUHV FDVDV TXH RV ILVFDLV

  )LJXUD H &DVD GR RSHUiULR H FDVD GR ILVFDO

  )LJXUD &DVD GR RSHUiULR )LJXUD &DVD GR ILVFDO &DFKRHLUD

  &DFKRHLUD )LJXUD &DVD GR FRQWUDPHVWUH RX

  PHVWUH &DFKRHLUD

  )RQWH $XWRUD

  (VVDV FDVDV ILJXUD H PRUDGLDV SDUD RV WUrV WLSRV H[LVWHQWHV DSUHVHQWDYDP PDLRU GLPHQVmR PDLRUHV Q~PHUR GH F{PRGRV H PHOKRU DSUHVHQWDomR ItVLFD UHODWLYD j IDFKDGD SULQFLSDO SHORV DGRUQRV GHVHQKDGRV QD DOWXUD GD HPSHQD

  1LVVR &RUUHLD HW DO S GHVFUHYHP D WLSRORJLD DUTXLWHW{QLFD GH FDVDV

  VLPLODUHV GHVWDFDQGR LQFOXVLYH TXH GHOLQHLDP VLPLODUPHQWH D HGLILFDomR HULJLGD SDUD RV PHVWUHV H RX FRQWUDPHVWUHV 2V DXWRUHV FLWDP TXH ³VHULD LGHQWLILFDGD FRPR DUW

  

GpFR > @ >XPD@ WLSRORJLD TXH VH SRSXODUL]RX QR %UDVLO FRP R QRPH GH ³EDQJDO{´ H GR

  HVWLOR ³PLVV}HV´ 6REUH HVWD FRORFDomR VHJXQGR 3DLYD )LOKR HVVDV FDVDV HUDP FRQKHFLGDV QD pSRFD FRPR EDQJDO{

  

7DEHOD /LVWD GH FDUJRV GR &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR H VXDV UHODo}HV FRP

R PHLR ± SURGXWLYR H VRFLDO

&$5*2 $7,9,'$'( 1$ 352'8d­2 6$/È5,2 025$',$

  6$/È5,2 0$,25 48( 26 '(0$,6 0(675(6 &21752/$9$0 $6 352'8d®(6 $/e0 '( *$1+26

  3(/$ 352'8d­2 '$6 (48,3(6 0$,25 6$/È5,2 &21752/$9$0 $6 48( 2 ),6&$/

  

352'8d®(6 $ 2%6(59Æ1&,$ $/e0 '( *$1+2

'2 0$48,1È5,2 ( (63$d2 3(/$ &2175$0(675(6

  

)$%5,/ 352'8725 )$=,$0 352'87,9,'$'(

0$187(1d­2 '$6 0È48,1$6 '$6 È5($6 /,'(5$'$6 0$,25 6$/È5,2

  $&203$1+$5 26 +25È5,26 48( 2 '( &+$*$'$ ( 3$57,'$ '26 23(5È5,2 $/e0

  )81&,21È5,26 ( 72'2 '( *$1+2 3(/$ ),6&$,6

  &203257$0(172 ( (03(1+2 352'87,9,'$'( 352'8=,'2 3(/$ )25d$ '26 23(5È5,26

  2%5(,5$ '( 68$ (48,3(

(;(5&,$0 $6 $7,9,'$'(6 0$,6 0(125 6$/È5,2

%5$d$,6 /,*$'26 $26 $/e0 '( *$1+2

  23(5È5,26 $63(&726 ',5(7$0(17( 325 352'87,926 352'87,9,'$'(

  )RQWH $XWRUD

  1D GHVFULomR GR VXMHLWR Wr[WLO FRQWUDPHVWUH H PHVWUH 3DLYD S DSUHVHQWD D GHVFULomR GHVWHV FDUJRV QD SHVVRD GH -RVp 5DPDOKR 6LOYD ³'HSRLV PH FRORFDUDP SDUD HX VHU DSUHQGL] QD WHFHODJHP >QD FODVVH RSHUiULD@ TXH HUD HP &DFKRHLUD HUD XP WHFHOmR > @ H SDVVHL XP DQR Oi Vy DSUHQGHQGR 'HSRLV HX IXL SDUD

  VHU FRQWUDPHVWUH PHVWUH´ $LQGD HP 3DLYD LELGHP S -RVp /LPD GHFODUD ³R SRVWR GH FRQWUDPHVWUH > @ ILFDYD DMHLWDQGR DV PiTXLQDV VH PHODQGR GH yOHR DUUDQFDQGR D FDUUHWD TXDQGR HVWi TXHEUDGD´ $V GHVFULo}HV GH FRQWUDPHVWUH H

  PHVWUH VmR H[HPSORV GH QtYHLV KLHUiUTXLFRV DFLPD GRV RSHUiULRV H ILVFDLV UHIHUHQWHV jV TXDWUR FDWHJRULDV DTXL HVWXGDGDV WDEHOD

  1R LQtFLR GD SURGXomR Wr[WLO DLQGD QRV ILQV GR VpFXOR ;,; RV HPSUHJDGRV FRQWUDWDGRV H VHXV FDUJRV HUDP GHILQLGRV HQWUH RXWUDV IRUPDV SHOR FRQKHFLPHQWR GD µDUWH¶ Wr[WLO &RQVWDWDP VH QDV SHVTXLVDV TXH D PmR GH REUD SUHWHULGD QR FRPHoR GDV DWLYLGDGHV IRL FRPSRVWD SRU LPLJUDQWHV LQGLYtGXRV FRQKHFHGRUHV GR RItFLR Wr[WLO QR SDtV GH RULJHP Mi PHQFLRQDGR QHVWD LQYHVWLJDomR H 3DLYD S HQIDWL]D LVVR ³D HQWUDGD GH LPLJUDQWHV FRP FRQKHFLPHQWR WpFQLFR SDUD D LQG~VWULD´ SURSLFLRX PRGHUQL]DomR j LQG~VWULD QHVVH VpFXOR

  (QWHQGH VH HQWmR TXH HPSUHJDGRV LPLJUDQWHV 3$,9$ ),/+2 FRQWULEXtUDP SDUD D IRUPDomR GR TXDGUR GH IXQFLRQiULRV GD LQG~VWULD Wr[WLO HP 5LR /DUJR D TXDO GHPDUFRX DV TXDWUR FDWHJRULDV GHPRQVWUDGDV PHGLDQWH SULQFLSDOPHQWH DV SHVTXLVDV GLUHFLRQDGDV DR FRWLGLDQR Wr[WLO GH 5LR /DUJR +DYLD DFLPD GHVVDV FODVVHV WUDEDOKLVWDV FDWHJRUL]DGDV R SURSULHWiULR

  $ LPDJHP GR SURSULHWiULR p UHPHPRUDGD QDV IDODV GRV H[ IXQFLRQiULRV H UHJLVWUDGD QDV SHVTXLVDV SURGXo}HV DFDGrPLFDV H OLWHUiULDV SHOR SULQFLSDO LQGLYtGXR GR FRPSOH[R HP HVWXGR R µGLUHWRU SUHVLGHQWH¶ *XVWDYR 3DLYD ILJXUD $ DXWRUD

  3DLYD S PHQFLRQD TXH ³IRL GXUDQWH D JHVWmR GR &RPHQGDGRU *XVWDYR

  3DLYD TXH >R FRPSOH[R@ > @ DSUHVHQWRX R VHX DSRJHX´ H DQWHULRU jV FRQVWDWDo}HV GH

  3DLYD &DVWUR H ;DYLHU S GHVFUHYHUDP TXH ³D SDUWLU GH VXD SRVVH TXH RV WUDEDOKRV QR kPELWR HGXFDFLRQDO VRFLDO H FXOWXUDO QD FLGDGH FUHVFHUDP GHVWLQDGRV DRV WUDEDOKDGRUHV GDV IiEULFDV´

  

6HJXQGR R SHVTXLVDGRU 3DLYD )LOKR HP XPD FRQYHUVD VREUH VXD REUD PXLWDV GDV

LQIRUPDo}HV TXH SURFXUDPRV H HOH VH LQFOXL QHVVH PHLR SRGHUmR VHU UHVSRQGLGDV SHOR DFHVVR DRV

OLYURV FDL[D H GH UHJLVWURV DQXDLV TXH D HPSUHVD XVDYD QR SHUtRGR Wr[WLO HP DFHUYR GD IDPtOLD 4XDQWR

D WHU DFHVVR D HVVHV OLYURV HOH GL] VHU SRVVtYHO SRUpP R PDQXVHLR QmR p IiFLO SRU VHUHP OLYURV

JUDQGHV 1R HQWDQWR HOH WHP LQWHUHVVH HP ID]HU XP WUDEDOKR FRQMXQWR FRP D 8)$/ SHOR UHVJDWH GH

LQIRUPDomR SDUD XPD PDLV ILGHGLJQD FRQVWUXomR KLVWyULFD GR HVSDoR

  

1D PRQRJUDILD GH &DVWUR H ;DYLHU S FLWD VH ³$ LPLJUDomR HVWUDQJHLUD RFRUULGD D SDUWLU

GDV ~OWLPDV GpFDGDV GR VpFXOR SDVVDGR >;,;@ WURX[H HVWUDQJHLURV TXH LPSODQWDUDP VH QR QRUGHVWH´

QR HQWDQWR QmR VH GHVFUHYH DV QDFLRQDOLGDGHV GHVVHV VHJXQGR UHODWRV VDEH VH TXH IRUDP LQJOHVHV

  )LJXUD H 'LUHWRUHV GR FRPSOH[R )LJXUD &RPHQGDGRU 7HL[HLUD %DVWRV )LJXUD &RPHQGDGRU *XVWDYR 3DLYD

  )RQWH 3ROLWLFDPHQWH DODJRDQR )RQWH 5HYLVWD 2 1DWDO

  >*XVWDYR 3DLYD IRL@ GHSXWDGR FODVVLVWD HPSUHViULR &HGR IRL SDUD 3RUWXJDO RQGH HVWXGRX UHWRUQDQGR DR %UDVLO HP > @ (P FDVD VH FRP

 • XGLWH %DVWR ILOKD GH $QW{QLR 7HL[HLUD %DVWR XP GRV DFLRQLVWDV GD )iEULFD

  3URJUHVVR 3DVVD D UHVLGLU HP 5LR /DUJR H FRP D PRUWH GR VRJUR WRUQD VH

  XP GRV GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD $ODJRDQD GH )LDomR H 7HFLGRV GD TXDO FKHJRX D SUHVLGHQWH FDUJR TXH RFXSDYD DR IDOHFHU %$5526 S

  $ FDWHJRULD ³SURSULHWiULR´ HUD GLUHFLRQDGD DRV DFLRQLVWDV TXH LQYHVWLUDP QR FRPSOH[R 6HJXQGR 0DUURTXLP HOHV IRUDP RV LQGLYtGXRV TXH GLULJLUDP R

  VLVWHPD H WLYHUDP QR GLUHWRU SUHVLGHQWH R SULQFLSDO LQGLYtGXR GD JHVWmR 1DV SHVTXLVDV UHDOL]DGDV LQ ORFR FRQWDWD VH TXH H[LVWLX DLQGD R JHUHQWH FRQWXGR HVVH QmR IRL DSUHVHQWDGR FRP H[HPSORV FRPR QRV GHPDLV FDVRV 2X VHMD QmR HUD PDLV HYLGHQWH D GHVFULomR GH VXD SRVLomR H DWLYLGDGHV QD DGPLQLVWUDomR GR HPSUHHQGLPHQWR 7RGDYLD IRUDP LQIRUPDGDV RX LQGLFDGDV GXDV HVWUXWXUDV SDUD ILQV UHVLGHQFLDLV GD JHUrQFLD KRMH DLQGD HUJXLGDV FDVDV FRP JUDQGHV UHFXRV SDUD MDUGLQV H H[WHQVDV YDUDQGDV WLSR DOSHQGUH

  2V LQGLYtGXRV Wr[WHLV IL]HUDP D GLVSRVLomR VRFLDO GR HVSDoR RXWURUD Wr[WLO H FRP HOHV R VLVWHPD VH UHDOL]RX H SURPRYHX R OXFUR DOPHMDGR SHORV LQYHVWLGRUHV $ LQVWDXUDomR GDV IiEULFDV IRL GHWHUPLQDQWH SDUD D YLGD HP VRFLHGDGH GRV ULRODUJXHQVHV $ HVWUXWXUD TXH WLQKD QDV XQLGDGHV GH SURGXomR VHX SRQWR IRFDO UHIOHWLX QDV FDVDV QD HVFROD QR GHSDUWDPHQWR GH VD~GH QDV SUDoDV H IHVWDV HQWUH RXWURV H[WHQV}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR FRQWUROH GD RUJDQL]DomR

   'HFDGrQFLD Wr[WLO GD ³FLGDGH IiEULFD´ HP FLGDGH PXQLFtSLR

  1R HQWDQWR XP GHVFRQWHQWDPHQWR WUDQVFRUUHX SRU SDUWH GRV IXQFLRQiULRV SHOR SRXFR TXH JDQKDYDP H DV MRUQDGDV GH WUDEDOKR TXH FRVWXPDYDP FKHJDU D KRUDV GLiULDV VHJXLGDV R TXH JHURX JUHYHV QD FODVVH RSHUiULD HQWUH RXWURV SUREOHPDV GH RUGHP DGPLQLVWUDWLYD H HFRQ{PLFD 7DLV SUREOHPDV FRQWULEXtUDP GH

  IRUPD UHOHYDQWH SDUD R GHFOtQLR GR FRPSOH[R IDEULO VRPDQGR VH D HVVHV R

  IDOHFLPHQWR GR &RPHQGDGRU *XVWDYR 3DLYD HP 2XWURV IDWRUHV LQFOXHP R SHUtRGR SyV JXHUUD TXH PXGRX RV UXPRV GR PHUFDGR DV HQFKHQWHV TXH DODJDYDP D SDUWH EDL[D GD µPLQLFLGDGH¶ DV VHFDV HP FRQWUDVWHV jV HQFKHQWHV H DV SUDJDV ± FRPR D SUDJD GR ELFXGR TXH ³YLWLPRX DV SODQWDo}HV R TXH OHYRX D IiEULFD D WHU TXH LPSRUWDU DOJRGmR GH RXWURV HVWDGRV´ &$6752 ;$9,(5 S

  6HJXQGR 3DLYD S ³D SUDJD >GR ELFXGR@ TXH DWLQJLX DV SODQWDo}HV DODJRDQDV GH DOJRGmR H R FRQWH[WR HFRQ{PLFR EUDVLOHLUR LQLFLRX VH R SURFHVVR GH GHFOtQLR GD XQLGDGH IDEULO GD &$)7 >)iEULFD GD &DFKRHLUD@ TXH YHLR D VHU GHVDWLYDGD HP ´ $ ULJRU DLQGD FRQVRDQWH D 3DLYD LELGHP D GHVDWLYDomR GHVVD IiEULFD JHURX GHVHPSUHJR H SDUDOHODPHQWH QHVVH SHUtRGR ³D SROtWLFD JRYHUQDPHQWDO

  IHGHUDO > @ GHWHUPLQRX TXH R SROR LQGXVWULDO Wr[WLO GR 1RUGHVWH IRVVH &HDUi H 5LR

 • UDQGH GR 1RUWH HP GHWULPHQWR GH RXWURV (VWDGRV´ LELGHP S 'LDQWH GRV QRYRV HL[RV PHUFDGROyJLFRV SDUD R SROR LQGXVWULDO Wr[WLO IRUPDGR

  XPD VRPD GH IDWRUHV LPSXOVLRQRX R IHFKDPHQWR GR FRPSOH[R VREUH RV TXDLV DILUPDUDP 6LOYD - H 6LOYD 9 S

  > @ R IHFKDPHQWR GDV DQWLJDV IiEULFDV GH WHFLGRV GHL[RX PDUFDV EDVWDQWH YLVtYHLV QDV iUHDV TXH DFRPSDQKDUDP R VHX QDVFLPHQWR H GHVHQYROYLPHQWR &UHVFHQGR MXQWR FRP DV ³FRPSDQKLDV´ DV TXDLV DOLPHQWDUDP FRP PmR GH REUD EDUDWD XVXIUXLQGR HP WURFD XP SDWHUQDOLVPR DOLHQDQWH HVWDV FRPXQLGDGHV IRUDP HVWLJPDWL]DGDV SURIXQGDPHQWH S

  $ )iEULFD 3URJUHVVR WDPEpP IHFKRX VXDV SRUWDV HP QRYHPEUR GH GHL[DQGR D FLGDGH GH 5LR /DUJR FRP XP PDLRU Q~PHUR GH GHVHPSUHJDGRV &RQWXGR VHP XP Q~PHUR HVSHFtILFR GH UHJLVWUR HVVHV QmR WLYHUDP RXWUD HVFROKD D QmR VHU SURFXUDU HPSUHJR HP 0DFHLy XPD YH] TXH VXD FLGDGH QmR WLQKD PXLWR PDLV D RIHUHFHU

  $SyV R IHFKDPHQWR GDV IiEULFDV Wr[WHLV GD &LD $ODJRDQD GH )LDomR H

  7HFLGRV D HFRQRPLD GD FLGDGH GH 5LR /DUJR HQWURX HP SURFHVVR GH HVWDJQDomR H WRGRV RV IXQFLRQiULRV TXH IRUDP SDXODWLQDPHQWH GLVSHQVDGRV QmR FRQVHJXLUDP HPSUHJRV HP 5LR /DUJR KDYHQGR D

  QHFHVVLGDGH GH VH GHVORFDUHP SDUD FLGDGHV SUy[LPD HP EXVFD GH

  VXVWHQWRV (VVD UHDOLGDGH WUDQVIRUPRX D ³FLGDGH IiEULFD¶ HP µFLGDGH GRUPLWyULR¶ 3$,9$ S

  2 IHFKDPHQWR IDEULO GR HVSDoR XUEDQR DUTXLWHW{QLFR VRPD XP SDWULP{QLR YLOLSHQGLDGR HP SURFHVVR GH µGHVPRQWH¶ UHDOLGDGH TXH VHJXQGR &RUUHLD HW DO S ³SRGH VLJQLILFDU D WRWDO GHPROLomR H GHVDSDUHFLPHQWR GDV FRQVWUXo}HV > @ DSyV DOJXPDV GpFDGDV GH H[LVWrQFLD´ LELGHP GDV YLODV H Q~FOHRV IDEULV $ ~QLFD GDV WUH]H IiEULFDV Wr[WHLV DODJRDQDV HP IXQFLRQDPHQWR p D )iEULFD GD 3HGUD HP 'HOPLUR *RXYHLD TXH VHJXQGR &RUUHLD UHSUHVHQWRX SDUD pSRFD ³XP FHQWUR GH WUDEDOKR FLYLOL]DomR H SURJUHVVR´

  6REUH D UHSUHVHQWDomR H VLJQLILFDGR GHVVD pSRFD Wr[WLO HP $ODJRDV IH] UHIHUrQFLD R KLVWRULDGRU 'RXJODV $SUDWWR

  4XHP SDVVD KRMH SRU SDLVDJHQV GH UXtQDV H QRVWDOJLD >GDV DQWLJDV IiEULFDV Wr[WHLV DODJRDQDV@ QmR LPDJLQD TXH HODV HVFRQGHP PLVWpULRV KLVWyULDV

  VRQKRV HVSOrQGLGRV WHVRXURV GD PHPyULD TXH JULWDP SDUD TXH DV UHJUDV GH FRQYLYrQFLD HQWUH D VRFLHGDGH H R VHX SDWULP{QLR VHMDP IHLWDV GH IRUPD DGHTXDGD 7(1Ï5,2 S

  8PD FRQVWDWDomR FLWDGD SRU &DVWUR H ;DYLHU S Ki TXDVH YLQWH DQRV DLQGD DSUHVHQWD FHUWD UHOHYkQFLD D DWXDO IXQFLRQDOLGDGH HVSDFLDO $V SHVTXLVDGRUDV

  ID]HP UHIHUrQFLD j )iEULFD GD &DFKRHLUD H VHX HQWRUQR &DUDFWHUL]DP TXH R OXJDUHMR SULQFLSDOPHQWH R EDLUUR &DFKRHLUD HQFRQWUDYD VH FRP XPD DSDUrQFLD ItVLFD H HVSDFLDO GH DEDQGRQR GHYLGR D QmR XWLOL]DomR GR ORFDO

  $V LQVWDODo}HV GD DQWLJD IiEULFD >)iEULFD GD &DFKRHLUD@ DLQGD FRQVWLWXHP SURSULHGDGH GD IDPtOLD 3DLYD TXH QmR GHILQLUDP R TXH ID]HU FRP D FRQVWUXomR UHPDQHVFHQWH 3RU HQTXDQWR VKRZV H IHVWDV VmR UHDOL]DGRV QR HVSDoR PDV FRP SRXFD LQIUD HVWUXWXUD 4XDQGR QmR Ki HYHQWRV D &$)7 DVVHPHOKD VH D XP OXJDUHMR IDQWDVPD WDO p R DEDQGRQR QR TXDO HQFRQWUD

  VH &$6752 H ;$9,(5 S

  &RQVWDWD VH WDOYH] TXH R SURJUHVVR UHDO GD µFLGDGH Wr[WLO¶ QmR HUD D UHDOLGDGH FRQVWDWDGD QR SHUtRGR Wr[WLO SRLV DSyV R IHFKDPHQWR GD SULPHLUD IiEULFD D FLGDGH PXGRX VXD HVWUXWXUD H FDSDFLGDGH GH DXWRSURYLPHQWR

  2 HVWXGR GR HVSDoR H VRFLHGDGH Wr[WLO DSUHVHQWDGR QHVWH FDStWXOR SURFXURX H[SODQDU WUDoRV GD KLVWRULRJUDILD ORFDO DOpP GH GHVFUHYHU DV DUWLFXODo}HV H GLQkPLFDV XUEDQR DUTXLWHW{QLFD GHQWUR GR SHUtPHWUR GH PDLRU FRQYHUJrQFLD GDV Do}HV LQGXVWULDLV GD pSRFD (QWHQGH VH TXH HVWH FDStWXOR GLUHFLRQD H PDSHLD R REMHWR ORFDO HP HVWXGR FRPR WDPEpP VLWXD HVSDFLDOPHQWH R HVSDoR H D VRFLHGDGH GD pSRFD 1HVVH HQWHQGLPHQWR IH] VH QHFHVViULR HVWUXWXUDU D PHWRGRORJLD TXH VH DSOLFD HP FDPSR SDUD DV LQWHUSUHWDo}HV VRFLRHVSDFLDLV $VVLP QR SUy[LPR FDStWXOR VHUi DSUHVHQWDGR R LQVWUXPHQWDO PHWRGROyJLFR FRPR WDPEpP D IRUPD GH DSOLFDomR FRQGXomR GRV LQGLYtGXRV HQWUH RXWURV SRQWRV DOLFHUoDGRUHV GD SHVTXLVD HP VL

  &216758d­2 '2 ,167580(17$/ 0(72'2/Ï*,&2

  (P IDFH GRV FDStWXORV Mi HQXQFLDGRV TXH GLVFRUUHUDP VREUH R DSRUWH KLVWyULFR GD LQG~VWULD Wr[WLO DODJRDQD RV PHFDQLVPRV GH SRGHU XVDGRV QR PHLR IDEULO H D WH[WXDOL]DomR GR UHSHUWyULR GD LQG~VWULD Wr[WLO GH 5LR /DUJR REMHWR HP HVWXGR GHVGH

  VXD LQVWDXUDomR HVSDFLDOL]DomR IRUPDomR VRFLDO PHLR FXOWXUDO H R FRWLGLDQR IDEULO GH YLOD RSHUiULD HVWUXWXUD VH QHVWH FDStWXOR RV LQVWUXPHQWRV GD PHWRGRORJLD DGRWDGD SDUD HVWD GLVVHUWDomR

  &RQIRUPH Mi IRL SURQXQFLDGR PpWRGRV IRUDP VHQGR PHQVXUDGRV H H[SHULPHQWDGRV QR PHLR ULRODUJXHQVH ,GDV D FDPSR DSUHFLDo}HV WpFQLFDV YLDELOL]Do}HV SHVTXLVD SLORWR H H[SHULPHQWDo}HV VH LQVWDXUDUDP QD EXVFD GH HVFROKHU WpFQLFDV H PHWRGRORJLDV TXH FRQVWUXtVVHP H FRQVWLWXtVVHP IRUPDV DFHVVtYHLV H DSOLFiYHLV DRV LQGLYtGXRV H DPELrQFLD RXWURUD Wr[WLO

  'H LQtFLR IRL IHLWD XPD UHYLVmR KLVWyULFD D SDUWLU GH UHIHUrQFLDV FROHWDGDV SHOD DXWRUD 1HVWH kPELWR DSDUHFHUDP IRQWHV UHOHYDQWHV j LQGXVWULDOL]DomR H j KLVWyULD GD LQG~VWULD Wr[WLO LQFOXLQGR DV TXH IRFDOL]DUDP R PHLR DODJRDQR H 5LR /DUJR DOpP GDV UHODo}HV GH SRGHU H R DPELHQWH GD LQG~VWULD 2FRUUHUDP HQWmR OHLWXUDV FRP HVFROKDV H GHVFDUWHV SURFXUDQGR UHIHUHQFLDV SURGXo}HV H REUDV FRP UHOHYkQFLD DR REMHWLYR JHUDO

  7DPEpP IRUDP DQDOLVDGDV UHIHUrQFLDV ELEOLRJUiILFDV GDV UHODo}HV GH SRGHU QD LQG~VWULD SRU WHUPRV JHUDLV SURFXUDQGR VH UHIHUHQFLDU REUDV H SHVTXLVDV FRP UHODo}HV SUy[LPDV DRV REMHWLYRV JHUDO H HVSHFtILFRV VHJXLGR GH DQDORJLDV jV WpFQLFDV GH FDPSR H GH H[DPHV GDV DSUHHQV}HV DR HVSDoR Wr[WLO

  2 SRQWR GH SDUWLGD IRL D +LVWyULD 2UDO + 2 SRU VHU QmR DSHQDV XPD WpFQLFD PDV XPD PHWRGRORJLD FRQWHPSRUkQHD GH UHVJDWH GDV PHPyULDV LQGLYLGXDO H FROHWLYD D SDUWLU GD RUDOLGDGH GRV LQGLYtGXRV ItVLFR HVSDFLDOL]DGRV GHWHQWRUHV GD KLVWyULD YLYLGD SRU VL RX SRU RXWURV TXH SDVVDUDP H UHSDVVDUDP VXDV OHPEUDQoDV (VWD PHWRGRORJLD Mi IRL DGRWDGD QR PHLR VRFLRXUEDQR ULR ODUJXHQVH FRPR WpFQLFD DSOLFDGD QRV WUDEDOKRV GH 3DLYD &DVWUR H ;DYLHU H QHVWD SHVTXLVD R TXH WDOYH] WHQKD IDFLOLWDGR VHX XVR DSOLFDomR QR SHUtPHWUR Wr[WLO GR &HQWUR H &DFKRHLUD

  1D VHTXrQFLD IRL HVFROKLGR DSOLFDU R UHFXUVR GR µPDSD PHQWDO¶ RX PDSD FRJQLWLYR FRPR XP PHLR GH EDOL]DU DV LQIRUPDo}HV RUDOL]DGDV H HVSDFLDOL]DGDV FROHWDGDV XPD HVSpFLH GH FRQWULEXWR jV DIHULo}HV HVSDFLDLV (VWD WpFQLFD FRORFD R HQWUHYLVWDGR R GHSRHQWH HP SRVLomR GH DUWLVWD DUWLFXODGRU GLVSRQGR R FRPR

  IRUPDGRU D UHFRQVWLWXLU HVSDoRV VXEMHWLYDPHQWH RQGH R GHSRHQWH H[S}H VXD YLVmR ItVLFR HVSDFLDO D UHVSHLWR GH VXDV YLYrQFLDV PHPRUL]DGDV H YLYLGDV QR µKRMH¶

  (P PRPHQWR DQWHULRU GD SHVTXLVD HP DGLomR D HVWHV GRLV PRPHQWRV D RUDOLGDGH H R GHVHQKR HVSDFLDO Wr[WLO IRL DGLFLRQDGR R XVR GH DSUHHQV}HV SUR[rPLFDV SRU HQWHQGHU TXH D FRPXQLFDomR H R FRPSRUWDPHQWR GR PHLR GL]LDP UHVSHLWR j DWLYLGDGH Wr[WLO H QmR R VmR PDLV &RQWXGR D DSOLFDomR GD SUR[HPLD

  IRL UHWLUDGR QHVWH PRPHQWR ILQDO GH LQWHUSUHWDomR VRFLRHVSDFLDO FDEHQGR R XVR GHVWH UHFXUVR DSHQDV DRV DUWLJRV H SURGXo}HV DWp R H[DPH GH TXDOLILFDomR

  3DUD HVWH FRQMXQWR ILJXUD QD HVSHFXODomR GH GLULJLU R HVStULWR QD LQYHVWLJDomR GD YHUGDGH IRUDP XVDGRV FRQFHLWRV SDUD D HVFROKD GRV ORFDLV GH UHSUHVHQWDomR Wr[WLO (VVHV ORFDLV HVFROKLGRV WLYHUDP R LQWXLWR LQLFLDO GH SURYRFDU GLiORJRV FRP R HVSDoR RXWURUD Wr[WLO YHUVXV R XVR VRFLRHVSDFLDO QRV GLDV DWXDLV DOpP GH LQLFLDU XPD IRUPD SHUFHSWLYD GR TXH IRL D LQG~VWULD Wr[WLO H R TXH DLQGD p D LQG~VWULD Wr[WLO GHVDWLYDGD H HP µGHVPRQWH¶

  'DQGR SURVVHJXLPHQWR SDUD IHFKDU RV HOHPHQWRV GHVWD FRPSRVLomR PHWRGROyJLFD IRL LQFOXtGD D DQiOLVH GR GLVFXUVR FRP D SURSRVWD GH HVWUXWXUDU D PHWRGRORJLD GH FDPSR H DYDOLDU RV UHVXOWDGRV H[HPSOLILFDGRV H VHTXHQFLDGRV QD

  ILJXUD D VHJXLU 7DO UHIRUoR PHWRGROyJLFR DWXRX FRPR HOHPHQWR RUJDQL]DGRU GR EDQFR GH GDGRV GHVHQKRV HVTXHPiWLFRV JUiILFRV H WDEHODV SDUD FRPSDUDU H FRQIURQWDU VLPLODULGDGHV H FRQWUDGLo}HV GDV LQIRUPDo}HV RUDOL]DGDV H GD KLVWRULRJUDILD H[LVWHQWHV HQWUH RV H[ RSHUiULRV IDPLOLDUHV H FRQKHFLGRV

  

)LJXUD /LQKD UHSUHVHQWDWLYD GDV WpFQLFDV GD FRPSRVLomR PHWRGROyJLFD DGRWDGD

  VHQGR D HQWUHYLVWD FRP R XVR GD + 2 R GHVHQKR HVTXHPiWLFR QR

  IRUPDWR GR PDSD PHQWDO H DV UHODo}HV VXMHLWR H VHQWLGR FRP D DQiOLVH GH GLVFXUVR )RQWH $XWRUD

  

(VTXHPD GH IRWRV ± IRQWH GD SULPHLUD D ~OWLPD LPDJHP ž KWWS IRFRHPSROLV EORJVSRW FRP EU

ž GHVHQKR FRP PDSD HVTXHPiWLFR GH GHSRHQWH GHVWD GLVVHUWDomR H ž FDSD OLYUR FRP RV

   2UDOLGDGH H PDSD HVTXHPiWLFR SHOD KLVWRULRJUDILD

  3DUD D FRPSUHHQVmR GH XPD KLVWyULD GH SRXFR PDWHULDO GH UHJLVWUR KLVWRULRJUiILFR FRPR D QDUUDomR Wr[WLO GH 5LR /DUJR p FDEtYHO SRQGHUDU VREUH D

  VHJXLQWH FRQVWDWDomR GH /H *RII ³RV KLVWRULDGRUHV VH LQWHUHVVDP FDGD YH] PDLV SHODV UHODo}HV HQWUH KLVWyULD H PHPyULD´ LELGHP S H H[WUDLU GHODV R XVR GD PHPyULD SDUD DSRLR H FRQIURQWR GR SUHVHQWH FRP R SDVVDGR p QHFHVViULR SRLV

  VH VDEH TXH R XVR GH IRQWHV RUDLV UHFRQVWUyL SHUtRGRV &RPR KLVWRULDGRU HVSHFLDOL]DGR HP DQWURSRORJLD KLVWyULFD /H *RII HVFODUHFH

  TXH R SDVVDGR QmR p KLVWyULD PDV p VHX REMHWR H TXH PHPyULD QmR p KLVWyULD PDV p

  XP GH VHXV REMHWRV SDUD HODERUDomR KLVWyULFD (P GHFRUUrQFLD GHVVD FRPSUHHQVmR R DXWRU FRQFHQWUD PHPyULD FRPR XP FRQMXQWR GH IXQo}HV SVtTXLFDV TXH DWXDOL]D LPSUHVV}HV H LQIRUPDo}HV SDVVDGDV LELGHP S GRV LQGLYtGXRV HP VRFLHGDGH

  0HPyULD p XP WHUPR TXH H[SUHVVD VHQVDo}HV FRPR UHFRUGDomR H OHPEUDQoD H TXH SDUD R GLFLRQDULVWD +RODQGD

  VHULD D ³IDFXOGDGH GH UHWHU DV LGHLDV LPSUHVV}HV H FRQKHFLPHQWRV DGTXLULGRV´ 1mR REVWDQWH D DWULEXLomR GH UHWHU LGHLDV H LPSUHVV}HV GD PHPyULD (FOpLD %RVL FRQVLGHUD D PHPyULD FRPR ³XP FDEHGDO LQILQLWR GR TXDO Vy UHJLVWUDPRV XP IUDJPHQWR´ S 6HJXQGR D DXWRUD FDGD LQGLYtGXR JXDUGD R SRQWR PDLV IRUWH GR VHX SDWULP{QLR GH OHPEUDQoDV $ SDUWLU GHVWD YLVDGD SRGH VH UHFRQKHFHU TXH YiULRV LQGLYtGXRV JXDUGDUmR R SRQWR PDLV IRUWH GH WRGR R DJUXSDPHQWR GH YLYHQFLD VRFLDO 3RU H[HPSOR GD PHPyULD GH

  XP RSHUiULR %RVL FLWD ³2 RSHUiULR PHUJXOKD QD YHUWLJHP GR WHPSR YD]LR >QR FDEHGDO LQILQLWR@ HP TXH VXD YLGD VH GHFRPS}H SDUD TXH R REMHWR GD LQG~VWULD VH LQWHJUH H VH FRPSRQKD´ S

 • DOEZDFKV S Mi HQGRVVDYD TXH D PHPyULD SHUSDVVD SHODV OHPEUDQoDV UHFRUGDo}HV H UHFRQVWUXomR GR TXH LQGLYtGXRV WHVWHPXQKDUDP RX PHVPR WHVWHPXQKDP FRP EDVH QR GHSRLPHQWR GH RXWUHP 'HVVH PRGR GLUHFLRQD LELGHP XPD UHODomR LQWUtQVHFD GD PHPyULD FRP RV TXDGURV VRFLDLV UHDLV R TXH YLVOXPEUD D LPSRUWkQFLD GR LQGLYtGXR 8P LQGLYtGXR VR]LQKR QmR WHULD OHPEUDQoDV

  

7DO FRPSUHHQVmR QRUWHRX R HQFDPLQKDPHQWR PHWRGROyJLFR GHVWD SHVTXLVD TXH RSWRX SRU TXHUHU

FDSWDU D PHPyULD SHVVRDO H FROHWLYD YDOHQGR VH GD + 2

  

6HJXQGR R GLFLRQDULVWD $XUpOLR %XDUTXH GH +RODQGD )HUUHLUD 'LFLRQiULR GD OtQJXD SRUWXJXHVD 5LR GH -DQHLUR 3RVLWLYR

$ REUD GH 0DXULFH +DOEZDFKV GH µ$ 0HPyULD &ROHWLYD¶ Mi p FRQVLGHUDGD XP FOiVVLFR PDV QR FROHWLYR R IUDJPHQWR VH UHYHOD HQWmR ³FDGD PHPyULD LQGLYLGXDO >p@ XP SRQWR GH YLVWD VREUH D PHPyULD FROHWLYD´ LELGHP S

  2 UHIHULGR DXWRU SURS}H D H[LVWrQFLD GH XPD PHPyULD FROHWLYD UHIHUHQGDGD HP TXDGURV VRFLDLV GHIHQGHQGR TXH QD PHPyULD KXPDQD DEULJDP VH LQ~PHURV FRQMXQWRV GH UHFRUGDo}HV FDGD XP GHOHV FRPSDUWLOKDGR SRU XP JUXSR GH SHVVRDV TXH H[SHULPHQWRX D YLYrQFLD FRPXP GRV DFRQWHFLPHQWRV UHPHPRUDGRV $ SDUWLU GLVVR +DOEZDFKV H[S}H TXH D QDWXUH]D VRFLDO LQIOXHQFLD RV SRQWRV GH YLVWD R TXH YHP D FRQIOXLU SDUD R IUDJPHQWR FRORFDGR SRU %RVL H LVVR SRGH VHU FRPSURYDGR REVHUYDQGR VH RV ORFDLV RFXSDGRV SHORV LQGLYtGXRV H VXDV YLYrQFLDV FRP HVVH PHLR H D IRUPD FRPR PXGDP FRQIRUPH R TXH YLYH H R TXH SDVVDP

  $LQGD UHODWLYR j PHPyULD WDPEpP &DOGDV S FRQMHFWXUD D LPSRUWkQFLD GD ILFomR FRPR FULDomR VRFLDO GD UHDOLGDGH H QmR FRPR FULDomR OLWHUiULD GH JrQHUR FULDWLYR GH LQYHQo}HV SRU YH]HV LQFDEtYHLV 2 DXWRU GHIHQGH TXH R UHDO Vy p UHDO SRUTXH p ILFFLRQDO 6RE HVWD yWLFD &DOGDV GHILQH D UHDOLGDGH GD PHPyULD FRQWDGD QD RUDOLGDGH TXDQGR GL] TXH D UHDOLGDGH ³QmR p >XPD@ FRLVD GDGD PDV DOJR

  VRFLDOPHQWH FRQVWUXtGR FULDGR VHJXQGR FDGD VRFLHGDGH SHUFHELGR H LQWHUSUHWDGR´ LELGHP S

  &DOGDV H[SODQD D YHUWHQWH ILFFLRQDO GD +LVWyULD 2UDO GD RUDOLGDGH GHIHQGHQGR R TXH Mi LQWHUSUHWDYD 7KRPSVRQ S GH] DQRV GHSRLV GH +DOEZDFKV DVVLP GL]HQGR ³D UHDOLGDGH p FRPSOH[D H PXOWLIDFHWDGD H XP PpULWR SULQFLSDO GD +LVWyULD

  2UDO p TXH HP PXLWR PDLRU DPSOLWXGH GR TXH D PDLRULD GDV IRQWHV SHUPLWH TXH VH UHFULH D PXOWLSOLFLGDGH RULJLQDO GH SRQWRV GH YLVWD´

  1R HQWDQWR R WHUPR µPHPyULD¶ DLQGD p FRQIXQGLGR FRP GRFXPHQWR H RUDOLGDGH 6RPHQWH QRV ~OWLPRV TXDUHQWD DQRV FRP RV HVWXGRV GD 1RYD +LVWyULD p TXH D PHPyULD VH WRUQRX REMHWR GH HVWXGR GD KLVWRULRJUDILD VHJXQGR 6LOYD . H

  6LOYD 0 S 1D KLVWRULRJUDILD R KLVWRULDGRU HQWHQGLGR FRPR LQGLYtGXR LQWHUSUHWDGRU GH UHDOLGDGHV QmR SRGH VH IXUWDU XPD YH] TXH HQWHQGH VH D SUiWLFD GD KLVWRULRJUDILD FRPR XP H[DPH GH GLIHUHQWHV GLVFXUVRV GH KLVWRULDGRUHV TXH SURGX]LUDP FRQKHFLPHQWR DR ORQJR GR WHPSR LELGHP S 2V DXWRUHV HYRFDP

 • DOEZDFKV DR GLVFXWLU D GLVWLQomR HQWUH PHPyULD FROHWLYD H PHPyULD KLVWyULFD GHIHQGHQGR TXH XPD GHWHUPLQDGD +LVWyULD DSUHVHQWD PXLWDV PHPyULDV &RQVWDWD

  VH HQWmR TXH D +LVWyULD VH DWUHOD D IDWRV GLVWDQWHV H D PHPyULD D IDWRV YLYLGRV R TXH D ID] GLVWDQFLDU VH DVVLP GR HQWHQGLPHQWR GH PHPyULD GH GRFXPHQWR KLVWyULFR

  1R kPDJR GHVWD GLVFXVVmR 6LOYD . H 6LOYD 0 LQWURGX]HP 0RQWHQHJUR TXH DSHVDU GD GLVWLQomR FRQVLGHUD PHPyULD H +LVWyULD HOHPHQWRV LQVHSDUiYHLV ³D +LVWyULD p XPD FRQVWUXomR TXH UHVJDWD R SDVVDGR GR SRQWR GH YLVWD

  VRFLDO p WDPEpP XP SURFHVVR TXH HQFRQWUD SDUDOHORV HP FDGD LQGLYtGXR SRU PHLR GD PHPyULD´ 6,/9$ . 6,/9$ 0 S

  'DV UHIOH[}HV DSUHVHQWDGDV SRGHULD GHULYDU D FRPSUHHQVmR VHJXQGR D TXDO PHPyULD LQGLYLGXDO VLJQLILFDULD WmR VLPSOHVPHQWH D PHPyULD SHVVRDO GH FDGD LQGLYtGXR H GHVWD IRUPD D PHPyULD FROHWLYD VHULD R FRQMXQWR GDV PHPyULDV LQGLYLGXDLV (QWUHWDQWR HVWD VHULD XPD FRPSUHHQVmR VXSHUILFLDO H DWp HUU{QHD TXH

  IRL TXHVWLRQDGD LQFOXVLYH SRU YiULRV DXWRUHV

  7RPD VH SRU DFHUWDGR DFDWDU D FRPSUHHQVmR GH TXH D PHPyULD FROHWLYD DGYpP GH XP FRQMXQWR GH LQGLYtGXRV TXH VH OHPEUDP HQTXDQWR LQWHJUDQWHV GH XP JUXSR FRPR VHQGR Mi FLWDGD SRU +DOEZDFKV D PHPyULD GH XP LQGLYtGXR XP SRQWR GH YLVWD XP IUDJPHQWR GD PHPyULD FROHWLYD LELGHP S )D] VH LPSRUWDQWH DWHVWDU SDUD R IDWR GH TXH R SRQWR GH YLVWD PXGD FRQIRUPH R ORFDO TXH R LQGLYtGXR RFXSH H TXH HVVH ORFDO PRGLILFD VH GLDQWH DV UHODo}HV TXH RV LQGLYtGXRV PDQWrP HQWUH VL H R PHLR QXPD FRPELQDomR GH LQIOXrQFLDV GH QDWXUH]D VRFLDO

  &RQWXGR /H *RII S GHVWDFD DLQGD VREUH R HVWXGR GD PHPyULD KLVWyULFD D LPSRUWkQFLD HQWUH D QDWXUH]D GH GXDV GLIHUHQWHV VRFLHGDGHV ± DV

  VRFLHGDGHV GH PHPyULD RUDO H DV VRFLHGDGHV GH PHPyULD HVFULWD FRPR WDPEpP DV GH WUDQVLomR ± LQIRUPDQGR TXH D SDVVDJHP GD PHPyULD RUDO SDUD D HVFULWD IRL XP SURFHVVR ORQJR QD KLVWyULD H GH GLItFLO FRPSUHHQVmR 5HVVDOWD QLVVR TXH DV GXDV PHPyULDV FRPHoDP D DQGDU MXQWDV HQIRFDQGR LQFOXVLYH TXH DWp R DSDUHFLPHQWR GD LPSUHQVD GLILFLOPHQWH VH GLVWLQJXLDP QDV WUDQVPLVV}HV R TXH p RUDO GR TXH p HVFULWR

  3RU LVVR /H *RII YLD D LPSUHQVD FRPR PDUFR GH XP QRYR WHPSR

  5HVXOWD VH SRU DGPLWLU VH TXH D GLVWLQomR HQWUH SDVVDGR H SUHVHQWH p XP HOHPHQWR HVVHQFLDO GD FRQFHSomR GR WHPSR DVFHQGHQWH H FtFOLFR PDWpULD

  IXQGDPHQWDO GD KLVWyULD H TXH IH] VXUJLU R FDOHQGiULR LQVWUXPHQWR SDUD GRPHVWLFDU R WUDQVFXUVR GD H[LVWrQFLD SDUD DV VRFLHGDGHV (VVH WHPSR LQFOXVLYH p UHFRQKHFLGR SRU /H *RII FRPR ³XP HOHPHQWR HVVHQFLDO GR VHX SRGHU´ S

  

2 VRFLyORJR µGXUNKHLPLDQR¶ +DOEZDFKV S FRQWHVWRX R SHQVDPHQWR WRWDOPHQWH LQGLYLGXDO

H FRPR LQYHVWLJDGRU GDV TXHVW}HV VRFLDLV YHULILFRX TXH DV OHPEUDQoDV DQWLJDV VH DGDSWDP DR

FRQMXQWR GDV SHUFHSo}HV GR SUHVHQWH GRV JUXSRV LELGHP S &RQWXGR HOH WDOYH] MXVWLILTXH WDO

DUJXPHQWDomR H[HPSOLILFDQGR TXH ³XPD RX PXLWDV SHVVRDV MXQWDQGR VXDV OHPEUDQoDV FRQVHJXHP

GHVFUHYHU FRP PXLWD H[DWLGmR IDWRV RX REMHWRV TXH YLPRV DR PHVPR WHPSR´ LELGHP S H HQIDWL]H FRQVLGHUDQGR R FDOHQGiULR ³XP GRV JUDQGHV HPEOHPDV H LQVWUXPHQWRV GR SRGHU´ LELGHP TXH FRQWUROD RV LQGLYtGXRV

  2 WHPSR WHP QRV ULWPRV VRFLRLQGLYLGXDLV R SULQFLSDO IRUPDWDGRU GDTXLOR TXH VH YLYH SHUFHEH H VH VHQWH VHJXQGR &DOGDV S VHQGR XPD GDV SURMHo}HV GD SUi[LV QD YLGD VRFLDO GR LQGLYtGXR 7RGDYLD QmR Ki XP WHPSR QDWXUDO QR TXDO VH SRVVD SDUDU SDUD DQDOLVDU RV WHPSRV HUUDGRV H GLVWRUFLGRV H[LVWLQGR WmR VRPHQWH RV ³WHPSRV GH FDGD FXOWXUD´ GHILQLGRV SRU &DOGDV LELGHP S FRPR ³R WHPSR EiVLFR GRV ULWPRV GD SURGXomR > @ GD GLVWULEXLomR > @ WHPSRV GH QDVFHU H GH PRUUHU > @ GD IDOD GD HVFULWD´ R TXH OHYD &DOGDV D UHFRQKHFHU R WHPSR ~QLFR QR XQLYHUVR QD H[LVWrQFLD 2X VHMD WHPSRUDOLGDGHV GR SDVVDGR H GR SUHVHQWH HP WHPSRV GH XP ~QLFR WHPSR 3DUD R DXWRU RV GRLV WUDQVFXUVRV DFRQWHFHP DR PHVPR WHPSR H XP QmR SRGH LQXWLOL]DU R RXWUR

  $WXDOPHQWH WUDQVFRUUH XPD GLVFXVVmR DFDGrPLFD D UHVSHLWR GR YDORU H GD

  IXQomR GH XP GHSRLPHQWR RUDO LQFLGHQWH HP TXHVWLRQDPHQWRV GH KLVWRULDGRUHV

  VREUH D DSOLFDomR GD ³WpFQLFD H GD PHWRGRORJLD GD +LVWyULD 2UDO´ SRU XP SURFHVVR OHQWR H GHVFRQWtQXR FRQIRUPH UHFRQKHFHP 0DFKDGR 0RQWHQHJUR H 1HWR S

 • i FRQWURYpUVLDV TXDQWR j DFHLWDomR GHVVH SURFHVVR H H[LVWHP SHVTXLVDGRUHV TXH QmR DFHLWDP D GRFXPHQWDomR HVFULWD UHVXOWDQWH GH GHSRLPHQWR RUDO H[FHWR TXDQGR FRPSURYDGR

  $ ULJRU QD PHWRGRORJLD GD +LVWyULD 2UDO DV UHODo}HV GR HQWUHYLVWDGRU FRP R HQWUHYLVWDGR GHYHP VHU LPSDUFLDLV SDUD QmR KDYHU SHUGDV GD IDOD FDSWDGD H R GHSRLPHQWR GHYH VHU WRPDGR FRPR XP WH[WR FDEHQGR DR KLVWRULDGRU j REULJDomR GLVFHUQHQWH GH TXH WHP ³GLDQWH GH VL XP GRFXPHQWR TXH p LQGLYLGXDO H VRFLDO DR PHVPR WHPSR´ LELGHP S HQWHQGHQGR DVVLP TXH FRPSHWH D HOH FRQVWUXLU XP LWLQHUiULR j WHPSRUDOLGDGH H jV VRFLHGDGHV -i /H *RII FRQFHLWXD KLVWyULD RUDO GHVFUHYHQGR D KLVWyULD FRPR DOJR SUySULR GR KRPHP GD TXDO HOH QmR DSHQDV QDUUD HOH DWXD

  8PD KLVWyULD GRV KRPHQV GH WRGRV RV KRPHQV H QmR Vy GRV UHLV H GRV JUDQGHV 8PD KLVWyULD GDV HVWUXWXUDV H QmR Vy GRV DFRQWHFLPHQWRV +LVWyULD HP PRYLPHQWR KLVWyULD GDV HYROXo}HV H GDV WUDQVIRUPDo}HV H QmR KLVWyULD HVWiWLFD > @ +LVWyULD H[SOLFDWLYD H QmR DSHQDV KLVWyULD QDUUDWLYD GHVFULWLYD ±

RX GRJPiWLFD (QILP KLVWyULD RUDO S

  $ +LVWyULD 2UDO VHJXQGR 6LOYD . H 6LOYD 0 S p ³XPD PHWRGRORJLD KLVWyULFD TXH WUDEDOKD FRP GHSRLPHQWRV RUDLV UHDOL]DQGR HQWUHYLVWDV D

  

3RQWRV FRQWURYHUVRV TXH OHYDUDP HVWD GLVVHUWDomR D DPSOLDU VHX OHTXH GH WpFQLFDV H PHWRGRORJLDV SDUWLU GDV TXDLV R KLVWRULDGRU FRQVWUyL VXDV DQiOLVHV´ 2V DXWRUHV DOHUWDP TXH HVVD PHWRGRORJLD SURFXUD UHFXSHUDU D PHPyULD GH JUXSRV j PDUJHP GD KLVWyULD HVFULWD EHP FRPR TXHVWLRQD D FRQILDELOLGDGH GRV KLVWRULDGRUHV H SHVTXLVDGRUHV FRQVHUYDGRUHV &RPR +LVWyULD D +LVWyULD 2UDO WHYH VHX LQtFLR QR %UDVLO QD pSRFD GD GLWDGXUD FLYLO PLOLWDU H IRL LQIOXHQFLDGD SHOD 1RYD +LVWyULD &XOWXUDO TXH VHJXQGR

  0DFKDGR 0RQWHQHJUR H 1HWR S RIHUHFHX YR] DRV H[FOXtGRV

  6HJXQGR 7KRPSVRQ S D + 2 WHYH R XVR GLIXQGLQGR FRP R DGYHQWR GR JUDYDGRU DPERV GH LPSOLFDo}HV UDGLFDLV (VVD PHWRGRORJLD p WmR DQWLJD TXDQWR j SUySULD KLVWyULD H DILQDO ³p XPD KLVWyULD FRQVWUXtGD HP WRUQR GDV SHVVRDV´ LELGHP S SRGHQGR GDU VHQWLPHQWR GH SHUWHQFLPHQWR DRV HVSDoRV H ORFDLV GH

  XPD GHWHUPLQDGD pSRFD µ3HUWHQFLPHQWR¶ p XP WHUPR FRUUHODWR DR VHQWLGR GH VHU SURSULHGDGH GH

  DOJXpP RX DOJXP ORFDO RX DLQGD VHU GHYLGD GH DOJXpP RX GH DOJXP ORFDO 2 VHQWLGR GH SHUWHQFLPHQWR p SURSRVWR SRU 7KRPSVRQ H HQGRVVDGR SRU %RVL FRPR OHPEUDQoDV HYRFDGDV GRV HVSDoRV DQWHULRUPHQWH YLYLGRV GRV VHQWLPHQWRV RUD HQUDL]DGRV H SHUWHQFLGRV DR LQGLYtGXR HQWUHYLVWDGR

  3DUD R KLVWRULDGRU &DOGDV D +LVWyULD 2UDO S WHP XP FRQFHLWR GH SUHVHQWH QmR GH XPD KLVWyULD GR WHPSR SUHVHQWH PDV TXH FRQVLGHUD SDUD HOD R WHPSR ~QLFR TXH HOH Or SDUD R SDVVDGR H R SUHVHQWH 2 DXWRU DV H[S}H HQWmR FRPR PHLR SDUD ³GHFRPSRU VLQWHWL]DU FRPSUHHQGHU FULDU LQWHUSUHWDU GHVWUXLU H UHFULDU FULWLFDPHQWH GHWHUPLQDGR SUHVHQWH´ H HQWHQGH D QHVVH FRQMXQWR FRPR D SUySULD KLVWRULFLGDGH 1HOD Ki D FRQVFLrQFLD GR SUHVHQWH H QmR Ki XP REMHWR GH HVWXGR PDV

  VXMHLWRV HP GLiORJR 1HVVH FRQWH[WR &DOGDV DOHUWD TXH ³DV FRQWUDGLo}HV QmR GHYHP

  VHU H[SXUJDGDV VXSHUDGDV RX SHQVDGDV VHSDUDGDPHQWH´ LELGHP S SRLV R TXH

  VH DSUHVHQWDU FRPR FRQWUDGLWyULR GHYH VHU OHYDGR FRPR XP SDUDGR[R QHFHVViULR SDUD R SURFHVVR LQWHUSUHWDWLYR

  2XWUR WHUPR LPSRUWDQWH p R µHVTXHFLPHQWR¶ TXH HVWi OLJDGR j PHPyULD H j KLVWyULD QRV HVWXGRV GH 5LFFHXU S VHQGR XP WHUPR HPEOHPiWLFR GD FRQGLomR KLVWyULFD (VTXHFHU p XP IDWR VHP SHUGmR FRPR GLVFXWLGR QD REUD GH

  5LFFHXU e WDPEpP XP GDQR XPD IUDTXH]D XPD ODFXQD DEHUWD QD PHPyULD GR LQGLYtGXR 1LVVR HOH DSUHVHQWD RV IHQ{PHQRV PQHP{QLFRV

  VRE R kQJXOR GD

  

6HJXQGR R GLFLRQDULVWD $XUpOLR %XDUTXH GH +RODQGD )HUUHLUD 'LFLRQiULR GD OtQJXD SRUWXJXHVD 5LR OHPEUDQoD GH TXH D PHPyULD GHYH VHU ILHO DR SDVVDGR H R VHX H[HUFtFLR p QHFHVViULR j SUREOHPiWLFD GR HVTXHFLPHQWR

  5LFFHXU DILUPD TXH VH HVTXHFH PHQRV GR TXH RV LQGLYtGXRV DFUHGLWDP RX WHPHP HVTXHFHU LELGHP S H TXH p HYRFDGR GDV GLVIXQo}HV GDV RSHUDo}HV PQpVLFDV 2 HVTXHFLPHQWR VHJXQGR HOH p ODVWLPDGR QR PHVPR QtYHO TXH R HQYHOKHFLPHQWR H D PRUWH 7RGDYLD HOH p DVVRFLDGR j PHPyULD DV VXDV HVWUDWpJLDV H D VXD FXOWXUD QmR SRGHQGR VHU FODVVLILFDGR FRPR DSDJDPHQWR H GLVWRUo}HV GD PHPyULD PDV FRP EDVH QHXUDO RX VHMD R VLOrQFLR GRV yUJmRV 8PD DILUPDWLYD LQWULJDQWH QD VXD REUD p D GH TXH R HVTXHFLPHQWR p R TXH WRUQD SRVVtYHO D PHPyULD SRLV GDTXLOR TXH VH SUHRFXSD p TXH VH SRGH UHOHPEUDU

  1XPD FLWDomR 5LFFHXU H[S}H TXH ³R SUREOHPD GR HVTXHFLPHQWR p TXH PXLWRV HVTXHFLPHQWRV VH GHYHP DR LPSHGLPHQWR GH VH WHU DFHVVR DRV WHVRXURV HQWHUUDGRV GD PHPyULD´ S HP YLUWXGH GH OHPEUDQoDV YDJDV QD PHPyULD (QWmR DILUPD TXH DSHQDV D KLVWyULD GD PHPyULD VHUi FDSD] GH WUD]HU D OX] j PHPyULD H PDLV TXH ³D PHPyULD UHYHOD VH FRPR XPD RUJDQL]DomR GR HVTXHFLPHQWR´ LELGHP S

  2V VLOrQFLRV VmR WDPEpP UHIOH[RV GD PHPyULD FROHWLYD QD PHGLGD HP TXH HVWD p XPD IRUPD GH OHPEUDQoD RFXOWD RV VLOrQFLRV H RV QmR GLWRV ³GHFRUUHQWHV GD DQJ~VWLD GH QmR HQFRQWUDU HVFXWD GHPRQVWUDQGR R PHGR GRV LQGLYtGXRV H GRV JUXSRV VRFLDLV GH VHUHP SXQLGRV RX GH VH H[SRUHP D PDO HQWHQGLGRV´ )(/,; S

  (P GHFRUUrQFLD GH WRGR HQWHQGLPHQWR GHULYDGR GHVVDV UHIOH[}HV D PHWRGRORJLD GD +LVWyULD 2UDO IRL DGRWDGD H DSOLFDGD QR ORFDO RXWURUD IDEULO RQGH VH SURFXURX WLUDU GR LQGLYtGXR VHX WHVWHPXQKR RUDO HYLWDU LQWHUIHUrQFLDV QD RUDOLGDGH GXUDQWH R SURFHVVR H UHVSHLWR DR PRPHQWR H WHPSR GH UHVSRVWDV GH FDGD GHSRHQWH 2 TXHVWLRQiULR DSOLFDGR SURFXURX UHVJDWDU GRV GHSRHQWHV ³VXD KLVWyULD´ GHQWUR IRUD GR HVSDoR RXWURUD Wr[WLO (VWDV SUHRFXSDo}HV SURYLHUDP GH FXLGDGRV HVVHQFLDLV FRP D DSOLFDomR PHWRGROyJLFD H UHVSHLWR FRP D PHWRGRORJLD GH UHVJDWH KLVWyULFR HP VL

  2 LQGLYtGXR GH PDLRU DWHQomR HP VHU UHVJDWDGR SDUD DSOLFDU D PHWRGRORJLD GHVWD SHVTXLVD IRL R YHOKR SURFXUDQGR VH YDORUL]i OR WDPEpP GH FHUWD IRUPD SRU

  

/RLYD )pOL[ DSUHVHQWD HP VXD REUD D PXVD GD PHPyULD 0QHPRV\QH TXH UHSUHVHQWD D PHPyULD

HP JUHJR (OD HUD D GHXVD PmH GDV PXVDV H GDV GLYLQGDGHV UHVSRQViYHLV SHOD PHPyULD H

LQVSLUDGRUDV GD LPDJLQDomR FULDWLYD GRV DUWLVWDV H GRV SRHWDV H D SDODYUD µPHPyULD¶ RULJLQD VH GH VHX HQWHQGHU VH TXH ³D VRFLHGDGH UHMHLWD R YHOKR QmR RIHUHFH QHQKXPD VREUHYLYrQFLD D

  VXD REUD´ %26, S &RP HVWH IRFR DOPHMRX VH FRQVHJXLU RV GHSRLPHQWRV PDLV FRQWXQGHQWHV DR PHLR H DR UHVJDWH YHURVVtPLO SDUD R REMHWLYR GR WUDEDOKR

  &RQIRUPH %RVL GHPRQVWUD FUHGLWD VH DGYLU GR LGRVR YHOKR RV YDORUHV LPDWHULDLV H VDEH VH TXH HOH GHWpP EHQV LPHQVXUiYHLV (OD FLWD TXH R ³>YHOKR@ QmR

  VRQKD TXDQGR UHPHPRUD >PDV VLP@ GHVHPSHQKD XPD IXQomR SDUD D TXDO HVWi PDGXUR´ S ID]HQGR D XQLmR GR ³FRPHoR H GR ILP´ DQDORJLFDPHQWH GR SDVVDGR H GR SUHVHQWH %RVL HQIDWL]D DLQGD D LPSRUWkQFLD GHVVH SHUVRQDJHP DRV PHLRV ULFRV HP KLVWRULRJUDILD

  2 ID]HU GR DGXOWR DWLYR LQLELD R OHPEUDU PHVPR SRUTXH R OHPEUDU GD PHPyULD KiELWR EHUJVRQLDQD p XPD RSHUDomR Mi SOHQDPHQWH LQWHJUDGD H DEVRUYLGD SHORV JHVWRV H PHFDQLVPRV GD SURILVVmR 1D YHOKLFH TXDQGR Mi QmR Ki PDLV OXJDU SDUD DTXHOH ID]HU p R OHPEUDU TXH SDVVD D VXEVWLWXLU H DVVLPLODU R ID]HU /HPEUDU DJRUD p ID]HU > @ R YHOKR WHQGH D VREUHVWLPDU DTXHOH ID]HU TXH Mi QmR VH ID] LELGHP S

  (QXQFLDQGR D + 2 FRPR LPSRUWDQWH LQVWUXPHQWR SDUD FRPSUHHQVmR GDV KLVWyULDV YLYLGDV SHODV VRFLHGDGHV )HUUHLUD S H[S}H HP VHX GLVFXUVR DFDGrPLFR TXH DV IRQWHV GRV GRFXPHQWRV HVFULWRV QmR SRGHP GHVPHUHFHU D WUDGLomR RUDO )HUUHLUD DOHJD LQFOXVLYH TXH D KLVWRULRJUDILD FOiVVLFD WHYH RULJHP SHORV UHJLVWURV RUDLV H TXH PHVPR VHQGR GHVFULWD FRPR D KLVWyULD GRV H[FOXtGRV R VpFXOR ;; RSHUDFLRQDOL]RX VH SHOD DGRomR GRV HVWXGRV jV UHODo}HV GH KLVWyULD H PHPyULD SDVVDGR H SUHVHQWH

  $LQGD TXH REMHWR GH SRXFRV HVWXGRV PHWRGROyJLFRV PDLV FRQVLVWHQWHV D KLVWyULD RUDO > @ FRPR XP PpWRGR GH SHVTXLVD TXH SURGX] XPD IRQWH HVSHFLDO WHP VH UHYHODGR XP LQVWUXPHQWR LPSRUWDQWH QR VHQWLGR GH SRVVLELOLWDU XPD PHOKRU FRPSUHHQVmR GD FRQVWUXomR GDV HVWUDWpJLDV GH DomR H GDV UHSUHVHQWDo}HV GH JUXSRV RX LQGLYtGXRV HP XPD GDGD

  &RQILJXUD VH QHVWH FRQWH[WR TXH HVWD PHWRGRORJLD UHVSRQGH j FRQVWUXomR GR LQVWUXPHQWDO PHWRGROyJLFR GHVWH SURMHWR YDOHQGR VH GD EXVFD j FRPSUHHQVmR

  VRFLRHVSDFLDO H KLVWRULRJUDILD Wr[WLO ORFDO &RPR FLWD )HUUHLUD S HVWD WpFQLFD p D ³PHOKRU FRPSUHHQVmR GD FRQVWUXomR GDV HVWUDWpJLDV GH DomR H GDV UHSUHVHQWDo}HV GH JUXSRV RX LQGLYtGXRV HP XPD GDGD VRFLHGDGH´

  'LDQWH j QHFHVVLGDGH GH FRPSRU D LQWHUSUHWDomR VRFLRHVSDFLDO REMHWLYDGD QHVWD GLVVHUWDomR DGRWRX VH WDPEpP D DSOLFDomR GR PDSD PHQWDO WDPEpP GHQRPLQDGR PDSD FRJQLWLYR RX PDSD HVTXHPiWLFR 'HO 5LR S R HTXLSDUD D XP SURFHVVR FRP YDULDomR SHUFHSWLYD GH LQGLYtGXR SDUD LQGLYtGXR (VWD DGRomR IH] SDUWH GR SURFHVVR DFDGrPLFR GD PHVWUDQGD TXDQGR GXUDQWH DSUHVHQWDo}HV GH VHPLQiULRV VREUH R WHPD R FRUSR DFDGrPLFR GR '(+$ VXJHULX

  VXD DSOLFDomR D FDPSR FRQMXQWD j RUDOLGDGH 5HIRUoDUDP VH HQWmR XPD UHODomR GH WpFQLFDV RUDOLGDGH H UHSUHVHQWDomR GH IRUPDV OLQKDV SRQWRV H PDQFKDV UHFRQKHFHQGR VH DWp HQWmR D YLQFXODomR GRV REMHWLYRV LQWHUSUHWDWLYRV

  VRFLRHVSDFLDLV R RUDO QR PHLR VRFLDO IDOD QDUUD IDWRV HQTXDQWR TXH R GHVHQKR H[S}H R YtQFXOR GH SHUWHQFLPHQWR

  9DOH UHVVDOWDU TXH R PDSD PHQWDO p XPD WpFQLFD TXH SHUPLWH DR LQGLYtGXR FRGLILFDU UHOHPEUDU XP IHQ{PHQR YLYLGR H WUDQVFUHYr OR VRE IRUPD GH GHVHQKRV /\QFK GHVHQYROYHX HVWD LGHLD TXDQGR ID]LD XPD SHVTXLVD GH FDPSR TXH WDPEpP IRL DSOLFDGD SRU 'HO 5LR HP VXDV SHVTXLVDV SRU HQWHQGHU TXH SDUD XVi OD FDEH DR SHVTXLVDGRU VROLFLWDU DR GHSRHQWH HQWUHYLVWDGR TXH ³GHVHQKH GH FDEHoD R PDSD GD iUHD >HP HVWXGR@ GHVWDFDQGR WRGRV RV HOHPHQWRV TXH HQWHQGH SRU LPSRUWDQWHV´ LELGHP S

  6HP GHVPHUHFHU DTXL R WUDEDOKR RULJLQiULR GH /\QFK 'HO 5LR GHVFRUWLQD XPD YDULDomR GD WpFQLFD GR PDSD PHQWDO RX HVTXHPiWLFR RQGH DR VHU LQTXLULGR R GHSRHQWH HQWUHYLVWDGR IRUQHFH DSHQDV UHVSRVWDV YHUEDLV 'HVVD IRUPD R PDSD SDVVD D VHU FRQKHFLGR SRU ³PDSD PHQWDO LQGLUHWR´ ³'H TXDOTXHU PRGR R REMHWLYR p VHPSUH R SHVTXLVDGRU SRGHU REWHU XP PDSD FRPSRVWR D SDUWLU GR FUX]DPHQWR GH WRGDV DV LQIRUPDo}HV µFRJQLWLYDV¶ RX VHMD REWHU XP µVFKHPD¶ >HVTXHPD@ S~EOLFR GD iUHD´ '(/ 5,2 S 2 DXWRU GL] DLQGD

  (VWD SUHYDOrQFLD GH IDWRUHV ItVLFR HVSDFLDLV QRUWHRX R WUDEDOKR SLRQHLUR HP SHUFHSomR DPELHQWDO GH /<1&+ > @ (VWH FRQWLQXD FRQVWLWXLQGR XP TXDGUR FRQFHLWXDO EiVLFR H R SRQWR GH SDUWLGD SDUD WRGRV RV WUDEDOKRV GR JrQHUR DSHVDU GH GLYHUVDV FULWLFDV TXH LGHQWLILFDP DOJXPDV GH VXDV OLPLWDo}HV LQFOXVLYH SHOD SRXFD LPSRUWkQFLD GHSRVLWDGD QRV IDWRUHV VRFLDLV '(/ 5,2 S

  1HVWD FLWDomR 'HO 5LR UHIRUoD R XVR GRV HOHPHQWRV XUEDQRV ItVLFR HVSDFLDLV GH /\QFK H DSHVDU GH DILUPDU DV OLPLWDo}HV GD REUD GR DXWRU GHILQH R FRPR ³R SRQWR GH SDUWLGD SDUD WUDEDOKRV VREUH R GHVHQKR XUEDQR´ &DEH HQWHQGHU TXH 'HO

  5LR FRPSOHPHQWD H DWp UHFULD DSURSULDo}HV FRQFHLWXDLV GH /\QFK HQGRVVDQGR VHX XVR QD SHVTXLVD 'HO 5LR UHVSHLWD R FRQWH[WR H FRQRWDo}HV GR DXWRU UHOHYDQWHV DRV HOHPHQWRV WpFQLFRV EDVH GH DSOLFDomR D FDPSR 1HVWD FRQILJXUDomR

  

6HJXQGR R GLFLRQDULVWD $XUpOLR %XDUTXH GH +RODQGD )HUUHLUD 'LFLRQiULR GD OtQJXD SRUWXJXHVD 5LR

GH -DQHLUR 3RVLWLYR GHVHQKR p XPD ³UHSUHVHQWDomR GH IRUPDV VREUH XPD VXSHUItFLH SRU PHLR GH OLQKDV SRQWRV H PDQFKDV´

$ REUD GH .HYLQ /\QFK HP HVWXGR DSUHFLDWLYR QHVWD GLVVHUWDomR p D ,PDJHP GD &LGDGH GD TXDO p QRPLQDWLYD SDUD R GHVHQKR GR HVSDoR Wr[WLO GH 5LR /DUJR XVDU VH i R QRPH µPDSD HVTXHPiWLFR¶ HQWHQGHQGR TXH R GHVHQKR p XPD DSURSULDomR GDV YLYrQFLDV IHLWDV SHOR LQGLYtGXR H SRU HOH HVWUXWXUDGR

  'HVVH FRQWH[WR H FRQRWDo}HV /\QFK GHVHQYROYHX XPD IRUPD GH DQDOLVDU R DPELHQWH XUEDQR GLDQWH GDV SHUFHSo}HV GH TXHP HVWUXWXUD R HVSDoR HP YLYrQFLDV GLiULDV RX HVSRUiGLFDV 1HOH R LQGLYtGXR GHVHQYROYH D LPDJLQDELOLGDGH QD DVVLPLODomR GHVVHV FRQFHLWRV ,PDJLQDELOLGDGH p HQWHQGLGD FRPR D ³FDUDFWHUtVWLFD QXP REMHWR ItVLFR TXH OKH FRQIHUH XPD DOWD SUREDELOLGDGH GH HYRFDU XPD LPDJHP

  IRUWH HP TXDOTXHU REVHUYDGRU GDGR´ /<1&+ S 7DO FDUDFWHUtVWLFD p YDULiYHO GH LQGLYtGXR D LQGLYtGXR PDV WHP DSURSULDomR QD LPDJHP TXH FDGD LQGLYtGXR GHVHQYROYHUi GR PHLR XUEDQR HP HVWXGR SHUID]HQGR R UHVXOWDGR SHUFHSWLYR HQWUH R REVHUYDGRU H VHX DPELHQWH

  1HVWH tQWHULP /\QFK XVD SDUD H[SORUDU WDLV FRQFHLWRV FLQFR HOHPHQWRV GR PHLR XUEDQR WDPEpP DGRWDGRV SRU 'HO 5LR 6HJXQGR 'HO 5LR HVVHV VmR ³HOHPHQWRV SDVVtYHLV GH XPD FODVVLILFDomR FRQYHQLHQWH´ LELGHP S VHQGR HOHV YLDV OLPLWHV EDLUURV SRQWRV QRGDLV H PDUFRV 1D SUHVHQWH GLVVHUWDomR WDLV HOHPHQWRV IRUDP DSOLFDGRV SDUD XP H[DPH SHUFHSWLYR GRV WUHFKRV QXPD JUDQGH YLD GH LQWHUOLJDomR GH YDORU KLVWyULFR GD FLGDGH GH 5LR /DUJR FRQKHFLGD SRU µHVWUDGD GH FKmR¶ YLD GH LPSRUWDQWH IOX[R QR SHUtRGR IDEULO Wr[WLO

  5HIHUHQWH j GHILQLomR GHVVHV HOHPHQWRV GR PHLR XUEDQR SDUD HVWD SHVTXLVD

  IH] VH XVR GD FLWDomR GH /\QFK VHJXQGR R TXDO D YLD RX SHUFXUVR VH GHILQH FRPR ³FDQDO GH FLUFXODomR DR ORQJR GR TXDO R REVHUYDGRU VH ORFRPRYH GH PRGR KDELWXDO RFDVLRQDO RX SRWHQFLDO´ S H OLPLWHV FRPR ³HOHPHQWRV OLQHDUHV QmR XVDGRV RX HQWHQGLGRV FRPR YLD SHOR REVHUYDGRU´ VHQGR HQWmR ³IURQWHLUDV >EDUUHLUDV@ HQWUH GXDV IDVHV TXHEUDV GH FRQWLQXLGDGH OLQHDUHV > @ UHIHUrQFLDV ODWHUDLV´ LELGHP

  'HVVHV HOHPHQWRV GHILQH R DXWRU SRQWR QRGDO RX Qy FRPR XP ³OXJDU HVWUDWpJLFR GH XPD FLGDGH DWUDYpV GR TXDO R REVHUYDGRU SRGH HQWUDU´ /<1&+ S H WDPEpP ³IRFR LQWHQVLYR SDUD R TXDO RX D SDUWLU GR TXDO VH >ORFRPRYHP@´ LELGHP RV LQGLYtGXRV -i DR HOHPHQWR XUEDQR PDUFR GHILQH R FRPR ³RXWUR WLSR GH UHIHUrQFLD PDV QHVVH FDVR R REVHUYDGRU QmR HQWUD QHOHV VmR H[WHUQRV´ LELGHP RX

  VHMD R SRQWR GH UHIHUrQFLD VHULD WDO H TXDO XP HGLItFLR TXH VHMD LQGLFDGRU GH LGHQWLGDGH QXPD SDLVDJHP XUEDQD 'HVWHV HOHPHQWRV EDLUURV VmR QRPLQDGRV SRU 'HO 5LR FRPR VHWRUHV H GHILQLGRV FRPR ³FDQDLV GH PRYLPHQWR GR REVHUYDGRU´ LELGHP S

  

)LJXUD 'LVSRVLomR DOXVLYD DR SODQRV YHUWLFDLV GH LPSRUWDQWHV WUHFKRV GR

FRPSOH[R &HQWUR GD FLGDGH

  3ODQR LQWHUPHGLiULR

  7UHFKR RQGH R 5LR FDVDUmR

  0XQGD~ DGHQWURX D SDUWH FRQWLQHQWDO GR %DLUUR GH *XVWDYR

  &HQWUR *XVWDYR

  3DLYD &DFKRHLUD

  3DLYD GD FLGDGH (VWUDGD GH FKmR &XUVR GR 5LR

  0XQGD~ )RQWH $XWRUD

  2EVHUYDQGR R GHVHQKR TXH VHJXH ILJXUD XP PDSD HVTXHPiWLFR GH LPSODQWDomR GD iUHD GR FRPSOH[R IDEULO Wr[WLO REVHUYD VH GRLV EDLUURV &HQWUR 5LR /DUJR H *XVWDYR 3DLYD &DFKRHLUD HP WRQV HVYHUGHDGRV XP SODQR LQWHUPHGLiULR FRP ORFDomR GR FDVDUmR HP WRP DODUDQMDGR IRUWH H ILQDOPHQWH XPD YLD SHUFXUVR

  VREUH XP HL[R FHQWUDO SHUDQWH R HQWRUQR 7UDWD VH GD µHVWUDGD GH FKmR¶ YLD GHOLPLWDGD j HVTXHUGD SHOR 5LR 0XQGD~ H DOJXPDV HGLILFDo}HV GR SHUtRGR Wr[WLO H j GLUHLWD SRU GLYHUVDV HGLILFDo}HV IDEULV UHSUHVHQWDWLYRV GR FRQWH[WR KLVWyULFR ORFDO $LQGD R 5LR 0XQGD~ DGHQWUD VH FRPR TXH SRU DIOXHQWHV EHP SUy[LPR jV HGLILFDo}HV QR WUHFKR FLUFXODGR HP SUHWR

  1HVVD OyJLFD HVSDFLDO HP XPD SHVTXLVD SLORWR

  IRUDP H[SORUDGRV SRQWRV QRGDLV H PDUFRV SHUDQWH HVVD YLD GH RXWURUD IOX[R Wr[WLO 'HUDP VH FRPR HVFROKLGRV WUrV ORFDLV HP IRUPD GH SRQWRV QRGDLV H PDUFRV RX VHMD WUrV WUHFKRV GD YLD FRP GRLV GHVWHV ORFDLV VHQGR IiEULFDV Wr[WHLV D )iEULFD 3URJUHVVR D )iEULFD GD &DFKRHLUD D ,JUHMD GR 6DJUDGR &RUDomR GH -HVXV H D (VWDomR )pUUHD GH *XVWDYR

  3DLYD HVWHV GRLV ~OWLPRV HQWHQGLGRV FRPR XP ORFDO ~QLFR (VWHV ORFDLV VmR LQWHUOLJDGRV DR VXUJLPHQWR GD IiEULFD H DR GHFRUUHQWH HQWRUQR TXH VH HVWDEHOHFHUDP HOHQFDGRV DR FRQWH[WR KLVWyULFR 'LDQWH D ILJXUD DQWHULRU HVWHV ORFDLV HVWmR

  

$ SHVTXLVD SLORWR VH GHX GXUDQWH XPD GDV GLVFLSOLQDV GR SURJUDPD GR PHVWUDGR 2V DPELHQWHV

HVFROKLGRV ID]HP UHIHUrQFLD D SRQWRV GH PDLRUHV LQWHUDo}HV IDEULV QR SHUtRGR H WDLV HVFROKDV VH

YDOLDP GH WHQWDU DOLDU RV DQVHLRV j UHFRQVWLWXLomR KLVWyULFD jV LGDV D FDPSR SDUD XP UHFRQKHFLPHQWR GLVSRVWRV QRV EDLUURV GH &HQWUR H &DFKRHLUD HTXLGLVWDQWHV DR SODQR LQWHUPHGLiULR HP WRP DODUDQMDGR IRUWH

  2 SULPHLUR ORFDO p D )iEULFD 3URJUHVVR ILJXUD $ 3URJUHVVR DLQGD DSUHVHQWD QRV GLDV DWXDLV XVRV HVSDFLDLV PDV QmR PDLV VREUH D IXQomR IDEULO 6XD ORFDOL]DomR ID] FRQWH[WR KRMH FRP R FHQWUR GD FLGDGH GH 5LR /DUJR H YLVOXPEUDQGR R FRQFHLWR GH /\QFK D )iEULFD 3URJUHVVR p XP SRQWR QRGDO SRLV DWLYLGDGHV GH FRPpUFLR VHUYLoRV H RXWURV ID]HP VHX XVR LVWR p RV LQGLYtGXRV HQWUDP H VDHP GR HGLItFLR 6XD JUDQGH HVFDOD SHUPLWH j DQWLJD XQLGDGH IDEULO VHU YLVWD HP YiULDV LPDJHQV XUEDQDV FLWDGLQDV $VVLP D DOWXUD GR SUpGLR H VXD FKDPLQp FRQWHPSODP WDPEpP XP PDUFR GH UHIHUrQFLD

  )LJXUD H )iEULFD 3URJUHVVR ± H

)LJXUD )iEULFD 3URJUHVVR HP UXtQDV HP )LJXUD )iEULFD 3URJUHVVR KRMH FRP

)RQWH *RRJOH (DUWK LQVWDXUDomR GH XP VKRSSLQJ )RQWH )DFHERRN ±

  #5LR /DUJR QRWtFLDV

  2 VHJXQGR ORFDO D )iEULFD GD &DFKRHLUD p XPD HGLILFDomR WRWDOPHQWH VHP

  XVR QD SDLVDJHP XUEDQD SRLV GLIHUHQWHPHQWH GD 3URJUHVVR HOD HVWi HP UXtQDV H DEDQGRQR $ YHJHWDomR FREUH WRGDV DV SDUHGHV H SLVR H QmR Ki PDLV FREHUWD 3RU

  VXD JUDQGH H[WHQVmR GH iUHD DOWXUD GH VXDV SDUHGHV HPSHQDV H FKDPLQp DOpP GH HVWDU LQVWDODGD DEDL[R GH XPD tQJUHPH ODGHLUD ILJXUD H ± HVWUDGD GH FKmR HP DPDUHOR p HOHPHQWR GH SDLVDJHP XUEDQD FRQWHPSODWLYD RQGH GR DOWR GD ODGHLUD TXH D OLPLWD WHP VH XP PLUDQWH e WDPEpP XP PDUFR SRUTXH R LQGLYtGXR QmR HQWUD HP VXDV LQVWDODo}HV ILJXUD

  )LJXUD H )iEULFD GD &DFKRHLUD H GHPDUFDomR HP ODUDQMD GD HVWUDGD GH FKmR )RQWH $XWRUD $GDSWDGR GH 0$55248,0 &$6752 H ;$9,(5

  2 ~OWLPR SRQWR HVFROKLGR QD SHVTXLVD SLORWR IRUDP GRLV SRQWRV QRGDLV TXH VmR YL]LQKRV HQWUH VL D (VWDomR )pUUHD *XVWDYR 3DLYD H D ,JUHMD 6DJUDGR &RUDomR GH

 • HVXV ILJXUD H UHIHUrQFLDV KLVWyULFDV H HVSDFLDLV QR SUHVHQWH /\QFK H[S}H

  VREUH RV SRQWRV QRGDLV TXH RV FRQFHLWRV GHVVHV HOHPHQWRV XUEDQRV SRGHP ID]HU SDUWH GH GRLV WLSRV RX PDLV GH HOHPHQWRV HP RFDVLmR GDV FDUDFWHUtVWLFDV HOHQFDGDV DRV PHVPRV

  )LJXUD H (VWDomR IpUUHD H LJUHMD GD &DFKRHLUD )LJXUD ,JUHMD GR 6DJUDGR )LJXUD (VWDomR )pUUHD GH *XVWDYR 3DLYD

  &RUDomR GH -HVXV )RQWH *RRJOH (DUWK

  6HJXQGR 'HO 5LR ³DOJXQV DXWRUHV GLVFXWHP HVWD WLSRORJLD >GHVHQYROYLGD SRU /\QFK@ FRPR GH DSOLFDELOLGDGH QmR WmR JHQHUDOL]iYHO SRLV VHXV HOHPHQWRV VH FRQIXQGHP HQWUH VL´ LELGHP S DOpP GH RXWURV IDWRUHV D UHVSHLWR GDV µFRQFOXV}HV LQFRQFOXVLYDV¶ GH /\QFK UHIHUHQWH DR PHLR ItVLFR H VRFLDO (QWUHWDQWR FRQIRUPH 'HO 5LR 7LPyWHR H[S}H HP VXD GLVVHUWDomR TXH RV HOHPHQWRV ItVLFR HVSDFLDLV H D LQWHUSUHWDomR GR DXWRU IRUDP LPSRUWDQWHV SDUD VXD DQiOLVH

  $ LPSRUWkQFLD GD LQWHUSUHWDomR GH /<1&+ FRQVLVWH QD SRVVLELOLGDGH GH VH

  XWLOL]DU D DQiOLVH YLVXDO UHVXOWDQWH GDV SHUFHSo}HV FROHWLYDV FRPR XP UHFXUVR SDUD R WUDWDPHQWR GRV DVSHFWRV ItVLFRV HVSDFLDLV DWUDYpV GH

  IRUPXODo}HV GH SURSRVWDV SDUD XPD IXWXUD > @ DomR >QR HVSDoR HP HVWXGR@ LELGHP S

  $R VH GLVSRU DV GLVFXVV}HV H DSURIXQGDPHQWRV FRQFOXVLYRV GHVHQYROYLGRV SRU DOJXQV DXWRUHV FRPR RV DSUHVHQWDGRV DTXL HQWHQGHX VH TXH D DSOLFDomR GRV HOHPHQWRV ItVLFR HVSDFLDLV RULJLQDOPHQWH DGRWDGRV SRU /\QFK H GHVHQYROYLGRV SRU RXWURV DXWRUHV QmR GHVPHUHFHUDP DV LQWHUSUHWDo}HV VRFLRHVSDFLDV HOHQFDGDV QR REMHWLYR JHUDO GHVWD GLVVHUWDomR 3RGH VH WRPDU XPD SHVTXLVD UHFHQWH GH 'HO 5LR HW

  

DO FRPR WHVWHPXQKD GD GLQDPLFLGDGH TXH R XVR GRV FRQFHLWRV GH /\QFK

  DOFDQoDP H DLQGD FRQWLQXDP VHQGR HPSUHJDGRV DWXDOPHQWH 2V DXWRUHV R GHQRPLQDP ³O\QFKLDQR´ TXDQGR FLWDP ³QHVVHV PDSDV IRUDP LGHQWLILFDGRV RV FOiVVLFRV HOHPHQWRV O\QFKLDQRV´ LELGHP S UHIRUoDQGR R XVR GRV HOHPHQWRV

  XUEDQRV

   $SURSULDomR GDV DSUHHQV}HV VRFLRHVSDFLDLV

  $QWH RV GRLV FRQFHLWRV HVPLXoDGRV + 2 H PDSD PHQWDO PDSD HVTXHPiWLFR GHVHQYROYHX VH XPD DSURSULDomR HVSDFLDO 7UDWRX VH GD HVFROKD GRV ORFDLV SDUD DSOLFDomR GD PHWRGRORJLD LQ ORFR 0RPHQWR VLQJXODU XPD YH] TXH R HVSDoR QmR WHP PDLV DWLYLGDGHV Wr[WHLV SRUpP DSUHVHQWD HGLILFDo}HV GH LGHQWLILFDomR GR SHUtRGR

  IDEULO QRV EDLUURV H OLPLWHV IDEULV 3DUD D DSOLFDomR PHWRGROyJLFD ILQDO IRL PHQVXUDGD HQWmR D QHFHVVLGDGH GD SHVTXLVD SLORWR PHQFLRQDGD D ILP GH UHVSRQGHU jV LQTXLHWDo}HV LQLFLDLV GRV REMHWLYRV

  3DUD LVWR QR SURFHVVR GD SHVTXLVD SLORWR GHFRUUHX LGDV D FDPSR SDUD H[SHULPHQWDo}HV j GHULYD REVHUYDU WRPDU TXDOTXHU FDPLQKR H SURFXUDU GLiORJR FRP RV WUDQVHXQWHV 7DO PRPHQWR QHFHVVLWRX GH XP UHWRUQR j KLVWyULD GR ORFDO j EXVFD GH XP FDPLQKR QRUWHDGRU H QLVWR IRUDP WRPDGRV FRQFHLWRV GH HOHPHQWRV XUEDQRV LQWURGX]LGRV SRU /\QFK DOLFHUoDGRV SRU 'HO 5LR H LQVWUXPHQWDOL]DGRV SRU 7LPyWHR

  'HVVHV HVWXGRV FRQWH[WXDOL]DGRUHV IRUDP FRPSRVWRV GRLV MRJRV GH SURVSHFWRV SDUD DSOLFDomR PHWRGROyJLFD ILQDO R GRFXPHQWR GR TXHVWLRQiULR GD + 2 H R GRFXPHQWR SDUD GLVSRVLomR GR GHVHQKR GR PDSD HVTXHPiWLFR 9DOH UHVVDOWDU TXH R TXHVWLRQiULR FRQWRX FRP XP EDQFR GH GDGRV EDOL]DGRU GH PRWHV FRQIRUPH D WpFQLFD VROLFLWD VHJXH WH[WR ILJXUDV H HP VHTXHQFLD

  )LJXUD )ROKD LQLFLDO GH TXHVW}HV SDUD DSOLFDomR D FDPSR )RQWH $XWRUD

  1D ILJXUD WHP VH R EDQFR GH GDGRV EiVLFR TXH IRL XVDQGR GXUDQWH WRGD D DSOLFDomR PHWRGROyJLFD D FDPSR FRP LQIRUPDo}HV SHVVRDLV GH FDGD LQGLYtGXR DERUGDGR FDSWDGR QD SHVTXLVD $ FRQVWUXomR GHVWH PRPHQWR SDUD FROHWDU GDGRV LQLFLDLV SHVVRDLV H GLUHFLRQDLV DOpP GH WRGD D FRQIHFomR GR TXHVWLRQiULR GH WRGRV RV GHSRHQWHV HQWUHYLVWDGRV GHX VH SRU PHLR GH HVWXGRV WpFQLFRV H SUiWLFRV DSOLFDGRV SRU DXWRUHV FRPR 7KRPSVRQ %RVL &DOGDV HQWUH RXWURV DOpP GH GLiORJRV DXODV FRP D SURIHVVRUD &ODUD 6XDVVXPD DXODV GLQkPLFDV H VHPLQiULRV GDV GLVFLSOLQDV GR '(+$ H DIHULo}HV FRP D RULHQWDGRUD GHVWD GLVVHUWDomR

  9DOH UHVVDOWDU TXH SDUD D DSOLFDomR PHWRGROyJLFD LQ ORFR R SURMHWR GH SHVTXLVD GHVWD GLVVHUWDomR WHYH TXH SDVVDU SHOR FULYR GR &RPLWr GH eWLFD GH

  3HVTXLVD &(3 GD 8)$/ H DSHQDV DSyV R VHX µDSURYH¶ SDUD DSOLFDomR GDV WpFQLFDV GD + 2 H PDSD HVTXHPiWLFR H TXH DV LGDV D FDPSR WLYHUDP LQtFLR SDUD D FRPSOHWXGH GD DSOLFDomR RUDO H PDSD HVTXHPiWLFR QR HVSDoR DQWLJDPHQWH IDEULO RQGH FRQVROLGRX VH H XVR GDV H[LJrQFLDV GH WRGR R SURFHVVR pWLFR GR &(3

  

&ODUD 6XDVVXPD p GRFHQWH H SHVTXLVDGRUD GD 8)$/ H WUDEDOKD QR 1($% ID]HQGR XVR GD

DSOLFDomR GD +LVWyULD 2UDO

$XODV GH GLVFLSOLQDV GR '(+$ 8)$/ TXH PDLV RIHUHFHUDP HVWH DSRUWH IRUDP '(+ 2 (VSDoR

  1HVWH EORFR LQLFLDO GH SUHHQFKLPHQWR GHX VH D DQRWDomR GRV WUrV SRQWRV QRGDLV H RX PDUFRV LQLFLDOPHQWH HVFROKLGRV SDUD D DSOLFDomR GD PHWRGRORJLD UHLWHUDQGR VH IUHQWH GD )iEULFD 3URJUHVVR IUHQWH H ODWHUDO GLUHLWD GD )iEULFD GH &DFKRHLUD H FRQWRUQR GD 3UDoD GH RXWXEUR H IUHQWH HQWRUQR GD (VWDomR )pUUHD GH *XVWDYR 3DLYD H GD ,JUHMD GR 6DJUDGR &RUDomR GH -HVXV (VVHV HVSDoRV DOpP GH LPSRUWDQWHV HVSDoRV GR SHUtRGR Wr[WLO Mi GHVFULWRV DLQGD FRQVHUYDP HULJLGDV

  VXDV HGLILFDo}HV HP XVR RX QmR FRQVHUYDGDV RX HP UXtQDV PDV TXH DSUHVHQWDP QR HQWRUQR PRYLPHQWDomR FLWDGLQD

  

)LJXUD )LJXUD GD SULPHLUD IDVH GDV TXHVW}HV ± R SDVVDGR GH GDV TXHVW}HV

SDUD DSOLFDomR D FDPSR )RQWH $XWRUD

  (VVHV ORFDLV SRQWRV QRGDLV H RX PDUFRV GLVSRVWRV VREUH D µHVWUDGD GH FKmR¶

  IRUDP SDOFR GD DSOLFDomR PHWRGROyJLFD GH FDPSR H WHYH FRPR URWHLUR GD HQWUHYLVWD SHVTXLVD WUrV PRPHQWRV GHILQLGRV FRPR R SDVVDGR ILJXUD R SUHVHQWH H R SUHVHQWH LPHGLDWR (VVD WHPSRUDOLGDGH DGYHLR GH FRQFHLWRV GH &DOGDV TXH FRGLILFD WUrV µWHPSRV¶ SDUD GHVFUHYHU DV DSUHHQV}HV RUDOL]DGDV R SDVVDGR FRPR XP UHWRUQR j PHPyULD R TXH SDVVRX H HVWi SUHVHQWH SHOR VHQWLGR GR µOHPEUDU¶ R

  SUHVHQWH FRPR DOJR TXH RFRUUH PDV TXH SDVVRX Ki XP LQVWDQWH DWUiV H R SUHVHQWH LPHGLDWR SRU DTXLOR TXH VH WHP D OX] GD PHPyULD SUHVHQWH H VH YLYHQFLD QR µDJRUD¶

  (VWH HQWHQGLPHQWR GH WHPSR GHVFULWR VLJQLILFD FRPR GL] &DOGDV VREUH D PHPyULD QD LQYHVWLJDomR GD + 2 XP ³GHVGREUDPHQWR FRQWtQXR H VLQJXODU TXH JDUDQWH YiULRV WLSRV GH LGHQWLGDGH $R PHVPR WHPSR VXD IRUPD GH VH H[SUHVVDU p FRPR WH[WR H VHX WUDEDOKR LQWHUQR SDUD FKHJDU D HVVH WH[WR p R PHVPR GH XP WLSR GH FULDomR OLWHUiULD´ &$/'$6 S (VVD GLVSRVLomR VXJHVWLRQRX VH IXQFLRQDU QD DSOLFDomR D FDPSR XPD YH] TXH RV HQWUHYLVWDGRV UHVSRQGHUDP FRP DSDUHQWH FRQIRUWR D HVWD OyJLFD WiWLFD GH LQTXLULU TXHVWLRQDPHQWRV

  

)LJXUD )LJXUD GD VHJXQGD IDVH GDV TXHVW}HV ± R SUHVHQWH GH GDV TXHVW}HV

SDUD DSOLFDomR D FDPSR )RQWH $XWRUD

  

)LJXUD )LJXUD GD WHUFHLUD IDVH GDV TXHVW}HV ± R SUHVHQWH LPHGLDWR GH GDV

TXHVW}HV SDUD DSOLFDomR D FDPSR )RQWH $XWRUD

  $OpP GHVWHV GRFXPHQWRV DGRWRX VH RXWUR SDUD D GLVSRVLomR GR GHVHQKR GR PDSD HVTXHPiWLFR FRQVWDQGR GH HVSDoR HP FRPXP FRP RV GDGRV SHVVRDLV H XP HVSDoR YD]LR HP XPD IROKD $ HP DGLomR j SDUWH SDUD TXH R LQGLYtGXR SXGHVVH GLVSRU VXD DSUHHQVmR SDUWLFXODU SDUD R ORFDO HP TXHVWmR

  $ SULPHLUD LGD D FDPSR SDUD D DSOLFDomR PHWRGROyJLFD ILQDO RFRUUHX DSyV DSURYDomR GR &(3 8)$/ HP ILQV GH GH]HPEUR GH (VVH PRPHQWR VH GHX LQLFLDOPHQWH QR EDLUUR GH &DFKRHLUD HP GLD GH WHPSHUDWXUD PXLWR HOHYDGD LQtFLR GH YHUmR HP XP ORFDO DSUD]tYHO HP UHFHSFLRQDU SHVTXLVDGRUHV H HVWXGDQWHV ORFDLV 2 FRQWDWR FRP R PHLR VRFLDO WURX[H H[SHFWDWLYDV FRQWUDGLWyULDV Mi TXH DOJXQV LQGLYtGXRV FRQWDWDGRV PRVWUDUDP VH DGHSWRV D SDUWLFLSDU H RXWURV QHJDUDP GHPRQVWUDQGR µPHGRV¶ VHMD SROtWLFRV RX VRFLDLV

  1D FDSWDomR VRFLDO WDPEpP H[SRUDP D LQWHUIHUrQFLD GH HVWXGLRVRV LQYHVWLJDQGR R DVVXQWR VRFLRHVSDFLDO Wr[WLO 'HVVHV WUrV SHVTXLVDGRUHV IRUDP LGHQWLILFDGRV H DGRWDGRV QDV UHIHUrQFLDV GHVWD GLVVHUWDomR 3DLYD )LOKR H

  7HQyULR H /HVVD DOpP GH RXWURV $SHVDU GHVVH IDWR DIDVWDU DOJXQV LQGLYtGXRV FDSWDGRV HVVD RFRUUrQFLD QmR GHVPHUHFHX D FRQTXLVWD GH SRWHQFLDLV

  

2 DVVXQWR REMHWR D GHVDWLYDomR GR ³5LR /DUJR Wr[WLO´ WHP VXVFLWDGR SHVTXLVDV FRP REUDV ODQoDGDV

UHFHQWHPHQWH H RXWUDV DLQGD QmR ODQoDGDV QR PHLR DFDGrPLFR KDMD YLVWD DV SHVTXLVDV DLQGD HP

GHFRUUrQFLD QR HVSDoR GH WHPSR GH ILQV GH D ILQV GR SULPHLUR VHPHVWUH GH DLQGD RFXOWDV GHSRHQWHV HQWUHYLVWDGRV YLVWR TXH RV LQGLYtGXRV GH &DFKRHLUD H &HQWUR FRQYLGDGRV D SDUWLFLSDU GD SHVTXLVD WDPEpP IRUDP LQGLFDGRUHV GH RXWURV GHSRHQWHV (VWD LQGLFDomR OHYRX D SHVTXLVD D WUDQVSRU RV OLPLWHV GR SHUtPHWUR WUHFKR GRV WULQWD SDUWLFLSDQWHV TXDWUR IRUDP H[ PRUDGRUHV ORFDLV

  2V FULWpULRV SDUD D HVFROKD GRV GHSRHQWHV SDUWLUDP LQLFLDOPHQWH GD EXVFD SRU H[ IXQFLRQiULRV IDEULV KRMH LGRVRV RX PHVPR SRU LQGLYtGXRV TXH HVWLYHVVHP QD

  IDL[D HWiULD FRPSDWtYHO DR SHUtRGR GH IXQFLRQDPHQWR GR FRPSOH[R 1R HQWDQWR GHX

  VH TXH XP Q~PHUR GH TXDVH GH] H[ IXQFLRQiULRV DQWLJRV RSHUiULRV ILVFDLV PHVWUHV HWF QmR SXGHUDP SDUWLFLSDU RUD VH PXGDUDP H HVWmR LQDFHVVtYHLV GHVGH D ~OWLPD HQFKHQWH GH RUD HVWmR DFRPHWLGRV GH DOJXPD HQIHUPLGDGH IDWRUHV TXH GLILFXOWDUDP DMXVWDU FRQGLo}HV H KRUiULRV FRPSDWtYHLV SDUD HQFRQWURV

  'LDQWH GHVVH REVWiFXOR IRUDP SULRUL]DGRV RV LQGLYtGXRV TXH PHVPR QmR WHQGR WUDEDOKDGR QR FRPSOH[R WLYHUDP DFHVVRV DR ORFDO FRQKHFHUDP RV

  IXQFLRQiULRV H D JHVWmR GRV GLUHWRUHV SUHVLGHQWHV 1D VHTXrQFLD SRU QmR FRQVHJXLU FDSWDomR GH LQGLYtGXRV QHVVH RXWUR SHUILO RSWRX VH SRU DFROKHU FRPR GHSRHQWHV RV LQGLYtGXRV HQWXVLDVWDV HP SDUWLFLSDU (VVHV IRUDP HP VXD PDLRULD PRUDGRUHV TXH FRQKHFHP D KLVWyULD IDEULO Wr[WLO SHOR TXH RV LGRVRV H[ IXQFLRQiULRV H SDUHQWHV GHVWHV QDUUDUDP GD KLVWyULD ORFDO

  &RQVLGHUDQGR HVVHV SHUILV QD HVFROKD GRV SDUWLFLSDQWHV RV WULQWD HQWUHYLVWDGRV WDEHOD H GD SHVTXLVD LQ ORFR VRPDUDP LQIRUPDo}HV FRPXQV H SRU YH]HV FRQWUDGLWyULDV j KLVWRULRJUDILD $ + 2 IRL DSOLFDGD HQWUH GH LGRVRV H MRYHQV QR HQWDQWR R PDSD HVTXHPiWLFR IRL PDLV OLPLWDGR SRLV SDUHFHX GLILFXOWRVR GHVHQYROYHU XP SURGXWR EXVFDQGR D PHPyULD GR HVSDoR H R XVR GR SUySULR SXQKR D HVFULWD SDUD GHVHQKDU 4XLoi HVVD HWDSD PHUHFHVVH PDLV WHPSR D FDPSR HQWHQGHQGR VH DLQGD TXH HVVH WHPSR VH HTXLYDOH j SDFLrQFLD HP HVSHUDU H UHWRUQDU DR ORFDO SDUD GHVHQYROYLPHQWR GR GHVHQKR HP VL

  

5HIHUHQWH jV WDEHODV ( VLJQLILFD HQWUHYLVWDGR PDLV RUGHP GH HQWUHYLVWD 2SWRX VH DLQGD SRU

  

7DEHOD 7DEHOD FRP GLVSRVLomR GRV HQWUHYLVWDGRV FRQIRUPH PHWRGRORJLD GD + 2

SDUWH GH GRV WULQWD LQGLYtGXRV ,'(17,),&$d­2 SURQRPH GH '$7$

  (0 6(;2 352),66­2 ,'$'( &,'$'( &$6$'2 $ WUDWDPHQWR ,7 (175(9,67$ '(6(1+2 1mR IH] $SRVHQWDGD

  5LR /DUJR ( 6HQKRUD )HPLQLQR

  9L~YD QHP TXLV GD FRPSOH[R DQRV $/ 1mR IH]

  2SHUDGRU GH ( 9RFr DQRV 5LR /DUJR 1mR QHP TXLV 0DVFXOLQR PiTXLQDV $/

  (PSUHJDGD ( 6HQKRUD

  IDOHFHX HP )H] )HPLQLQR DQRV 5LR /DUJR

  6LP GRPpVWLFD $/ DQRV

  6LP

)HPLQLQR

1mR IH]

  5LR /DUJR

( 6HQKRUD ([ 7HFHOm LQFHU DEDQGRQDGD

QHP TXLV $/ WRV SHOR HVSRVR

)HPLQLQR

  1mR IH]

  9HQGHGRUD ( 6HQKRUD DQRV 5LR /DUJR

  9L~YD PDV TXLV

  3HQVLRQLVWD $/

  9L~YD

)HPLQLQR

$X[LOLDU GH

  5LR /DUJR UHFODPD ( 6HQKRUD )H] HQIHUPDJHP DQRV $/ PXLWR GD

  VROLGmR

  6LP

)HPLQLQR

'RQD GH FDVD

  5LR /DUJR OHJDOPHQWH ( 6HQKRUD 1mR IH] H QHJRFLDGRUD DQRV $/ ILVLFDPHQWH 1mR 1mR IH]

  ( 9RFr

  9LJLODQWH DQRV 5LR /DUJR

  6LP PDV TXLV 0DVFXOLQR $/ ( 6HQKRUD 1mR IH] )HPLQLQR $SRVHQWDGD DQRV 5LR /DUJR

  9L~YD $/ )RQWH $XWRUD

  7DEHOD 7DEHOD FRP GLVSRVLomR GRV HQWUHYLVWDGRV FRQIRUPH PHWRGRORJLD GD + 2 SDUWH GH GRV WULQWD LQGLYtGXRV ,'(17,),&$d­2 '$7$ SURQRPH GH WUDWDPHQWR (0 6(;2 352),66­2 ,'$'( &,'$'( &$6$'2 $ (175(9,67$ '(6(1+2 ,7

  3LQWRU H ( 9RFr )H]

  0DVFXOLQR DQRV 5LR /DUJR

  6LP SHGUHLUR $/ 1mR IH] ( 6HQKRUD &RVWXUHLUD DQRV 5LR /DUJR

  6LP QHP TXLV )HPLQLQR $/ $SRVHQWDGR 1mR IH]

  ( 6HQKRU ([ (PHQGDGRU DQRV 5LR /DUJR

  6LP QHP TXLV 0DVFXOLQR $/ GH UROR

1mR IH] $SRVHQWDGD

  ( 6HQKRUD DQRV 5LR /DUJR

  6LP QHP TXLV )HPLQLQR ([ 7HFHOm $/ &RPHUFLDQWH H ( 9RFr )H]

  0DVFXOLQR DQRV 5LR /DUJR

  6LP YLJLODQWH $/ &RRUGHQDGRU ( 9RFr )H]

  0DVFXOLQR GH DQRV 5LR /DUJR

  6LP $/

  VXSULPHQWRV ( 9RFr )H]

  0DVFXOLQR %LOKHWHLUR DQRV 0DFHLy 1mR $/ $SRVHQWDGR 1mR IH]

  ( 6HQKRU GD &%78 ([ DQRV 5LR /DUJR

  6LP PDV TXLV 0DVFXOLQR $/ )HUURYLiULR 1mR IH]

  3DGHLUD H ( 9RFr )HPLQLQR DQRV 0DFHLy

  6LP PDV TXLV GRPpVWLFD $/ ([

  9LJLODQWH

1mR IH] RSHUiULR GD

( 6HQKRU

  DQRV 5LR /DUJR

  6LP PDV TXLV 0DVFXOLQR )D]HQGD 6DOD GH $/ 1mR IH] ( 6HQKRUD )HPLQLQR

  0HUHQGHLUD DQRV 5LR /DUJR 1mR PDV TXLV $/

  0HUHQGHLUD 1mR IH] KRMH ([ 7HFHOm ( 6HQKRUD DQRV 5LR /DUJR 1mR QHP TXLV )HPLQLQR GR FRPSOH[R $/

  3URIHVVRUD GR ( 6HQKRUD )H] )HPLQLQR DQRV 5LR /DUJR 1mR PXQLFtSLR $/ $SRVHQWDGR

  1mR IH] GR FRPSOH[R ( 6HQKRU

  DQRV 5LR /DUJR

  6LP QHP TXLV 0DVFXOLQR ([ FKHIH GD $/ 6DOD GH )D]HQGD 1mR IH]

  3URIHVVRUD ( 6HQKRUD DQRV 5LR /DUJR

  6LP QHP TXLV )HPLQLQR DSRVHQWDGD $/ $SRVHQWDGD

1mR IH] ([ OLVVDGRUD

  ( 6HQKRUD DQRV 5LR /DUJR

  9L~YD QHP TXLV )HPLQLQR QD 6DOD GH $/ )D]HQGD ( 9RFr )H]

  0DVFXOLQR

  3HWUROHLUR DQRV 0DFHLy

  6LP $/ 7pFQLFD HP ( 9RFr )H] )HPLQLQR DQRV 0DFHLy

  6LP HGLILFDo}HV $/ GRUD ( 9RFr )H] )HPLQLQR $GPLQLVWUD DQRV 0DFHLy

  6LP $/ $VVLVWHQWH GH ( 6HQKRUD )H] )HPLQLQR

  5HFXUVRV DQRV 0DFHLy

  9L~YD $/

 • XPDQRV

  1mR IH] $SRVHQWDGD

  ( 6HQKRUD

  DQRV 5LR /DUJR

  9L~YD QHP TXLV )HPLQLQR H[ WHFHOm $/

  )HFKDQGR HVWH LWHP GHVWD GLVVHUWDomR WHP VH XPD SUpYLD GR DSDQKDGR D FDPSR DV WDEHODV H (VVDV WDEHODV GHPRQVWUDP RV GHSRHQWHV HQWUHYLVWDGRV TXH DFHLWDUDP WDPEpP GHVHQKDU R PDSD HVTXHPiWLFR H GHVHQKDUDP RXWURV TXH DFHLWDUDP GHVHQKi OR H QmR R IL]HUDP H HQWUH HVWHV VH LQFOXHP RV TXH SURPHWHUDP HQWUHJi OR SRVWHULRUPHQWH H RV TXH QmR DFHLWDUDP RX RUD HVWDYDP LPSRVVLELOLWDGRV RUD QmR HUDP DOIDEHWL]DGRV RX VDELDP SHJDU QD FDQHWD RX OiSLV 'RV TXH ILFDUDP FHUWRV GH HQWUHJDU GHSRLV PDV QmR R IL]HUDP

  IRUDP D VHQKRUD ( R VHQKRU ( R VHQKRU ( D SDGHLUD ( R VHQKRU ( H D

  VHQKRUD ( 3RQWRV MXVWLILFiYHLV VH IRUHP REVHUYDGRV D HPSROJDomR H YRQWDGH HP SDUWLFLSDU RX DMXGDU FRP D SHVTXLVD

  1R TXDGUR H[SRVWR WDEHODV H RUJDQL]DP VH WDPEpP RV GDGRV GH WRGRV RV LQGLYtGXRV GD SHVTXLVD UHIHUHQWH DR SHUtRGR D FDPSR 7rP VH DV GDWDV

  VH[R LGDGH FLGDGH TXH PRUD H VLWXDomR FLYLO 7DLV LQIRUPDo}HV VmR LPSRUWDQWHV SDUD WRGR R SURFHVVR HVWXGR H LQWHUSUHWDo}HV IRPHQWDGRV QHVWH WUDEDOKR EHP FRPR LQWUtQVHFRV jV WpFQLFDV 3RU H[HPSOR SDUD D + 2 DV LGDGHV H SURILVV}HV SRGHP DMXGDU D LGHQWLILFDU VH R LQGLYtGXR H[LVWLX QR SHUtRGR Wr[WLO GH 5LR /DUJR RX VH DOFDQoRX DOJXP SDUHQWH YL]LQKR RX FRQKHFLGR WUDEDOKDQGR QR FRPSOH[R RX PHVPR

  VHU UHIHUrQFLD RUDO SHOR TXH YLX RX DEVRUYHX QR FXUVR KLVWyULFR GR PHLR

  2 GHFOtQLR Wr[WLO SHUIH] R SHUtRGR GH D GDWDV GH IHFKDPHQWR GD )iEULFD GH &DFKRHLUD H )iEULFD 3URJUHVVR UHVSHFWLYDPHQWH 2EVHUYD VH HQWmR TXH Ki TXDVH DQRV R FRPSOH[R IRL GHVDWLYDGR GHL[DQGR DV SHVVRDV FRP LGDGHV GH D DQRV SUy[LPDV jV YLYHQFLDV Wr[WHLV SRLV SHVVRDV GH DQRV GH LGDGH GXUDQWH D SHVTXLVD WHULDP DQRV GH LGDGH QDTXHOD pSRFD LGDGH SUy[LPD j IDL[D HWiULD SHUPLWLGD SDUD HQWUDU QR FRPSOH[R FRPR RSHUiULR SURILVVmR TXH IRL H[HUFLGD SRU GR PRQWDQWH HQWUHYLVWDGR

  $LQGD QHVWDV WDEHODV WHP VH D PHQVXUDomR GH H[ SURILVVLRQDLV UHPDQHVFHQWHV DR RItFLR Wr[WLO XP WRWDO GH HQWUHYLVWDGRV DSUR[LPDGDPHQWH GR WRGR VHQGR H[ RSHUiULRV H HP FDUJR GH FKHILD 'HVWHV WRGRV VRPDUDP LQIRUPDo}HV SUHFLRVDV H FRPXQV RX FRQWUDGLWyULDV jV SHVTXLVDV KLVWyULFDV HQIRFDGDV UHODWDGDV QR WHUFHLUR FDStWXOR H TXH VHUmR GLVFXWLGDV H LQWHUSUHWDGDV QR ~OWLPR FDStWXOR GHVWD GLVVHUWDomR

  

$V WDEHODV IRUPDP XPD ~QLFD GLYLGLGDV SDUD IDFLOLWDU H[SRVLomR HQWUH ODXGDV GH IRUPDWR $ QHVWD

  

7DEHOD 7DEHOD FRP GLVSRVLomR GRV LQGLYtGXRV TXH GHVHQKDUDP FRQIRUPH D WpFQLFD

GR PDSD HVTXHPiWLFR PDV TXH VH UHFXVDUDP D GDU HQWUHYLVWD ,'(17,),&$d­2 SURQRPH GH '(6(1+2 6(;2 352),66­2 ,'$'( &,'$'( &$6$'2 $ (0 '$7$ '2 WUDWDPHQWR ,7 '(6(1+2

  )H] QmR ' 9RFr

  0DUoR TXLV VHU )HPLQLQR

  3URIHVVRUD DQRV 5LR /DUJR 1mR HQWUHYLVWDGD $/ )H] QmR ' 9RFr

  0DUoR TXLV VHU )HPLQLQR 'RQD GH FDVD DQRV 5LR /DUJR 'LYRUFLDGD HQWUHYLVWDGD $/ )H] QmR

  5LR /DUJR ' 9RFr

  0DUoR TXLV VHU

  0DVFXOLQR (VWXGDQWH GR 1mR HQWUHYLVWDGR HQVLQR PpGLR DQRV $/ )H] QmR 'HVHPSUH ' 9RFr $EULO TXLV VHU

  0DVFXOLQR DQRV 5LR /DUJR 1mR HQWUHYLVWDGR JDGR $/

  3URIHVVRUD GR )H] QmR ' 9RFr $EULO TXLV VHU )HPLQLQR HQVLQR DQRV 0DFHLy

  6LP HQWUHYLVWDGD $/

  VXSHULRU )RQWH $XWRUD

  1D WDEHOD DQWHULRU WHP VH D GLVSRVLomR GRV LQGLYtGXRV GLVSRVWRV D GHVHQKDU R PDSD HVTXHPiWLFR PDV TXH VH UHFXVDUDP D GDU HQWUHYLVWD 'RV TXH DFHLWDUDP VHU HQWUHYLVWDGRV RQ]H GHVHQKDUDP R PDSD VRPDQGR VH DVVLP GHVHQKRV 2EVHUYD VH TXH WDOYH] HVVHV LQGLYtGXRV UHSUHVHQWHP XP JUXSR GHVFRPSURPHWLGR FRP D KLVWyULD GR ORFDO SHOR IDWR GH QmR IRUQHFHUHP D HQWUHYLVWD FRQWXGR IL]HUDP GHVHQKRV FRP HOHPHQWRV H SRQWRV PDLV PDUFDQWHV SDUD VL RIHUHFHQGR D SHVTXLVD SRVVLELOLGDGHV LQWHUSUHWDWLYDV

  'LDQWH GHVWD HVWUXWXUD PHWRGROyJLFD FRP PpWRGRV H WpFQLFDV DSOLFDGDV D FDPSR QRWRX VH D QHFHVVLGDGH GH WUDoDU XP PHLR SDUD D FRQFHSomR GD LQWHUSUHWDomR GR DSDQKDGR D FDPSR )DODV H GHVHQKRV IRUPDYDP XP YROXPH GH LQIRUPDo}HV FRP GLYHUVDV SRVVLELOLGDGHV FRQWH[WXDLV SRU YH]HV FRHUHQWHV H SRU YH]HV FRQWUDGLWyULDV IDWRUHV TXH OHYDUDP j DGRomR GD ³DQiOLVH GH GLVFXUVR´ GH

  2UODQGL (VVD DXWRUD WUDWD GR GLVFXUVR FRPR SHoD GD RUDWyULD TXH SDUD D OLQJXtVWLFD

  UHSHUFXWH QD RUDOLGDGH SURFHVVR GHVHQYROYLGR QR PHLR ULRODUJXHQVH QHVWD LQYHVWLJDomR $ DXWRUD DGRWD HQWmR TXH GLVFXUVR p R ³OXJDU HP TXH VH SRGH REVHUYDU D UHODomR HQWUH OtQJXD H LGHRORJLD´ 25/$1', S TXH SDUD DV GLQkPLFDV Wr[WHLV WrP VH DV IDODV FRP FRORFDo}HV KLVWyULFDV GLiORJRV FRP GHWDOKHV

  VREUH RV SURFHVVRV SURGXWLYRV UHODo}HV VRFLDLV FRQWUDGLo}HV GH IRUPDV GH YLYrQFLDV FRPR VH KRXYH RX QmR GRPtQLR RX UHODo}HV GH SRGHU QR PHLR HQWUH

  

5HIHUHQWH D HVWD WDEHOD ' VLJQLILFD HQWUHYLVWDGR TXH GHVHQKRX PDLV RUGHP GH DSOLFDomR RXWUDV FRQRWDo}HV TXH D DQiOLVH GR GLVFXUVR HPSUHJDGD QR ~OWLPR FDStWXOR GHVWD GLVVHUWDomR GHPRQVWUDUi

   $ DQiOLVH GH GLVFXUVR RUGHP GR GLVFXUVR

  2 GLVFXUVR p SHoD GD RUDWyULD SURIHULGD D XP GHWHUPLQDGR S~EOLFR H VHJXQGR

  2UODQGL S HWLPRORJLFDPHQWH RIHUHFH D LGHLD GH FXUVR GH FRUUHU GH PRYLPHQWR 1HVWH tQWHULP D DXWRUD GHILQH R GLVFXUVR FRPR ³SDODYUD HP PRYLPHQWR SUiWLFD GH OLQJXDJHP >GD TXDO@ FRP R HVWXGR GD OLQJXDJHP REVHUYD VH R KRPHP

  IDODQGR´ LELGHP (OD UHODFLRQD R GLVFXUVR HQWUH D OtQJXD H D LGHRORJLD H WH[WXDOL]D D $QiOLVH GH 'LVFXUVR FRPR XPD DUWLFXODomR HQWUH RV HVSHFLDOLVWDV GR FDPSR GD OLQJXtVWLFD H GDV FLrQFLDV VRFLDLV DOpP GD SVLFDQiOLVH

  'HVVD IRUPD D $QiOLVH GH 'LVFXUVR TXH QHVWD GLVVHUWDomR VHUi GHVLJQDGD $' WRPD D OLQJXDJHP GLVFXUVLYD FRPR PHLR GH VH DSUHHQGHU LGHRORJLDV LGHLDV FRQYLFo}HV 1R GLVFXUVR R VLPEyOLFR SURGX] VHQWLGRV TXH VH H[SUHVVDP FRPR SROLVVrPLFRV FDEHQGR DR DQDOLVWD HVFROKHU GHQWUH RV SURFHVVRV SRVVtYHLV XP FDPLQKR TXH R OHYH jV UHVSRVWDV TXH QHFHVVLWD 1R HQWDQWR FRQIRUPH DVVLQDOD

  2UODQGL QmR VH WUDWD GH XPD WUDQVPLVVmR GH PHQVDJHQV TXH DFRQWHFHULDP GH IRUPD OLQHDU PDV QR IXQFLRQDPHQWR GD OLQJXDJHP TXH S}H HP UHODomR VXMHLWRV SURGXomR GH VHQWLGRV KLVWyULD H LGHRORJLDV

  5HODWLYR DRV VHQWLGRV D $' QmR YDL VH RFXSDU GR VHQWLGR GR WH[WR RX GR

  VHQWLGR GR GLVFXUVR PDV VLP GRV PRGRV H GDV GLQkPLFDV GR WH[WR H GR GLVFXUVR SRU RFDVLmR GD SURGXomR GH VHQWLGRV DR ORQJR GR ILR GD KLVWyULD 9DOH UHVVDOWDU TXH QmR Ki VHQWLGR VHP LQWHUSUHWDomR R TXH DWHVWD D SUHVHQoD GD LGHRORJLD QDV SURGXo}HV GD OLQJXDJHP H DLQGD RV VHQWLGRV Vy VmR SRVVtYHLV D SDUWLU GH VXD PDWHULDOL]DomR QD OLQJXDJHP 1HVWH SRQWR SRGHUmR HQWUDU D GHVFULomR HVSDFLDO GD 5LR /DUJR Wr[WLO SURIHULGD SHORV LQGLYtGXRV D FDPSR RX PHVPR SHORV GHVHQKRV GHVHQYROYLGRV GHPDUFDQGR ORFDLV RX HGLILFDo}HV Wr[WHLV GH PDLRU YXOWR RX LPSRUWkQFLD SHUDQWH UHODo}HV SHVVRDLV GH FDGD XP RX PHVPR UHODo}HV GH SRGHU ± PDWHULDOL]DQGR RV

  VHQWLGRV $ $' GHVFHQWUDOL]D D QRomR GH VXMHLWR FRP D SVLFDQiOLVH SRLV DGRWD

  SUHPLVVDV TXH YmR DOpP GD FRPXQLFDomR EDVHDGD QR HVTXHPD GRV FLQFR HOHPHQWRV HPLVVRU UHFHSWRU PHQVDJHP UHIHUHQWH H FyGLJR 7DLV SUHPLVVDV VmR VHJXQGR

  2UODQGL ³D OtQJXD WHP VXD RUGHP SUySULD´ ³D KLVWyULD WHP VHX UHDO DIHWDGR

  SHOR VLPEyOLFR´ H ³R VXMHLWR GD OLQJXDJHP p GHVFHQWUDGR > @ IXQFLRQD SHOR LQFRQVFLHQWH H SHOD LGHRORJLD´ LELGHP S $ DXWRUD MXVWLILFD D DGRomR GHVVDV SUHPLVVDV UHIOHWLQGR TXH ³DV SDODYUDV VLPSOHV GR QRVVR FRWLGLDQR Mi FKHJDP DWp QyV FDUUHJDGDV GH VHQWLGRV TXH QmR VDEHPRV FRPR VH FRQVWLWXtUDP H TXH QR HQWDQWR VLJQLILFDP HP QyV H SDUD QyV´ LELGHP S H DLQGD TXH RV VHQWLGRV QmR VmR HYLGHQWHV ³D OLQJXDJHP VHUYH SDUD FRPXQLFDU H >WDPEpP@ SDUD QmR FRPXQLFDU´ LELGHP S &RPR GL] 2UODQGL

  >$ $'@ YLVD D FRPSUHHQVmR GH FRPR XP REMHWR VLPEyOLFR SURGX] VHQWLGRV FRPR HOH HVWi LQYHVWLGR GH VLJQLILFkQFLD SDUD H SRU VXMHLWRV (VVD FRPSUHHQVmR SRU VXD YH] LPSOLFD HP H[SOLFLWDU FRPR R WH[WR RUJDQL]D RV JHVWRV GH LQWHUSUHWDomR TXH UHODFLRQDP VXMHLWR H VHQWLGR 3URGX]HP VH DVVLP QRYDV SUiWLFDV GH OHLWXUD 25/$1', S

  2V DQDOLVWDV GR GLVFXUVR VmR RV UHVSRQViYHLV SHOD LQWHUSUHWDomR GRV VXMHLWRV GR VHQWLGR GR GLVFXUVR (OHV HVWXGDP DV UHODo}HV VXMHLWR H VHQWLGR H UHVVDOWDP QHVWH FRQWH[WR TXH QmR Ki VHQWLGR VHP LQWHUSUHWDomR R TXH DWHVWD D SUHVHQoD GD LGHRORJLD QDV SURGXo}HV GD OLQJXDJHP RQGH FDGD DQiOLVH HP $' VLQJXODUL]D H PRELOL]D GLIHUHQWHV FRQFHLWRV GH DQiOLVH H WHP SURIXQGRV HIHLWRV QR UHVXOWDGR ILQDO GR WUDEDOKR GR DQDOLVWD

  3DUD LQWHUSUHWDo}HV 2UODQGL XWLOL]D DV FRQGLo}HV GH SURGXomR GHVFUHYHQGR R

  XVR VyFLR KLVWyULFR H LGHROyJLFR GDV DQiOLVHV FRP D LQVHUomR VXEVWDQFLDO GD PHPyULD GHQRPLQDGD HP $' ³PHPyULD GR GL]HU´ H FKDPDGD SRU HOD GH ³LQWHUGLVFXUVR´ DGYLQGR GH µLQWHU¶ UHODomR UHFtSURFD 2 LQWHUGLVFXUVR p UHVSRQViYHO SHORV PRYLPHQWRV SDUDIUiVWLFRV UHODWLYR j SDUiIUDVH UHSHWLomR GR GLWR LQWHUSUHWDomR

  VHP SHUGD GH VHQWLGR H SROLVVrPLFRV YiULRV VHQWLGRV SDUD D FRQVWLWXLomR GRV

  VHQWLGRV RQGH ³R LQWHUGLVFXUVR p WRGR R FRQMXQWR GH IRUPXODo}HV IHLWDV H Mi HVTXHFLGDV TXH GHWHUPLQDP R TXH GL]HPRV´ S

  $ ³PHPyULD GR GL]HU´ UHIHUH VH DR GHVORFDPHQWR GR µMi GLWR¶ HP XP HL[R YHUWLFDO 3RUpP VHULDP RV GL]HUHV Mi GLWRV HVTXHFLGRV H R TXH ³HVWi VHQGR GLWR QXP GDGR PRPHQWR´ SHUDQWH FRQGLo}HV GDGDV HVWDEHOHFLGR HP XP HL[R KRUL]RQWDO GHQRPLQDGR ³LQWUDGLVFXUVR´ VXFHGLGR GD QRomR GH GHQWUR

  (VVHV HL[RV µMi GLWR¶ H R µHVWi VHQGR GLWR¶ IRUPDP XPD UHODomR QD DQiOLVH

  VHQGR D PHPyULD FRPR FRQVWLWXLomR H D DWXDOL]DomR GR Mi GLWR FRPR IRUPXODomR (VVD PHPyULD SRGH VHU DIHWDGD SHOR HVTXHFLPHQWR 6HJXQGR 2UODQGL R

  ILOyVRIR 0LFKHO 3HFKrX[ IRUPXORX GXDV FRQILJXUDo}HV GH HVTXHFLPHQWR QR GLVFXUVR 8PD GHVVDV IRUPDV GLUHFLRQD D HVSHFLDOLVWD FRPR R HVTXHFLPHQWR

  µQDWXUDO¶ HVTXHFLPHQWR SDUFLDO VHPLFRQVFLHQWH 1HVVH ³R GL]HU QmR p LQGLIHUHQWH DRV

  VHQWLGRV´ 2UODQGL LELGHP S $ RXWUD FRQILJXUDomR VHULD R HVTXHFLPHQWR FRPR HVTXHFLPHQWR LGHROyJLFR

  2 HVTXHFLPHQWR LGHROyJLFR p GHILQLGR H UHGHILQLGR SHOD DXWRUD FRPR R HVTXHFHU DIHWDGR SHOD LGHRORJLD GRPLQDQWH 1HVWH ~OWLPR RV VHQWLGRV ³VmR GHWHUPLQDGRV SHOD PDQHLUD FRPR QRV LQVFUHYHPRV QD OtQJXD H QD KLVWyULD H p SRU LVWR TXH VLJQLILFDP H QmR SHOD QRVVD YRQWDGH´ LELGHP e QHFHVViULR UHIOHWLU TXH RV HVTXHFLPHQWRV VmR VLJQLILFDWLYRV DTXL SRU WHUHP HP $' µXP SDSHO LPSRUWDQWH QD FULVWDOL]DomR GRV VHQWLGRV¶ RX VHMD FULDP XP VXMHLWR SOHQR FRP R FRQWUROH GR TXH GL] H GR HIHLWR GR TXH p GLWR

  1HVWH kPELWR VH QmR Ki VHQWLGR VHP LQWHUSUHWDomR DQWH GH TXDOTXHU REMHWR

  VLPEyOLFR Ki UHODomR GH YHUGDGH GR KRPHP FRP RV VHQWLGRV ,VWR UHPHWH jV LQWHUSUHWDo}HV VLWXDGDV QR FRQWH[WR HP TXH WDO GLVFXUVR IRL SURGX]LGR TXH GH DFRUGR FRP D DXWRUD D LGHRORJLD p D FRQGLomR SDUD D FRQVWLWXLomR GR VXMHLWR H GRV VHQWLGRV DSUHHQGLGRV SRU PHLR GD OLQJXDJHP H H[SUHVVRV SRU PHLR GH GLIHUHQWHV IRUPDV )DWR p TXH RV VHQWLGRV VmR GHILQLGRV LGHRORJLFDPHQWH RX VHMD D LGHRORJLD GLYLGH R LQWHUGLVFXUVR D PHPyULD GR GL]HU GHILQLQGR UHJL}HV GD PHPyULD $VVLP SRGH VH FRQFOXLU TXH RV VHQWLGRV VH HQFRQWUDP QDV IRUPDo}HV GLVFXUVLYDV

  (P VXDV SHVTXLVDV HP $' VREUH DV LQWHUSUHWDo}HV j DQiOLVH 2UODQGL GHVWULQFKD GLVSRVLWLYRV SDUD D FRPSUHHQVmR GDV GLIHUHQoDV GH VHQWLGR H D SDUWLFLSDomR GD LGHRORJLD QRV SURFHVVRV GH DQiOLVH $ DXWRUD H[SORUD R GLVSRVLWLYR WHyULFR H R GLVSRVLWLYR DQDOtWLFR (QWmR GHVHQKD SDUD D LQWHUSUHWDomR GRLV PRPHQWRV GH DQiOLVH TXH VmR ³D LQWHUSUHWDomR ID] SDUWH GR REMHWR GD DQiOLVH > @ R VXMHLWR TXH

  IDOD LQWHUSUHWD H R DQDOLVWD GHYH SURFXUDU GHVFUHYHU HVVH JHVWR GH LQWHUSUHWDomR GR

  VXMHLWR´ LELGHP S H QXP VHJXQGR PRPHQWR ³p SUHFLVR FRPSUHHQGHU TXH QmR Ki GHVFULomR VHP LQWHUSUHWDomR > @ R SUySULR DQDOLVWD HVWi HQYROYLGR QD LQWHUSUHWDomR´ LELGHP

  2 DQDOLVWD GHVFULWR SRU 2UODQGL p R LQYHVWLJDGRU TXH HVWi DSOLFDQGR D $' HP

  VXD SHVTXLVD H HVVH SDUD D LQWHUSUHWDomR GH VXD DQiOLVH GLVS}H VHX ORFDO FRPR XP HVSDoR QmR QHXWUR 2 ORFDO GR DQDOLVWD GR GLVFXUVR SOHLWHLD XP HVSDoR QmR QHXWUR QmR SDUD DYHULJXDU D YHUGDGH GRV SURFHVVRV GH SURGXomR GH VHQWLGR PDV VLP XP GHVORFDPHQWR TXH SHUPLWD WUDEDOKDU QR HQWUHPHLR HQWUH D LQWHUSUHWDomR H D GHVFULomR 6REUH HVVD SRVLomR QHXWUD D DXWRUD GHIHQGH

  > @ WUDEDOKDU QmR QXPD SRVLomR QHXWUD PDV TXH VHMD UHODWLYL]DGD HP IDFH GD LQWHUSUHWDomR p SUHFLVR TXH HOH DWUDYHVVH R HIHLWR GH WUDQVSDUrQFLD GD OLQJXDJHP GD OLWHUDOLGDGH QR VHQWLGR H GD RQLSRWrQFLD GR VXMHLWR (VVH GLVSRVLWLYR YDL DVVLP LQYHVWLU QD RSDFLGDGH GD OLQJXDJHP QR GHVFHQWUDPHQWR GR VXMHLWR H QR HIHLWR PHWDIyULFR LVWR p QR HTXtYRFR QD

  IDOKD H QD PDWHULDOLGDGH 1R WUDEDOKR GD LGHRORJLD S

  6HMD D QmR QHXWUDOLGDGH RX R HQYROYLPHQWR RX D RSDFLGDGH D UHODomR GR

  VXMHLWR FRP D OLQJXDJHP QXQFD p LQRFHQWH $ IDOD p XPD LGHQWLILFDomR Ki DUWLFXODomR GR VLPEyOLFR FRP R SROtWLFR $ LGHRORJLD p R SULQFtSLR TXH QRUWHLD R VHQWLGR QDV

  IRUPDo}HV GLVFXUVLYDV

  8PD GDV FRQGLo}HV GD OLQJXDJHP p D LQFRPSOHWXGH XPD YH] TXH RV VHQWLGRV QmR HVWmR IHFKDGRV &DEH DR DQDOLVWD WDPEpP EXVFDU DWUDYpV GD PHWRGRORJLD PDLV DGHTXDGD DRV VHXV REMHWLYRV R VHQWLGR SRU PHLR GD IDOWD QDTXLOR TXH QmR IRL SHUFHELGR SRU PHLR GH XPD VLPSOHV LQWHUSUHWDomR $ UHODomR HQWUH VXMHLWR H OLQJXDJHP DWHVWD D QmR WUDQVSDUrQFLD GR VXMHLWR FRQVLJR PHVPR ( p QHVVH HQWUHPHLR TXH VHUi SRVVtYHO FRPSUHHQGHU DV LQMXQo}HV LGHROyJLFDV SUHVHQWHV QRV GLVFXUVRV GHVWD GLVVHUWDomR XPD YH] TXH D IDOWD D RSDFLGDGH p QHFHVViULD SDUD D UHDOL]DomR GR GLVFXUVR

  2 HQYROYLPHQWR FRP D SDODYUD R PRPHQWR GD IDOD H D IUDVH SURQXQFLDGD FRPR WDPEpP R GHVHMR H R WHPRU VmR HOHPHQWRV TXH DQWHFHGHP H SUHFHGHP R GLVFXUVR FRPR VXVWHQWD )RXFDXOW S 2 DXWRU FLWD TXH H[LVWHP HP PXLWRV ³XP GHVHMR VHPHOKDQWH GH QmR WHU GH FRPHoDU XP GHVHMR GH VH HQFRQWUDU ORJR GH HQWUDGD GR RXWUR ODGR GR GLVFXUVR´

  (P VHXV HVWXGRV )RXFDXOW GHVYHQGD DV UHODo}HV HQWUH SUiWLFDV GLVFXUVLYDV H RV SRGHUHV UHYHODQGR QR GLVFXUVR DV LQWHUGLo}HV TXH DWLQJHP D OLJDomR GR GHVHMR H GR SRGHU 1XPD UHODomR GH FRQFHLWRV GLVWLQWRV GH OLQJXDJHP PDV SUy[LPRV GH LQWHUSUHWDomR UHYHOD R DXWRU HQWmR TXH Ki FRQWUROH H GLVSRVLomR QR GLVFXUVR GR VXMHLWR UHIOHWLQGR H DSURIXQGDQGR UHIOH[}HV YLVOXPEUDGDV HP 2UODQGL $ OLQJXLVWD GLUHFLRQD QRV GRLV PRPHQWRV GD LQWHUSUHWDomR GD DQiOLVH jV IXQo}HV GR

  VXMHLWR H GR DQDOLVWD DOpP GH HQIDWL]DU DV UHODo}HV LGHROyJLFDV VHPSUH LQWUtQVHFDV jV LQWHUSUHWDo}HV GH VHQWLGR HP $' (QWHQGH VH TXH D DGRomR GH $' GLUHFLRQRX H RIHUHFHX PHLRV jV

  LQWHUSUHWDo}HV GR HVSDoR VRFLDO Wr[WLO GD 5LR /DUJR GH RXWURUD SURFHVVRV H GLQkPLFDV TXH VHUmR DSUHVHQWDGRV QR SUy[LPR FDStWXOR 1D DQiOLVH GH $' RV WH[WRV

  VH LQGLYLGXDOL]DP H GLVSHUVDP R VXMHLWR SRLV D QDWXUH]D GR WH[WR p D GLVSHUVmR

  1LVWR 2UODQGL S FLWD )RXFDXOW HQXQFLDQGR TXH D ³GLVSHUVmR GH WH[WRV´ p

  SDUD R ILOyVRIR ³XP HVSDoR GH LUUHJXODULGDGHV´ $LQGD HP )RXFDXOW DGRWD TXH ³D SUySULD XQLGDGH GR WH[WR p HIHLWR GLVFXUVLYR´ LELGHP S (OD SDFWXD FRP RV SHVTXLVDGRUHV TXH R REMHWR ILQDO GH $' p D XQLGDGH RX VHMD VDEHU FRPR R GLVFXUVR

  VH WH[WXDOL]D &RQIRUPH HQXQFLDGR QR SDUiJUDIR DQWHULRU R FDStWXOR VHJXLQWH DSUHVHQWDUi RV

  GLiORJRV DV IDODV GHQRWDGRV FRPR SRQWRV FRPXQV H FRQWUDGLWyULRV jV LQYHVWLJDo}HV KLVWyULFDV SHUDQWH R GLUHFLRQDPHQWR GD $' GLVSRQGR FDPLQKR RULHQWDGR GH LQWHUSUHWDU H DVVLP LGHQWLILFDU DV LQWHU UHODo}HV VRFLRHVSDFLDLV TXH UHIHUHQGDP DV UHODo}HV GH SRGHU QR &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR 3DUWLFXODUPHQWH R FDStWXOR SULRUL]DUi LQWHUSUHWDU DV DSUHHQV}HV VRFLRHVSDFLDLV GR HVSDoR UHPDQHVFHQWH GD FLGDGH IiEULFD SHOD UHFRQVWLWXLomR GH VXD KLVWyULD UHPHPRUDGD

  1HVWH SURFHVVR VHUi H[SRVWR R HQFDGHDPHQWR GD YHLD PHWRGROyJLFD DGRWDGD H WRGR R SURFHVVR GHVHQYROYLGR SHODV DSUHHQVV}HV H DQiOLVHV j OLQJXDJHP GD FXOWXUD RXWURUD Wr[WLO HYLGHQFLDGDV QR &HQWUR H &DFKRHLUD GD 5LR /DUJR

  ,'(17,),&$d­2 '$6 5(/$d®(6 '( 32'(5

  $ KLVWyULD H D KLVWRULRJUDILD IDEULO GH 5LR /DUJR HVWmR DUUDLJDGDV j PHPyULD

  VRFLRHVSDFLDO Wr[WLO TXH SRU VXD YH] HVWi GLVSRVWD SRU GLIHUHQWHV ³UHGHV GH UHODo}HV

  VRFLDLV H YDORUHV ´ '$0$77$ S QD GLYLVmR DUUDQMR H XVR GH VHXV HVSDoRV (VVHV HOHPHQWRV VmR GHILQLGRUHV GD HVSDFLDOL]DomR H FRWLGLDQR TXH GH FHUWD IRUPD GLUHFLRQDUDP RV PpWRGRV H WpFQLFDV DSOLFDGRV D FDPSR

  'HVVD DSOLFDomR PHWRGROyJLFD GH FDPSR GRLV DFHVVRV RFRUUHUDP HP PRPHQWRV GLVWLQWRV 1HVVHV GHUDP VH WpFQLFDV ORFDLV H LQGLYtGXRV GLIHUHQWHV WRGRV

  VRE R HQWRUQR GRV EDLUURV 5LR /DUJR &HQWUR H &DFKRHLUD *XVWDYR 3DLYD FRQIRUPH GHVFULomR GR FDStWXOR DQWHULRU

  2V GRLV EDLUURV ULRODUJXHQVHV UHSUHVHQWDUDP D iUHD RXWURUD ORFXV GRV HTXLSDPHQWRV GH IDEULFDomR Wr[WLO QRV VpFXORV ;,; H ;; RQGH RV OLPLWHV GR &RPSOH[R )DEULO 7r[WLO GH 5LR /DUJR VRPDYDP DSUR[LPDGDPHQWH XPD JUDQGH SDUFHOD GR EDLUUR 5LR /DUJR H TXDVH D WRWDOLGDGH GR EDLUUR &DFKRHLUD 'HQWUR GHVVHV OLPLWHV DLQGD p FRPXP ID]HQGDV FRP WHUUDV SDUD FXOWLYR DJURSHFXiULR SDVWDJHP H RXWURV H[FHWR R DOJRGmR FRPR DQWHV IRUD 7DLV UHIHUrQFLDV DLQGD VXJHUHP FDUDFWHUtVWLFDV LQWHULRUDQDV DR GHVHQKR XUEDQR GR ORFDO

  $OpP GHVVDV iUHDV GH FXOWLYR UXUDO HVVHV EDLUURV PDQWrP R ULR 0XQGD~ HVSDFLDOL]DGR HP FRQVLGHUiYHO H[WHQVmR SHUID]HQGR RV OLPLWHV GR SHUtPHWUR XUEDQR Wr[WLO DLQGD KRMH 1HVVH PHLR ILJXUD H WHP VH R FRPSRUWDPHQWR H FRVWXPH GR ULRODUJXHQVH FDUDFWHUtVWLFRV jV FLGDGHV GH LQWHULRU

  )LJXUD H 9DUDQGD )LJXUD ³9DUDQGD´ ORFDO GH SDVVDJHQV )LJXUD ³9DUDQGD´ ORFDO GH HQFRQWURV

  )RQWH $XWRUD

  

5HIHUrQFLD TXH 'D0DWWD S ID] SDUD R PHLR VRFLDO H HVSDFLDO H D LPSRUWkQFLD GR HVWXGR

  $V LPDJHQV ILJXUD H H[S}HP SDUFLDOPHQWH D YLVWD GR FXUVR GR ULR

  0XQGD~ SHUID]HQGR XP GRV OLPLWHV GHVVHV EDLUURV 1DV ILJXUDV Yr VH XP PRPHQWR GH FDSWDomR PHWRGROyJLFD RV WUDQVHXQWHV HVWmR VREUH R SDVVHLR H GHEUXoDP VH

  VREUH R JXDUGD FRUSR GD ³9DUDQGD´ EDLUUR 5LR /DUJR HVVHV REVHUYDP R FXUVR GR ULR H RV LQGLYtGXRV TXH GHVFHP SDUD &DFKRHLUD H RV TXH YmR SDUD 5LR /DUJR (VVH p R SRQWR PDLV DOWR GR PHLR SURGXWLYR GD pSRFD IDEULO H DLQGD KRMH VHUYH GH REVHUYDWyULR DRV GRLV EDLUURV

  $ SDUWLU GHVVH FRQWH[WR SURS}H VH QHVWH ~OWLPR FDStWXOR H[SRU R DSDQKDGR D FDPSR GXUDQWH D DSOLFDomR PHWRGROyJLFD FRQIRUPH DV LPDJHQV DQWHULRUHV H DV TXH

  VHJXHP UHYHODP ILJXUDV H ,PDJHQV TXH GLYXOJDP FRPSRUWDPHQWRV H FRVWXPHV FDUDFWHUtVWLFRV GD FLGDGH LQWHULRUDQD QHODV GHVWDFDP VH FDOoDGDV HVWUHLWDV SUDoDV GH XVRV VRFLDOL]iYHLV FDQWHLURV FRPR DVVHQWRV LPSURYLVDGR SHOR

  XVXiULR PLUDQWH D H[HPSOR GD 9DUDQGD PHLR ILR H UXDV HVWUHLWDV FRP SRQWRV GH HQFRQWUR H UHXQL}HV GLiULDV YHVSHUWLQDV ILJXUD H

  )LJXUD H (VWDomR )pUUHD *XVWDYR 3DLYD &DFKRHLUD )LJXUD 0RUDGRUDV QD ELOKHWHULD GD HVWDomR )LJXUD 0RUDGRUDV QD FDOoDGD HVWDomR

  IpUUHD HP &DFKRHLUD IpUUHD HP &DFKRHLUD )RQWH $XWRUD >2 SDVVHLR RX@ FDOoDGD > @ >FRUUHVSRQGH@ > @ DR ³OyFXV´ GH PDLRU

  SHUPDQrQFLD GDV SHVVRDV ± R SDOFR LGHDO SDUD R GHVHPSHQKR GH YiULDV DWLYLGDGHV FRPR FRQYHUVDU VHQWDGR GLUHWDPHQWH QHODV > @ H PXLWDV RXWUDV DWLYLGDGHV SHFXOLDUHV D HVWD SRSXODomR TXH VHPSUH GDV FDOoDGDV VH DSURSULRX )(55$5( S

  $VVLP FRPR 0DUHFKDO 'HRGRUR FLGDGH DODJRDQD DQDOLVDGD SRU )HUUDUH LELGHP D SRSXODomR ULRODUJXHQVH DSURSULRX VH WDPEpP GRV HVSDoRV S~EOLFRV H RV

  XVDP QR GLD D GLD ([HPSOLILFDQGR HVVH DVSHFWR QR YHUmR GH SRU YROWD

  GDV K SDUD XVXIUXLU GD WDUGH IUHVFD GH &DFKRHLUD HVVDV FDOoDGDV UHSUHVHQWDUDP ³R ORFXV GH PDLRU SHUPDQrQFLD´ SDUD RV PRUDGRUHV RX XVXiULRV ( p QHVVD HVWDomR TXH HOHV VDHP GH VXDV FDVDV SDUD VHQWDU HP FDGHLUDV SOiVWLFDV QDV FDOoDGDV ILJXUD RX HP EORFRV GH µJHOR EDLDQR¶ SUy[LPRV DR PHLR RX HP EDQFRV GH SUDoDV PXUHWDV UHVWRV GH PXURV GDV XQLGDGHV IDEULV RX PHVPR QDV DQWLJDV OLQKDV GH WUHP DORFDGDV SUy[LPDV DRV FDQWHLURV H iUHDV FRPXQV

  $ 9DUDQGD H D (VWDomR )pUUHD *XVWDYR 3DLYD RX (VWDomR GD &DFKRHLUD IRUDP ORFDLV HQYROYLGRV FRP RV SURFHVVRV SURGXWLYRV 1D 9DUDQGD ORFDO GH UHPHPRUDomR

  VRFLRHVSDFLDO WLQKD VH R FDVDUmR GR GLUHWRU SUHVLGHQWH H R GHSDUWDPHQWR GH VD~GH SRU H[HPSOR HVSDoRV GH FRQWUROH DGPLQLVWUDWLYR H PDQXWHQomR GH FRQWUROH FRQIRUPH FRPHQWDGR QR FDStWXOR GLVVHUWDWLYR GD 5LR /DUJR Wr[WLO 2XWUR HVSDoR p D HVWDomR HP &DFKRHLUD ILJXUD H HVSDoR GH LQWHUDo}HV GH FDUJD GHVFDUJD H FRPHUFLDOL]Do}HV GR SHUtRGR IDEULO SRQWRV QRGDLV H PDUFRV HOHPHQWRV XUEDQRV GH

  IRUWH H[SUHVVmR GR PHLR XUEDQR FRQIRUPH /\QFK H 'HO 5LR (VVHV GRLV DPELHQWHV QDV TXDWUR ILJXUDV H[SRVWDV VmR FRQWUDWHV GR SHUtRGR

  IDEULO WDPEpP QRV GLDV DWXDLV DR PHVPR WHPSR HP TXH HUDP LPDJHQV ODFXVWUHV H EXFyOLFDV DGMHWLYRV SHUFHSWtYHLV QD DSOLFDomR PHWRGROyJLFD UHSUHVHQWDYDP ORFDLV GH IXQo}HV H XVR SDUD PDQXWHQomR GR FRQWUROH HVSDFLDO IDEULO 3RQWRV TXH IRUDP UHIOHWLGRV GLDQWH DSOLFDomR PHWRGROyJLFD WpFQLFDV TXH VHUmR H[SRVWDV QD VHTXrQFLD GHVWH FDStWXOR D RUDOLGDGH FRP DV IDODV H RV GHVHQKRV FRP DV SHUFHSo}HV HVSDFLDLV GRV LQGLYtGXRV FDSWDGRV DOpP GD SRVWHULRU DQiOLVH GH GLVFXUVR GHVVH DSDQKDGR LQ ORFR

  1HVWH HQWHQGLPHQWR D HVWUXWXUD GHVWH FDStWXOR ILQDO DSUHVHQWD R HVWUDWR GH GDGRV DSDQKDGR D FDPSR IDODV H GHVHQKRV FRPXQV H FRQWUDGLWyULRV DSUHVHQWDomR GR DPELHQWH VRFLRHVSDFLDO SHVTXLVDGR GLDJUDPDomR HP WDEHODV H HVTXHPDV JUiILFRV DV IDODV H[SUHVV}HV H RX GLiORJRV TXH GLUHFLRQDUDP D OLQJXDJHP FRPXQLFDomR H FRPSRUWDPHQWR ORFDO SDUD DSOLFDomR GD DQiOLVH GH GLVFXUVR $ SDUWLU GD RUJDQL]DomR GH PDSDV WDEHODV HQWUH RXWURV LQVXPRV FRQIHFFLRQDGRV H GD

  VLVWHPDWL]DomR GDV IRQWHV OHYDQWDGDV GD DSOLFDomR D FDPSR IRUPDOL]RX VH UHFXUVRV SDUD GLDJUDPDo}HV FRQFOXVLYDV SHOR YLpV GD DQiOLVH GH GLVFXUVR

   $SUHHQV}HV PHWRGROyJLFDV VRFLRHVSDFLDLV

  1D DSOLFDomR PHWRGROyJLFD GD + 2 D GLVVHUWDomR FRQWRX FRP WULQWD GHSRHQWHV RQGH GHVWHV RQ]H LQGLYtGXRV WDPEpP SDUWLFLSDUDP GD FRQIHFomR GR PDSD HVTXHPiWLFR H DLQGD FLQFR TXH VH UHFXVDUDP HP SDUWLFLSDU GD + 2 PDV DFHLWDUDP H[HFXWDU R GHVHQKR GR PDSD HVTXHPiWLFR &RQIRUPH Mi LQIRUPDGR RV WULQWD H FLQFR SDUWLFLSDQWHV UHSUHVHQWDUDP XP Q~PHUR IDYRUiYHO KDMD YLVWD D

 • 2 DFHLWDU DWp XP PHQRU Q~PHUR H GD FDSWDomR WRWDO WHU FKHJDGR D XP Q~PHUR EHP PDLV H[SUHVVLYR &RQWXGR FRQIRUPH PHQFLRQDGR QR FDStWXOR DQWHULRU GHFRUUHUDP QHJDWLYDV SRVWHULRUHV D DFHLWDomR SRU SDUWH GRV LQGLYtGXRV HP YLUWXGH D LGDGH DYDQoDGD H DOJXPDV GHFRUUrQFLDV

  1HVWD VHTXrQFLD GLVS}H VH R PDSD QD SUy[LPD ODXGD GR SHUtPHWUR GR FRPSOH[R FRP D ORFDomR ItVLFD GRV SRQWRV GDV LQWHUDo}HV PHWRGROyJLFDV 9DOH UHVVDOWDU TXH HVWH PDSD VH GLQDPL]D D SDUWLU GR FRQFHLWR GH )RXFDXOW TXDQGR HVWXGDYD GLVSRVLWLYRV GH SRGHU H ID]LD DFHSomR GR SDQySWLFR GH %HQWKDP TXH WUDWD H[DWDPHQWH GH XP HVSDoR GH FRQWUROH WRWDOLWiULR DR TXDO VH GHVHQKDYD H VH GLUHFLRQDYD SRU XP HVSDoR IHFKDGR H YLJLDGR HP WRGRV RV SRQWRV $OXVLYR D GLVSRVLomR GR SDQySWLFR GH %HQWKDP HVWH WUDEDOKR FRPHQWD D HVWUXWXUD GR HVSDoR ItVLFR Wr[WLO FRP R PHLR XUEDQR H DUTXLWHW{QLFR GLUHFLRQDGR SHOR IXQFLRQDPHQWR GD SURGXomR Wr[WLO H GR FRWLGLDQR GRV LQGLYtGXRV TXH JHULDP GLUHWD H LQGLUHWDPHQWH R DPELHQWH IDEULO

  'HVWD IRUPD D ILJXUD GR PDSD HP XPD IROKD GH IRUPDWR $ GLVS}H SRQWRV H HVSDoRV GR PHLR XUEDQR H DUTXLWHW{QLFR GDV XQLGDGHV IDEULV EHP FRPR D DORFDomR GDV SRVLo}HV GH LQWHUYHQomR PHWRGROyJLFD RX VHMD VDODV GH FDVDV RSHUiULDV RX GH ILVFDLV EDQFRV GD DXGLrQFLD GH LJUHMD FDOoDGDV GH HVWDomR GH WUHP FDOoDGDV GH FDVDV GH PHVWUHV PHLR ILR GH FDOoDGDV SDVVHLR GH FLUFXODomR GH JXDUGD FRUSR EDQFRV GH SUDoDV HQWUH RXWURV

  $LQGD VREUH D IXQFLRQDOLGDGH DSOLFDWLYD GHVWH PDSD SUHGLVS}H VH TXH QHVWH HVWmR LQGLFDGRV R SDQySWLFR GH %HQWKDP DSOLFDGR SRU )RXFDXOW RV GLVSRVLWLYRV GH SRGHU YLJLDU ILJXUD FDVDUmR + HP FLQ]D GLVFLSOLQDU DOpP GR FDVDUmR IiEULFDV $ HP D]XO HVFXUR H . HP FLQ]D HVYHUGHDGD GRPLQDU FDVDUmR IiEULFDV FRQWUROH WDPEpP DV FDVDV ) HP DPDUHOR H SURGX]LU D YHUGDGH HOHPHQWRV LQGLFDGRV H GLUHFLRQDGRV H UHGLUHFLRQDGRV SHUDQWH R IXQFLRQDPHQWR GD JHVWmR QD pSRFD HVSDoRV H[LVWHQWHV DWXDOPHQWH PDV VHP HVVDV IXQo}HV H[FHWR SHOD SUHVHQoD H[SUHVVLYD QD PHPyULD H YLGD GRV XVXiULRV GR ORFDO

  126 A tabela 05 expõe quantitativamente os que são de: Rio Largo (Centro) e

Cachoeira (Gustavo Paiva), além dos que estariam situados nos locais indicados,

mas hoje, após a última enchente de 2010, mudaram-se para morar em locais de

maior segurança, segundo os mesmos.

  Tabela 5 - Participantes e os locais de relação espacial. SIGLA MORA EM CACHOEIRA MORA NO CENTRO LOCAL DA ENTREVISTA ABAIXO DE 40 ANOS ACIMA DE 40 ANOS LOCAL DE AFEIđấO

E01 x CACHOEIRA x CACHOEIRA

E02 x CACHOEIRA x CACHOEIRA

E03 CACHOEIRA x CACHOEIRA

E04 x CACHOEIRA x CACHOEIRA

E05 x CACHOEIRA x CACHOEIRA

E06 x CACHOEIRA x CACHOEIRA

E07 x RIO LARGO x RIO LARGO

E08 x RIO LARGO x RIO LARGO

E09 x RIO LARGO x RIO LARGO

E10 CACHOEIRA x AMBOS

E11 x RIO LARGO x CACHOEIRA

E12 x RIO LARGO x CACHOEIRA

E13 x CACHOEIRA x CACHOEIRA

E14 x CACHOEIRA x CACHOEIRA

E15 RIO LARGO x AMBOS

E16 CACHOEIRA x CACHOEIRA

E17 x CACHOEIRA x CACHOEIRA

E18 x CACHOEIRA x CACHOEIRA

E19 RIO LARGO x INDIFERENTE

E20 RIO LARGO x RIO LARGO

E21 x RIO LARGO x RIO LARGO

E22 OUTRO x AMBOS

E23 x RIO LARGO x CACHOEIRA

E24 x RIO LARGO x CACHOEIRA

E25 OUTRO x CACHOEIRA

E26 RIO LARGO x AMBOS E27 RIO LARGO x AMBOS E28 RIO LARGO x AMBOS E29 RIO LARGO x AMBOS

E30 x CACHOEIRA x CACHOEIRA

D01 CACHOEIRA x AMBOS

D02 CACHOEIRA x CACHOEIRA

D03 CACHOEIRA x CACHOEIRA

D04 CACHOEIRA x CACHOEIRA

D05 RIO LARGO x AMBOS

  Fonte: Autora (2015) A respeito dos nomes: Cachoeira e Rio Largo, utilizados na tabela 05,

designados como termos locais para os bairros Gustavo Paiva e Centro,

respectivamente, em Rio Largo, a depoente E07 descreve e explica: “O centro é Rio

  127

Largo, lá onde tem a feira, onde tem os bancos, [onde] tem tudo, né? É Rio Largo.

Só que é comércio. É o comércio. Agora lá prá baixo é Gustavo Paiva [conhecido

pelo meio como Cachoeira]”. Trata-se da apropriação de termos concernentes ao

espaço de vivência e o domínio espacial. Dessa forma, o termo Cachoeira advém da

queda d’água e da importância desses pequenos encachoeiramentos para geração

de energia.

  Os espaços de dominância fabril receberam denominações durante o período

fabril e, hoje, eles são conhecidos com essa relevância. Nesse sentido, o termo Rio

Largo pelo qual é reconhecido o município: Rio Largo, também é usado para

denominação do espaço do Centro da cidade, entretanto, não há uma constatação

para esse uso. Dessa forma, ao que tudo indica, esses termos para bairros, advém

de uma separação física, topográfica e ideológica, há Gustavo Paiva e há Rio Largo

como dois bairros, talvez como duas cidades, ou seja, como dois perímetros

urbanos.

  Entende-se então que Gustavo Paiva e Cachoeira são nomes do mesmo

espaço físico, onde, na divisão política da cidade é conhecido por Gustavo Paiva e

socialmente, como Cachoeira. No entanto, o antigo bairro industrial Centro, não ficou

confirmado na pesquisa se o nome Rio Largo para esse bairro é a partir da divisão

política da cidade, mas sabe-se que Centro e Rio Largo são, também,

denominações de um mesmo espaço físico.

  Observa-se, na tabela 05, que quase 90% (noventa por cento) do número de

participantes foram contatados dentro do perímetro urbano, excetuado a

entrevistada E22 que não teve uma relação física direta com o espaço, ou seja,

nunca morou ou teve qualquer relação espacial diretamente durante o estudo a

campo, contudo se diz conhecer toda história, inclusive já fez trabalhos de pesquisa

sobre a história da indústria têxtil local. Dos contatados em perímetro urbano, 10

indivíduos sempre moraram em Cachoeira e 07 foram captados em seus limites, e

ainda 20 do total, mais de 70% (tabela 05), falam e têm afeição, gostam de morar, ir

ou mesmo passar pelo bairro de Cachoeira.

  Cachoeira, inclusive, apresenta-se espacialmente com mais características

têxteis conservadas, mesmo que muitas de suas edificações estejam em ruínas, o

que não desmerecem a relação do indivíduo com o meio fabril de outrora. Também

é perceptível na tabela anterior que mais de 70% alcançaram, de certa forma, o

tempo do fechamento da última unidade de produção, Fábrica Progresso, pois

  128

mesmo os indivíduos ainda crianças em 1980 têm hoje cerca de 40 anos. Os

indivíduos desta faixa etária conseguiram presenciar as dinâmicas dos processos

têxteis, uma vez que o processo de fechamento iniciou-se em 1980, mas levaram-se

anos para finalização total: vender já no cassino, não foi nem na fábrica. [...] Tiraram as máquinas de com tudo. Aí, a de lá de cima já foi terminado e tirando os tecidos pra A [Fábrica da Cachoeira nos anos oitenta] daqui de baixo já tinha acabado em Fernão Velho, depois foram pra São Miguel dos Campos. Foi assim. (E05) tecelagem, levaram tudinho pra... Fernão Velho! Aí, começaram a funcionar Ao que tudo indica, Fernão Velho absorveu a compra do maquinário, como

também São Miguel dos Campos, cidades ainda com fábricas têxteis em

funcionamento. O processo de fechamento foi acompanhado pela a senhora E05,

que trabalhou como vendedora para Fábrica Progresso nos anos oitenta, não

exatamente na produção, mas como vendedora dos tecidos e demais produtos

acumulados nos estoques. O espaço designado para vendas fora instalado no

cassino devido à proximidade com a Fábrica Progresso e o comércio do município (o

Centro).

  Há neste âmbito uma relação socioespacial dos indivíduos em geral com o

espaço de Cachoeira (tabela 05), haja vista que Rio Largo (o Centro) tem hoje o

comércio diversificado, confuso e que interfere na leitura de suas edificações e meio

físico. Ainda, por ter sido palco de eventos festivos desde o período fabril, Cachoeira

comover antigos moradores, usuários ou passantes que para o senhor E23 frisa: “é

coisa que deixou marcado aquela festividade da Cachoeira”.

  Segundo ainda o senhor E02, ocorriam festividades na cidade e isto era muito

bom para população, destacando o Natal, o São João e o Carnaval, dando maior

ênfase para o período natalino. Mesmo com 41 anos, esse senhor declara ter

participado nos anos oitenta de festas organizadas pela família Paiva. Informa que o

Comendador Gustavo Paiva faleceu antes do fechamento da primeira fábrica,

Fábrica da Cachoeira, nos anos sessenta, e que os filhos assumiram a

administração do complexo fabril. Sobre as festividades, ressaltou: “[...] a qualidade

das festas era melhor [!], porque os donos da cidade é quem investiam na cidade e

nas festas”.

  68 129

  A expressão “os donos da cidade” usada pelo senhor E02, reporta-se a

forma como ele enxergava nos filhos do Comendador Gustavo Paiva uma espécie

de direito sobre o espaço citadino, como também, um domínio que se sobressai ao

espaço fabril. Ademais, na expressão “a qualidade das festas” há um aspecto

saudoso e, ao mesmo tempo, bom, talvez as festas tivessem uma

representatividade para população. Reflete-se na população da época um aspecto

crítico claro para esse domínio, a população resignava-se perante apropriação

espacial do meio e sua vida, neste sentido, a sociedade era controlada pela direção

da empresa.

  Ainda sobre os direcionamentos da tabela 05, mesmo diante desse diálogo

divisor, em todos os participantes do processo metodológico foi observado que o

complexo é um espaço único, ou seja, constata-se que não há diferença espacial

entre os limites têxteis de Rio Largo (Centro) ou de Cachoeira, com exceção dos

platôs de conformação física ainda da época, e das atrações (local de afeição -

tabela 05) voltadas para Cachoeira, talvez, devido à disposição edificante de maior

domínio têxtil ou as saudosas festividades.

  Os diálogos transmitem pontos contraditórios de um controle socioespacial

que parece ainda vigorá, pois ao relatar as lembranças referentes ao período,

referências as: casas, fábricas, funcionários, cargos, ruas, festas e famílias, essas

são como um único elemento no meio, resistentes ao fim da história, ao tempo e ao

espaço de outrora.

  Essa constatação pode parecer prematura, mas a primeira questão da

entrevista in loco refere-se ao tempo passado, como descrito por Caldas (1999), que

solicita em sua obra saber do depoente a ‘lembrança do passado têxtil’. Essa

questão foi disposta para captar do indivíduo sua primeira impressão do que foi o

local, perante o que viveu e rememorou ou apenas rememorou de outrem, pois a

lembrança repassa de indivíduo para indivíduo, gerando uma memória coletiva pelo

tudo que viveram. A seguir elencam-se alguns testemunhos sobre o papel

determinante das fábricas e a representatividade do espaço têxtil urbanizado pelos

“donos”. Reconhecimento passivo de poder absoluto dos proprietários sobre a cidade”

  Eu me ‘lembrum’ da fábrica Gustavo Paiva. Né? Quando ela trabalhava 130 familiares não quiseram, não quiseram cuidar de fábrica de tecidos. Então, A fábrica começou a acabar, os donos antigos foram morrendo e seus quando a minha irmã trabalhava lá... (E03). [funcionava] eu conheci, só nunca trabalhei, mas andei por dentro dela Todo mundo era bem empregado. Que eu digo é isso. Hoje em dia... Hoje é Minha filha, o que eles eram é que tinha as fábricas que trabalhava, né? que trabalhava, que era mais... (E06) mas isso aqui, tudo era residência. Aqui atrás quem morava era o pessoal (E07). sei não. Para o meu tempo. Há setenta anos atrai. Rio largo é uma coisa que não tem mais nada. Nada. Acabou tudo. Rio Largooo... Acho que... Não Na época em que elas funcionavam era muito bom, tinha muito emprego, aí Maceió, muita gente ficava só aqui em Rio Largo (E10). sempre fala que quando essa fábrica funcionava o trem andava vazio para tudo aqui mesmo, não partia daqui para Maceió. Inclusive quem eu conheço não tinha desemprego aqui em Rio Largo a maioria dos pessoal trabalhava né? Festa de Natal, muito lindo... Por ali. Foi muito bom (E11). morar na Rua Laranjeira. [...] Por trás da Igreja! Onde tinha muito parque, Cachoeira! [...] Depois a gente, depois quase de uns tempo... [...] eu fui Eu tenho lembrança de quando eu cheguei aqui, né? [...] Eu morei na por outro caminho, aí eu vi como era bonito Rio Largo. Eu achava que Rio Rolo. [Uma] vez que eu vinha, vim [,,,] lá estava interrompido [...]. Aí, viemos do irmão]. A gente fazia entrega no hospital, só que a gente ia pela Mata do Largo era Mata do Rolo, que era a cidade. E quando eu vi, aí foi a primeira Eu vinha para Rio Largo [anos noventa], vinha a trabalho, com [a empresa segunda era que guardava o milho, a primeira era o algodão e era o meu primeira e a segunda, a terceira casa era a da gente. A primeira e a Agora, a gente morava na companhia só tinha um arruado de casas, a vez (E28).

pai quem tomava conta do algodão e do milho (E30).

  Observa-se que “a fábrica” (E03), “a fábrica de tecidos” (E06), “todo mundo

era bem empregado” (E07) e “eu vi como era bonito Rio Largo” (E28) são

expressões descrevendo o espaço e o meio social têxtil. Eles conjuntam a ideia de

que a estrutura abrigava trabalho e estética urbana sob uma mesma estrutura. O

depoente E10 expõe tal fato quando relata que o “trem andava vazio para Maceió”, e

a senhora E30 endossa: “a gente morava na companhia”, não se desvencilhava

espaço de moradia e espaço de trabalho.

  A oralidade das depoentes senhoras é acompanhada de caracterização

própria do local. As falas de E03, E06 e E30 são enfáticas, como em forma de

denúncia autoritária àquilo que estavam relatando. Essas senhoras, além de

necessitarem de maior proximidade física com a pesquisadora, falam num timbre de

voz forte e parecem usar um único fôlego em cada locução textual. A senhora E07,

  131

apesar de não ser a mais idosa, necessita de paradas ou de um tempo mais calmo

que os demais, no entanto a proximidade física, quase íntima, prevalece.

  Contudo, há relações de força e controle nestas conotações textuais

pronunciadas. Por ser o início da oralidade, pesquisadora e entrevistado aparentam

sutil acuidade por parte do indivíduo captado, talvez por uma questão de confiança

inicial, talvez por estar dispondo apenas a resposta mais óbvia ao momento.

  As questões 69 que seguiram a primeira procuravam buscar do entrevistado

sua memória mais contundente, assim, foi perguntado sobre a história têxtil, as

fábricas, os funcionários e conhecidos, ainda existentes dentro do espaço ou não,

mas abriu-se nas perguntas seguintes, meios que aproximassem o indivíduo das

vivências e cotidiano da época: [...] A qualidade das festas era melhor, porque os donos da cidade é quem investiam na cidade e nas festas [- a avó e a mãe trabalharam no complexo]

  A tradição da cidade acabou. O pessoal sente falta das festas, aqui na cidade, né? (E02). As fábricas faz parte da história de Rio Largo. Faz, faz por que a fábrica era um... Como é que se diz? Era uma empresa... Que empregava muita gente, que quando as duas fábricas fecharam foi muita gente desempregada. Né? Por que davam trabalho pro povo! (E03). A daqui de baixo [na Cachoeira] já tinha acabado com tudo. Aí, a de lá de cima já foi terminado e tirando os tecidos pra vender já no cassino, não foi nem na fábrica. [...] Tiraram as máquinas de tecelagem, levaram tudinho pra... Fernão velho! Aí, começaram a funcionar em Fernão Velho, depois foram pra São Miguel dos Campos. Foi assim... [...] A coisas da fábrica

continuam do mesmo jeito. Acabou-se, morreu! (E05).

  [Era assim] o pai trabalhava quando o filho ficava... Já, botava o filho para trabalhar. Por que a vida daqui era a fábrica mesmo. Sabe? Aqui a maneira de viver, a sobrevivência era através da dos vencimentos da fábrica. (E06). A Fábrica foi muito boa 70 ... que... aqui as coisa é muito ruim... e... Os donos também, melhor ainda de que a Fábrica, né? Porque se não fosse os donos, não existia fábrica! (E11).

  69 Faz-se importante informar que a metodologia da H.O. quando aplicada não pode e não deve

funcionar como um questionário em que se pergunta exatamente o que se estruturou e espera-se

uma réplica exatamente daquele montante, a H.O abre-se as fugas ou aos esquecimentos do

depoente, pois credita desses momentos, esses podem ser momentos reveladores de pontos e

assuntos guardados na memória e assim essenciais a reconstituição histórica – pertinências

endossadas pela prof Clara Suassuma.

2013). Sobre o que a população têxtil e hoje não mais têxtil via/vê de bom do complexo fabril, ele

70 Senhor Arnaldo Paiva Filho, neto do Comendador Gustavo Paiva, descreveu em entrevista,

posterior a aplicação metodológica a campo, um episódio relatado em sua obra (PAIVA FILHO,

relatou: “[Um senhor que] já esta velho que tem um brinquedo que ganhou na época do meu avô [ -

fala de Seu Arnaldo], e ainda guardou. Porque nos natais lá era comum, a fábrica distribuir

brinquedos para os filhos dos operários. Faziam aquelas filas e tinha fotos que eu não coloquei no

livro. Tenho foto do meu pai assim, arrumando aquela fila e distribuindo”.

  Aquela Cachoeira, aquela máquina, aquilo ali... Era que nem uma mãe pra 132 (E13). Quando a fábrica apitava, que saia o povo de lá de cima e a daqui de baixo. gente! (E12).

  Em alguns dados momentos, notou-se que as respostas fugiram às questões

indagadas. No entanto, não era possível intervir, uma vez que a H.O., conforme já

enunciado, repele a interrupção abrupta ou qualquer intervenção que atrapalhe o

crescimento oral do entrevistado, sob o risco de perder a técnica em si. Vale à pena

ressaltar que não foi aplicada a técnica da História de Vida, também da H.O.,

contudo a ‘não interrupção’ é denotação geral na oralidade.

  Nessas outras repostas, observa-se que “os donos da cidade” (E02), “fábricas

faz parte da história” (E03), “a vida daqui era a fábrica” (E06) ou “os donos também,

melhor ainda de que a Fábrica” (E11) são orações que denunciam dualidades

conclusivas. Viu-se a importância fabril para o meio da época, o ‘sonho/ideia’ de que

a perpetuação desse seria de grande valia ou continuidade do ‘sucesso’ da época

têxtil, como também denota uma linguagem conceitual já arraigada no indivíduo de

que aquela época foi “muito boa” (E11) e que “aquela máquina [...] era uma mãe”

(E12).

  Os depoentes, E11 e E12, apresentaram repostas diferentes pela maneira

como colocaram cada questão, contudo, veem-se similaridades de uma ideologia

política, talvez imposta pelo meio da época e o meio presente. Já E13 fala com

grande saudosismo sobre o som do apito fabril denunciando os turnos têxteis, mas

ela foi contraditória na expressão, pois se denotou que aquele som controlava e

talvez coagisse toda força e pressão da vida cotidiana trabalhista e de lazer da

população têxtil, visto este som ecoar até o bairro Lourenço de Albuquerque, como

denunciou à senhora E03. Observa-se com este depoente e outros que a máquina

têxtil e o som do apito comandavam a vida social do período, denotando uma

relação de poder disciplinador e até de vigilância.

  As duas unidades fabris que formaram o todo do complexo foram edificações

de importância para o meio social expressivo. Mesmo não sabendo exatamente o

nome original das fábricas, os entrevistados as denominam como as conhecem,

sendo ora pelo codinome ganho ainda no período têxtil como Fábrica da Cachoeira

em Cachoeira (Gustavo Paiva) e Fábrica Progresso no Centro (Rio Largo), ora pela

  133

posição geográfica da topografia do local, ‘fábrica de cima’ e ‘fábrica debaixo’ - como

também pelo nome dado ao bairro: Fábrica do Centro (E02), Fábrica[s] Gustavo Paiva (E03), Fábrica ‘de baixo’ e Fábrica ‘de cima’ (E05), Fábrica Gustavo Paiva e Fábrica Progresso Fábrica Gustavo Paiva e Fábrica Progresso (E01), Fábrica de Cachoeira e e Fábrica Progresso ou Fábrica de cima (E23), Fábrica de Cachoeira e (E06), Fábrica[s] Progresso (E17), Fábrica de Cachoeira ou Fábrica debaixo

Fábrica de Cachoeira e Fábrica Progresso (E30).

Fábrica Progresso (E25)Fábrica da Cachoeira e Fábrica Progresso (E23) e É perceptível a relação do nome da fábrica com a denominação mais comum

ao meio: Fábrica Progresso e Fábrica da Cachoeira. Quando esse nome é

esquecido, no entanto, há referências locacionais que facilitam o diálogo entre os

próprios moradores. Por exemplo, dizer ‘fábrica de baixo’ é relacionar a Fábrica da

Cachoeira com sua localização física, já que foi implantada na parte mais baixa e

plana do município. Por sua vez, dizer Fábrica de cima é fazer relação com a altura

em que a Fábrica Progresso foi edificada.

  Relativo aos ex-funcionários participantes da pesquisa, a aplicação

metodológica contou apenas com uns 10 antigos funcionários dos estabelecimentos

fabris, número talvez inexpressivo, exceto para H.O. Entretanto, considerando a

relação do número de 35 indivíduos e o envolvimento apresentado, neste sentido, as

denominações das unidades de produção fabril, ex-funcionários ou não, decorrem

hoje com reconhecido domínio de conhecimento histórico.

  Ainda com referência à primeira parte dos questionamentos com aplicação da

oralidade, identificou-se que existe uma inquietação sobre a movimentação dos

operários, transeuntes, dentro do complexo. Essa inquietação provinha ainda da

pesquisa piloto, quando a moradora E03 expôs que quando criança os operários das

fábricas, seus vizinhos, iam a pé para o trabalho. Segundo essa senhora, eles

ouviam o toque, sirene, de chamada de turnos das fábricas e se encaminhavam

andando para fábrica, segundo ela, tudo era considerado perto, mesmo para os

operários que moravam longe. Inclusive foi relatado pela depoente E03 que sua irmã

ia e voltava a pé do complexo. A irmã da depoente é aposentada, além de outros

parentes e amigos, mas não quis participar da pesquisa, pois disse que tinha medo

de perder a aposentadoria após dar testemunhos. A depoente E03 relatou:

  A irmã da depoente E03 escutava o apito (toque): "Escuta [o apito]. Por que 134 saída. A cigarra, que o apitava pra dar os horários de entrada, os horários de amostrei. Lá, é uma coisa bem grande, quase assim que nem uma torre. [...] Aquele bueiro de dar o apito... Que nem faz das usinas? Lá, eu nem te aquele bueiro não é bem em cima? Não é bem alto? [...] Escutava, o apito.

  Sobre a condição do transporte que era tomado pelos operários para as

idas e retornos do complexo, perfazendo os turnos de trabalho, foi aferido que todos,

não apenas operários, mas fiscais e mestres, faziam o percurso a pé. Dessa

condição, os depoentes expõem como os funcionários se encaminhavam para as

fábricas: Minha mãe conta que quando largava parecia um batalhão de gente nas A pé. [...] Muita gente que parecia uma procissão (E01). Tudo de pés, né? (E11) de gente, alegria, né? (E02) fábricas, a da Cachoeira e a do Centro. Aí quando largava era aquele monte ruas, parecia uma festa. Porque a quantidade de pessoas tinha duas Quando a fábrica apitava, que saia o povo de lá de cima e a daqui de baixo. Minha filha, vamo respeitar! Parecia formiga, entrançando aqui, naquela A pé. [...] Parecia um bucado de cavalo descendo... Uma cavaleria... (risos) Ohhh zuada! Um bucado de cavalo... (E12) minutos para chegar aqui. Da casa que eu morava. Mas era muita gente Não era mais longe porque a gente morava na outra rua, levava uns quinze Rio Largo! Era. Todo mundo ia de pé! Era! (E13) ladeira. O povo aqui ia tudo de pé pra daqui. E subia aquela ladeira, tava de aqui que trabalhava. (E30)

  A maioria dos entrevistados que deram testemunho sobre a movimentação

dos funcionários dentro do complexo informaram que o faziam a pé, exceto os

depoentes E15, E16, E29. Os que apenas fizeram o mapa esquemático, nada

informaram. Esses 08 indivíduos podem até conhecer um ex-funcionário fabril, mas,

possivelmente, desconhecem alguns fatos do período. Todos os outros informaram,

alguns usando descrições como “parecia uma procissão” (E01) ou “parecia um

batalhão de gente” (E02). O senhor E12 compartilhou sua opinião enfocando que

“parecia um bocado de cavalo descendo [...] uma cavalaria”. Ele e outros deram

ênfase à quantidade de pessoas que se encaminhavam de uma só vez para o ofício

fabril.

  Essa forma de deslocamento refletia também uma forma de controle dentro

do espaço, o funcionário era visto das edificações dispostas na Varanda, assim suas

  135

entradas e saídas de ambas as fábricas eram observadas e assim administradas. A

“procissão” ou “cavalaria” descreve a marcha diária do grupo fabril, o cotidiano

adestrado e manipulador do meio.

  No segundo momento das questões elencadas a aplicação oral, as perguntas

foram direcionadas a tempo presente, conforme orientações de Caldas (1999).

Quando foram inquiridos sobre a existência de mudanças no espaço outrora têxtil, a

última enchente de 2010 foi elencada como um fato negativo para a história do

espaço e para suas vidas. Nesta questão 100% dos entrevistados se posicionaram

sobre a enchente de 2010 ter sido um “acontecimento” negativo para história da

indústria têxtil local. maioria das casas foram tudo embora, desceram tudo na cheia. (E03) Houve um desastre [a enchente]. Cachoeira [...] tá terra pura só, por que a [O espaço das indústrias mudaram] muito da enchente para cá. As casas camarada muito do irresponsável. (E11) enchentes leva tudo! O Mundaú quando vem leva tudo, num olha não! É um Você sabe que fora da Cachoeira, né?! Na Cachoeira o Mundaú [as foram todas demolidas, mas eu acho que o espaço esta aí, a história. (E28) A enchente destruiu a estória do povo. (E29)

  A respeito do que as pessoas fazem hoje em Cachoeira e Rio Largo,

alguns se esquivaram em responder e outros disseram que não há ocupação,

seguida dessas respostas, alguns começaram com saudosismos, tais como: “Aqui a

maioria é aposentado. [...] Aqui a maneira de viver, a sobrevivência era através da

dos vencimentos da fábrica” (E06) ou “Deus me desse à graça de eu ver uma firma

empregando gente que nem eu já vi. Não que fosse às fábricas grandes, mas fosse

uma firma mais pequena” (E30).

  Abrir um diálogo sobre as casas da vila operária revelou-se o momento de

maior saudosismo e oralidade, principalmente para os moradores, sendo 18

moradores dos bairros têxteis, incluindo os que não depuseram oralmente, e 10

outros nas proximidades. Eles informaram que a maioria das casas pertence à

família Paiva, informação confirmada, pois existem duas empresas instaladas em

parcelas da antiga Fábrica Progresso que funcionam como administradoras da

propriedade dessa família, conforme já apresentado no capítulo da Rio Largo têxtil Sobre as casas, a senhora E05 informou: “[elas] pertence aos donos,

[funcionário] que trabalhou na fábrica, que ganhou no lugar de pagar [receber] a

indenização deram as casas” e a senhora E22 também entende assim: “aquelas

  136

casas foram doações isto é indenizações”. A entrevistada E05 retraiu-se, pois nem

todas as casas foram usadas como indenização, porque as empresas alugam

algumas propriedades de domínio da família Paiva. Além da informação do senhor

E24, que chegou a ser chefe da sala de fazenda, ele relatou que recebeu a casa em

que mora hoje em Rio Largo (Centro) como indenização na época do fechamento

têxtil, pois a crise que o complexo entrou direcionou essa necessidade.

  Nesse entendimento, essa concessão era oportunizada apenas aos cargos de

chefia ou funcionários bem antigos. Outro equívoco ou informação incompleta foi

passada pelo casal E26 e E27, pois eles acreditam que “[as casas] foram vendidas e

a maioria pertence aos proprietários da fábrica”, desconhecem a indenização.

Conforme exposto no capítulo sobre a industrialização riolarguense, as casas

apresentavam características construtivas, dimensões, ambientes e acabamentos

diferentes, disposição ainda perceptível. operários e sim aqueles que já mandavam nos operários... Como se diz? que só quem morava era os... Aquelas pessoas mais... Não era os É! A de trás. Ali quando sê vê o povo dizia, a rua dos bangalôs. Por que ali, Sabe? [...] Era, mas eram bonitas e a maioria tinha cacimba. A maioria das eram forradas, não como... Era aqueles forrinhos, aquelas tábuas assim. casas. (E06) Eram os chefes! Os... Como eles chamavam...? [Mestres e contramestres] Exatamente! Ai atrás, a rua dos bangalôs. Então já se sabia! As casas todas Segundo a senhora E06, exitiam casas para cada tipo de funcionário fabril,

como é o caso das casas dos operários que eram as mais simples. Na resposta

transcrita, ela expõe a localização física de casas com mais incrementos

construtivos, a exemplo do forro, da estética e da existência de um poço para

fornecimento de água. Essas casas eram conhecidas por bangalô devido ao seu

maior número de ambientes e acabamentos na fachada principal, informações

endossadas pela senhora E01. Ainda E13 diz: “[...] aqui dessa rua, num era todo

mundo que morava. Que nem hoje em dia. Era não! Isso aqui era pra contramestre.

Pra contramestre”. Mais adiante essas descrições serão apresentadas por

desenhos. Ainda sobre a distribuição de residências, os depoentes falam: pro primeiro funcionário que entrou dentro dessa fábrica. (E13) uma casa, que eu saiba. Ele deu [uma em 1952]... [...] Ele deu uma casa, Eles [os Paiva] não dava casa a ninguém! Pra dize que ele não deu, ele deu mais humildes e mais afastadas eram para os demais operários. (E28) [...] Tinha graduação. As casas melhores eram para os gerentes, e as casas

  Eu queria que voltassem as construções velhas. Aqui antigamente quando 137 (E04) luz e quando queimava uma lâmpada a gente ia buscar neles, no escritório. gente que trabalhava, quando pegava uma casa assim, a gente não pagava estava tudo completo a gente morava assim nas casas da Companhia. A outro. Daquele jeito que você tá vendo à amarela [...] (E06) Cachoeira] Todas! [...] A porta no meio, uma janela num lado e outra no Todas eram desse jeito... [iguais a casa 273 (figura 81, próxima lauda) em Figura 81 - A casa referência em Cachoeira de nº 273.

  Fonte: Google Earth, 2015.

  As casas dentro do complexo fabril recebiam fins específicos, os funcionários

recebiam casas para morar, não pagavam energia e nem aluguel, contudo

ocorreram períodos em que o aluguel era cobrado, conforme informações de Paiva

Filho (2013) já elencadas nesta dissertação. Ele reafirmou tais constatações em um

diálogo com a pesquisadora desta dissertação, ele afirmou: “[...] a questão desses

aluguéis, eu acredito, mas não tenho certeza para lhe dizer, mas eu acho que se

cobrava um valor simbólico dos operários para manutenção das casas. As fábricas

cobravam alguma coisa... Mas era uma coisa muito simbólica”.

  Referente aos fins das casas, conforme constatações dos participantes da

aplicação metodológica da oralidade, além do referencial bibliográfico apresentado

nesta dissertação, cada casa era destinada a um indivíduo específico, “funcionário

com cargo diferente” conforme expõe E28. Há algumas incongruências, como a

descrição da senhora E06, que para ela todas as casas apresentam uma porta no

meio e duas janelas (figura 81), contudo não era assim, havia uma graduação

  138

conforme menciona E28. Havia nas casas dos operários tinham uma porta e uma

janela, já as casas dos gerentes havia mais de uma porta e várias janelas.

  Conforme já mencionado, as casas da época da cidade-fábrica apresentavam

uma disposição hierárquica espacial, cada cargo dava direito a um tipo específico de

casa (conforme tabela 01 no capítulo da Rio Largo têxtil) – constatações de Castro e

Xavier (1997). A figura 82 demonstra esse diferencial com as casas dos operários

que apresentavam o mínimo necessário para uma residência, exceto o banheiro,

necessidade básica, além das reduzidas dimensões dos cômodos, varanda e

recuos.

  

Figura 82 - Imagem das plantas baixas e fachadas principais das casas dos operários

e fiscais.

  Fonte: Autora, 2014 – Adaptações a CASTRO E XAVIER (1997).

  No momento das entrevistas, os depoentes expõem essa distribuição

hierárquica da época têxtil, eles ainda parecem ressentidos com as diferenças

sociais que o meio físico impunha ao meio social. Observam, inclusive, que as casas

dos fiscais (figura 82) eram melhores. Ambas eram geminadas com programas de

necessidades similares; no entanto, contavam com um banheiro, uma janela na sala,

cômodos com maiores proporções e um quarto a menos. Oferecia, desse modo,

ambientes mais agradáveis para a convivência. Essa diferença ocorria porque o

operário estava num cargo ‘inferior’ ao fiscal (ou contramestre), também com

conhecimento limitados. A senhora E26, inclusive, espacializa essas casas dos

fiscais na casa 273 exposta na figura 81. Faz-se necessário registrar, em Castro e

Xavier (1997) e Paiva (2010) parte do teor dessas evidências já são relatadas,

  139

evidências como as casas casas simples para os operários, descritas p itas pela senhora E06 e

E28.

  

Figura 83 - Imagem da p da planta baixa e fachada principal das cas s casas dos mestres e

contramestre estres geminadas Fonte: Autora, 2014 – adaptaçõ aptações a Castro e Xavier (1997)

  As casas dos mest mestres ou contramestres (figura 83), por ele or eles terem um cargo

superior aos fiscais, era s, eram casas com ambientes maiores e res e mais abertos, e

apresentavam um acess acesso por um hall que oferecia reserva à rva à privacidade dos

moradores. Nela, o ba o banheiro era instalado, havia aumento mento de cômodos e

apresentavam mais abert aberturas de esquadrias nas laterais com jan om janelas nos quartos,

em virtude de possuir um ir um afastamento na lateral. Esse recuo em uo em uma das laterais

servia de acesso de serviç serviço ou outros fins particulares e era chama chamado de ‘beco’.

  

Figura 84 - Imagem da plan a planta baixa e fachada principal da casa do g a do gerente - edificação

mais solta no a no lote ESQUEMA DA EDIFICAđấO đấO

  Fonte: Autora, 2014 – adaptaçõ aptações a Castro e Xavier (1997)

  140 A casa do gerente consistia de uma grande edificação com maior estrutura,

pois havia recuo em uma das laterais e na parte posterior demonstrava o grau

superior de sua posição na empresa, além da altura da casa, oferecendo

imponência, tanto que, para se ter acesso à edificação, tinha-se que subir degraus

de meia altura de pé direito, a fim de acessar o alpendre avarandado na lateral da

edificação (figura 84), um esquema da imagem foi inserido ao lado para facilitar

entender a altura da edificação.

  Essas disposições foram elencadas por alguns entrevistados e serão

examinadas no próximo item deste capítulo, além da distribuição das casas dentro

do espaço fabril que, segundo expõe Paiva Filho (2013), no início da implantação

dos edifícios de cunho residencial fabril, davam-se por fileiras de casas próximas as

instalações de produção. Acredita-se que neste período, ou até a primeira década

do século XX, não existia ainda no espaço uma distribuição racionalizada das casas

dos complexos fabris, a distribuição da indústria estudada e apresentada por

Foucault (1987) estruturou-se sob uma forma de divisão de classes, controle social

ao meio do complexo.

  O último momento da oralidade a campo foi definido por questões

direcionadas por Caldas (1999) como pertencente ao presente imediato, essas

questões foram ligadas à relação pessoal do indivíduo entrevistado com o meio

socioespacial e, ainda, essa relação estava interligada à tentativa de retirar do

depoente sua memória individual mais esquecida. Neste sentido a questão tentou

ser subjetiva e provocativa.

  O sentido de ser provocativo nos últimos questionamentos vincula-se ao fato

de serem essas perguntas mais direcionais e sugestivas, além de subjetivas (tabela

06), elas colocam o entrevistado em posição dar sua opinião sobre o local.

  141 Tabela 6 - Participantes e as referências subjetivas. SIGLA GOSTA DE MEIO TÊXTIL FRASE SOBRE ESPAÇO TÊXTIL MORA EM RIO IDADE ( EM ANOS ) TRABALHOU NO COMPLEXO

  E01 SIM “Ôxente! Eu adoro aqui!” SIM E02 SIM “Adoro, adoro esse bairro aqui” SIM 92 OPERÁRIA E03 SIM “Gostar daqui [...] É um lugar pacato” SIM 41 NÃO E04 SIM “Gosto e muito” SIM 58 NÃO 82 OPERÁRIA E05 SIM “Eu amo minha Cachoeira” SIM E06 SIM “Eu adoro morar aqui!” SIM 53 VENDAS E07 SIM “Eu gosto da minha casa” SIM 73 NÃO E08 SIM “Gosto, tranquilidade” SIM 71 NÃO 36 NÃO E09 SIM “Gosto” SIM E10 SIM “Gosto, aqui é muito tranquilo” SIM 74 NÃO E11 SIM “Gosto. [...] eu criei meus filho aqui” SIM 54 NÃO E12 SIM “Oxe, eu gosto” SIM 77 NÃO 75 OPERÁRIO E13 SIM “Gosto, minha fia, e muito!” SIM E14 SIM “Gosto e muito” SIM 67 OPERÁRIA E15 SIM “Vamos dizer que gosto” NÃO 43 NÃO E16 SIM “É uma maravilha aqui” NÃO 27 NÃO 22 NÃO E17 SIM “Gosto” SIM E18 SIM “Gosto! Muito calmo aqui” SIM 76 NÃO E19 SIM “Muito. É calmo” SIM 41 NÃO E20 SIM “Gosto” SIM 76 OPERÁRIO 66 NÃO E21 SIM “Gosto e é lindo” SIM E22 SIM “Eu gosto. Eu amo a minha cidade” SIM 59 OPERÁRIA E23 SIM “[Sim 60 NÃO (meneando a cabeça) ] Permaneci aqui” SIM E24 SIM “Demais! Gosto muito da cachoeira” SIM 80 MESTRE 61 NÃO E25 SIM “Eu gosto” SIM E26 SIM “Sempre gostei daqui” NÃO 85 OPERÁRIA E27 SIM “Eu gosto de admirar o rio” NÃO 38 NÃO E28 SIM “Gosto, eu tenho carinho por Rio Largo” NÃO 34 NÃO 40 NÃO E29 SIM “Gosto” NÃO E30 SIM “Gosto. Deus me defenda de eu sair daqui” SIM 55 NÃO Fonte: Autora (2015) 74 OPERÁRIA Segundo a tabela 06, todos os participantes gostam do espaço quer sejam

moradores ou não, todos utilizam a expressão gosto ou a palavra gosto com maior

teor, tais como amo e adoro. Excetuando-se o senhor ex-mestre, E23, que

respondeu “permaneci aqui”, todos os demais expuseram locuções de gostar.

  

Parece ter ocorrido que o ex-mestre encontrava-se tão entusiasmado em relatar a

história do período industrial que se distraia em vários momentos.

  142 Coincidentemente, a maioria dos mais novos, abaixo de 40 anos, não moram

em Rio Largo, exceto E26 e E27 que são riolarguenses, contudo eles mantêm

relações socioespaciais com o meio, excetuando-se: E15 e E16 não apresentam

relação direta de algum tipo de permanência espacial e social. O rapaz E15 vai

semanalmente a Rio Largo (Centro) fazer a feira da família conforme costume de

sua avó materna e o E16 mora também em Maceió, mas trabalha na Estação Férrea

Gustavo Paiva diariamente.

  Os participantes acima de 40 anos que não moram em Rio Largo, mas

apresentam alguma relação com o meio e sua história, são as entrevistadas E28 e

E29. E28 sabe da história têxtil e faz referência às casas e à forma como eram

distribuídas perante cada cargo, ela vai ao perímetro urbano várias vezes durante a

semana, onde faz serviços nas clínicas de Rio Largo. E29 tem negócios na cidade

desde o período têxtil.

  Existiu uma intenção nessas questões provocativas, haja vista a liberdade

disposta, neste sentido, foi especulado se o indivíduo observou mudanças nas

edificações fabris ou se gostaria que houvesse alguma preservação, nesse

momento foi aberto espaço para pronunciamentos pessoais, momento essencial

71 para H.O . Nas questões seguintes, foram fornecidas perguntas com maior liberdade

para oralidade do entrevistado. A questão solicitando que contasse algo de sua

infância e se tinha algo mais a acrescentar aos pontos direcionados pelo banco de

dados do questionário foi bem aceita. Cada indivíduo respondeu conforme mantinha

sua relação com o meio social e espacial do complexo têxtil. Alguns dos

depoimentos sobre esta questão aberta são relatados a seguir: toda branca, era camisa de manga comprida branca, toda branca, dos ainda hoje eu me lembro; a farda das crianças. As fardas dos meninos era [Sobre a vestimenta do grupo escolar do complexo fabril] era tudo fardado, [E01] azul, uma gravata azul, gola não, uma gravata azulzinha vinha até aqui. [Sobre os banheiros das casas] era, não era dentro, que nem hoje em dia a meninos. E a farda das meninas era um vestido todo branco com a golinha gente faz, né? Era fora da casa. E03 aspectos históricos.

H.O. como pertencimento e memória social, além de dispor ao depoente mais espaço para relatar

conjunto a especialista em oralidade, prof Clara Suassuma, com o intuito de explorar elementos da

  [Eu gostaria de contar sobre o carnaval na época das fábricas] era botava 143 Quando foi na segunda que eu cheguei, ele [o fiscal] disse: “a senhora esta suspensa”. Por que foi que a senhora perdeu o horário de sábado? Mas eu embora “correr bobo” dia de sábado, mas era pra eu trabalhar na segunda. portas. A gente pedia dinheiro, pedia tudo, naquela malandragem. Aí eu fui umas mascaras na cara e saia pela rua fantasiada, e ia pedir coisas pelas Paivas eram os donos de praticamente tudo isso aqui. Foram eles que uma vida diferente, não tinha violência. Era muito bom! Naquele tempo os Ah, eu contaria que quando eu cheguei aqui criança era uma Rio Largo, era não neguei não, eu disse pra “correr bobo”. E04 construíram tudo! A igreja, essa igreja é deles, eles que construíram. Tá flores, pra comprar velas, comprar mais... [coisas]. E06 limpando por que vai casar um dos Paivas, vai casar... [...] É deles! Eles que consertam assim, a gente entra na igreja, a gente contribui pra comprar Eles gostam muito, os turistas [que descem na Estação Férrea Gustavo Cuidar de sua família... Hoje em dia é muito... Muitos num tem nada! E11 é? Porque todo fim de semana tinha seu dinheiro na mão. Pra sua feira... [As pessoas] se apegava [aqui] por causa do trabalho, né? Da fábrica, num antigas seria... Seria um fato... Eu acho que seria bem melhor pra cidade, Então é que nem eu disse, se tivesse um museu nessas construções Paiva] quando vêem, eles gostam muito de conhecer as história da cidade. [a história das fábricas], que iriam ficar acho até mais apaixonadas em voltar porque assim as pessoas que vem iriam conhecer bem mais sobre a cidade bem, continuava né? [...] Tinha o mestre, tinha o contramestre, tinha tudo. as vezes agente esquentava a cabeça com o chefe lá, depois tava tudo Sei que eu trabalhei esses tempos [08 anos] todinho na fábrica ,achei bão, pelo local de novo. E16 povo dançava e o meu pai dançando com a minha mãe. E a praça que tinha aquele povo que cantava aquelas músicas antigas, musicas bonitas e o [Naquela época fabril] tinha o restaurante que tinha a banda de música, Uma pá de gente ali. Era mestre, contramestre chefe, era tudo. E19 circo e tinha brinquedo, pra gente brincar, [e] lá era muitas flores. E21

  A questão relativa à infância no espaço da indústria têxtil com ou sem

funcionamento fabril, além da questão aberta constituem uma forma de destacar ou

trazer para a discussão no texto as considerações e depoimentos de maior

relevância ou que foram dispostas sobre muito entusiasmos e envolvimento direto

72

ou indireto com o meio. Dentre essas, a senhorinha E01 descrevendo fardamento

do grupo escolar, a senhora E03 denunciando que não havia banheiros nos

interiores das casas, mas nos fundos, o “correr bobo” da senhora E04 faltando o

trabalho na fábrica para curtir o carnaval do local entre outros fatos representando

importantes focos para história da indústria têxtil riolarguense.

  72 Expressão comum do meio outrora têxtil.

  144 Uma informação fora do foco do contexto da indústria têxtil, mas intrínseca ao 73

meio: o rapaz E16 disse que o VLT chega à estação férrea transportando muitos

turistas e isso não acontece em raras oportunidades, porque, segundo ele, os

turistas aparecem com frequência. Esses chegam à estação carente de informações

históricas, o que leva o rapaz questionar a falta de um museu que guarde memória

do meio. Outro senhor E19 e endossa a informação de que existiam cargos

diferentes dentro do complexo fabril têxtil, tais como contramestre, mestre e outros.

O rapaz E15 também sugere que o local fabril é um espaço importante para o

desenvolvimento turístico.

  Muitas outras informações surgiram e examinadas mostram que trazem

aspectos importantes; abordando relações de poder que perpassarão todo o meio

fabril. Há informações ainda não registradas, assim, nas próximas laudas estão

expostas descrições importantes ou como um elemento referência às relações de

poder do meio fabril têxtil, importantes para exploração histórica do município

riolarguense.

  O apito, ou sirene, indicador dos turnos fabris (figura 85) e elemento físico de

controle dos horários estabelecidos como entrada e saída do meio fabril foi um

aparelho ou um som importante para dinâmica do meio. Conforme as senhoras E03,

E05, E13 entre outros depoentes, esse som orientava o funcionário, mas também o

deixava condicionado a um controle. Havia também outra descrição para esse som,

o “fuete”, som que, segundo a senhora E22, controlava os acessos dos funcionários

e, consequentemente, os punia. Segundo ela: Era um apito longo, num tem aquele apito, na hora tinha um funcionário pra daquela casa que você vai entrevistar, o seu [...] [E23, antigo contramestre]. Esse fuete ainda existe. [O fuete] era um bueiro que ainda existe lá por trás naquela hora ele controlar isso da entrada dos outros funcionários. de condução Rio Largo a Maceió.

acessível. Esse meio de transporte foi introduzido em Alagoas em 2011 e é hoje um meio mais barato

  145 Figura 85 - Chaminé da Fábrica Progresso, bueiro.

  Fonte: Autora (2015) - adaptado de CAVALCANTI (2014).

  A figura 85 demonstra a localização do som dinamizador dos turnos,

podendo-se considerar que a chaminé da Fábrica Progresso era um dos pontos

mais altos de todo o complexo, fator que talvez justifique a acomodação dessa

sirene em seu espaço, em sua chaminé. A altura da chaminé estava (está) quase

alinhada com a altura do casarão dos Paiva, ponto de bom acesso ao som no meio.

Vale ressaltar que esse som era ouvido a longas distâncias segundo a senhora E03.

  Outro ponto importante foi à descrição de acesso ao complexo fabril que

ocorria do início do bairro Cachoeira, nome oficial Gustavo Paiva. Dava-se, então,

nas proximidades da Estação Férrea Gustavo Paiva, Cachoeira, o acesso terrestre

por meio automotivo ou de trem, além de: a pé por transeuntes. Segundo a senhora

E28, a descrição de acesso, “entrando em Rio Largo”, decorria ainda no alto do

tabuleiro denominado Tabuleiro do Pinto: [Sobre os espaços...] quando a gente chega [descendo do Tabuleiro do Pinto até Cachoeira], que foi todo destruído, sinceramente não parece que a gente esta entrando em Rio Largo, parece que esta entrando numa cidade fantasma, porque você vê muita coisa abandonada. Conforme você vai subindo pela cidade você vê que os prédios antigos, estão começando a ser reutilizados, como ali na Progresso, né? Eu espero que a escola [Grupo Escolar Gustavo Paiva] também seja [reutilizado], o prédio da escola é lindo. Você vê o do cinema colocaram uma Igreja, quem sabe, agora porque isso, esta mais perto do centro da cidade, mais perto da parte comercial da cidade. É essas que estão mais afastadas [Cachoeira], eu acho meio difícil. [...] A enchente veio para piorar mesmo, não vão construir no mesmo lugar e vão relocar as pessoas para outros lugares.

  Chaminé, local da sirene, da Fábrica Progresso Restaurante Fábrica Progresso

  146 A figura (figura 86) que segue esquematiza, apesar de ser recente, ela expõe

elementos da época como a placa de ferro pintada e direcionada a informar o nome

do local, o bairro de Gustavo Paiva conhecido por Cachoeira sobre a atual via Luiz

Jardim, anteriormente conhecida, por “estrada de chão”, conforme já mencionado, a

qual direcionava o eixo de todo o complexo fabril. Esse pequeno trecho de acesso

delimitado na figura recebia também o nome de rua da Lama, onde também

funcionava uma feira, segundo as senhoras E04, E05 e E06, contudo não sabem

informar desde quando ficou conhecida por esse nome, nem quando passou a

receber o nome Luiz Jardim.

  Figura 86 - Antiga rua da Lama, acesso a Cachoeira.

  Fonte: Autora (2015).

  A senhora E28 ainda faz referência ao momento atual e já histórico para o

complexo fabril, pois ainda é questionado o fato do fechamento fabril para os

indivíduos que moram ou usam esse espaço. Esta dissertação não afirma que as

produções não foram interrompidas e as fábricas fechadas, haja vista as ruínas em

que se encontravam, completamente a Fábrica da Cachoeira e parcialmente até

74 2014 a Fábrica Progresso . parcela de sua área, tem-se o funcionamento de um shopping center.

  147 As fábricas fecharam, tem-se o meio de produção, gerador e dinamizador

fabril estagnado, entretanto ainda existe nesse meio um conjunto anteriormente

fabril de indivíduos ligados à memória das vivências têxteis, como os entrevistados,

que parecem ainda não aceitarem o encerramento das atividades. Essa explanação

reflete uma constatação sobre o espaço outrora têxtil, contudo, na realidade, o que

se tem ainda é uma contradição, pois o meio social ainda aparenta viver as ações do

período têxtil, numa espécie de expectativa pelo retorno das atividades fabris.

  Advém das falas oralizadas expostas e da pesquisa historiográfica

desenvolvida e das contribuições dos investigadores acadêmicos: Paiva (2010),

Silva, J. e Silva, V. (2001) e Castro e Xavier (1997), produções que expõem a

respeito do meio espacializado pelo patrimônio industrial do complexo fabril e que

apresentam perante a população local a vontade do retorno da funcionalidade têxtil.

  Diante desses elementos dinamizadores do meio fabril, o apito da fábrica,

acesso ao meio, o fechamento fabril, entre muitos outros, tem-se as falas oralizadas

com conotações ao controle e ao poder que possivelmente dominou o organismo

desse meio naquela época. Neste sentido, esta dissertação selecionou frases com

conotações pertinentes ou direcionadas a esse assunto. A minha irmã [que trabalhou no complexo fabril], que ela tem orgulho de Os colégio que [era dos] os Paivas dominava que era deles. Né? E01 com tudo, mesmo com tudo. [...] Eles mesmos! Eles mesmos, foram Os Paivas acabou com tudo [após assumir a administração], com escola, morrendo “as famílias maiores” [a exemplo do Comendador Gustavo Paiva] dizer do trabalho dela, só não quer dar entrevista [pois tem medo]. Né? E03 fábrica. E06 Aqui a maneira de viver, a sobrevivência era através da dos vencimentos da e os menores foram acabando com tudo. E05 Das cheias que eu peguei do começo até agora. Umas cinco já. Quer dizer, Acho que eles não precisa de dinheiro. E07 nas casas. E depois não que ficou essa... Tem mais casa fechada que... Isso aqui tudo foi vila operária. Só pegava uma casa aqui quem trabalhava Era tudo bem arrumadozinho. Era tudo organizado. [...] Aí era Hospital E10 outras não foi só para mexer, era tudo maneira, enche o rio e depois baixa. para esculhambar mesmo foi aquela de 2010. Essa veio para acabar, as cachoeira]. Particular. E13 Porque essa igreja aqui são dele [Igreja do Sagrado Coração de Jesus em em Cachoeira] é particular, é deles, né? Aí, quem manda aqui são eles [...] de médico, tinha lá. Tem tudo. E tinha a creche. Era. Mais a daqui [na igreja [departamento de saúde]. Internava gente. Os médico, era tudo lá. Todo tipo

  [...] a casa, ela, foi uma construção assim todas as janelas, elas tem uma 148 [Comendador Gustavo Paiva] tinha um domínio da cidade [(figura 87)] como um todo das duas fábricas de tudo em torno do rio, então era 360º. [...] Cada uma janela ali, sabe, tinha uma visão, então, ele Chovia e tinha que esta sempre limpando. Mas a casa ela tem uma visão de perspectiva da cidade, diferente. [...] Elas tem uns terraços em cima, [...]. de localização estratégica. (PAIVA FILHO) , grifo nosso. como se fosse uma espécie de fortaleza assim, do ponto de vista “10”, 75 Figura 87 - A Varanda com o casarão dos Paiva mais o sentido das fábricas. PROGRESSO A ESQUERDA: FÁBRICA FÁBRICA DA CACHOEIRA A DIREITA: Fonte: Autora (2015) - adaptado de CAVALCANTI (2014).

  

76

Prioritariamente nos diálogos dos depoentes, observa-se que a história têxtil

riolarguense teve como momentos finais de domínio, antes do fechamento completo,

a administração dos filhos do Comendador Gustavo Paiva, constatação decorre das

pesquisas e falas relatadas nesta dissertação. A senhora E05, moradora de

Cachoeira, relata esse processo, quando expõe que enquanto a administração

estava sobre o comando do comendador e demais associados, diretores ou

gerentes, o organismo fabril desenvolvia-se, após a morte do comendador, os filhos

assumiram a administração, mas não conseguiram dar continuidade a produção.

  Entretanto, a família Paiva, segundo pesquisas e relatos, ainda é proprietária

de grande parcela do que foi a vila operária, a senhora E07, viúva de operário fabril

75

e moradora da mesma casa em Rio Largo desde 1941, expõe que a maioria das

Diálogo da pesquisadora com autor, logo após lançamento de seu livro, Paiva Filho (2014).

  ! " " " # $% &' '&$("

  149

edificações é de domínio e controle dos Paiva. No capítulo da dissertação que trata

Rio Largo têxtil, tem-se descrito as empresas Cia Alagoana e Rio Lar, que

administram e determinam os fins das edificações de seus domínios. Ocorre, no

entanto que, após a última enchente de 2010 diversas edificações foram descritas

impossibilitadas de uso ou receberam indicação de reforma pela Defesa Civil.

  Essa informação é passível de comparação se for feito um estudo estrutural

do que ficou das edificações remanescentes após a última enchente de 2010 que,

segundo o senhor E10, trabalhador da construção civil, essa última cheia “veio para

esculhanbar” o que foi a vila operária, pois destelhou casas, fato nunca acometido

nas enchentes anteriores.

  A ex-tecelã de 67 anos, E13, depõe que todo o complexo e os sistemas de

produção eram organizados, inclusive, ela não se cansou de expor com admiração

o espaço, as roupas, os tamancos que eram adotados, as fardas escolares e muitos

outros elementos disponibilizados pela empresa têxtil aos seus funcionários –

operários, fiscais entre outros. Ela frisou que ainda pensa que um dia o meio fabril

dos Paiva retornara a funcionar em um dos edifícios. Ela faz ênfase ao

departamento de saúde e a creche que, pela forma que ela descreve, atendia com

qualidade a população. A fé local também tinha um tipo de controle sobre o meio,

segundo a ex-tecelã, ela frisa essa premissa da dissertação quando cita que até a

Igreja do Sagrado Coração de Jesus é de propriedade particular da família Paiva

desde a época fabril fechando o diálogo assim: “aí, quem manda aqui são eles”.

  Além dos trechos já explorados, outros trechos neste capítulo narram esse

controle e domínio do meio, acaso, não se pode afirmar ainda. Esse poder

disciplinar de controlar desde a vestimenta do ofício e da escola, ao médico para

assistência a saúde, ou mesmo o horário de chegada e saída da fábrica com

punições administrativas refletem relações disciplinares expostas por Foucault

(1987), próprias do período industrial.

  A oralidade foi o formato fundamental de percepção socioespacial, pois a

H.O. foi desde o início o instrumental direcionado em absorver a história local

elencada pelas relações de poder da indústria têxtil, haja vista o modo como ela

perfaz e conduz o acesso ao meio, pois deixa o orador, o depoente, de certa forma,

a vontade em relatar suas lembranças dos momentos vividos ou captados de outros

que o vivenciaram.

  150 A partir da aplicação da H.O., utilizou-se o mapa esquemático, conforme

conceitos e práticas expostos no capítulo anterior. A técnica do mapa esquemático

foi repelida por alguns senhores e senhoras, principalmente, pelo fato da

necessidade de demonstrar conhecimentos de escrita e desenho. Nesta perspectiva,

também ocorreu rejeição de cinco indivíduos na faixa etária de 30 a 40 anos,

excetuando-se uma estudante que tinha 16 anos 77 , em participar da entrevista. A

tabela 07 expõe os indivíduos que participaram da confecção do mapa esquemático

somando um total de 16, sendo 09 do sexo feminino e 07 do masculino.

  Tabela 7 - Relação de indivíduos que confeccionaram mapa esquemático. SIGLA IDADE (EM ANOS) RELAđấO COM EX- FUNCIONÁRIO TÊXTIL LOCAL DO DESENHO SIGLA PARA O DESENHO E O QUE DESENHOU E03 58 IRMÃ E CUNHADO CACHOEIRA E03-CACHOEIRA E06 E10 73 MÃE E PAI CACHOEIRA E06-CACHOEIRA E14 54 CUNHADA CACHOEIRA E10-RIOLARGO E15 43 SOGRO E SOGRA CACHOEIRA E14-CACHOEIRA 27 NÃO RIO LARGO (VARANDA) E15CACHOEIRA E16 E22 22 NÃO CACHOEIRA E16-CACHOEIRA E26 60 VÁRIOS CONHECIDOS RIO LARGO E22-CACHOEIRA E27 38 VÁRIOS CONHECIDOS RIO LARGO E26-CACHOEIRA 34 AVÓ E AVÔ RIO LARGO E27-RIO LARGO E28 E29 40 AMIGOS CACHOEIRA E28-RIO LARGO D01 55 VÁRIOS CONHECIDOS RIO LARGO E29-RIO LARGO D02 34 NÃO RIO LARGO (VARANDA) D01-RIOLARGO (VARANDA) 35 TIO CACHOEIRA D02-CACHOEIRA D03 D04 16 TIO E TIA RIO LARGO D03-CACHOEIRA D05 35 VÁRIOS CONHECIDOS CACHOEIRA D04-CACHOEIRA Fonte: Autora (2015). 40 NÃO CACHOEIRA D05-RIO LARGO

  Dezesseis (16) desenhos foram, então, desenvolvidos, contando com 14

indivíduos com relações de parentesco ou amizade de referência fabril e destes 09

foram direcionados para desenhar os dois pontos predefinidos na pesquisa piloto em

Cachoeira, 05 para o ponto da pesquisa piloto em Rio Largo (Centro) e 02

escolheram desenhar a Varanda em Rio Largo porque se identificavam com esse

espaço desde o início da pesquisa de campo. 77 Vale ressaltar que existem trabalhos desenvolvidos por escolas do ensino fundamental sobre a

história da indústria têxtil, isso reflete que um indivíduo de 16 anos possa compartilhar informações

que agreguem valor as investigações fabris de Rio Largo. A senhora E22 garantiu que os

adolescentes locais estudam e desenvolvem trabalhos sobre este assunto.

  151 O processo do mapa esquemático foi muito lento e demandou meses, mesmo

após o prazo predeterminado, pois a resistência foi grande entre todos, talvez o

  

único a se empenhar realmente em fazer o desenho foi o senhor da construção civil,

E10, acredita-se que o fato de ser da área da construção civil tenha empolgado de

alguma forma, pois o mesmo só tem uma cunhada que trabalhou na Fábrica da

Cachoeira e depois na Fábrica Progresso, quando a primeira fechou.

  Nos parágrafos que seguem serão enfocadas informações relevantes e

possibilidades de escolhas e formas de desenho perante perfil do autor do desenho

conforme enumerações de Del Rio (1991). Os desenhos foram dispostos pela

sequencia de acesso decorrida durante aplicação metodologia, entendendo-se que

seguir essa cronologia pudesse dar ao pesquisador uma melhor aferição

socioespacial.

  A entrevistada E03 desenvolveu o mapa esquemático tomando como espaço

a locação e entorno da Igreja do Sagrado Coração de Jesus e a Estação Férrea

Gustavo Paiva, onde, ao desenhar o primeiro (figura 88) da igreja, sentiu

necessidade de redesenhar, segundo ela, o segundo desenho (figura 89) ficou

melhor que o primeiro. Ela apresentou o desenho explicando que “a igreja é o

principal espaço de Cachoeira” e que ela acha-a “muito bonita”. A escolha de um

desenho, posterior a todos os relatos, revelou que para essa depoente há

significados e relações de toda vivência fabril com a existência dessa igreja nesse

espaço. A seguir têm-se os desenhos da igreja (figura 88 e 89).

  152 Figura 88 - Mapa esquemático, Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

  Fonte: E03-CACHOEIRA – 1.

  Figura 89 - Mapa esquemático, Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

  Fonte: E03-CACHOEIRA – 2.

  Outro mapa esquemático foi desenvolvido pela entrevistada E06, ela fez

também o desenho da frente da Fábrica da Cachoeira (figura 90), neste sentido, faz-

se referência que para ela a fábrica tem uma relação forte com o bairro que morou

desde pequena com os pais e hoje ainda mora. Em seu desenho, segundo a

mesma, ela se preocupou em fazer um trabalho que demonstrasse o que foi o

  153

complicado para as pessoas que não são de Rio Largo, diante esta informação, seu

desenhou pareceu assumir uma identificação socioespacial (figura 90).

  Figura 90 - Mapa esquemático, Fábrica da Cachoeira.

  Fonte: E06-CACHOEIRA.

  Como terceiro indivíduo a fazer um mapa esquemático, o senhor da

construção civil, E10, desenvolveu mais de um mapa esquemático, ou desenvolveu,

para uma melhor explicação do espaço que gostaria de descrever a figura 91, três

desenhos, sendo: mapa esquemático 91 corresponde ao todo do espaço escolhido,

e os outros dois desenhos (figura 92 e 93) equivalem à primeira parte da altura da

área espacializada e o seguinte (figura 93) a segunda parte da altura ou lados do

espaço. Este espaço representa a rua da Fábrica Progresso, da qual o autor

desenhou os dois lados do curso da principal via do complexo fabril, outrora

denominada estrada de chão.

  154 Figura 91 - Mapa esquemático, Fábrica Progresso e entorno. RIO MUNDAU ATRÁS: CURSO DO RESTAURANTE GRUPO ESCOLAR

  ESTRADA DE CHÃO

TRILHO DO TREM

VIA ACESSO A VARANDA GUARDA CORPO DA VARANDA Fonte: E10- RIO LARGO. FAMÍLIA PAIVA CASARÃO DA FÁBRICA PROGRESSO Figura 91, 92 e 93 - Mapa esquemático - reproduções da imagem anterior. Figura 91: mapa esquemático E10-RIO LARGO Figura 92: mapa esquemático

Fábrica Progresso e entorno (modo redução) E10-RIO LARGO

Figura 93: mapa esquemático E10-RIO LARGO Fonte: E10- RIO LARGO.

  155 Na continuidade, o senhor E14, morador e negociante, de Cachoeira fez um

desenho (figura 94) mapeando Cachoeira. Neste, ele conseguiu discernir ruas desde

o entorno da igreja e estação férrea ao local de sua residência e estabelecimento

comercial, as quais foram demarcadas com mais pressão da mão, a caneta.

  156 Figura 94: Mapa esquemático, Vista de cima de Cachoeira. VISTA DE CASA CASA COMERCIAL CACHOEIRA CIMA DE

  PRAÇA AMBIENTE DA IGREJA E ESTRADA DE CHÃO Fonte: E14-CACHOEIRA. ESTAđấO FÉRREA Faz-se necessário informar os depoentes que cursaram o ensino médio

tenham mais noção espacial, apesar de não desenhar objetos espaciais como

estação, casas entre outras edificações, contudo há relação com o que falou e o que

desenhou (figura 94). Esse senhor, E14, é indignado com relações históricas e

políticas referentes à Cachoeira, pois para ele há um descaso dos proprietários de

maioria das edificações, “os Paiva” - conforme mencionado, e das gestões políticas

que assumiram nos últimos anos a administração de Rio Largo.

  O desenho (figura 95) que segue é de E15, trata-se da igreja em Cachoeira, reporta-se a espacialização de Cachoeira para esse rapaz.

  Figura 95: Mapa esquemático, igreja.

  Fonte: E15-CACHOEIRA.

  157 Ele exatamente, como outros, se comprometeu em desenhar o espaço de Rio

Largo na Varanda, mas terminou se identificando com Cachoeira. Escolheu repor o

que remete as muitas possibilidades, tais como: o que lembrava sobre o espaço

para desenhar, sua fé entre outras opções.

  O rapaz, E16, que desenhou a figura 96, estava bem ciente do que a

enchente de 2010 representou para o bairro de Cachoeira, empolgado como estava,

desenhou a cheia e o que ela destruiu dentro deste espaço. Ele expôs os principais

pontos, edificações e linhas urbanas da área de maior fluxo do bairro, assim, vê-se

que há percepção espacial em seu desenho, como a indicação plana da parte da

Cachoeira fabril e seus limites verticalizados. Ele representou morros altos nas

laterais, somados ao trilho de trem, a igreja, casas, praças entre outros espaços que

são destacados na área plana.

  Figura 96 - Mapa esquemático, vista geral de Cachoeira.

  Fonte: E16-CACHOEIRA Apesar de não conhecer bem a história do período têxtil, ele retrata um

evento que já ocorre em Rio Largo desde o período fabril. Diferente de outros

autores de mapas esquemáticos, ele demarca a arquitetura e o urbano de domínio

têxtil, tais como: casas da vila operária, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, entre

  158

outros e praticamente só deixa entrar no ambiente os automóveis e ônibus urbano

como elementos fora do contexto têxtil. Inclusive as casas são representações das

casas dos fiscais ou contramestres (desenho de casa exposto na figura 82) e estão

demonstradas no alinhamento que segue logo após a estrada de chão do período

fabril.

  Figura 97 - Mapa esquemático, vista geral do administrativo fabril em Cachoeira.

  Fonte: E22-CACHOEIRA.) A senhora, E22, de 60 anos de idade fala de sua graduação e seus trabalhos

acadêmicos, destaca pesquisas sobre o complexo fabril. Por gostar de Rio Largo,

  

“amo a minha cidade”, e de sua história da indústria têxtil, ela foi também uma das

mais empolgadas no processo, inclusive, direcionou conhecidos que trabalharam na

produção fabril e forneceu informações que endossaram outras. Essa senhora

desenhou (figura 97) um cruzamento que delimita o fim da base plana de Cachoeira,

além de ser o limite de acesso ao bairro de Rio Largo. Nesse desenho, segundo ela,

se vê com clareza importantes edificações têxteis, tais como: Fábrica da Cachoeira,

Praça 15 de Outubro e o edifício do setor administrativo, prédio que ela desenha

com detalhes demonstrando sua frente de acesso aos diretores e demais

  159

funcionários, a lateral esquerda rebatimento de janelas na lateral direita entre outros

pontos. Consegue detalhar a estreita calçada da fachada lateral esquerda.

  160 Figura 98 - Mapa esquemático, igreja.

  Fonte: E26-CACHOEIRA.

  O autor (E26) de mapa esquemático desenhou (figura 98) a igreja de

Cachoeira que, considerando o desenho do rapaz E16, somam-se, até o momento,

quatro desenhos dessa igreja de propriedade da família Paiva, visto a última

enchente ter destruído todas as casas da vila operária de seu entorno em 2010.

Nesse entendimento, credita-se essa edificação ser um remanescente da história da

indústria têxtil dos riolarguenses de maior atenção dos usuários de Cachoeira, o

que, talvez, seja perceptível aos destaques que alguns fizeram em seus desenhos

como: escadaria, guarda corpo, torre central e outros.

  161 Figura 99 - Mapa esquemático, frente do Grupo Escolar Gustavo Paiva.

  Fonte: E27-RIO LARGO A técnica em edificações, E27, (figura 99) desenvolveu o espaço do primeiro

contato feito com a pesquisa dessa dissertação, local próximo às imediações da

frente da Fábrica Progresso e da Varanda em Rio Largo (Centro). Ela desenhou a

visão logo a frente da fábrica que é o Grupo Escolar Gustavo Paiva, assim, vê-se a

parte via frontal da fábrica em plano anterior ao trilho de trem e, na sequencia,

desenhou o trilho e a via principal (estrada de chão) e, fechando o último plano, a

imagem Grupo Escolar Gustavo Paiva. A autora destaca desagrado em ter esse

grupo escolar fechado desde a última enchente, o que ela desenha ainda se

encontra erigido, mas sem uso devido à destruição parcial de sua fachada posterior

e espaços físicos internos.

  162 Figura 100 - Mapa esquemático, subida de Cachoeira para Rio Largo.

  Fonte: E28-RIO LARGO.

  A administradora, E28, procurou representar na figura 100 os principais

elementos do processo têxtil pelos quais ela tem conhecimento dentro do espaço.

Seu mapa esquemático se inicia no limite da Fábrica da Cachoeira, antes de subir a

ladeira que faz acesso a Rio Largo (Centro) e se desenvolve em limite com o cinema

e a Fábrica Progresso, passando pela Varanda (mirante), grupo escolar e outros Pode-se porventura atestar que a senhora E28 conseguiu demonstrar

posições físicas, urbanas e arquitetônicas do Centro, similares ao mapa do local que

destaca. No seu desenho vê-se demarcado a estrada de chão ladeada pelas

edificações fabris, à direita, acompanhando o curso da linha de trem, linha

desenhada em fraca tonalidade, tem-se fórum, casarão e a Fábrica Progresso, já à

esquerda alinha-se pequena Fábrica Cachoeira, guarda corpo, o rio Mundaú,

encachoeiramento do curso do rio, o Grupo Escolar Gustavo Paiva e o cinema,

exceto pelo restaurante que antecederia o grupo escolar, tal como se tem no mapa

do complexo.

  Ainda sobre este desenho, a senhora E28, coincidentemente, expôs os

alinhamentos do assentamento do complexo fabril que estão em maior destaque,

sendo: o curso do rio Mundaú, a via da estrada de chão e a linha férrea, mais

  163

também ela representou as formas ou sentidos desses alinhamentos, talvez por ter

essa sensação espacial de seu uso sobre o meio.

  Figura 101 - Mapa esquemático, Fábrica Progresso.

  Fonte: E29-RIO LARGO.

  Um último desenho (figura 101), perante os entrevistados, foi desenvolvido

pela senhora E29, esse mapa esquemático parece esboçar a ideia do mapa da

senhora E28, o alinhamento dessa imagem aparenta expor da direita para esquerda:

fábrica, árvore, estrada de chão e o rio Mundaú, no entanto há contradições, pois

árvore é um elemento que está a dez metros de distância da locação da fábrica,

porém fica clara a noção da autora para disposição: Fábrica Progresso, estrada de

chão e o rio Mundaú, elementos de expressão na percepção de quem desenhou e

de outros autores.

  Na sequencia têm-se os desenhos dos cinco participantes de mapa

esquemático, aqueles que se recusaram a participar da entrevista, desenhos esses

estranhamente (ou não) parecidos. O primeiro desenho (figura 102), participante

D01, representa a Varanda em Rio Largo (Centro) que na sequencia tem-se o rio, a

via, estrada de chão, e o guarda corpo da Varanda e o segundo desenho (figura

103) é do participante D02, ele dispõe a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, o

trilho do trem e a via da estrada de chão.

  164 Figura 102 e 103 - Mapa esquemático - vistas de cima similares. Figura 102: mapa esquemático, vista de Figura 103: mapa esquemático,

cima da Varanda. Fonte: D01-RIO vista de cima de Cachoeira, Fonte: D02-

LARGO. CACHOEIRA.

  Se observado com atenção, esses mapas esquemáticos (figuras 102 e 103)

seguem a leitura de alinhamento de outros desenhos como dos autores E28 e E29,

neste sentido, os participantes, D01 e D02, desenham o alinhamento da via e do

curso do rio seguindo as sequencias dos demais e as orientações reais do mapa do

complexo, além de mais uma vez ser desenhado a Igreja do Sagrado Coração de

Jesus em Cachoeira. Nestes desenhos, observa-se que uma espécie de grelha é

disposta ora como trilho de trem, ora como guarda corpo, simbologia parecida para

elementos distintos.

  É provável, diante os mapas esquemáticos expostos, que para os

participantes que desenharam o rio Mundaú, o rio seja aludido a uma referência

próxima a estrada de chão ou mesmo uma das fábricas, ou seja, o rio é um

elemento do meio fabril em sua história e constituição física, ele não é urbano ou

arquitetônico, no entanto, talvez seja um dos símbolos representativos da descrição

do espaço antigamente têxtil.

  165 Figura 104 - Mapa esquemático, vista de cima de Cachoeira.

  Fonte: D03-CACHOEIRA.

  Na sequencia, o participante de mapa esquemático, D03, expõe uma vista de

cima de Cachoeira (figura 104), faz-se importante informar que a folha de desenho

foi entregue com nome que precisaram ser recortados para não haver informações

contrárias ao CEP/UFAL. Neste desenho tem-se uma vista de cima de algumas ruas

de Cachoeira, praça, canteiro, a via principal (estrada de chão), o trilho do trem e a

indicação da igreja de Cachoeira.

  Perante o alinhamento dos demais desenhos, o mapa da figura 104 dispõe-se

contrário aos demais, neste desenho o rio situa-se a direita, apesar de não ter sido

desenhado e vê-se neste desenho a sequencia da direita para esquerda: o rio (não

desenhado), a igreja, uma via a frente da igreja, canteiros, a estrada de chão,

alinhamento limite dessa via e ruas perpendiculares adentrando-se na antiga vila

operária, onde casas contornam uma praça. A figura 94 expõe a mesma praça, uma

pequena praça que abriga em seu entorno casas da vila operária.

  A seguir, D04, o desenho (figura 105) da igreja da Cachoeira, edificação

preferida pelos participantes como representação do espaço outrora fabril, os quais

neste se expõem em alguns detalhes similares e diferentes dos demais, mas em

comum com a demarcação da base e do formato de aberturas, além da cruz, duas

linhas interceptadas perpendicularmente que fazem referência a fé católica, ao que

tudo indica, de domínio no lado espiritual dos indivíduos do meio na época.

  166 Figura 105 - Mapa esquemático, vista da Igreja do sagrado Coração de Jesus.

  Fonte: D04-CACHOEIRA.

  No último desenho (figura 106) do participante de mapa esquemático D05,

tem-se o desenho de uma vista de cima com Fábrica Progresso de um lado e o

Grupo Escolar Gustavo Paiva do outro, além alguns pontos do entorno, similar ao

mapa esquemático do entrevistado E10.

  Figura 106 - Mapa esquemático, vista da Fábrica Progresso e entorno. FÁBRICA PROGRESSO GUARDA CORPO TRILHO TREM DO Fonte: D05 - RIO LARGO. GRUPO ESCOLAR GUSTAVO PAIVA

  167 O autor D05 fez uma exposição de vistas acima e abaixo da via principal, a

estrada de chão, onde demarca acima de seu desenho uma diagramação do que

seria a Fábrica da Cachoeira, numa sequencia logo abaixo: a via local e guarda

corpo da continuidade da Varanda, o trilho de trem, a estrada de chão e o grupo

escolar. Diz-se similar ao autor E10, porque ele procurou representar urbano e

arquitetônico.

  Nesta sequencia representando o urbano e arquitetônico, além de D05 e E10,

têm-se: E14, E16, E22, E27, E28, E29, D01, D02 e D03, onde em um total, somam-

se onze (11). Esses mapas esquemáticos dispuseram o que seria a representação

do espaço com elementos do meio urbano, já conceituados pelos autores Lynch

(1997) e Del Rio (1991), nestes vê-se: 1) vias - principalmente a estrada de chão e o

trilho de trem, 2) limites - usam fábrica, grupo escolar entre outras referências

78

laterais , 3) nós - desenham a frente da Fábrica Progresso com o guarda corpo da

  

Varanda, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, praças e canteiros e 4) ponto de

referência - seria também a fábrica e a igreja.

  Esses elementos formadores do meio urbano são reflexos das relações que

os participantes indicaram ter com o espaço de outrora dominância fabril pelo mapa

esquemático em si, não se desmerecem os cinco outros autores de mapa

esquemático, no entanto, os onze (11) elencados trazem aspectos expressivos aos

conceitos dos termos definidores para o mapa. Entende-se que para definir a

espacialização dos bairros Rio Largo ou Cachoeira faz-se vínculo aos elementos de

predominância em suas mentes: a estrada de chão, a Igreja do Sagrado Coração de

Jesus, a Fábrica Progresso, os trilhos de trem e, ainda, talvez o curso do rio. Esses

espaços são expressões da história da indústria têxtil local, citados, inclusive na

oralidade, são referências de relevância destacadas pelos 35 (trinta e cinco)

participantes.

  Este item deste último capítulo apresentou o apanhado a campo com as

referidas apreensões socioespaciais, antecipando-se com algumas considerações,

preocupou-se neste texto expor registros de falas pertinentes e mapas esquemáticos

desenvolvidos pelos participantes da pesquisa a campo perante metodologias

78

adotadas, bem como relações de referências comuns entre os participantes. Na

e Del Rio (1991).

Referências laterais é uma expressão indicando possibilidades para os limites - Lynch (1960/1997)

  168

sequencia, tem-se a aplicação da Análise de Discurso, AD, e as identificações das

relações de poder diante as inter-relações socioespaciais.

  Neste item será disposto um exame sobre os termos e expressões usados

pelos depoentes pela aplicação da Análise de Discurso, onde, por meio de tabelas e

diagramações, imagens e desenhos serão aferidos as constatações elencadas no

item anterior deste capítulo. O desfecho dessa análise comporá um conjunto de

detecções termológicas da linguagem discursiva do espaço perante as apreensões

ideológicas da reconstituição histórica desse meio.

  A pesquisa contou com 35 participantes, indivíduos sócio-têxteis e espacial-

têxteis, personagens que produzem dentro do antigo perímetro da vila operária

relações e inter-relações intrínsecas da história das fábricas, das salas de fazenda,

da banda feminina da fábrica, do apito na chaminé entre outros pontos e símbolos

existentes no meio e vivos na história da memória coletiva dos riolarguenses e

usuários socioespacializados.

  Para o processo dissertativo, dando sequencia as apreensões detectadas

com a H. O. e o mapa esquemático, tomou-se a história da dinâmica de produção e

comercialização, além das vivências nos meios sociais, políticos, culturais e de lazer

atrelados ao organismo da manufatura têxtil e as constatações em exame e as

pesquisas acadêmicas anteriores e construiu-se uma estrutura discursiva. Esses

pontos se perfazem dentro de um sistema de controle e domínio sobre a produção e

o cotidiano socioespacial em apresentação neste capítulo, tratam-se dos

instrumentos de controle das relações de poder do meio industrial aferidos no

capítulo textual inicial.

  Diante das apreensões, Cachoeira e Rio Largo são bairros da formação física

inicial desse município no período industrial e em quase seu total o perímetro se

espacializou na vila operária têxtil, empreendimento ambicioso de investidores

guiados pela ânsia do lucro comum nesse espaço de tempo conforme constatações

de Weber (2005) A pesquisa enfrentou, portanto, desafios para obtenção dos 35 indivíduos

engajados em participar. Já as edificações, dentro dos limites fabris, sofreram uma

maior destruição, conforme já mencionado, com a última enchente, fato que limitou

  169

contatos para aplicação metodologia e de certa forma atrasou processos. Limitaram,

inclusive, o número de idosos habitantes locais, ex-funcionários do complexo, pois

muitos se mudaram para regiões como o Tabuleiro do Pinto, onde as enchentes não

alcançam.

  As lembranças, instrumento de estudo dessa pesquisa, afloraram como fontes

informativas de quem hoje vive nos bairros outrora têxteis, pois elas constroem a

história têxtil, seja na memória individual de um ex-operário, seja na memória

coletiva dos que assimilaram de outros as vivências desse período. O tempo como

citou Le Goff (1990) deixa na memória, na lembrança ou no recordar aquilo que os

registros não puderam reter nos escritos, daí o rememorar advém como elemento

intrínseco para responder o que foi e o que não é sabido pela historiografia.

  Essa lembrança rememorada e retida na memória coletiva dos 30 (35)

participantes do meio riolarguense é uma expressão comum a AD. Segundo AD, a

lembrança é um recurso da memória do dizer, ou seja, que aquilo que foi dito, aquilo

que não foi dito ou aquilo que foi esquecido, elementos que este instrumento

interpreta e ainda busca captar das expressões apreendidas no meio para identificar

as relações sociais e espaciais.

  Na tabela 08 que segue expõem-se as festividades do meio fabril. Segundo

os participantes, a festividade do natal era a mais esperada dentre os indivíduos,

essas festas perduram até o completo fechamento fabril e hoje permanecem apenas

na memória do dizer, constata-se que os indivíduos não apenas lembram, mas eles

vivenciam esses momentos, perceptível nas suas falas e nas expressões: “muito

lindo” (E11).

  Tabela 8 - Participantes e as festividades fabris - CONTROLE SOCIAL. EVENTO FESTIVO MELHOR FESTA PARTICIPANTES FRASE CARNAVAL NATAL 02 15% 01 70% “Festa de Natal, muito lindo” Fonte: Autora (2015). SÃO JOÃO 03 15% (E11) Outro indivíduo declara que esses momentos festivos ficaram marcados na

vida de todos. Poder-se-ia dizer que essas festas públicas são lembranças “têxteis”,

boas ou ruins, como a comparação entre a descrição de uma festividade e a

descrição do processo de fechamento fabril, lembranças diferentes e distantes, mas

  170

concernentes a uma ideologia dominante, pois havia as fábricas, havia as festas e

houve o fechamento fabril.

  Quanto ao fechamento do complexo fabril (tabela 09), além da perda do

emprego, os indivíduos informam que foi um momento negativo para todos, inclusive

para quem não era funcionário fabril, pois quem não era funcionário também

participava das festas, além de receber assistências médicas entre outros pontos.

  Tabela 9 - Participantes e o fechamento fabril - CONTROLE IDEOLÓGICO. FECHAMENTO MOMENTO GOSTARAM NÃO GOSTARAM FRASE FABRIL 0% 100% “Por que davam trabalho pro povo!” (E03) Fonte: Autora (2015).

  Sente-se que havia nesta conotação retratada na tabela acima uma valoração

a respeito desse meio para a vida local, mesmo com todo o domínio existente, esse

é um reflexo imbuído do meio entrevistado. Em uma relação talvez óbvia de análise,

se algo é importante precisa perdurar e também ninguém irá gostar de seu término,

perante o conceito deste termo para AD, o que é importante é essencial e se é

essencial redundantemente, é importante. No entanto, faz-se necessário quantificar

para assim comprovar que 100% dos indivíduos (tabela 09) não gostaram do

fechamento fabril.

  Tabela 10 - Participantes e lembrança têxtil - CONTROLE SOCIAL. “Eu me ‘lembrum’ da fábrica Gustavo LEMBRANÇA TÊXTIL PALAVRA CHAVE EXPRESSÃO DE Andei por dentro. LEMBRUM LEMBRAR andava vazio para Maceió, muita gente quando essa fábrica funcionava o trem “Quem eu conheço sempre fala que Paiva. [...] andei por dentro”. (E03) Quando funcionava. FUNCIONAVA “O que eles eram é que tinha as fábricas “Eu tenho lembrança [...] Eu morei na ficava só aqui em Rio Largo” (E10) que trabalhava” (E07) Eles eram é que tinha. ERAM “A gente morava na companhia só tinha um arruado de casas” (E30) Cachoeira!” (E11) A gente morava. MORAVA Eu morei. MOREI Fonte: Autora (2015).

  171 Bem antes do fechamento, o complexo em fins do século XIX iniciava a

construção de moradia para seus operários. Já nos anos quarenta do século XX

havia “um arruado de casas” (E30) idealizado para manter o funcionário dentro do

sistema. Essas casas pelas informações e idades, foram moradia das senhoras E01,

E04, E07, E11, E25 e E30, além dos senhores E12, E17, E23 e o pai da E24, por

estarem hoje na casa dos setentas anos, eles eram crianças na época, mas

lembram do fato do complexo ter em sua infraestrutura casas para moradia de seus

funcionários. Esta era uma forma de manter o funcionário próximo ao trabalho

fazendo seu controle, mantendo-o em observação, determinando sua forma de vida

e, assim, adestrando-o como enuncia Foucault (1987).

  Tabela 11 - Participantes e relações sociais - CONTROLE IDEOLÓGICO. “As fábricas faz parte da história de Rio FALA SINÔNIMO ANTÔNIMO empregados e aprenderam apenas BOM - para RUIM - para os que “[Era assim] o pai trabalhava quando o filho ficava... [em casa]. Já, botava o filho para Largo” (E03) BOM – os filhos já RUIM – se a vida era a tinham emprego fábrica, ninguém empregadores técnicas têxteis trabalhar. Por que a vida daqui era a fábrica “A Fábrica foi muito boa” (E11) BOM - para o passado mesmo” (E06) garantido poderia ter outra opção logo após fechamento RUIM - para o tempo Fonte: Autora (2015).

  Perante um breve estudo léxico das expressões usadas pelos participantes

na tabela 09, pode-se ter outra leitura para o que é: “faz parte”, “botava o filho para

trabalhar” e “foi muito boa” (tabela 11). Essas conotações são reflexões da AD que

faz o analista ou interpretador de AD refletir se o que se fala de bom sobre esse

meio realmente é verdadeiro. Uma posição contrária foi disposta pela professora

E24, segundo ela a posição de seu pai quando trabalhava no complexo era de

colocar o filho para trabalhar na fábrica, logo que atingisse idade, pois “[seu pai]

trabalhou na fábrica, 50 anos na fábrica, desde criança”, contudo o filho replicou ao

convite do pai: “mas papai como é que eu vou trabalhar na fábrica para ser igual ao

senhor sem ter nada” (E24).

  Diante a postura desse filho de funcionário fabril, observa-se que nem todos

tinham nas técnicas têxteis ou no emprego dentro do complexo fabril como algo

  172

bom, vantajoso, haja vista a observação do filho ao pai: “ser igual ao senhor sem ter

nada”. Atenta-se neste âmbito que existia uma ideologia posta a mente das pessoas

que moravam no complexo de que o fim de todos era trabalhar para indústria têxtil.

  Tabela 12 - O apito e o som do apito - CONTROLE NO TRABALHO. ELEMENTO FALA SÍMBOLO AđấO O APITO saia o povo de lá de cima e a SOM “Quando a fábrica apitava, que IR PARA O Fonte: Autora (2015). daqui de baixo” (E13) TRABALHO Ao se observar as informações dos participantes sobre “a fábrica apitava”

(tabela 12), vê-se perante AD que o elemento apito era o emissor, emitia um som

com um código, a mensagem era a informação de um turno de trabalho que

começava e outro turno que terminava. Já o receptor era o funcionário fabril, para o

exemplo aqui, a senhora E13 seria a receptora que ao ouvir saberia interpretar se o

som do apito determinava seu começo ou fim de turno de trabalho. Orlandi (2001)

em AD alerta que tudo deve ter uma interpretação, pois as palavras “do nosso

79

cotidiano já chegam até nós carregadas de sentidos”. No caso do som do apito o

que chegava para o operário era um som repleto de significados, mesmo sem o uso

da palavra. Foucault (1987) já denunciava que o apito das fábricas enunciava um

controle no ambiente de trabalho.

  Orientando-se neste dispositivo de controle do espaço fabril, observa-se que

o saudosismo da senhora E13 entre outros indivíduos, dar-se provavelmente neste

tempo em que o complexo fabril está desativado e que ela está sem o seu trabalho

como operária a pelo menos uns 35 anos.

  Entende-se, então, que as palavras denotam interpretações, como também

são usadas conforme relações, por exemplo, os nomes dados as fábricas, visto no

item anterior deste capítulo decorrem das interpretações que os usuários fazem do

espaço, tais como fábrica debaixo, fábrica de cima, Fábrica Gustavo Paiva entre

outras denominações similares que os usuários criam perante suas interpretações. para o trabalho pelo som do apito.

apito de uma chaminé de barro”, neste sentido, a canção descreve que os operários eram chamados

texto diz: “Quando o apito da fábrica de tecidos. Vem ferir os meus ouvidos. [...] Você que atende ao

  173 Nas interpretações, conforme já elencado, esse controle do espaço fabril era

nítido para os funcionários, inclusive, na oralidade percebe-se que a moradia (figura

  

107), apesar de ser um local certo para quem trabalhasse no complexo, orientava-se

por um sistema de critérios que definia para os operários as menores casas.

  

Figura 107 - Esquema de imagens das fachadas das moradias dentro do

triângulo de Foucault (1987). PODER Fonte: Autora (2015).

  Esse sistema de critérios ordenava, assim, aos operários seriam direcionadas

as casas da base do triângulo, local, segundo já exposto, de estreita largura,

  174

aberturas frontais e posteriores, acabamentos sem detalhes estéticos e sem

banheiro na parte interna. “Subindo” na categoria de valorização técnica construtiva,

tinham-se as casas dos fiscais com detalhes de acabamentos frontais, seguida da

casa dos mestres conhecida como bangalôs conforme alguns entrevistados, como à

senhora E06 e também E01 e E28.

  As casas da rua dos bangalôs, nome pelo qual a rua ainda é conhecida

segundo moradores, E13, apresentavam-se destacadas dos lotes, além de possuir

mais esquadrias, maiores espaços internos e detalhes construtivos. Nesta escala,

perante a disposição triangular, havia a casa do gerente no ápice, “foco do poder

maior”, profissional não bem identificado na oralidade e espaço de casa pouco

detectado na disposição física de vista aérea do complexo. Revela-se nesta relação

que o gerente seria o indivíduo articular da rede de relações de poder do meio social

e faria, em conjunto com diretor-presidente, a articulação para manutenção do poder

entre vigiar e disciplinar.

  Tem-se uma casa de gerente em Cachoeira, pelo que ficou subentendido, a

senhora E04 informa que está abandonada e esta constatação confirma-se, pois os

registros fotográficos a revelam sempre como o aspecto que segue na figura 108.

  Figura 108 - Imagem atual da casa para gerente.

  Fonte: Autora (2015).

  O meio socioespacial denotado nestas interpretações esquematiza-se sobre

uma disposição de poderes, haja vista as disposições dos edifícios têxteis (além das

  175

moradias) e o desenho urbano denotados nas pesquisas bibliográficas, na aplicação

da pesquisa piloto e na aplicação metodológica da H. O. e do mapa esquemático.

  O desenho de um mapa situando o perímetro fabril têxtil (figura 109 na

próxima lauda em uma folha de formato A3) já foi apresentado, neste momento seu

uso dispõe em conjunto a dois cortes esquemáticos, esses desenhos foram

colocadas em uma escala maior para uma melhor resolução e leitura do todo, dessa

forma, facilitando leitura e compreensões.

  Na disposição dessa outrora cidade-fábrica, a via denominada estrada de

chão, local onde as principais edificações se perfilam em suas margens. Esses

cortes esquemáticos da figura 109 e 110 se dispõem: corte esquemático AB e corte

esquemático CD, ambos interceptaram a estrada de chão em seu maior domínio do

período. O corte esquemático AB foi disposto no alinhamento frontam ao curso do

rio Mundaú, nele pode ser visto todos os principais prédios da produção fabril,

começando (esquerda para direita) pela Fábrica Progresso logo após o cassino,

sendo na sequencia do guarda corpo da Varanda: Fábrica Progresso, casarão dos

Paivas e departamento de saúde, estes últimos como o ponto mais alto da via, após

o departamento, descendo pelo limite bairro de Rio Largo e Cachoeira, tem-se em

Cachoeira na sequencia: setor administrativo, praça, oficina; após interrupção de um

pequeno arruado demolido de casas aparentemente para operários, têm-se as

casas dos fiscais.

  Demonstra-se que, apesar desta dissertação afirmar que as casas dos

operários não se davam para via principal, aparentemente existiu casas de operários

margeando a estrada de chão. O corte esquemático CD se dispõe sobre um

alinhamento logo a frente do corte AB, no intuito de demonstrar a articulação de

produção (trabalho) e toda estruturação de domínio e controle que a dinâmica fabril

desenvolveu sobre o eixo dessa via principal.

  Nessa disposição, o corte esquemático CD (esquerda para direita),

considerando o rio correndo por trás, apresenta: a Estação Férrea Gustavo Paiva, a

Igreja do Sagrado Coração de Jesus, muro de contenção (para o rio) e Fábrica da

Cachoeira, subimdo pelo limite bairro Cachoeira e Rio Largo, tem-se em Rio Largo,

na sequencia: um passeio, similar a Varanda, com guarda corpo perfilando o

espaço, seguido do restaurante, grupo escolar e cinema. Esses três últimos locais

assentam-se no ponto mais alto que os demais desenhados no corte esquemático

CD, contudo estão num nível abaixo da Varanda.

  177 As principais edificações do meio foram as duas fábricas, mais altas

estruturas do relevo, exceto pelo casarão dos Paivas que está disposto em ponto

mais alto e, conforme constatações, servia de controle sobre o complexo em um

olhar vigilante conforme caracterizações de Foucault (1987). Dessa forma, davam-se

essas três edificações, além das unidades de apoio ao sistema como o edifício do

setor administrativo, a oficina, as estações férreas, o restaurante, departamento de

saúde, grupo escolar, cassino, cinema, igrejas, moradias entre outros.

  Observa-se no desenvolvimento destes desenhos, a disposição física dessa

cidade que concentrou sua disposição na leitura das relações de poder que

decorriam dentro do espaço físico, assim querendo se manter, manutenção do

poder. O eixo da via principal, a principio parecia querer dispor apenas de

edificações de uso coletivo, tais como: produção com as edificações das fábricas, as

de fé e crenças nas igrejas entre outros, entretanto unidades residenciais se fizeram

voltadas nesse eixo.

  As unidades de moradia, por apresentarem diferentes características,

elencadas nesta dissertação, a depender do cargo ocupado pelo funcionário, são

também observadas nos cortes. Elas também funcionavam no sistema disciplinar

sob o direcionamento de vigiar e controlar, ou seja, mesmo o funcionário de folga de

seu labor, continuava sendo mantido sobre ele o olhar vigilante, afinal, o funcionário

tinha assistencialismo a sua vivência na cidade-fábrica: saúde, educação, lazer entre

outros. Os entrevistados citaram essas posições, relativo a saúde, essa ocorria até

para os que não trabalhavam na fábrica e quem precisasse de outro tratamento mais

específico, um médico de referência era trazido para atender o indivíduo no

departamento de saúde.

  Diante essa disposição espacial, para interpretação socioespacial se têm dois

momentos, as funções de sujeito e do analista em AD. Essas funções para

interpretações socioespaciais decorrerem pelos elementos de maior predomínio na

fala e no desenho. De início, os mapas fazem referência a estrada de chão e as

edificações de seu decurso, espaços de conviência de um período e do agora.

Nesse sentido, conforme demais considerações, a estrada de chão é uma

expressão atrelada às duas metodologias de campo, conforme tabela 13:

  178

Tabela 13 - Estrada de chão e referências metodológicas - ARTICULAđấO DA

ELEMENTO H.O. AD CIDADE-FÁBRICA. Aparece em onze Reconhecem-se ESQUEMÁTICO MAPA ESTRADA DE CHÃO expressão para via diretamente, 80% do relações lingüísticas “Estrada de chão”, (11) desenhos nesta expressão principal total de autores de da memória do mapas esquemáticos período fabril Fonte: Autora (2015).

  Observa-se assim, se o complexo foi controlado, ele foi controlador, o sistema

se geria com as chefias escalonadas perante a rede de relações de poder piramidal.

Cada indivíduo tinha sua função no espaço sócio têxtil, além dos indivíduos fabris,

esse sistema fazia uso de meios e instrumentos, como os já citados: o apito da

fábrica, o autoprovimento (trabalho, alimento, saúde, lazer), as festividades anuais,

garantia de emprego para família entre outros para o controle geral.

  Tabela 14 - A igreja no espaço fabril - ARTICULAđấO DA CIDADE-FÁBRICA. ELEMENTO H.O. AD “E aqui, a minha Aparece em sete (07) Reconhecem-se ESQUEMÁTICO MAPA IGREJA Que eu nunca deixei de mapas da fé do período fabril] foi a Igreja! do total de autores relações ideológicas [desde o período indiretamente, 45% expressão, mas diversão sempre desenhos direta ou nesta não uma Fonte: Autora (2015). de ir a Igreja” (E11) esquemáticos fabril Perante a aplicação do mapa esquemático o desenho de edificação (tabela

14) que mais se repetiu foi a Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Cachoeira

  

(figura 110), espaço físico tomado, também, como o preferido pelo total de

participantes da amostra metodológica oral.

  179

Figura 111 - Igreja do Sagrado Coração de Jesus, desenho de mapa

esquemático (E26).

  Fonte: Autora (2015).

  Uma igreja pode fazer referência à fé de um povo, no entanto, conforme

diálogos nesta produção, ocorreu, considerando as reflexões sobre as relações de

poder, que as igrejas introduzidas no meio têxtil foram de fins católicos, fato que

talvez vincule a escolha deste desenho na maioria dos participantes que fizeram o

mapa esquemático, não por serem católicos, mas pelo domínio que essa edificação

pôde ter tido com o meio.

  Além da posição na época têxtil, essa igreja foi e é de propriedade particular

da família Paiva, detentora da maioria das edificações desde quase sua instauração

em fins do século XIX, quando na administração se tinha o bisavô da maioria dos

Paiva, Comendador Teixeira Bastos. Essas posições de domínio espacial podem

fazer reflexos na vida dos indivíduos que participaram da oralidade e do desenho do

mapa esquemático.

  Outro fator, também detectado nesse sistema fabril, foi à última enchente que

dizimou todas as casas ao redor dessa igreja em Cachoeira, observar no mapa da

figura 108 como se distribuíam essas casas. Esse fato foi debatido pela mídia em

2010 e ainda hoje é comentado pelo meio socioespacial, ao redor dela se tinham

casas que as águas do rio levaram, eram uns cinco arruados de casas para

operários em suas laterais e fundos até margens próximas do rio Mundaú.

  180 Entende-se que este estudo se desenvolveu sobre o tema das relações de

poder vinculadas ao meio têxtil riolarguense tencionando-se a identificar as inter-

relações socioespaciais pela reconstituição histórica desse meio. O espaço têxtil

persiste ao tempo e apesar de muito depoentes orais terem anseios pela

preservação de suas edificações e meio urbano, muitos até pelo retorno da indústria

têxtil pouco ou quase nada se tem feito. A história de Rio Largo está vinculada a

indústria têxtil e sua população encontra-se carente de um respaldo mais que

acadêmico.

  181

  A expressividade histórica e cultural das indústrias têxteis no contexto

alagoano foi de grande representatividade para o país, e sua importância econômica

demarca evolução de reconhecimento internacional. Seus reflexos podem ser vistos

ainda hoje nos diálogos locais entre os riolarguenses, como também na estrutura

dinamizadora da cultura têxtil, a Associação Comercial de Maceió. Essa entidade

resguarda documentos da história econômica, cultural e social de diversas indústrias

têxteis, como as decorridas no Complexo Industrial Têxtil de Rio Largo.

  Mais além, em Rio Largo, estão ainda edificados “bens documentais” que

descrevem o espaço outrora têxtil dos bairros da Cachoeira e Rio Largo (Centro) do

município, onde todo o conjunto de construções locais e edificações remanescentes

somam um patrimônio histórico e cultural ímpar ao estado. Trata-se de uma malha

urbana e arquitetônica de construções desenvolvidas no período da indústria têxtil

brasileira que ainda hoje acolhe exemplares desse período, em sua maioria, embora

hoje sobre características contemporâneas e outros usos e funções socioespaciais.

  Esta dissertação procurou referendar os espaços visíveis, e ainda

significativos da antiga “cidade-fábrica”, investigando se ainda haveria indícios das

relações de poder e da rede de relações de poder do período têxtil refletidas nele,

reconstituindo um pouco de sua historiografia e inquirindo moradores. Sobre isto, os

registros de oralidade e o mapa esquemático procuraram demandar um formato de

encaminhamento ao morador e usuário, que apresentaram suas impressões locais

do meio têxtil. Impressões demarcadas com certas reações de temor por alguns,

mas que formalizaram uma caracterização coletiva do que o local socializado ainda

apresenta (e representa) de força, poder e controle sobre o meio e pessoas

população local.

  A sua história escrita e desenvolvida por pesquisas acadêmicas, já faz

referências do caráter de mando e das longas jornadas de trabalho pelas

ordenações dominadoras, e “aparentemente” atenuadas pelos “ganhos” como a da

moradia, assistência a saúde e lazer “fornecidos” aos funcionários fabris. Posições

contraditórias registram-se nesta dissertação, pois, referências bibliográficas revelam

que a moradia no espaço têxtil riolarguense demandava a paga de aluguel, mas foi

registrado, perante a oralidade que a moradia era dada ao funcionário.

  182 Outras posições divergem na exposição oral de depoentes como ao período

de fechamento do complexo fabril, segundo consta em trabalhos acadêmico

anteriores, os moradores recebiam suas casas como indenizações ao tempo de

serviço têxtil, no entanto, registraram-se posições que discordam afirmando que

todos os empregados receberam casas, outra afirmação aborda que apenas os

cargos de mestres, contramestres e outros superiores receberam casa como

indenização e uma última posição afirmou que apenas um funcionário recebeu. Tais

desencontros de conhecimento sobre o fato sinalizam para uma ideia de que

durante o processo de fechamento da fábrica, essa conduta passou pelos ex-

funcionários como dualidades de postura.

  As edificações fabris das unidades Progresso e Cachoeira achavam-se quase

completamente sem usos até o ano de 2014. Fala-se, neste contexto, da Fábrica

Progresso, pois a Fábrica da Cachoeira encontra-se até hoje em ruínas, exceto pelo

uso da área livre entre suas paredes que recebe o funcionamento improvisado de

estacionamento para viação rodoviária municipal. Já a Fábrica Progresso sempre

teve parcelas de sua edificação sendo usadas pelo comércio informal, contudo em

fins 2014, após aplicação metodológica desta dissertação, foi inaugurado um

shopping nas instalações em ruínas de seu prédio.

  Ademais, a maioria das edificações que compunham o antigo complexo fabril

é aproveitada para fins de moradia, quando não estão alugadas, as casas são

apenas espaços fechados de propriedade da Família Paiva. Essa disposição de

propriedade da maior parte do que foi o complexo pelo domínio da mesma família,

há mais de um século, parece desconfortável para o riolarguense que vive, conforme

constatações feitas pela aplicação do instrumental metodológico, sob um

saudosismo do funcionamento da fábrica e ainda faz considerações pelo retorno das

fábricas para gerar emprego para cidade. Entre outros fatores, este fato reflete de

modo direto no que ficou retido na memória coletiva sobre dominância do controle

têxtil no âmbito econômico e socioespacial.

  Quanto às relações de poder que perfizeram o contexto histórico fabril que

marcaram os funcionários da época, e se rebatem na sua descendência, admite-se,

diante de revelações orais e gráficas, que o espaço e o meio que geria a dinâmica

têxtil sucediam-se sobre eixos de controle e dominância aos contextos do trabalho

fabril principalmente. O “fuete” é um exemplo desse controle ideológico sobre aquela

  183

população em produção têxtil. Ele era instalado no ponto mais alto das chaminés e

cada unidade fabril tinha seu equipamento sonoro, segundo registros orais.

  Esse apito (fuete) é descrito, inclusive, de forma um tanto dúbia, variando

entre ser dito que era apenas o apito da sirene ao alto das chaminés e ser um de

forma mais próxima quando descrevem que recebiam um fuete ou mais fuetes a

depender do atraso de horário ao chegar à fábrica.

  Relativo ao controle geral, a cidade-fábrica apresentava suas unidades fabris

com profissionais para manutenção e regulação do poder do meio socioespacial

numa disposição ascendente, operários, fiscais, contramestre e mestres no setor de

produção e cada um tinha sua posição de mando sobre o outro, inclusive, atesta-se

que dentro da categoria dos operários havia divisões e relações de mando.

  Conforme resultou bem identificado, as edificações de moradia também

descreviam disposições hierárquicas refletidas sobre o poder disciplinar como um

instrumento de controle e domínio espacial, pois cada cargo tinha um tipo de

edificação de referência. Tratava-se da regulação do poder em determinar dentro do

meio socioespacial o local de cada um, fechando assim o que Foucault (1987)

chamava de rede de relações de poder dentro do espaço físico disciplinar.

  Para o fechamento destas considerações, faz necessário expor que a postura

da pesquisadora fugiu de certa forma às reflexões críticas. Algumas entrevistas,

inclusive, denotaram apreensões negativas por parte dos indivíduos, onde a

oralidade foi marcada por reações de silêncios, gagueiras e hesitações de

continuidade de algum raciocínio histórico ou fato do período. Até mesmo fora do

plano metodológico de campo, ocorreram hesitações do que se podia ou não falar,

chegando à pesquisa a receber sugestões de cautela nas percepções e conclusões

que se iria desenvolver na dissertação.

  O título da dissertação deixa clara a análise objetivada, contudo a

investigação instaurou desconforto e insegurança em pronunciar críticas ao espaço

e a sociedade da época que nitidamente ainda vivem hoje sobre relações de

controle da família Paiva e até mesmo dependência. Vê-se que o controle instaurado

no período fabril é refletido hoje na apropriação espacial que a família tem sobre o

espaço e reflete na amostra entrevistada dificultando uma interpretação do que é

rememorada desde o saudosismo do fuete a exploração das horas trabalhadas no

ofício textil.

  184 Um reflexo que pode ser entendido após toda práxis do processo de pesquisa

implementado, para aqui tecer estas considerações finais, revela-se nos edifícios e

nos espaços, além de praças e canteiros, elementos que formaram e até

representam na vida dos participantes referências de suas próprias histórias

pessoais, sem querer abrir precedentes para focos não estudados nesta dissertação

ou mesmo fora de seus objetivos, o espaço urbano e arquitetônico desse complexo

fabril tem representatividade perante os participantes e, talvez também, entre muitos

que hoje fazem uso, desse modo: moram, vão à igreja, andam de trem, visitam

amigos em Cachoeira ou Rio Largo e também constroem uma ‘memória da cidade-

fábrica’ não vivida, mas, rememorada vividamente pelos que ainda lá estão e a

viveram e tiveram sua concepção de mundo por ela moldada.

  185

REFERÊNCIAS

  ALMEIDA, L. S. de. Chrônicas alagoanas – notas sobre poder, operários e comunistas em Alagoas. Maceió: Edufal, 2006. ______. A história escrita no chão. EDUFAL. Maceió, 1997 ______; CASTRO, C. G. de. Uma viagem entimental a achoeira. O Jornal. ESPAÇO. 2010. Caderno b4 e b5.

ALVES, M. A.; CARVALHO, A. A. As marcas do progresso: alguns códigos urbanos

na cidade de Fortaleza dos séculos XIX e XX. In.: ______. O público e o privado. Fortaleza, nº 17, p. 13 - 24, jan/jun, 2011.

BATISTA, J. C. O setor externo brasileiro no século XX. In.: ______. Estatísticas do

século xx. Rio de Janeiro: IBGE, 2006 BARROS, F. R. A. de. ABC das Alagoas: dicionário biobibliográfico, histórico e geográfico de Alagoas. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005. BLAY, E. A. Eu não tenho onde morar: vilas operárias na cidade de São Paulo. São Paulo: Nobel, 1985. BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças dos velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

BONDUKI, N. G. Origens da habitação social no Brasil. In.: ______. Análise Social.,

São Paulo, v. 24, n. 127, p. 711-732, 1994. CALDAS, A. L. Oralidade, texto e história: para ler a história oral. São Paulo: Loyola, 1999. CAMPOS, E. O inventário do quotidiano: breve memória da cidade de Fortaleza.

Fortaleza: Fundação Cultural de Fortaleza 1996. (Pesquisa n. 6: Prefeitura Municipal

de Fortaleza). CARONE, E. A evolução industrial de São Paulo (1889-1930). Editora SENAC São Paulo: São Paulo, 2001. CARLOS, A. F. A. Espaço e indústria. São Paulo: Contexto, 1988. ______ O espaço urbano: Novos escritos sobre a cidade. São Paulo: Labur Edições, 2007. ______ O lugar no/do mundo. São Paulo: FFLCH, 2007. CASTRO, C. G.; FERRARE, J. O. P. Complexo industrial têxtil de Rio Largo: relações sociais e espaciais a partir da história oral. IV Seminario Internacional de

Patrimonio Agroindustrial: recursos para el desarrollo. 2014. San Miguel de Tucumán

– Argentina. 1ª ed. eje 01, 01. 24.

  186 CASTRO, C. G.; XAVIER, E. M. G. CAFT – Cenário alagoano de festividades e tradições. Monografia (estágio supervisionado). FAU: UFAL. Maceió, 1997. CORREIA, T. de B. Pedra: plano e cotidiano operário no sertão. Papirus Editora, 1998. ______ De vila operária a cidade-companhia: As aglomerações criadas por empresas no vocabulário especializado e vernacular. In.: ______ R. B. estudos urbanos e regionais Nº 4. p. 83-98. UFPE: A Associação, 2001. ______; GHOUBAR, K. ; MAUTNER, Y. Brasil, suas fábricas e vilas operárias. Pós. Revista do programa de pós graduação em arquitetura e urbanismo da FAU/USP, v. N 20, p. 10-32, 2006. DAMATTA, R. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. 5ª Ed. Rio de Janeiro,1997. DECCA, E. S. de. O nascimento das fábricas. 08ª edição. São Paulo: Editora brasiliense, 1982. DEL RIO, V. O quadro teórico – operacionalização do estudo da paisagem

ambiental para o desenho urbano. In.: ______. Desenho urbano e revitalização na

área portuária do Rio de Janeiro – a contribuição do estudo da percepção ambiental.

  São Paulo: FAU USP, p. xx-xx, 1991. ______ ; RHEINGANTZ, P. A. et al. A influência do projeto na qualidade do lugar. In.: ______. Sociedade e território - revista de estudos urbanos e regionais. Rio de Janeiro: UFRJ/ FAU, p. 100-118, 2005. (http//www.fau.ufrj.br/prolugarartigos.htm). DIEGUES JÚNIOR, M. O banguê nas Alagoas: Traços da influência do sistema econômico do engenho de cana de açúcar na vida e na cultura regional. Maceió: Edufal, 2006. ______ Evolução urbana e social de Maceió no período republicano. (1939) Maceió. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980.

  

Engels, F. A concorrência. In.: ______ A situação da classe operária na Inglaterra.

Porto: edições afrontamento (1892) 1975.

  FARIAS, I. S. Dominação e resistência operária no núcleo fabril de Fernão

Velho/ AL (1953-1962). Dissertação (mestrado em sociologia). UFAL: Maceió, 2012.

FELIX, L. O. Memória e memória histórica. In.: ______ História e memória: a

problemática da pesquisa. Universidade de Passo Fundo: EDIUPF, 1998. p. 35 – 61.

FERRARE, J. O. P. A Preservação do patrimônio histórico: um RE-pensar, a partir da experiência da cidade de Marechal Deodoro. Salvador: FAUFBA, 1996.

  187

FERREIRA, A. B. de H. Dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Positivo,

2004. FERREIRA, M. de M. História oral: um inventário das diferenças. In.: ______

Entre-vistas: abordagens e usos da história oral. Disponível: http://www.cpdoc.fgv.br.

Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas, 1998 (p. 01 – 13). FERREIRINHA, I. M. N.; RAITZ, Tânia R. As relações de poder em Michel Foucault: reflexões teóricas. Revista de Administração Pública nº 44 (2). Rio de Janeiro: FGV, 2010 (p. 367-383).

  FOUCAULT, M. A ordem do discurso – aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. São Paulo: Edições Loyola, 1996. ______ Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Editora: Graal, 2001.

______ Vigiar e punir: nascimento da prisão. (1975) Tradução Raquel Ramalhete.

Petrópolis – RJ: Editora Vozes, 1987. FRAGOSO JÚNIOR , C.R.; et al. Reflexões sobre a cheia de junho de 2010 nas

bacias do rio Mundaú e Paraíba. In.: ______ X Simpósio de Recursos Hídricos do

Nordeste. Fortaleza: 20 p.

  

GUNN, P.; CORREIA. T. B. A industrialização brasileira e a dimensão geográfica

dos estabelecimentos industriais. In.: ______ R. B. Estudos Urbanos e Regionais

V. 7 , N. 1. p. 17–53. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional; editor Henri Acselrad: A Associação, 2005.

  ______ Vilas Operárias: o mundo fabril penetra na cidade. p. 82-89. Cândido Malta Campos; Lúcia Helena Gama; Vladimir Sacchetta. (Org.). São Paulo,

metrópole em trânsito: percursos urbanos e culturais. São Paulo: SENAC, 2004, v. ,

p. 82-89.

  HALBWACHS, M.. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006.

HOBSBAWM, E. J. A era do capital - 1848-1875. Tradução de Luciano Costa Neto.

Coleção publicada pela Weidenfeld & Nicolson, Inglaterra. Digitalização: Argo, 1977.

  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mapas de Alagoas.

  IBGE. Disponível em: HTTP://biblioteca.ibge.gov.br/vizualizacao/mapas/GEBIS. Acesso em dezembro de 2013.

  

LE BRETON, D. A sociologia do corpo. 2ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 103p.

LEBRUN, G. O que é poder. Tradução Renato Janine Ribeiro, Sílvia Lara Ribeiro. São Paulo: Abril Cultural – Brasiliense, 1984. LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990.

  188

LEITE LOPES, J. S. Aspectos da formação de um grupo de trabalhadores numa

fábrica com vila operária: a instituição de uma forma de dominação através do processo de recrutamento da força de trabalho. Fortaleza: NEPS/UFCE, 1986.

  LESSA, G. L. Para uma história da indústria têxtil alagoana. Jornal Gazeta de Alagoas. 06 dez. 2008. Disponível em:

<http://gazetaweb.globo.com/gazetadeAlagoas/acervo.php?c=138778>. Acesso em:

21 fev. 2013 LINDOSO, D. Interpretação da província: Estudo da cultura alagoana. Maceió: Edufal, 2005.

  LYNCH, K. A imagem da cidade e seus elementos. In.: ______ A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 57-102.

MACHADO, B. A.; MONTENEGRO, A. T; NETO, A. F. P. História Oral no Brasil: uma

análise da produção recente (1998/2008). História Oral, v. 10, n. 2, p. 113-126, jul.-

dez. 2007/2009. MARROQUIM, A. D. Terra das Alagoas. Roma: Editori Manglione & Strini, 1922. MATHIAS, H. G. Algodão no Brasil, Cotton in Brazil. São Paulo: Editora Index, 1988. MENDONÇA, C. A. P. Enciclopédia municípios de Alagoas. Maceió: Instituto Arnon de Mello. Leonardo Simões: Coordenação Geral - Núcleo de Projetos Especiais, 2012. MONTANER, J.M; MUXI, Z. Arquitetura e política. São Paulo: Gustavo Gili, 2014. MONTENEGRO, A. T. História oral e memória: a cultura popular revisada. São Paulo: Contexto, 2007. ______ (Org.); FERNANDES, T. (Org.). Introdução. In.: ______ História oral: um espaço plural. 1. ed. Recife: Universitária - Universidade Federal de Pernambuco, 2001.

NESBITT, K. Introdução. In.: ______ Uma nova agenda para arquitetura: antologia

teórica (1965 – 1995). São Paulo: Cosac Naify, 2ºed, p. 14 – 87, 2008.

ORLANDI, E. P. Análise de discurso: princípios & procedimentos - Campinas, SP:

Pontes, 2001. REVISTA O NATAL. O progresso de Rio Largo e a obra do Commendador Gustavo Paiva. Maceió, n. 1, dezembro de 1938.

PACHECO, K. M. G. Revitalizar o antigo “cotonifício Gonçalves” em resort: Um

novo estímulo ao desenvolvimento de Piaçabuçu. Maceió, 2008. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas.

  189 PAIVA, T. C. B. Memórias da ‘cidade fábrica’ Rio Largo. Maceió, 2010. Monografia (graduação em arquitetura e urbanismo). Faculdade de arquitetura e urbanismo, UFAL. PAIVA FILHO, A. P. G. de. Rio Largo: cidade operária. Maceió: SENAI/ AL, 2013. PANET, A.; et al.. Rio Tinto: estrutura urbana, trabalho e cotidiano. (monografia) João Pessoa, UNIPÊ Editora, 2002. RAMOS, B. Uma associação de algodoeiros. Maceió: Benedito Ramos Amorim Editor, 2013. REIS FILHO, N. G. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 1987. RICCEUR, P. O esquecimento. A memória, a história, o esquecimento. 2004. SEVCENKO, N. (org). Introdução. In.: ______ História da vida privada no Brasil. Companhia das Letras: São Paulo, 1998/ 2006. Vol 03.

______ Cap I. In.: ______ História da vida privada no Brasil. Companhia das Letras:

São Paulo, 1998/ 2006. Vol 03. SILVA, A. C. G. Gustavo Paiva - um administrador a frente de seu tempo. In.: ______ Memórias Legislativas. Maceió: Gráfica Gazeta de Alagoas, 1998. SILVA, J. M.; SILVA V. L. A decadência da companhia alagoana de fiação e tecidos. Monografia (bacharelado em história). CHLA. Ufal. Maceió, 2001. SILVA, K. V; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. 3° ed. São Paulo: Contexto, 2010. SINGER, P. A formação da classe operária. Discutindo a história – 14 ed. rev. ampl.- São Paulo: Atual, 1985/1994.

STEIN, S. J. Origens e evolução da indústria têxtil no Brasil, 1850 – 1890. Rio de

Janeiro: Campus, 1979. TADEU, Tomaz (org.). O panóptico Jeremy Benthan. 2ª edição. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008 TENÓRIO, D. A.; LESSA, G. L. O ciclo do algodão e as vilas operárias. Maceió: Sebrae, 2013. TIMÓTEO, E. M. Percepções coletivas da estrutura urbana de Maceió. Recife: UFPE, 1984. (dissertação de mestrado). THOMPSON, P. A voz do passado: história oral. Tradução Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

  190

  VALE, E. C. Tecendo fios, fazendo história [manuscrito]: a atuação operária na cidade-fábrica Rio Tinto (Paraíba,1959-1964). Fortaleza, 2008. Dissertação (mestrado). UFCE.

  VIANA, D. Inventariando as antigas construções do núcleo fabril original do bairro de Fernão Velho. Maceió, 2012. Monografia (graduação em arquitetura e urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UFAL.

  VIANNA, M. P. O modelo das company towns. In.: ______ Da edificação ao traçado urbano: a experiência de planejamento regional integrado na CESP. São Carlos, 2012. Tese (título de doutora). USP.

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira

Thomson Learning, 2005.

  APENDICE - A Divisão administrativa de Rio Largo segundo o IBGE (2010/2014). PRINCIPAIS BAIRROS DE RIO LARGO, AL LOURENÇO DE ALBUQUERQUE CENTRO MATA DO ROLO GUSTAVO PAIVA TABULEIRO DO PINTO Fonte: Autora (2015).

  1 APENDICE - B 1 Proxemia – cultura como comunicação e comportamento

  Antes de iniciar uma contextualização sobre o termo “proxemia”, cunhado por 2 Edward Hall , é cabível expor que as relações sociais do espaço têxtil em foco

contêm expressões intrinsecamente visíveis a este. Sejam essas ocasionalmente

dadas por movimentações corporais ou mesmo expressões sensoriais, mas que são

elementos essenciais na investigação desse objeto. Há entendimento de que a

proxemia oferece meios e atributos para identificar as relações e comunicações do

meio e, assim, pode dialogar com as técnicas da metodologia da pesquisa.

  Conforme suas argumentações experienciais, Hall (2005, p. x) atesta que o

local promove inter-relações do indivíduo “entre si e seus próximos, e o espaço que

constroem em torno de si”. O estudo proxêmico sugere então observar o indivíduo

em seu meio; examinar as relações dos indivíduos nesse meio; elencar as formas de

comunicações entre indivíduo e o local e identificar os vínculos permitindo a

construção dos sujeitos. Tal formatação está concernente à construção

metodológica desta dissertação.

  De modo decorrente, proxemia é definida como a “inter-relação entre

observações e teorias do uso que o homem faz do espaço como uma elaboração

especializada da cultura” (Hall, 2005, p. 01). O homem, segundo Hall, é um ser

advindo das especializações de suas extensões, da evolução de seu próprio corpo,

que, dessas evoluções, dominou o controle de sua própria natureza delineando uma

dimensão própria, sendo autenticada por Hall como “a dimensão cultural” (ibidem, p.

04).

  A dimensão cultural coloca-se assim como um processo do homem e meio

ambiente em interação e acomodação mútua. O autor defende que o indivíduo se

2 1

domesticou nos sentidos sensoriais conforme suas necessidades. Essa

Edward Twitchell Hall tem um site (http://www.edwardthall.com/) que contem valiosos dados da

Título usado como item 03 no capítulo 02 desta dissertação, momento do Exame de Qualificação.

seus trabalhos de comunicação e relações interculturais.

dedicou-se às pesquisas das relações culturais estudando diversas culturas e hoje é reconhecido por

extensão de sua apropriação aos estudos sócio-culturais como pesquisador, professor e escritor. Hall

  2

acomodação e domesticação do indivíduo na dimensão cultural denotada refletem a

importância da interpretação das comunicações silenciosas que vão além das

observações do sentido sensorial da fala, por exemplo.

  Apesar do uso que Hall faz das observações do corpo do indivíduo no espaço

e consequente uso da proxemia, esta pesquisa não irá enveredar no estudo de

corporeidade, mas também não deixará de citar ou negar a existência de sua

importância. A corporeidade é um termo relacionado a corpóreo que o dicionarista

Hollanda (2004) vincula à relação do corpo e Le Breton (2007) o vê como um

fenômeno social e cultural, um motivo simbólico e objeto de representações e

imaginários.

  O uso desse conceito elenca a adoção de outros autores, alguns como o

antropólogo Le Breton, que investiga a sociologia do corpo e elenca apreensões

desse veio, por vezes, limitadas, visto as “transformações sociais e culturais diárias”

(ibidem, p. 65) dos indivíduos, mas afirma que o corpo é o objeto de construção

social e cultural.

  Para se compreender esse objeto de construção “é preciso ter algum

conhecimento da natureza de seus sistemas receptores e de como a informação

recebida a partir desses receptores é modificada pela cultura (HALL, 2005, p. 51)”.

Os receptores citados por Hall, remotos e imediatos, são os sentidos humanos,

visão, tatos etc. – componentes articuladores do corpo do indivíduo, os quais já

foram estudados e investigados em diversas culturas pelo autor para, nesta

dissertação, tomar proporções elucidativas do histórico-emocional e sócio-espacial

pesquisado ante os entrevistados/depoentes.

  A técnica adotada por Hall recaía em observar os comportamentos dos

indivíduos, homens ou mulheres, em seus meios de convivência diária. A ação

exploratória dele dava-se desde observar a movimentação da boca ao falar, nos

olhos espantados ou tristes, da negação ou afirmativa com a cabeça ou mesmo com

os olhos, no sorriso tímido ou nervoso ou mesmo numa gargalhada folgada e longa,

da altura e entonação da voz. Esse processo de apreciação inter-relacional é

descrito pelo antropólogo pela faculdade que o indivíduo tem de receber impressões

dos objetos, do meio e suas vivências. Como diz ele:

  O sentido que o ser humano tem do espaço apresenta uma relação muito

  3 cinestésicos, táteis e térmicos de seu eu, cujo desenvolvimento pode ser ambiente. Pode-se considerar que o ser humano possui aspectos visuais, próxima com seu sentido do eu, que está em íntima interação com o

inibido ou estimulado pelo ambiente (2005, p. 77).

  No processo da Rio Largo têxtil, considerou-se então que o exame proxêmico

somatizou elementos para o apanhado da H.O., bem como ampliou as apreensões

sociais e espaciais pelo simples fato de observar e perceber as reações

comportamentais. O exame também corroborou nas transcrições dos áudios das

entrevistas de forma a registrar: tom de voz, timbre da voz, sentimentos de tristeza

ou alegria, reações de satisfação ou insatisfação, entre outros.

  Faz-se importante elucidar que as apropriações proxêmicas decorreram pelo

uso do conceito e observância/registro decorridos durante a aplicação da técnica

oral e decorrente criação dos atributos ligados às observâncias relacionais entre os

indivíduos, esses e o meio e os indivíduos consigo mesmo. A partir desta

compreensão estrutural metodológica e atenta ao espaço e as edificações de cunho

têxtil, adicionou-se a técnica do mapa mental/desenho gráfico no intuito de

compreender e ratificar as interpretações sócio-espacias orais.

  Recurso bibliográfico

HALL, Edward T. A dimensão oculta. Tradução Waldea Barcellos. São Paulo:

Martins Fontes, 2005.

 • - - -

  APENDICE - C

Documentos relativos ao Comitê de Ética de Pesquisa da UFAL – CEP/UFAL

Doc 01 de 04: PARECER – aprovação do projeto de pesquisa

  Documentos relativos ao Comitê de Ética de Pesquisa da UFAL – CEP/UFAL

Doc 02 de 04: TERMO DE CONSENTIMENTO – aprovação do projeto de pesquisa

  Doc 03 de 04: APLICAđấO DA HISTốRIA ORAL Ố aprovação do projeto de pesquisa

  Documentos relativos ao Comitê de Ética de Pesquisa da UFAL – CEP/UFAL

Doc 04 de 04: APLICAđấO DO MAPA ESQUEMÁTICO Ố aprovação do projeto de pesquisa

  APENDICE - D /,1+$ '2 7(032 '2 $/*2'…2 $2 $32*(8 7Œ;7,/ 5,2 /,1+$ '2 7(032 '2 $/*2'…2 $2 $32*(8 7Œ;7,/ 5,2 /,1+$ '2 7(032 '2 $/*2'…2 $2 $32*(8 7Œ;7,/ 5,2 /,1+$ '2 7(032 '2 $/*2'…2 $2 $32*(8 7Œ;7,/ 5,2 ITEM ANO (INÍCIO) NOME

  UNIDADE FABRIL TÊX Sociedade Anôni Companhia União M NOME USUAL: Fábrica de Fernão V Fábrica Carme UNIDADE FABRIL TÊX Companhia Alagoa Fiação e Tecido NOME USUAL: Fábrica de Cacho UNIDADE FABRIL TÊX Companhia Pilaren Fiação e Tecido NOME USUAL: Fábrica Pilarens “A fábrica [Pilarense] ocupa d do edifício paralelos de 90 m comprimento e 13 de largura abrangendo ao todo uma áre mestros quadrados de superf Maciel, O. B. A., 2007, p UNIDADE FABRIL TÊX Companhia Progre Alagoana NOME USUAL: Fábrica Progres UNIDADE FABRIL TÊX Companhia Indus Penedense NOME USUAL: Fábrica Peneden UNIDADE FABRIL TÊX Fábrica de Renda Bordados UNIDADE FABRIL TÊX Fábrica Alexand /,1+$ '2 7(032 '2 $/*2'…2 $2 $32*(8 7Œ;7,/ 5,2 /,1+$ '2 7(032 '2 $/*2'…2 $2 $32*(8 7Œ;7,/ 5,2 /,1+$ '2 7(032 '2 $/*2'…2 $2 $32*(8 7Œ;7,/ 5,2

/,1+$ '2 7(032 '2 $/*2'…2 $2 $32*(8 7Œ;7,/ 5,2 /$5*8(16(

  /$5*8(16( /$5*8(16( /$5*8(16(

* limitando-se ao estado de Alagoas.

LOCAL FIGURA DO LOCAL

  IL TÊXTIL: Anônima ião Mercantil : não Velho ou armem Distrito de Fernão Velho – Maceió

  IL TÊXTIL: lagoana de Tecidos AL: Cachoeira Município de Rio Largo

  IL TÊXTIL: Pilarense de Tecidos AL: Pilarense Município de Pilar upa dois corpos e 90 metros de argura cada um, a área de 2:340 uperfície” Fonte: 007, p. 57) Município de Pilar

  IL TÊXTIL: Progresso AL: Progresso Município de Rio Largo TÊXTIL: Industrial ense AL: nedense Município de Penedo

  IL TÊXTIL: Rendas e Município de Pilar

  IL TÊXTIL: exandria Bairro Bom Parto, Maceió /$5*8(16( /$5*8(16( /$5*8(16( /$5*8(16( CAL REFERÊNCIAS

  FONTE: Pacheco, 2008; Mendonça, 2012 FOTO: Marroquim...

  FONTE: Paiva, 2010; Castro, 1997 FOTO: Marroquim...

  FONTE: Paiva, 2010; Castro, 1997; Barros, 2005 FOTO: facebook.com/ Pilar )272 FDPDUDPXQLFLSDOSLODU DO JRY EU FONTE: Marroquim...; Paiva, 2010; Castro, 1997 FOTO: Marroquim...

  FONTE: Pacheco, 2008; Paiva, 2010 FOTO: Pacheco, 2008 FONTE: Paiva, 2010; Barros, 2005.

  FONTE: Paiva, 2010; Barros, 2005; FOTO: Mendonça, 2012

  

ITEM NOME LOCAL FIGURA DO LOCAL CAL REFERÊNCIAS

(INÍCIO) ANO Companhia de Fiaç e Fiação e Município de Tecidos de São M ão Miguel São Miguel dos UNIDADE FABRIL TÊX IL TÊXTIL: Pacheco, 2008; Paiva, 2010; FONTE: Fábrica São Mig o Miguel UNIDADE FABRIL TÊX NOME USUAL: AL: IL TÊXTIL: Campos Mendonça, 2012 Mendonça, 2012 FOTO: Fábrica de Linhas da as da Pedra Companhia Agro Agro-fabril ou Fábrica da Pe da Pedra NOME USUAL: AL: Mercantil Município de Delmiro Gouveia Mendonça, 2012 Correia, 1998; Paiva, 2010 FONTE: FOTO: Tecidos Santa Marg a Margarida Fábrica Santa Marg Margarida Companhia Fiaçã Fiação e UNIDADE FABRIL TÊX NOME USUAL: AL: IL TÊXTIL: Bairro Jaraguá, Maceió www.historiadealagoas. com.br / foto 1942 Barros, 2005 Paiva, 2010; FONTE: FOTO: Tecidos Norte Ala te Alagoas Saúde, bairro de Fábrica Norte Alag te Alagoas Companhia Fiaçã Fiação e Distrito de UNIDADE FABRIL TÊX NOME USUAL: AL: IL TÊXTIL: Ipioca, Maceió John Guedes Barros, 2005 Paiva, 2010; FONTE: FOTO: Cotonifício Nogueir ogueira S/A Fábrica Vera Cr Vera Cruz UNIDADE FABRIL TÊX NOME USUAL: AL: IL TÊXTIL: São Miguel dos Barros, 2005 Município de Campos Alagoas web site Paiva, 2010; FONTE: FOTO: Grêmio Instrutivo e L vo e Literário COMPLEXO FABRIL DE RIO E RIO LARGO: Construção do ‘Cassi ‘Cassino” Tavares Basto Bastos Município de Rio Largo Castro, 1997 Paiva, 2010; Paiva, 2010 FONTE: FOTO: Cotonifício Gonçalve nçalves S/A Município de UNIDADE FABRIL TÊX Fábrica Maritub arituba NOME USUAL: AL: IL TÊXTIL: Piaçabuçu Pacheco, 2008; Pacheco, 2008 Paiva, 2010 FONTE: FOTO: Fonte: Autora (2015).

  1

  REFLEXÕES SOBRE A CHEIA DE JUNHO DE 2010 NAS BACIAS DO RIO MUNDAÚ E PARAÍBA Carlos Ruberto Fragoso Júnior 1 ; Valmir de Albuquerque Pedrosa Souza 1 ; Vladimir Caramori Borges de 1 RESUMO --- Em junho de 2010 mais uma vez os estados de Alagoas e Pernambuco foram vitimados por uma forte cheia que provocou mortes, inundações e destruição de estradas, pontes e casas. Este artigo analisou preliminarmente o evento hidrológico ocorrido nas bacias dos rios Mundaú e Paraíba e esclareceu algumas questões sobre suas características, incluindo sua duração, intensidade, tempo de retorno e distribuição temporal e espacial, bem como os fatores que podem ter intensificado a magnitude deste evento tais como saturação do solo, fortes declividades, rompimento de barragens e ocupação urbana na planície de inundação. A análise das vazões máximas do posto da Fazenda Boa Fortuna, localizado no município de Rio Largo/AL, indicou que o evento ocorrido pode ter um tempo de retorno superior a 200 anos.

  ABSTRACT --- The states of Alagoas and Pernambuco have suffered, in June 2010, a strong flood which caused several damages such as deaths, flooding and destruction of roads, bridges and houses. This paper analyzed the occurred event preliminarily in the watershed of the Mundaú and Paraíba rivers, in point of view hydrologic. We also have exposed some questions about their characteristics, including its duration, intensity, return period and temporal and spatial distribution, as well as factors that may have intensified the magnitude of this event such as soil saturation, strong slopes, breaking the dams and urban settlement in the floodplain. The peak discharges analysis at Fazenda Boa Fortuna station, located in Rio Largo/AL, indicated that event occurred can have a return period greater than 200 years.

  Palavras-chave: Cheia, Eventos extremos, inundação, Barragem.

  INTRODUđấO A segunda quinzena do mês de junho de 2010 foi marcada no nordeste brasileiro por um evento hidrológico marcante: o noticiário registrou uma grande tragédia provocada pelas cheias nas bacias dos rios Mundaú e Paraíba, nos estados de Alagoas e Pernambuco. Rapidamente uma grande quantidade de informações invadiu os meios de comunicação, apresentando um cenário típico de guerra: cidades inteiras devastadas pela enxurrada que, com grande violência, invadiu as casas ribeirinhas arrastando tudo o que havia pela frente. Na mesma velocidade das águas, as especulações em busca das causas do evento catastrófico começaram a aparecer, também nos meios de comunicação e mesmo entre o burburinho popular nos locais afetados pelo evento. Os prováveis "responsáveis" pelo evento foram logo identificados: barragens rompidas, comportas abertas e, evidentemente, a magnitude do evento meteorológico ocorrido. As informações hidrológicas para analisar o evento não chegaram com a mesma velocidade. A única estação fluviométrica em operação no Rio Mundaú (Fazenda Boa Fortuna) foi levada pela cheia às 21:00 horas, quando registrava a cota de 8,10 m, correspondente a uma vazão de 497,39 m 3 /s. Os dados de precipitação também levaram algum tempo para análise e consolidação. Nos primeiros dias seguintes ao evento, as autoridades estaduais tiveram grande mobilização para atendimento aos afetados pelos eventos e para percorrer a bacia em uma análise de campo do evento ocorrido. Apesar de, em uma análise rápida, as características do evento apontarem para efeito de ruptura de barragens (grandes velocidades do escoamento, tempo de base pequeno, vazão de pico elevada), as autoridades estaduais se apressaram em afirmar não ter havido rompimento que justificasse a destruição mas, sim, que as chuvas nas cabeceiras das bacias haviam sido, de fato, excepcionais. À medida que as informações de campo foram chegando, novos elementos foram levantados para analisar hidrologicamente o evento: saturação do solo, reservatórios cheios, possível rompimento em cascata de pequenos açudes, entre outros. Após alguns dias após o evento foi noticiado o rompimento efetivo da Barragem Nação, localizada no município de Bom Conselho/PE. O objetivo deste artigo é analisar o evento hidrológico ocorrido nesta região e esclarecer algumas questões sobre suas características, incluindo sua duração, intensidade, tempo de retorno e distribuição temporal e espacial.

  são 3145 km e 4127 km , respectivamente (Figura 1). Desta área, 62% da bacia do rio Paraíba e 47% drenam suas águas para o Oceano Atlântico passando pelo Estado de Alagoas. Suas áreas de drenagem AS CARACTERÍSTICAS DA ÁREA EM ESTUDO As bacias dos rios Paraíba e Mundaú têm suas nascentes na região semi-árida pernambucana e 2 2 Alagoas, cujo área é de 27.731 km2. Estas bacias são formadas por 21 municípios, onde se encontram, aproximadamente, uma população de 1,3 milhão de pessoas, incluída aí a capital do Estado, que se No trecho alagoano, a área das duas bacias representa cerca de 22% da área total do estado de nasce no estado de Pernambuco e deságua na lagoa Manguaba (31 km ), tem o rio principal com Tabela 1 - População dos municípios alagoanos localizados na bacia Mundaú-Paraíba (IBGE, 2006) da bacia do rio Mundaú estão no Estado de Alagoas e o restante no Estado de Pernambuco. homônima (23 km ), tem o rio principal com extensão de 141 km. A bacia do Rio Paraíba, que também A bacia do Rio Mundaú, que tem sua nascente no estado de Pernambuco e deságua na lagoa 2 2 encontram às margens do CELMM. Na tabela 1, pode-se constatar as populações dos municípios alagoanos localizados na bacia Mundaú-Paraíba. de Alagoas e Pernambuco, assim como a localização de algumas sedes municipais alagoanas. extensão de 122 km. A Figura 1 mostra a delimitação das bacias e sua situação em relação aos Estados Chã Preta 7.438 Capela 18.631 Cajueiro 19.254 Branquinha 13.557 Atalaia 42.022 Municípios População Murici 21.675 Messias 13.044 Marechal Deodoro 44.038 Coqueiro Seco 5.393 Paulo Jacinto 7.757 Maceió (capital) 922.458 Santana do Mundaú 11.181 Santa Luzia do Norte 6.826 Rio Largo 68.856 Quebrangulo 12.272 Pindoba 2.318 Pilar 32.640 RIO LARGO, AL. União dos Palmares 59.503 Satuba 15.045 São José da Laje 20.387 Viçosa 28.253 são interligadas por canais e constituem um importante Complexo Lagunar do nordeste brasileiro, o Os rios Mundáu e Paraíba deságuam nas lagoas Mundáu e Manguaba, respectivamente, as quais Figura 1. Localização da área de estudo. rochas granitóides e o trecho baixo tem domínio de litologias sedimentares (Moura Reis et al., 2000). encaixados. O médio curso dos rios apresenta relevo ainda bastante acidentado em um domínio de Os rios Mundaú e Paraíba nascem em um corpo granitóide de solo raso, apresentando leitos bem economia da população ribeirinha. Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM), que tem importância fundamental para a atividades: i) agro-indústria canavieira com produção de açúcar, álcool e bio-eletricidade; ii) pecuária Quanto aos aspectos econômicos da bacia (no trecho alagoano), destacam-se as seguintes semi-intensiva; iii) pesca; iv) agricultura; v) indústria; vi) e turismo. Das 24 maiores usinas de açúcar existentes no estado, 13 estão localizadas nesta região, sendo que destas, 10 possuem destilarias. A pecuária da região baseia-se na criação de gado leiteiro e de corte. Já a agricultura é caracterizada pelo cultivo do algodão, feijão, banana, milho e pastos. Uma parte razoável destas atividades é de subsistência, sem que nenhuma técnica de irrigação seja utilizada, ficando o pequeno produtor sujeito as variações climáticas. Por último, o turismo, atividade de destaque na economia alagoana, baseia-se primordialmente nos recursos hídricos da região para atrair os visitantes. Além das praias, o Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba atrai grande número de turistas pelas suas belas paisagens e sua culinária típica. A preservação e ampliação da atividade turística é fundamental para a economia do estado de Alagoas.

  O HISTÓRICO DAS CHEIAS As cheias naturais das bacias dos Rios Paraíba e Mundaú, historicamente, têm causado danos com certa regularidade no Estado de Alagoas. Nos últimos 100 anos, 7 grandes cheias assolaram a região (1914, 1941, 1969, 1988, 1989, 2000, 2010). Os próprios moradores das áreas afetadas relatam sua convivência natural com esses eventos. As cheias de 1914 e 1941 causaram grandes danos, mas há pouco registro do ocorrido. A cheia de 1969 foi a mais letal para a região, com cerca de 1.100 mortes em pouco mais de 4 horas. A cidade de São José da Laje, localizada na bacia do rio Mundaú, foi a mais duramente castigadas. Somente nesta cidade cerca de 400 pessoas morreram nestas poucas horas. Os corpos foram amontoados na Delegacia e causaram grande horror na cidade. A cheia também destruiu 1.200 casas e desabrigou mais de 10.000 na região do município de São José da Laje. Na época os prejuízos foram avaliados em, aproximadamente, 30 milhões de dólares.

  Na ocasião, ainda sob o choque da tragédia, a Prefeitura de São José da Laje expediu Decreto Municipal proibindo ocupação por casas na margem do rio no perímetro urbano da cidade. Isto foi cumprindo com severidade por cerca de 10 anos. Depois com o passar dos anos, a população voltou a ocupar às margens do rio Canhoto, afluente do rio Mundaú. Em 1988, a tragédia se repete: 21 municípios alagoanos foram atingidos pelas enchentes de maio causando imensos danos em toda área das bacias dos rios Paraíba e Mundaú. Naquele ano foram registradas 9.000 casas danificadas, das quais 4.000 foram totalmente destruídas. Foram duramente atingidos os serviços essenciais de abastecimento de água, de saúde, de educação, de energia elétrica, além dos danos provocados na infra-estrutura viária de um modo geral. Neste evento, o nível máximo de cheia registrado na estação Fazenda Boa Fortuna, no Rio Mundaú, foi de 9,83 m, com vazão máxima registrada de 912 m 3 /s. No ano seguinte, em julho de 1989, o fenômeno se repete com maior intensidade, atingindo 17 dos 21 municípios que constituem as bacias dos rios Paraíba e Mundaú. Na ocasião, 14.600 casas foram atingidas, das quais 6.700 totalmente destruídas. O sistema viário foi extremamente afetado, sendo as principais estradas atingidas as rodovias AL 101, 210 e 220 e as BRs 101, 104 e 316. No entanto os maiores estragos se verificaram nas vias intermunicipais causando a destruição total ou parcial de centenas de quilômetros de estradas vicinais, pontes, pontilhões, etc. As vias urbanas, dezenas de prédios públicos, praças, foram duramente atingidos. Os custos estimados para a reconstrução da região foram de 200 milhões de dólares. Ainda em 1989, o Distrito Industrial Luiz Cavalcante, localizado na cidade de Maceió, passou pela fase mais crítica de sua história, com 26 indústrias seriamente atingidas pelas chuvas, provocando a paralisação de toda a atividade industrial por mais de três semanas. Neste evento, não há registro do nível máximo de cheia na série histórica da estação Fazenda Boa Fortuna, no Rio Mundaú, mas a vazão registrada na série histórica é de 1042 m3/s. A partir da magnitude de dois eventos destruidores em anos seguidos, evidencia-se a necessidade de se promover estudos para um trabalho que garanta a prevenção de novas inundações. Esta necessidade é evidenciada no “Relatório-Diagnóstico sobre os danos causados pelas chuvas de 1988 e 1989”, finalizado no ano de 1990. Este documento foi elaborado numa parceria com Governo de Alagoas, do Governo Federal e do PNUD da Organização dos Estados Americanos (OEA). No referido documento, sugere-se ainda como alternativa de prevenção contra as enchentes a realização de obras de drenagem das águas, a construção de reservatórios para contenção de enchentes, o reflorestamento da bacia, obras nas calhas dos rios, e a implantação de um sistema de alerta de prevenção de enchentes. Além deste problema, outras questões afetam o desenvolvimento da região como, por exemplo, o processo acelerado de degradação ambiental, comprometendo os recursos naturais existentes e provocando desequilíbrios em termos econômicos e sociais. Nenhuma destas ações foi executada.

  registrado na estação Fazenda Boa Fortuna, no Rio Mundaú, foi de 10,5 m, com vazão máxima de transporte ferroviário pela destruição das linhas férreas. Neste evento, o nível máximo de cheia desabrigados, dezenas de milhares de casas destruídas, 14 pontes destruídas e a suspensão do serviço No ano de 2000, outra enchente afeta duramente a região. Desta vez são 36 mortes e 76 mil 3 indicam ser esta a maior cheia histórica nestas bacias. A Defesa Civil Estadual continua contabilizando Paraíba e Mundaú. Os relatos iniciais, sobretudo aqueles feitos pelos moradores das cidades afetadas, estimada em 1092 m /s. No ano 2010, nos dias 18 e 19 de junho, a região foi novamente devastada pelas cheias dos rios Capa do Jornal Gazeta de Alagoas do dia 23 de Capa do Jornal Gazeta de Alagoas do dia 22 de destruídas. Várias cidades tiveram bairros inteiros varridos. As cidades de Branquinha, Santana do Foram notificadas 26 mortes e 22 desaparecidos, e ainda 7.669 casas danificadas e 9.732 casas os números de desabrigados e desalojados eram de 26.618 e 47.897 mil pessoas respectivamente. os estragos causados pela cheia no Estado de Alagoas. No boletim emitido no dia 23 de junho de 2010, enchente não é raro. Agosto de 2000, mostrando que o fenômeno da junho de 2010, mostrando sentimento geral da população. internet realizados por observadores locais. Os serviços de água, energia elétrica, transporte, educação impressa local, regional e nacional, além de uma quantidade gigantesca de registros disponíveis na aproximadamente 80% das casas foram destruídas. A catástrofe foi ricamente documentada pela Mundaú, União dos Palmares e Quebrângulo foram as mais atingidas. Na cidade de Branquinha, quais ajudaram a agravar tragédia. O mosaico de fotos abaixo dá uma pequena demonstração visual da redação desta artigo, dia 20 de julho de 2010. O Governo Federal anuncia a liberação de R$ 1 bilhão foram duramente atacados, sendo que as aulas estão suspensas na região da tragédia até o momento da para o início dos trabalhos de reconstrução. Na impressa, discute-se rompimentos de barragens, os limpeza do local é fruto apenas da velocidade da região até os escombros foram arrastados. A velocidade atingida pela água nesta região. Nesta cidade de Rio Largo, indicando a extrema enchente (21/07/2010). Outra visão de um bairro totalmente destruído na (21/07/2010). nível da rua - Cidade de União dos Palmares se de uma casa com piso inferior bem acima do o primeiro andar da mesma. Observa-se que trata- Na casa branca ao fundo vê-se que a água atingiu força e nível alcançados pelas águas. enchentes (21/07/2010). Apenas um resistiu parcialmente. Observa-se que quesito prevenção aos danos provados pelas levados pela enchentes por mais de 25 km. disciplinamento do uso e ocupação do solo no capacidade para 1.200 m . Cinco tanques foram Largo, revelando a precariedade do Metade da casa sobre as águas na cidade de Rio os tanques estão a menos de 3 metros do leito Palmares, havia 6 tanques de álcool, cada um com Na Usina Laginha, localizada em União dos 3 Figura 2 – Mosaico de fotos da tragédia havida em Alagoas no mês de junho de 2010. menor do rio (21/07/2010).

Novo documento

Tags

Documento similar

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ESCOLA DE ARQUITETURA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
0
0
17
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO E DESIGN PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO ANAÍSA FILMIANO ANDRADE LOPES
0
3
204
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
0
0
145
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
1
2
135
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
0
2
147
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
0
0
72
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
0
3
35
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
0
0
5
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
0
0
38
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
0
1
148
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
0
3
184
ALLANA DE DEUS PEIXOTO DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ARQUITETURA E URBANISMO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
0
1
170
UNIVERSIDADE FEDERAL DE BRASÍLIA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
0
3
100
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO E DESIGN PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO ANDREIA DE FREITAS LOPES
0
0
114
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE ARQUITETURA URBANISMO E DESIGN- FAUeD PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO PROJETO, ESPAÇO E CULTURA LINHA DE PESQUISA PROCESSOS URBANOS: PROJETO E TECNOLOGIA
0
3
156
Show more