Focused ultrasound for treatment of uterine myoma: From experimental model to clinical practice

 0  7  3  2017-02-01 13:44:26 Report infringing document
PREGLEDI LITERATURE BIBLID: 0370-8179, 136(2008) 3-4, p. 193-195 USMERENI ULTRAZVUČNI TALASI U LEČEWU MIOMA MATERICE: OD EKSPERIMENTALNOG MODELA DO KLINIČKE PRAKSE MilanTERZIĆ Institutzaginekologijuiakušerstvo,KliničkicentarSrbije,Beograd KRATAK SADRŽAJ Do­bro­je­po­zna­to­da­usme­re­ni­ul­tra­zvuč­ni­ta­la­si­is­po­qa­va­ju­bi­o­lo­ške­efek­te­na­tki­va.­Ul­tra­zvuč­ni­ta­la­si­ve­ li­kog­in­ten­zi­te­ta­usme­re­ni­na­ma­we­ciq­ne­struk­t u­re­do­vo­de­do­po­ve­ća­wa­tem­pe­ra­t u­re­tki­va­i­de­na­t u­ra­ci­je­pro­ te­i­na,­iza­zi­va­ju­ći­ne­po­vrat­no­ošte­će­we­će­li­ja.­Pra­vil­no­usme­ra­va­we­ul­tra­zvuč­ne­ener­gi­je­omo­g u­ću­je­emi­to­va­we­ že­qe­ne­do­ze­na­pre­ci­zno­od­re­đe­nu­ciq­nu­struk­t u­ru.­Ta­ko­na­sta­la­ko­a­g u­la­ci­o­na­ne­kro­za­je­re­la­tiv­no­bez­bol­na.­Pre­ uvo­đe­wa­ovog­me­to­da­u­kli­nič­k u­prak­su­ura­đe­na­su­is­pi­ti­va­wa­na­la­bo­ra­to­rij­skim­ži­vo­ti­wa­ma.­Iako­se­po­stu­pak­ po­ka­zao­ve­o­ma­uspe­šnim,­bio­je­pra­ćen­re­la­tiv­no­ve­li­kim­bro­jem­kom­pli­ka­ci­ja,­na­sta­lih­usled­teh­nič­kih­ne­do­sta­ ta­ka.­Zbog­to­ga­je­pri­stup­mo­di­fi­ko­van­za­po­tre­be­pri­me­ne­kod­qu­di,­ta­ko­da­se­ul­tra­zvuč­ni­ta­la­si­na­vo­de,­pra­te­i­ kon­tro­li­šu­po­mo­ću­nu­k le­ar­ne­mag­net­ne­re­zo­nan­ci­je.­Ok­to­bra­2004.­go­di­ne­Ame­rič­ka­agen­ci­ja­za­pri­me­nu­hra­ne­i­ le­ko­va­odo­bri­la­je­ovaj­me­tod­za­le­če­we­mi­o­ma­ma­te­ri­ce.­Ota­da­je­us­pe­šan­tret­man­mi­o­ma­ma­te­ri­ce­ul­tra­zvuč­nim­ ta­la­si­ma­iz­ve­den­kod­ne­ko­li­ko­hi­qa­da­že­na. Kqučne reči:­miom­materice;­usmereni­ultrazvučni­talasi;­lečewe UVOD Prema ranije objavqenim istraživawima, kod 25-30%ženasedijagnostikujumiomimaterice.Broj ženaobolelihodmiomamatericeje,međutim,znatnoveći,jermnogeženeneznajudaimajufibromiome zbogtogaštosutumorimaliiteškosemoguutvrditiilizatoštoneispoqavajubilokakvesimptome[1-5]. Miom  ikojidovodedotegobazahtevajutretman [6-9].Lečewemožebitimedikamentno(progestogeni,analoziGnRH)ihirurško(miom  ektomijaabdomenskim,laparoskopskimihisteroskopskimputem)[1,10-12].Kakojeciqsavremenemedicineminimalnoinvazivnaterapija,gdeseinfekcijaigubitakkrvisvodenanajmawumogućumeru,asamotrajaweintervencijeiperiodoporavkaskraćuju,ukliničkupraksuuvedenajeselektivnaembolizacijamateričniharterijakaoalternativaprethodnimpristupima[13,14].Selektivnaembolizacijaoviharterijajeveomapouzdanaiefikasna,alijepraćena bolomusledishemijskenekrozemiomairazličitim komplikacijama,kojesu,nasreću,vrloretke[14,15]. Zbogtogajeprenekolikogodinaukliničkupraksu uvedenpotpunonoviterapijskipristup,kojipodrazumevaprimenuusmerenihultrazvučnihtalasavelikogintenziteta(engl.high-intensity focused ultrasound – HIFU)[16,17]. BIOLOŠKI EFEKTI ULTRAZVUČNIH TALASA Svimajeizsvakodnevnogživotadobropoznato dasunčevizraciusmerenikrozlupuilisočivodovodedozagrevawailičakpaqewaodređenihobje kata(lišće,papirisl.)namestufokusa.Ukoliko se,međutim,staviprstusnopsvetlostivanfokusa, nećedoćidowegovogzagrevawa.Naistomprincipufunkcionišuiultrazvučnitalasivelikogintenziteta:dovodedozagrevawaikoagulacion  enekrozeufokusu,apritomnemajunikakvogefektana strukturekrozkojeprolaze(analazesenawihovom putu).Zbogtogajeprevišeod80godinautvrđenoda usmereniultrazvučnitalasiimajubiološkogefektautkivima[18]. Ultrazvučnitalasikojisekoristeudijagnostičkimpostupcimasumaleenergije,vrlolakoprolazekrozkožu,masnotkivo,mišićeisvestruktureu trbuhuimalojkarlici,apritomneispoqavajubiološkeefektenaćelijamaitkivima.Ultrazvučni talasivelikeenergijeusmereninamalustrukturu dovodedopovećawatemperature,denaturacijeprotein  a,ireverzibilnogoštećewaćelijaikoagulacionenekroze.Koagulacionanekrozajerelativnobezbolna,zarazlikuodishemijske,nastaleposleembolizacijemateričniharterija,kojadovodidoveom  a jakogbola.Usmereniultrazvučnitalasiispoqavajuefekatsamonaodređenommestu–fokusuciqne strukture[19]. Velikibrojstudijasebavioispitivawemterapijskemogućnostiipouzdanostilečewausmerenim ultrazvučnimtalasima.PedesetihgodinaprošlogavekaefekatusmerenihultrazvučnihtalasaispitivanjekodosobasParkinsonovombolešću.Kod ovihbolesnikauspešnojelečenoštećenideonervnogtkiva,čimejeeliminisanapotrebazainvazivnimhirurškimpostupcima.Međutim,najvećinedostatakovogpristupabilajenemogućnostdobrevizuelizacijetretiraneregije[8,20]. Preosamgodinamiomimatericekodmišatretiranisuultrazvučnimtalasimavelikogintenziteta 193 SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO [21].Trimesecapozavršenomtretmanuzapremina miomasmawenajeza90%.Citiraniautorisuultrazvučnetalasenavodili,usmeravaliikontrolisali vaginalnomsondomkojusu,zatusvrhu,posebnoprilagodiliiizumpatentirali[22].Prečetirigodine istagrupaistraživačaizvelajesonografskitretmanmiomamatericekodovacapremaprotokolukoji jeodobrioKomitetzatretmanživotiwaUniverzitetauVašingtonu(Animal Care Committee at the University of Washington)ismernicamaNacionalnoginstitutazazdravqe(National Institute of Health)[23].Za ovusvrhuistraživačisukonstruisaliaparatkoji emitujeultrazvučnetalasevaginalnomsondomkoji senavode,usmeravaju,kontrolišuikorigujukonveksnomsondom,transabdomenskimputem.Premarezultatimaovestudije,ultrazvučnitalasivelikogintenzitetaseveomauspešnomogunavoditisonografskimputem–transabdomenskomsondom.Komplikacijekojesunastalekodtretiranihživotiwabile suposledicatehničkihnedostataka.Tose,presvega, odnosinaprskawegumenezaštiteintravaginalnog emiteraHIFU,štojedovelodowegovogdirektnog kontaktasgrlićemmatericeivaginom,saposledičnomtermičkomlezijom.Nadaqe,kodnekihživotiwanijeostvarenažeqenavizuelizacijauslednepostojawatzv.akustičkogprozoranapuwenogmokraćnombešikom.Ovakomplikacijajebilaposledica nepravilnopozicioniranogifiksiranogkatetera. PosebandeokomplikacijapredstavqazahvatawekolonaHIFUtalasimazbogneadekvatnepreciznosti navođewatalasakonveksnomsondom[23]. menuusmerenihultrazvučnihtalasasamozamiom  e materice.AparatkojimseizvodiovajpostupaknazivaseExAblate® 2000.Tretmanpodrazumevaprimenu usmerenihultrazvučnihtalasavelikogintenziteta (1000-10000W/cm2)kojidovodedotoplotneablacije –oštećewatkiva,asampostupakseizvodipodkontrolomaparatazamagnetnurezonanciju[25].Otadajekodnekolikohiqadaženauspešnosproveden tretmanmiomamatericenaovajnačin,bezkomplikacijainežeqenihefekata[17,19,26]. SAVREMENO LEČEWE MIOMA MATERICE USMERENIM ULTRAZVUČNIM TALASIMA LITERATURA Relativnomalapreciznostultrazvučnogvođewa HIFUtalasarešenajeuvođewemsavremenetehnikevizuel izacije–nuklearnemagnetnerezonancije(NMR).Ovajmetodpružatrodimenzionalnuslikuciqnestrukture,aprincipradasličanjekamerikodvideol aparoskopije.Naime,skenirawesvaketrisekundeomogućavaveomapreciznukontrolu žeqeneregije,kaoiprimenu,tj.usmeravawe,određenekoličineenergijeužeqenuformaciju–miommaterice.NatajnačinNMR„vodi”ikontrolišeusmerenuenergijuultrazvučnihtalasa.Pouzdanostovogmetodadokazanajeistraživawimanalaboratorijskimživotiwamapriparcijalnojablacijijetre[24],apotvrđenaunedavnoizvedenimstudijamasonografskogtretmanamiomamatericekodžena[19,25,26]. Preneštovišeodčetirigodinezapočetasukliničkaispitivawasonografskogtretmanakarcinomadojke,prostate,mozga,jetreikostiju.Međutim, moraseistaćidajeAmeričkaagencijazaprimenu hraneilekova(The Food and Drug Administration – FDA)oktobra2004.godinedozvolilakliničkupri194 ZAKQUČAK Uvođewesvakognovogmetodalečewamogućejetek posledugogodišwihistraživawanalaboratorijskim životiwama, koja omogućavaju veoma detaqnoispitivaweieliminisawemogućnostinastankasviheventualnihkomplikacija.Sobziromnato dajeciqsavremenemedicineminimalnoinvazivnaterapija,gdeseinfekcijaigubitakkrvisvode nanajmawumogućumeru,asamotrajaweintervencijeiperiodoporavkaskraćuju,uzštobrževraćawebolesnikasvakodnevnimaktivnostima,urazvijenimzemqamaultrazvučnitretmanmiom  amatericepredstavqastvarnostisadašwost,aneimaginacijuilibudućnostginekološkedoktrineimedicinskeprakse.Nanamajedasvadosadašwaiskustvaprimenimo,anašimbolesnicamaomogućimo veomabrz,efikasan,pouzdanikomforannačinlečewamiomamaterice. 1. Terzić M, Petronijević M, Petković S. Miomi uterusa. Beograd: Medicinska knjiga; 1995. 2. Terzić M. Unutrašnji polni organi žene. In: Milisavljević M, editor. Klinička anatomija. Beograd: Nauka; 1996. p.436-446. 3. Terzić M. Dijagnostički postupci u ginekološkoj praksi. In: Plećaš D, Stanimirović B, Stanković A, Vasiljević M. Ginekologija i akušerstvo (Udžbenik za studente medicine). Beograd: CIBID; 2005. p.41-51. 4. Stanković A, Terzić M. Osnove sonografskih pregleda u ginekologiji. In: Plećaš D, Stanimirović B, Stanković A, Vasiljević M. Ginekologija i akušerstvo (Udžbenik za studente medicine). Beograd: CIBID; 2005. p.51-57. 5. Terzić M, Kovačević S, Živković S, Maričić S. Nekroza tumora – faktori i principi. Opšta medicina 2004; 10:46-50. 6. Petronijević A, Terzić M, Argirović R. Menopauza. Beograd: Medicinska knjiga; 1992. 7. Terzić M, Dokić M, Nikolić D. Urgentna stanja u ginekologiji. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD); 2003. 8. Kolankaya A, Arici A. Myomas and assisted reproductive technologies: when and how to act? Obstet Gynecol Clin North Am 2006; 33:145-52. 9. Jacobs MA, Herskovits EH, Kim HS. Uterine fibroids: diffusionweighted MR imaging for monitoring therapy with focused ultrasound surgery – preliminary study. Radiology 2005; 236:196-203. 10. Terzić M, Ivanović G. Analozi GnRH u kliničkoj praksi. Beograd: Medicinska knjiga; 1994. 11. Radonjić-Lazović G, Matijašević S, Milačić D, Terzić M, Spremović S. Miomektomija kao terapijska procedura u reprodukciji. XLI Ginekološko-akušerska nedelja Srpskog lekarskog društva. Zbornik radova. Beograd; 1997. p.307-310. 12. Terzić M, Kovačević S. Trauma i operacija – medijatori inflamacije SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO i lezije. Opšta medicina 2004; 10:56-61. 13. Lefebvre GG, Vilos G, Asch M. Uterine fibroid embolization (UFE). J Obstet Gynaecol Can 2004; 26:899-911. 14. Hehenkamp WJK, Volkers NA, Donderwinkel PFJ, et al. Uterine artery embolization versus hysterectomy in the treatment of symptomatic uterine fibroids (EMMY trial): Peri- and postprocedural results from a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2005; 193:1618-29. 15. Goldberg J, Boyle K, Choi M, Panchal N. Small bowel obstruction due to adhesive disease observed after uterine fibroid embolization. Am J Obstet Gynecol 2005; 193:892-3. 16. Hindley J, Gedroyc WM, Regan L. MRI guidance of focused ultrasound therapy of uterine fibroids: early results. Am J Roentgenol 2004; 183:1731-9. 17. Leslie TA, Kennedy JE. High intensity focused ultrasound in the treatment of abdominal and gynaecological diseases. Int J Hyperthermia. 2007; 23:173-82. 18. Nyborg WL. Biological effects of ultrasound: development of safety guidelines. Part II: general review. Ultrasound Med Biol 2001; 27:301-33. 19. Ren XL, Zhou XD, Zhang J, et al. Extracorporeal ablation of uterine fibroids with high-intensity focused ultrasound: imaging and histopathologic evaluation. J Ultrasound Med 2007; 26:201-12. 20. Hesley GK, Felmlee JP, Gebhart JB, et al. Noninvasive treatment of 21. 22. 23. 24. 25. 26. uterine fibroids: early Mayo Clinic experience with magnetic resonance imaging-guided focused ultrasound. Mayo Clin Proc 2006; 81:936-42. Vaezy S, Fujimoto VY, Walker C, Martin RW, Chi EY, Crum LA. Treatment of uterine fibroid tumors in a nude mouse model using high-intensity focused ultrasound. Am J Obstet Gynecol 2000; 183:6-11. Chan AH, Fujimoto VY, Moore DE, Martin RW, Vaezy S. An imageguided high intensity focused ultrasound device for uterine fibroids treatment. Med Phys 2002; 29:2611-20. Chan AH, Fujimoto VY, Moore RW, Held RT, Paun M, Vaezy S. In vivo feasibility of image-guided transvaginal focused ultrasound therapy for the treatment of intracavitary fibroids. Fertil Steril 2004; 82:723-30. Kopelman D, Inbar Y, Hanannel A, et al. Magnetic resonanceguided focused ultrasound surgery (MRgFUS): Ablation of liver tissue in a porcine model. Eur J Radiol 2006; 59:157-62. Gorny KR, Hangiandreou NJ, Hesley GK, Gostout BS, McGee KP, Felmlee JP. MR guided focused ultrasound: technical acceptance measures for a clinical system. Phys Med Biol 2006; 51:3155-73. Zhou XD, Ren XL, Zhang J, et al. Therapeutic response assessment of high intensity focused ultrasound therapy for uterine fibroid: utility of contrast-enhanced ultrasonography. Eur J Radiol 2007; 62:289-94. FOCUSED ULTRASOUND FOR TREATMENT OF UTERINE MYOMA: FROM EXPERIMENTAL MODEL TO CLINICAL PRACTICE Milan TERZIĆ Institute of Gynaecology and Obstetrics, Clinical Centre of Serbia, Belgrade ABSTRACT It is well known that focused ultrasound has a biologic effect on tissue. High intensity focused ultrasound (HIFU) on a small target area raises the temperature of the tissue enough to denaturate proteins and cause irreversible cell damage. The tight focus of the ultrasound energy allows delivery of the intended dose to a very precise location. The resulting coagulation necrosis is relatively painless. The application of this method in the human clinical setting has required pilot studies on an animal model. Although the treatment had a high success rate, there was a significant percentage of complications, mainly attributed to the technical drawbacks of the procedure. Therefore, this method has been modified for use in humans, and the HIFU is now guided, monitored and controlled by magnetic resonance imaging (MRI). In October 2004, Food and Drug Adiministration (FDA) approved MRI guided focused ultrasound treatment of uterine fibroids in humans. Since then, successful treatment of uterine myomas by HIFU has been performed in thousands of women. Key words: uterine myoma; focused ultrasound; treatment Milan M. TERZIĆ Institut za ginekologiju i akušerstvo Klinički centar Srbije Višegradska 26, 11000 Beograd Tel: 011 361 5592 Faks: 011 361 5603 E-mail: terzicmilan@yahoo.co.uk; milanter@eunet.yu *RukopisjedostavqenUredništvu13.12.2007.godine. 195 equilibrium value of MeCpG steps (,+14 deg.) [31,44]. In comparison, methylation has a significantly lower stability cost when happening at major groove positions, such as 211 and 21 base pair from dyad (mutations 9 and 12), where the roll of the nucleosome bound conformation (+10 deg.) is more compatible with the equilibrium geometry of MeCpG steps. The nucleosome destabilizing effect of cytosine methylation increases with the number of methylated cytosines, following the same position dependence as the single methylations. The multiple-methylation case reveals that each major groove meth- PLOS Computational Biology | www.ploscompbiol.org 3 November 2013 | Volume 9 | Issue 11 | e1003354 DNA Methylation and Nucleosome Positioning ylation destabilizes the nucleosome by around 1 kJ/mol (close to the average estimate of 2 kJ/mol obtained for from individual methylation studies), while each minor groove methylation destabilizes it by up to 5 kJ/mol (average free energy as single mutation is around 6 kJ/mol). This energetic position-dependence is the reverse of what was observed in a recent FRET/SAXS study [30]. The differences can be attributed to the use of different ionic conditions and different sequences: a modified Widom-601 sequence of 157 bp, which already contains multiple CpG steps in mixed orientations, and which could assume different positioning due to the introduction of new CpG steps and by effect of the methylation. The analysis of our trajectories reveals a larger root mean square deviation (RMSD) and fluctuation (RMSF; see Figures S2– S3 in Text S1) for the methylated nucleosomes, but failed to detect any systematic change in DNA geometry or in intermolecular DNA-histone energy related to methylation (Fig. S1B, S1C, S4–S6 in Text S1). The hydrophobic effect should favor orientation of the methyl group out from the solvent but this effect alone is not likely to justify the positional dependent stability changes in Figure 2, as the differential solvation of the methyl groups in the bound and unbound states is only in the order of a fraction of a water molecule (Figure S5 in Text S1). We find however, a reasonable correlation between methylation-induced changes in hydrogen bond and stacking interactions of the bases and the change in nucleosome stability (see Figure S6 in Text S1). This finding suggests that methylation-induced nucleosome destabilization is related to the poorer ability of methylated DNA to fit into the required conformation for DNA in a nucleosome. Changes in the elastic deformation energy between methylated and un-methylated DNA correlate with nucleosomal differential binding free energies To further analyze the idea that methylation-induced nucleosome destabilization is connected to a worse fit of methylated DNA into the required nucleosome-bound conformation, we computed the elastic energy of the nucleosomal DNA using a harmonic deformation method [36,37,44]. This method provides a rough estimate of the energy required to deform a DNA fiber to adopt the super helical conformation in the nucleosome (full details in Suppl. Information Text S1). As shown in Figure 2, there is an evident correlation between the increase that methylation produces in the elastic deformation energy (DDE def.) and the free energy variation (DDG bind.) computed from MD/TI calculations. Clearly, methylation increases the stiffness of the CpG step [31], raising the energy cost required to wrap DNA around the histone octamers. This extra energy cost will be smaller in regions of high positive roll (naked DNA MeCpG steps have a higher roll than CpG steps [31]) than in regions of high negative roll. Thus, simple elastic considerations explain why methylation is better tolerated when the DNA faces the histones through the major groove (where positive roll is required) that when it faces histones through the minor groove (where negative roll is required). Nucleosome methylation can give rise to nucleosome repositioning We have established that methylation affects the wrapping of DNA in nucleosomes, but how does this translate into chromatin structure? As noted above, accumulation of minor groove methylations strongly destabilizes the nucleosome, and could trigger nucleosome unfolding, or notable changes in positioning or phasing of DNA around the histone core. While accumulation of methylations might be well tolerated if placed in favorable positions, accumulation in unfavorable positions would destabilize the nucleosome, which might trigger changes in chromatin structure. Chromatin could in fact react in two different ways in response to significant levels of methylation in unfavorable positions: i) the DNA could either detach from the histone core, leading to nucleosome eviction or nucleosome repositioning, or ii) the DNA could rotate around the histone core, changing its phase to place MeCpG steps in favorable positions. Both effects are anticipated to alter DNA accessibility and impact gene expression regulation. The sub-microsecond time scale of our MD trajectories of methylated DNAs bound to nucleosomes is not large enough to capture these effects, but clear trends are visible in cases of multiple mutations occurring in unfavorable positions, where unmethylated and methylated DNA sequences are out of phase by around 28 degrees (Figure S7 in Text S1). Due to this repositioning, large or small, DNA could move and the nucleosome structure could assume a more compact and distorted conformation, as detected by Lee and Lee [29], or a slightly open conformation as found in Jimenez-Useche et al. [30]. Using the harmonic deformation method, we additionally predicted the change in stability induced by cytosine methylation for millions of different nucleosomal DNA sequences. Consistently with our calculations, we used two extreme scenarios to prepare our DNA sequences (see Fig. 3): i) all positions where the minor grooves contact the histone core are occupied by CpG steps, and ii) all positions where the major grooves contact the histone core are occupied by CpG steps. We then computed the elastic energy required to wrap the DNA around the histone proteins in unmethylated and methylated states, and, as expected, observed that methylation disfavors DNA wrapping (Figure 3A). We have rescaled the elastic energy differences with a factor of 0.23 to match the DDG prediction in figure 2B. In agreement with the rest of our results, our analysis confirms that the effect of methylation is position-dependent. In fact, the overall difference between the two extreme methylation scenarios (all-in-minor vs all-in-major) is larger than 60 kJ/mol, the average difference being around 15 kJ/ mol. We have also computed the elastic energy differences for a million sequences with CpG/MeCpG steps positioned at all possible intermediate locations with respect to the position (figure 3B). The large differences between the extreme cases can induce rotations of DNA around the histone core, shifting its phase to allow the placement of the methylated CpG steps facing the histones through the major groove. It is illustrative to compare the magnitude of CpG methylation penalty with sequence dependent differences. Since there are roughly 1.5e88 possible 147 base pairs long sequence combinations (i.e., (4n+4(n/2))/2, n = 147), it is unfeasible to calculate all the possible sequence effects. However, using our elastic model we can provide a range of values based on a reasonably large number of samples. If we consider all possible nucleosomal sequences in the yeast genome (around 12 Mbp), the energy difference between the best and the worst sequence that could form a nucleosome is 0.7 kj/mol per base (a minimum of 1 kJ/mol and maximum of around 1.7 kJ/mol per base, the first best and the last worst sequences are displayed in Table S3 in Text S1). We repeated the same calculation for one million random sequences and we obtained equivalent results. Placing one CpG step every helical turn gives an average energetic difference between minor groove and major groove methylation of 15 kJ/ mol, which translates into ,0.5 kJ/mol per methyl group, 2 kJ/ mol per base for the largest effects. Considering that not all nucleosome base pair steps are likely to be CpG steps, we can conclude that the balance between the destabilization due to CpG methylation and sequence repositioning will depend on the PLOS Computational Biology | www.ploscompbiol.org 4 November 2013 | Volume 9 | Issue 11 | e1003354 DNA Methylation and Nucleosome Positioning Figure 3. Methylated and non-methylated DNA elastic deformation energies. (A) Distribution of deformation energies for 147 bplong random DNA sequences with CpG steps positioned every 10 base steps (one helical turn) in minor (red and dark red) and major (light and dark blue) grooves respectively. The energy values were rescaled by the slope of a best-fit straight line of figure 2, which is 0.23, to source of circulating FGF-21. The lack of association between circulating and muscle-expressed FGF-21 also suggests that muscle FGF-21 primarily works in a local manner regulating glucose metabolism in the muscle and/or signals to the adipose tissue in close contact to the muscle. Our study has some limitations. The number of subjects is small and some correlations could have been significant with greater statistical power. Another aspect is that protein levels of FGF-21 were not determined in the muscles extracts, consequently we cannot be sure the increase in FGF-21 mRNA is followed by increased protein expression. In conclusion, we show that FGF-21 mRNA is increased in skeletal muscle in HIV patients and that FGF-21 mRNA in muscle correlates to whole-body (primarily reflecting muscle) insulin resistance. These findings add to the evidence that FGF-21 is a myokine and that muscle FGF-21 might primarily work in an autocrine manner. Acknowledgments We thank the subjects for their participation in this study. Ruth Rousing, Hanne Willumsen, Carsten Nielsen and Flemming Jessen are thanked for excellent technical help. The Danish HIV-Cohort is thanked for providing us HIV-related data. PLOS ONE | www.plosone.org 6 March 2013 | Volume 8 | Issue 3 | e55632 Muscle FGF-21,Insulin Resistance and Lipodystrophy Author Contributions Conceived and designed the experiments: BL BKP JG. Performed the experiments: BL TH TG CF PH. Analyzed the data: BL CF PH. Contributed reagents/materials/analysis tools: BL. Wrote the paper: BL. References 1. Kharitonenkov A, Shiyanova TL, Koester A, Ford AM, Micanovic R, et al. (2005) FGF-21 as a novel metabolic regulator. J Clin Invest 115: 1627–1635. 2. Coskun T, Bina HA, Schneider MA, Dunbar JD, Hu CC, et al. (2008) Fibroblast growth factor 21 corrects obesity in mice. Endocrinology 149: 6018– 6027. 3. Xu J, Lloyd DJ, Hale C, Stanislaus S, Chen M, et al. (2009) Fibroblast growth factor 21 reverses hepatic steatosis, increases energy expenditure, and improves insulin sensitivity in diet-induced obese mice. Diabetes 58: 250–259. 4. Inagaki T, Dutchak P, Zhao G, Ding X, Gautron L, et al. (2007) Endocrine regulation of the fasting response by PPARalpha-mediated induction of fibroblast growth factor 21. Cell Metab 5: 415–425. 5. Potthoff MJ, Inagaki T, Satapati S, Ding X, He T, et al. (2009) FGF21 induces PGC-1alpha and regulates carbohydrate and fatty acid metabolism during the adaptive starvation response. Proc Natl Acad Sci U S A 106: 10853–10858. 6. Badman MK, Pissios P, Kennedy AR, Koukos G, Flier JS, et al. (2007) Hepatic fibroblast growth factor 21 is regulated by PPARalpha and is a key mediator of hepatic lipid metabolism in ketotic states. Cell Metab 5: 426–437. 7. Zhang X, Yeung DC, Karpisek M, Stejskal D, Zhou ZG, et al. (2008) Serum FGF21 levels are increased in obesity and are independently associated with the metabolic syndrome in humans. Diabetes 57: 1246–1253. 8. Chen WW, Li L, Yang GY, Li K, Qi XY, et al. (2008) Circulating FGF-21 levels in normal subjects and in newly diagnose patients with Type 2 diabetes mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes 116: 65–68. 9. Chavez AO, Molina-Carrion M, Abdul-Ghani MA, Folli F, DeFronzo RA, et al. (2009) Circulating fibroblast growth factor-21 is elevated in impaired glucose tolerance and type 2 diabetes and correlates with muscle and hepatic insulin resistance. Diabetes Care 32: 1542–1546. 10. Hojman P, Pedersen M, Nielsen AR, Krogh-Madsen R, Yfanti C, et al. (2009) Fibroblast growth factor-21 is induced in human skeletal muscles by hyperinsulinemia. Diabetes 58: 2797–2801. 11. Izumiya Y, Bina HA, Ouchi N, Akasaki Y, Kharitonenkov A, et al. (2008) FGF21 is an Akt-regulated myokine. FEBS Lett 582: 3805–3810. 12. Vienberg SG, Brons C, Nilsson E, Astrup A, Vaag A, et al. (2012) Impact of short-term high-fat feeding and insulin-stimulated FGF21 levels in subjects with low birth weight and controls. Eur J Endocrinol 167: 49–57. 13. Carr A, Samaras K, Burton S, Law M, Freund J, et al. (1998) A syndrome of peripheral lipodystrophy, hyperlipidaemia and insulin resistance in patients receiving HIV protease inhibitors. AIDS 12: F51–F58. 14. Haugaard SB, Andersen O, Dela F, Holst JJ, Storgaard H et al. (2005) Defective glucose and lipid metabolism in human immunodeficiency virus-infected patients with lipodystrophy involve liver, muscle tissue and pancreatic betacells. Eur J Endocrinol 152: 103–112. 15. Reeds DN, Yarasheski KE, Fontana L, Cade WT, Laciny E, et al. (2006) Alterations in liver, muscle, and adipose tissue insulin sensitivity in men with HIV infection and dyslipidemia. Am J Physiol Endocrinol Metab 290: E47–E53. 16. Meininger G, Hadigan C, Laposata M, Brown J, Rabe J, et al. (2002) Elevated concentrations of free fatty acids are associated with increased insulin response to standard glucose challenge in human immunodeficiency virus-infected subjects with fat redistribution. Metabolism 51: 260–266. 17. Carr A, Emery S, Law M, Puls R, Lundgren JD, et al. (2003) An objective case definition of lipodystrophy in HIV-infected adults: a case-control study. Lancet 361: 726–735. 18. Lindegaard B, Hansen T, Hvid T, van HG, Plomgaard P, et al. (2008) The effect of strength and endurance training on insulin sensitivity and fat distribution in human immunodeficiency virus-infected patients with lipodystrophy. J Clin Endocrinol Metab 93: 3860–3869. 19. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, et al. (1985) Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia 28: 412– 419. 20. Lindegaard B, Frosig C, Petersen AM, Plomgaard P, Ditlevsen S, et al. (2007) Inhibition of lipolysis stimulates peripheral glucose uptake but has no effect on endogenous glucose production in HIV lipodystrophy. Diabetes 56: 2070–2077. 21. DeFronzo RA, Tobin JD, Andres R (1979) Glucose clamp technique: a method for quantifying insulin secretion and resistance. Am J Physiol 237: E214–E223. 22. Plomgaard P, Bouzakri K, Krogh-Madsen R, Mittendorfer B, Zierath JR, et al. (2005) Tumor necrosis factor-alpha induces skeletal muscle insulin resistance in healthy human subjects via inhibition of Akt substrate 160 phosphorylation. Diabetes 54: 2939–2945. 23. Thomas JA, Schlender KK, Larner J (1968) A rapid filter paper assay for UDPglucose-glycogen glucosyltransferase, including an improved biosynthesis of UDP-14C-glucose. Anal Biochem 25: 486–499. 24. Haugaard SB, Andersen O, Madsbad S, Frosig C, Iversen J, et al. (2005) Skeletal Muscle Insulin Signaling Defects Downstream of Phosphatidylinositol 3-Kinase at the Level of Akt Are Associated With Impaired Nonoxidative Glucose Disposal in HIV Lipodystrophy. Diabetes 54: 3474–3483. 25. Boden G, Jadali F, White J, Liang Y, Mozzoli M, et al. (1991) Effects of fat on insulin-stimulated carbohydrate metabolism in normal men. J Clin Invest 88: 960–966. 26. Mashili FL, Austin RL, Deshmukh AS, Fritz T, Caidahl K, et al. (2011) Direct effects of FGF21 on glucose uptake in human skeletal muscle: implications for type 2 diabetes and obesity. Diabetes Metab Res Rev 27: 286–297. 27. Torriani M, Thomas BJ, Barlow RB, Librizzi J, Dolan S, et al. (2006) Increased intramyocellular lipid accumulation in HIV-infected women with fat redistribution. J Appl Physiol 100: 609–614. 28. Lee MS, Choi SE, Ha ES, An SY, Kim TH, et al. (2012) Fibroblast growth factor-21 protects human skeletal muscle myotubes from palmitate-induced insulin resistance by inhibiting stress kinase and NF-kappaB. Metabolism . 29. Tyynismaa H, Carroll CJ, Raimundo N, Ahola-Erkkila S, Wenz T, et al. (2010) Mitochondrial myopathy induces a starvation-like response. Hum Mol Genet 19: 3948–3958. 30. Maagaard A, Holberg-Petersen M, Kollberg G, Oldfors A, Sandvik L, et al. (2006) Mitochondrial (mt)DNA changes in tissue may not be reflected by depletion of mtDNA in peripheral blood mononuclear cells in HIV-infected patients. Antivir Ther 11: 601–608. 31. Payne BA, Wilson IJ, Hateley CA, Horvath R, Santibanez-Koref M, et al. (2011) Mitochondrial aging is accelerated by anti-retroviral therapy through the clonal expansion of mtDNA mutations. Nat Genet 43: 806–810. 32. Kliewer SA, Mangelsdorf DJ (2010) Fibroblast growth factor 21: from pharmacology to physiology. Am J Clin Nutr 91: 254S–257S. 33. Gallego-Escuredo JM, Domingo P, Gutierrez MD, Mateo MG, Cabeza MC, et al. (2012) Reduced Levels of Serum FGF19 and Impaired Expression of Receptors for Endocrine FGFs in Adipose Tissue From HIV-Infected Patients. J Acquir Immune Defic Syndr 61: 527–534. 34. Domingo P, Gallego-Escuredo JM, Domingo JC, Gutierrez MM, Mateo MG, et al. (2010) Serum FGF21 levels are elevated in association with lipodystrophy, insulin resistance and biomarkers of liver injury in HIV-1-infected patients. AIDS 24: 2629–2637. PLOS ONE | www.plosone.org 7 March 2013 | Volume 8 | Issue 3 | e55632
RECENT ACTIVITIES
Autor
123dok avatar

Ingressou : 2016-12-29

Documento similar

Focused ultrasound for treatment of uterine m..

Livre

Feedback