PLANT ISOFLAVONES: BIOSYNHTESIS, DETECTION AND BIOLOGICAL PROPERTIES

 0  6  17  2017-02-01 13:36:22 Report infringing document
BIOTECHNOLOGIA ACTA, V. 6, No 5, 2013 УДК 577.19: 581.192.7:633.3 РОСЛИННІ ІЗОФЛАВОНИ: БІОСИНТЕЗ, ДЕТЕКТУВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В. Д. НАУМЕНКО, Б. В. СОРОЧИНСЬКИЙ, В. І. КОЛИЧЕВ ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України, Київ Е-mail: naumenko.valentina88@gmail.com Отримано 17.09.2012 Розглянуто біологічні властивості, структуру і шляхи біосинтезу рослинних ізофлавонів, передусім ізофлавонів сої (даїдзеїну, геністеїну та гліцитеїну). Описано структуру ізофлавонів та їхніх форм, агліконів та глюкозидів (глікозидів), проаналізовано шляхи біосинтезу ізофлавонів. Подано загальну інформацію про сучасні методи детектування ізофлавонів та їх кон’югатів. Обговорено важливість профілювання ізофлавонів, флавоноїдів і їх кон’югатів за допомогою аналітичних та інструментальних методів для вирішення деяких питань біології та медицини. Наведено інформацію щодо вмісту ізофлавонів в окремих рослинних культурах і в тканинах різних сортів сої. Висвітлено оздоровчі, лікувальні та профілактичні властивості ізофлавонів при онкологічних, серцево-судинних, ендокринних захворюваннях та в разі порушення обміну речовин. Описано можливі механізми їхніх біологічних ефектів. Наведено інформацію про застосування сучасних технологій для створення нових ліній рослин, які продукують ізофлавоноїди з певним рівнем ізофлавонів, що сприяє лікуванню та профілактиці захворювань. Розглянуто можливості застосування метаболічної інженерії для підвищення накопичення та синтезу ізофлавонів небобовими культурами, такими як тютюн, арабідопсис і кукурудза. Подано приклади того, як шляхом індукції введеного ензиму ізофлавонсинтази рослинні тканини, які природно не є продуцентами ізофлавонів, набувають потенціалу для синтезу цих біологічно активних сполук. Обговорено конкретні біохімічні шляхи, що уможливлюють підвищення синтезу ізофлавону геністеїну в тканинах рослин Arabidopsis thaliana. Зроблено висновок, що генно-інженерні маніпуляції з рослинами, які спрямовано на модифікацію вмісту вторинних метаболітів, дають можливість створювати нові сільськогосподарські культури з поліпшеними агрономічними властивостями та харчовими характеристиками. Ключові слова: ізофлавони, даїдзеїн, геністеїн, гліцитеїн, соя, біологічні властивості, метаболічна інженерія. Ізофлавони (ІФ) — це вторинні метаболіти, що належать до великої групи природних фітоестрогенів. Фітоестрогени поділяють на 6 основних категорій, до яких належать ІФ, лігнани, куместани, лактони резорцилової кислоти, флавони та халкони. Найчисленнішими з них є ІФ, лігнани та куместани. У великій кількості ІФ містяться в сої (Glycine max L.), червоній конюшині (Trifolium pratense L.), кінських бобах (Vicia faba L.), пуерарії волосянистій (Pueraria lobata, кудзу), Thai Kwao Krua (Pueraria mirifica), у лікарській рослині Flemingia vestita (Leguminosae), у таких рослинах, як люцерна (Medicago L.) і тонконіг (Kentucky bluegrass / Poa pratensis L.) , а також у кавових зернах. Найбільший вміст ІФ — у соєвих бобах та продуктах, вироблених із сої [1]. ІФ входять до складу природної групи ізофлавоноїдів, які майже виключно синте- зуються рослинами родини Leguminosae. Вони також є важливою складовою рослинної ризосфери. ІФ — це натуральні сполуки, що мають молекулярну масу і структуру, подібну до естрогенів людини, виявляють незначну естрогенну активність і тому їх відносять до класу фітоестрогенів. Вони конкурують з ендогенним естрогеном за зв’язування з рецептором і діють одночасно як естрогенові агоністи та антагоністи [2]. Подібність структури екволу та естрогену естрадіолу показано на рис. 1. Структура ізофлавонів та їхні форми ІФ — підгрупа ізофлавоноїдів, які входять до складу великої групи рослинних поліфенолів. Хімічна структура ІФ базується на основі фенілпропанового скелета C6–C3–C6. Це гетероциклічні сполуки з ато- 62 ЕСТРОГЕН ЕСТРАДІОЛ ЕКВОЛ ІЗОФЛАВОН Рис. 1. Будова ізофлавонів та естрогенів мом кисню в кільці. Від інших класів флавоноїдів ІФ відрізняються великою структурною варіабельністю, проте, на відміну від інших флавоноїдів, мають обмежене розповсюдження в природі. Важливим природним джерелом ІФ є соя, в якій вони містяться у формі глікозидів (β-глюкозидів, ацетилглюкозидів і малонілглюкозидів, але переважно представлені β-глюкозидами), геністину та даїдзину. В агліконовій формі присутні тільки 2–5% ІФ сої. Процес перероблення сої змінює профіль ІФ, що докладно розглянуто в роботах [3–5]. Так, ацетилглюкозиди утворюються внаслідок декарбоксилювання малонілглюкозидів, а β-глюкозиди — в результаті гідролізу ефірного зв’язку малонілта ацетилглюкозидів. Подальше розщеплення глюкозидного зв’язку сприяє утворенню активної форми ІФ агліконів (рис. 2). Низкою досліджень [6–8] було виявлено відмінності в рівні поглинання гліконових (глікозидних) та агліконових (без цукрового залишку) ІФ організмом людини. Неактивні глікозиди ІФ — геністин, даїдзин та гліцитин (глікони), полярні й розчинні у воді сполуки, у разі потрапляння в шлунково-кишковий тракт у складі харчових продуктів гідролізуються ензимами мікрофлори кишечника (під дією β-глюкозидаз відбувається відокремлення вуглеводної частини) з утворенням біологічно активних гормоноподібних речовин, агліконів, в основному геністеїну (4,5,7-тригідроксіізофлавон), даїдзеїну (4,7-дегідроксіізофлавон) та гліцитеїну (4,7-дегідрокси-6-метоксіізофлавон) (рис. 2). За подальшого ензимного оброблення даїдзеїну утворюється наступна його форма — еквол — головний метаболіт під час споживання ІФ, що формується в присутності шлунково-кишкової мікрофлори. Таке перетворення ІФ притаманне для 50–70% населення, яке споживає соєві продукти. ІФ геністеїн та даїдзеїн можуть також бути метаболізовані з інших попередників, наприклад біоксаніну А і формононетину (Oметиловані ізофлавони), відповідно. Reviews Середній проміжок часу для досягнення максимальних концентрацій агліконів у плазмі крові людини — 4–7 год, тоді як для відповідних β-глюкозидів — 8–11 год, що збігається з тривалістю гідролітичного розщеплення глюкозидної частини ІФ. Завдяки цьому підвищується їх біодоступність, при цьому для геністеїну вона значно вища, ніж для даїдзеїну, і є більшою за умови споживання їх у формі β-глюкозидів, а не агліконів. Згідно з Kudou et al. [9] у соєвих бобах та гіпокотилях міститься 9 різних глюкозидів (даїдзин, геністин, гліцитин, 6′′-O-ацетилдаїдзин, 6′′-O-ацетилгеністин, 6′′-O-ацетилгліцитин, 6′′-O-малонілдаїдзин, 6′′-O-малонілгеністин, 6′′-O-малонілгліцитин). Автори зазначають, що даїдзин, геністин, гліцитин та відповідні малонілглюкозиди накопичуються в дозріваючому насінні упродовж 35–60 днів після цвітіння. Накопичення малонілгеністину та геністину припадає на останню фазу дозрівання насіння, тимчасом як малонілдаїдзин та даїдзин акумулюються протягом усього періоду дозрівання. Загальна кількість ІФ у гіпокотилях була в 5,5–6,0 разів вища, ніж у котилідонах, а гліцитин та його похідні накопичувались виключно в гіпокотилях. Автори повідомляли, що виділений ізофлавон гліцитеїн 7-Oβ-(6′′-O-ацетил)-D-глюкозид (6′′-O-ацетилгліцитин) є складовою частиною речовин, які впливають на смакові характеристики соєвих продуктів, надаючи їм специфічного смаку. Найбільш поширені ІФ сої: даїдзеїн, гліцитеїн, геністеїн, формононетин, біоканін А, пуерарин, 7-O-β-глюкозид. Окрім зазначених ІФ у природі трапляються такі ізофлавони, як ірилон (флавоноїд Trifolium pratense — червона конюшина та Малонілглюкозиди Ацетилглюкозиди Глюкозиди Аглікони Рис. 2. Утворення активних форм ІФ 63 BIOTECHNOLOGIA ACTA, V. 6, No 5, 2013 Iris germanica, оробол, виділений з Aspergillus niger і Streptomyces neyagawaensis, інгібітор фосфатидилінозитолкінази, псевдобабтигенін — флавоноїд Trifolium pratense), метиловані форми, зокрема галікозин (Astragalus membranaceus Bge. var. Mongholicus та Trifolium pratense), іригенін (виділений з леопардової лілії Belamcanda chinensis), прунетин (виділений з Prunus emarginata та коренів гороху), ретузин (флавоноїд Dipteryx odorata та Dalbergia retusa), синтетичний ІФ іприфлавон і ще багато інших форм. Шляхи біосинтезу ізофлавонів ІФ належать до великої групи природних сполук флавоноїдів, тому шляхи їх біосинтезу доцільно розглядати в контексті біосинтезу природних поліфенолів, які, на відміну від ІФ, мають велике поширення в природі й відіграють важливу роль залежно від типу клітин та органів, де вони акумулюються (насіння, корені, плоди, листя). Біосинтез ІФ, як і всіх флавоноїдів, відбувається в цитоплазмі (цитозолі). У 1974 р. Stafford [10] висловив припущення, що ензими, які беруть участь у біосинтезі флавоноїдів, утворюють мультиензимний комплекс. Так, у цитозольній фракції протопластів, виділених із квітів Hippeastrum і Tulipa, було виявлено найвищу активність халконсинтази, халконізомерази та глюкозилтрансферази, дещо нижча активність зазначених ензимів — у мікросомальній фракції [11]. На основі цих даних зроблено припущення, що ензими локалізовані в безпосередній близькості до внутрішніх мембран клітини. Подальшими біохімічними, імуногістохімічними та молекулярно-цитологічними й іншими дослідженнями було підтверджено, що ензими, які беруть участь у біосинтезі флавоноїдів, утворюють мультиензимний комплекс [12–14]. Усі інші ензими біофлавоноїдного шляху локалізуються поблизу мембрани ендоплазматичного ретикулума. На сьогодні відомо два шляхи утворення природних фенольних сполук: шикиматний і ацетатно-малонатний. Для вищих рослин у процесі біосинтезу флавоноїдів характерним є поєднання ацетатно-малонатного шляху з шикиматним. Суттєвою особливістю будови флавоноїдів порівняно з іншими поліфенолами є походження двох бензольних кілець їхньої структури [15]. Із поданої загальної схеми біосинтезу флавоноїдів (рис. 3) видно, що попередни- 64 ком усіх флавоноїдів є 4, 2′, 4′, β′-тетрагідроксихалкон, який утворюється в результаті каталізованої халконсинтазою (CHS) конденсації малонілкоензиму А та n-кумарилкоензиму А, далеким попередником якого є шикимова кислота. Згодом тетрагідроксилхалкон під дією халконізомерази (CHI) перетворюється на 5, 7, 4′-тригідроксифлаванон (нарингенін), з якого утворюється більшість флавоноїдів, у тому числі й ІФ. Перетворення халкону на різні підгрупи флавоноїдів відбувається циклізацією та модифікуванням гетероциклічного ядра. Біосинтез флавоноїдів, зокрема й ІФ, зручніше розглядати поетапно: 1) утворення основного C6–C3–C6-скелета; 2) шляхи, за допомогою яких флавоноїди різних класів утворюються з основного C6–C3–C6-попередника і де можливі взаємоперетворення між флавоноїдами різних класів; 3) кінцеві модифікації, такі як гідроксилювання, метилування і глікозилювання, які дають початок багатьом флавоноїдам всередині кожного класу. Рис. 4 є більш деталізованою порівняно з рис. 3 частиною схеми біосинтезу флавоноїдів, на ньому добре видно два шляхи утворення ІФ. Геністеїн утворюється з першого проміжного субстрату нарингеніну, який є продуктом халконсинтази та халконізомерази. За допомогою халконредуктази утворюється другий субстрат — ліквіритигенін, який далі конвертується в даїдзеїн. Потім ІФ за участю ізофлавон-O-метилтрансферази (IOMT), ізофлавон-2′-гідроксилази (I2 H ), ізофлавонредуктази (IFR), веститонредуктази (VR), 7,2′-дигідрокси, 4′-метоксіізофлаванолдегідрогенази (DMID) перетворюються на ізофлавоноїди. Методи детектування ізофлавонів та їхніх кон’югатів Детектування і структурна характеристика ізофлавонів та їхніх кон’югатів, одержаних із рослинного матеріалу як у вигляді окремих сполук, так і сумішей, ускладнюються через присутність великої кількості ізомерних форм агліконів ІФ та їх глюкозидів. У більшості випадків з метою ідентифікації та характеристики ІФ, як невідомих сполук, застосовують ядерний магнітний резонанс (ЯМР) (1H and 13С), масспектрометрію (MS), УФ- та ІЧ- (UV- and IR) спектрометрію, однак вони не можуть надати всієї необхідної інформації про структуру Reviews Рис. 3. Схема біосинтезу флавоноїдів: показано утворення окремих підкласів флавоноїдів (флавонолів, антоціанів, проантоціанідинів, флобафенів, ауронів, флавонів та ізофлавонів). Позначено також проміжні сполуки та ензими Примітка. Ензими: ACTs — ацетилтрансферази; ANR — антоціанідинредуктаза; ANS — антоціанідинсинтаза (відома також як лейкоантоціанідиндіоксигеназа ) C4H — цінамат-4-гідроксилаза; CHI — халконізомераза; CHR — халконредуктаза; CHS — халконситаза; 4CL — 4-кумарол-СоА лігаза; DFR — дигідрофлавонол 4-редуктаза; DMID — 7,2′-дигідрокси, 4′-метоксіізофлаванолдегідрогеназа; F3H — флаванон 3-гідроксилаза; FNS1; FNS11 — флавонсинтаза І і ІІ; F3′H; F3′5′H – флавоноїд 3′- і 3′5′- гідроксилаза; IOMT — ізофлавон-O-метилтрансфераза; IFR –ізофлавонредуктаза; I2′H – ізофлавон 2′-гідроксилаза; IFS — ізофлавонсинтаза; LAR — лейкоантоціанідин редуктаза; OMTs — O-метилтрансферази; PAL — фенілаланіламоніаліаза; GTs — глюкозилтрансфераза; VR — веститонредуктаза. аналізованого зразка. Важливим є коректне детектування ІФ у тканинах організму та фізіологічних рідинах (сеча, кров, спінальна рідина), оскільки при цьому часто доводиться мати справу з різними модифікаціями ІФ [16]. В організмі людини і тварин ІФ присутні у формі глюкозидів, сульфатів та метильованих сполук [17, 18]. Одним із завдань функціональної геноміки та системної біології є профілювання метаболітів. Кількісний та якісний моніторинг похідних ІФ, разом з інформацією про 65 BIOTECHNOLOGIA ACTA, V. 6, No 5, 2013 CHR (халконредуктаза) CHS (халконсинтетаза) CHI (халконізомераза) 7,4′-дигідроксифлаванон (ліквіритигенін) 5,7,4′-тригідроксифлаванон (нарингенін) IFS (ізофлавонсинтетаза) 7,4′-дигідроксіізофлавон (даїдзеїн) 5,7,4′-тригідроксіізофлавон (геністеїн) Рис. 4. Два шляхи утворення ізофлавонів рівень транскрипції та експресію протеїнів, дають змогу виявити функції генів [19–22]. Окрім того, важливим є здійснення профілювання кон’югатів ІФ та флавоноїдів у генетично модифікованих лініях рослин, наприклад, з підвищеною стійкістю до умов навколишнього середовища (патогенних мікроорганізмів, комах та фізичних стресів, таких як температура, посуха та УФ-опромінення). Урожайність, що залежить від умов довкілля, супроводжується підвищеним синтезом бажаних та/або небажаних природних сполук у рослинних тканинах, які містять біологічно активні сполуки флавоноїди та ізофлавоноїди [23–27]. Отже, аналіз ІФ, флавоноїдів та їхніх кон’югатів є одним із важливих завдань аналітичних та інструментальних методів дослідження і допомагає вирішити низку важливих проблем біології та медицини. Вибір методу одержання зразка ІФ із рослин, харчових продуктів чи добавок дуже важливий і залежить від мети дослідження [28]. Низку проектів присвячено оцінюванню просторового розподілення аналізованих сполук в органах, тканинах, клітинах та на субклітинному рівні. У цих випадках кількість матеріалу може бути дуже малою, тому застосовують метод мікроекстракції [29]. Слід уникати хімічної і/або ензиматичної деградації метаболітів, що є вкрай важливим у профілюванні глікозидів ізофлавоноїдів рослин під час фізіологічних і біохімічних досліджень та у функціональній геноміці, для яких потрібна інформація про наявність усіх класів ізофлавоноїдних кон’югатів. Стратегії виділення та визначення активних фенолів у рослинних тканинах та харчових продуктах присвячено огляди [30, 31] . Для структурної характеристики й ідентифікації ІФ та їхніх кон’югатів використовують методи органічної хімії. ЯМР є найшир- ше вживаним методом для структурного аналізу, який дає змогу ідентифікувати структуру аглікону та глікозидну частину. Він базується на інтенсивності взаємозв’язків між різними атомами всередині молекули у високоінтенсивному магнітному полі. Для одержання інформації про структуру молекули було розроблено низку підходів. Серед них — методи, за допомогою яких можна робити запис двовимірних спектрів: кореляційна спектроскопія (correlation spectroscopy-COSY), що показує гомо(внутрішньо)ядерні взаємозв’язки; спектроскопія ядерного ефекту Овергаузера (nuclear Overhauser effect spectroscopy NOESY); гетероядерна одноквантова кореляція (heteronuclear single quantum correlation — HSQC) та гетероядерна багатозв’язкова кореляція (heteronuclear multiple bond correlation — HMBC). Недоліком ЯМР є менша чутливість порівняно з іншими методами. Спектрометрія ЯМР у поєднанні з рідинною хроматографією (LC-NMR) стає потужним інструментом для вивчення сполук. У мас-спектрометрії (МС) використовують іонізаційні методи, при цьому мас-спектрометри можуть бути обладнані різними типами аналізаторів. Окрім того, їх можна комбінувати з газовими (GC), рідинними (LC) хроматографами та апаратами капілярного електрофорезу (CE). Перед GC–MS аналізом слід блокувати полярні функціональні групи за допомогою таких хімічних реакцій, як силірування, метилування, ацетилування. Дериватизація полярних груп поліпшує інформацію, отриману за допомогою МС, та летучість аналітів. Різноманіття МС-методів, використовуваних в лабораторіях, застосовують у біології та медицині. Загальну інформацію про методи іонізації та типи аналізаторів у МС для фітохімічного аналізу наведено в табл. 1 [32]. 66 Reviews Таблиця 1. Методи іонізації та типи аналізаторів для фітохімічних і клінічних аналізів флавоноїдів та їхніх кон’югатів за допомогою мас-спектрометрії Система введення зразка Метод іонізації Тип аналізатора Коментарі Безпосереднє внесення або додавання окремої сполуки Електронний удар (EI) Хімічна іонізація (CI) Електромагнітний — Мас-спектрометрія вторинних іонів (B/E або E/B)a Застосовують методи з рідкою матрицею (LSIMS)b Квадруполь — (Q) тільки м’якої Бомбардування швидкими атомами Іонна пастка — (IT) іонізації (МС/МС), що (FAB)b Часопролітний — (TOF)a дають змогу Хімічна іонізація за атмосферного Мас-аналізатор іонно- збільшити кількість тиску (APSI)b циклотронного резонансу з структурної Матрично-активована лазерна Фур’є-перетворенням інформації десорбція/іонізація (MALDI)b (FT ICR)a Іонізація в електроспреї (ESI)b Електронний equilibrium value of MeCpG steps (,+14 deg.) [31,44]. In comparison, methylation has a significantly lower stability cost when happening at major groove positions, such as 211 and 21 base pair from dyad (mutations 9 and 12), where the roll of the nucleosome bound conformation (+10 deg.) is more compatible with the equilibrium geometry of MeCpG steps. The nucleosome destabilizing effect of cytosine methylation increases with the number of methylated cytosines, following the same position dependence as the single methylations. The multiple-methylation case reveals that each major groove meth- PLOS Computational Biology | www.ploscompbiol.org 3 November 2013 | Volume 9 | Issue 11 | e1003354 DNA Methylation and Nucleosome Positioning ylation destabilizes the nucleosome by around 1 kJ/mol (close to the average estimate of 2 kJ/mol obtained for from individual methylation studies), while each minor groove methylation destabilizes it by up to 5 kJ/mol (average free energy as single mutation is around 6 kJ/mol). This energetic position-dependence is the reverse of what was observed in a recent FRET/SAXS study [30]. The differences can be attributed to the use of different ionic conditions and different sequences: a modified Widom-601 sequence of 157 bp, which already contains multiple CpG steps in mixed orientations, and which could assume different positioning due to the introduction of new CpG steps and by effect of the methylation. The analysis of our trajectories reveals a larger root mean square deviation (RMSD) and fluctuation (RMSF; see Figures S2– S3 in Text S1) for the methylated nucleosomes, but failed to detect any systematic change in DNA geometry or in intermolecular DNA-histone energy related to methylation (Fig. S1B, S1C, S4–S6 in Text S1). The hydrophobic effect should favor orientation of the methyl group out from the solvent but this effect alone is not likely to justify the positional dependent stability changes in Figure 2, as the differential solvation of the methyl groups in the bound and unbound states is only in the order of a fraction of a water molecule (Figure S5 in Text S1). We find however, a reasonable correlation between methylation-induced changes in hydrogen bond and stacking interactions of the bases and the change in nucleosome stability (see Figure S6 in Text S1). This finding suggests that methylation-induced nucleosome destabilization is related to the poorer ability of methylated DNA to fit into the required conformation for DNA in a nucleosome. Changes in the elastic deformation energy between methylated and un-methylated DNA correlate with nucleosomal differential binding free energies To further analyze the idea that methylation-induced nucleosome destabilization is connected to a worse fit of methylated DNA into the required nucleosome-bound conformation, we computed the elastic energy of the nucleosomal DNA using a harmonic deformation method [36,37,44]. This method provides a rough estimate of the energy required to deform a DNA fiber to adopt the super helical conformation in the nucleosome (full details in Suppl. Information Text S1). As shown in Figure 2, there is an evident correlation between the increase that methylation produces in the elastic deformation energy (DDE def.) and the free energy variation (DDG bind.) computed from MD/TI calculations. Clearly, methylation increases the stiffness of the CpG step [31], raising the energy cost required to wrap DNA around the histone octamers. This extra energy cost will be smaller in regions of high positive roll (naked DNA MeCpG steps have a higher roll than CpG steps [31]) than in regions of high negative roll. Thus, simple elastic considerations explain why methylation is better tolerated when the DNA faces the histones through the major groove (where positive roll is required) that when it faces histones through the minor groove (where negative roll is required). Nucleosome methylation can give rise to nucleosome repositioning We have established that methylation affects the wrapping of DNA in nucleosomes, but how does this translate into chromatin structure? As noted above, accumulation of minor groove methylations strongly destabilizes the nucleosome, and could trigger nucleosome unfolding, or notable changes in positioning or phasing of DNA around the histone core. While accumulation of methylations might be well tolerated if placed in favorable positions, accumulation in unfavorable positions would destabilize the nucleosome, which might trigger changes in chromatin structure. Chromatin could in fact react in two different ways in response to significant levels of methylation in unfavorable positions: i) the DNA could either detach from the histone core, leading to nucleosome eviction or nucleosome repositioning, or ii) the DNA could rotate around the histone core, changing its phase to place MeCpG steps in favorable positions. Both effects are anticipated to alter DNA accessibility and impact gene expression regulation. The sub-microsecond time scale of our MD trajectories of methylated DNAs bound to nucleosomes is not large enough to capture these effects, but clear trends are visible in cases of multiple mutations occurring in unfavorable positions, where unmethylated and methylated DNA sequences are out of phase by around 28 degrees (Figure S7 in Text S1). Due to this repositioning, large or small, DNA could move and the nucleosome structure could assume a more compact and distorted conformation, as detected by Lee and Lee [29], or a slightly open conformation as found in Jimenez-Useche et al. [30]. Using the harmonic deformation method, we additionally predicted the change in stability induced by cytosine methylation for millions of different nucleosomal DNA sequences. Consistently with our calculations, we used two extreme scenarios to prepare our DNA sequences (see Fig. 3): i) all positions where the minor grooves contact the histone core are occupied by CpG steps, and ii) all positions where the major grooves contact the histone core are occupied by CpG steps. We then computed the elastic energy required to wrap the DNA around the histone proteins in unmethylated and methylated states, and, as expected, observed that methylation disfavors DNA wrapping (Figure 3A). We have rescaled the elastic energy differences with a factor of 0.23 to match the DDG prediction in figure 2B. In agreement with the rest of our results, our analysis confirms that the effect of methylation is position-dependent. In fact, the overall difference between the two extreme methylation scenarios (all-in-minor vs all-in-major) is larger than 60 kJ/mol, the average difference being around 15 kJ/ mol. We have also computed the elastic energy differences for a million sequences with CpG/MeCpG steps positioned at all possible intermediate locations with respect to the position (figure 3B). The large differences between the extreme cases can induce rotations of DNA around the histone core, shifting its phase to allow the placement of the methylated CpG steps facing the histones through the major groove. It is illustrative to compare the magnitude of CpG methylation penalty with sequence dependent differences. Since there are roughly 1.5e88 possible 147 base pairs long sequence combinations (i.e., (4n+4(n/2))/2, n = 147), it is unfeasible to calculate all the possible sequence effects. However, using our elastic model we can provide a range of values based on a reasonably large number of samples. If we consider all possible nucleosomal sequences in the yeast genome (around 12 Mbp), the energy difference between the best and the worst sequence that could form a nucleosome is 0.7 kj/mol per base (a minimum of 1 kJ/mol and maximum of around 1.7 kJ/mol per base, the first best and the last worst sequences are displayed in Table S3 in Text S1). We repeated the same calculation for one million random sequences and we obtained equivalent results. Placing one CpG step every helical turn gives an average energetic difference between minor groove and major groove methylation of 15 kJ/ mol, which translates into ,0.5 kJ/mol per methyl group, 2 kJ/ mol per base for the largest effects. Considering that not all nucleosome base pair steps are likely to be CpG steps, we can conclude that the balance between the destabilization due to CpG methylation and sequence repositioning will depend on the PLOS Computational Biology | www.ploscompbiol.org 4 November 2013 | Volume 9 | Issue 11 | e1003354 DNA Methylation and Nucleosome Positioning Figure 3. Methylated and non-methylated DNA elastic deformation energies. (A) Distribution of deformation energies for 147 bplong random DNA sequences with CpG steps positioned every 10 base steps (one helical turn) in minor (red and dark red) and major (light and dark blue) grooves respectively. The energy values were rescaled by the slope of a best-fit straight line of figure 2, which is 0.23, to source of circulating FGF-21. The lack of association between circulating and muscle-expressed FGF-21 also suggests that muscle FGF-21 primarily works in a local manner regulating glucose metabolism in the muscle and/or signals to the adipose tissue in close contact to the muscle. Our study has some limitations. The number of subjects is small and some correlations could have been significant with greater statistical power. Another aspect is that protein levels of FGF-21 were not determined in the muscles extracts, consequently we cannot be sure the increase in FGF-21 mRNA is followed by increased protein expression. In conclusion, we show that FGF-21 mRNA is increased in skeletal muscle in HIV patients and that FGF-21 mRNA in muscle correlates to whole-body (primarily reflecting muscle) insulin resistance. These findings add to the evidence that FGF-21 is a myokine and that muscle FGF-21 might primarily work in an autocrine manner. Acknowledgments We thank the subjects for their participation in this study. Ruth Rousing, Hanne Willumsen, Carsten Nielsen and Flemming Jessen are thanked for excellent technical help. The Danish HIV-Cohort is thanked for providing us HIV-related data. PLOS ONE | www.plosone.org 6 March 2013 | Volume 8 | Issue 3 | e55632 Muscle FGF-21,Insulin Resistance and Lipodystrophy Author Contributions Conceived and designed the experiments: BL BKP JG. Performed the experiments: BL TH TG CF PH. Analyzed the data: BL CF PH. Contributed reagents/materials/analysis tools: BL. Wrote the paper: BL. References 1. Kharitonenkov A, Shiyanova TL, Koester A, Ford AM, Micanovic R, et al. (2005) FGF-21 as a novel metabolic regulator. J Clin Invest 115: 1627–1635. 2. Coskun T, Bina HA, Schneider MA, Dunbar JD, Hu CC, et al. (2008) Fibroblast growth factor 21 corrects obesity in mice. Endocrinology 149: 6018– 6027. 3. Xu J, Lloyd DJ, Hale C, Stanislaus S, Chen M, et al. (2009) Fibroblast growth factor 21 reverses hepatic steatosis, increases energy expenditure, and improves insulin sensitivity in diet-induced obese mice. Diabetes 58: 250–259. 4. Inagaki T, Dutchak P, Zhao G, Ding X, Gautron L, et al. (2007) Endocrine regulation of the fasting response by PPARalpha-mediated induction of fibroblast growth factor 21. Cell Metab 5: 415–425. 5. Potthoff MJ, Inagaki T, Satapati S, Ding X, He T, et al. (2009) FGF21 induces PGC-1alpha and regulates carbohydrate and fatty acid metabolism during the adaptive starvation response. Proc Natl Acad Sci U S A 106: 10853–10858. 6. Badman MK, Pissios P, Kennedy AR, Koukos G, Flier JS, et al. (2007) Hepatic fibroblast growth factor 21 is regulated by PPARalpha and is a key mediator of hepatic lipid metabolism in ketotic states. Cell Metab 5: 426–437. 7. Zhang X, Yeung DC, Karpisek M, Stejskal D, Zhou ZG, et al. (2008) Serum FGF21 levels are increased in obesity and are independently associated with the metabolic syndrome in humans. Diabetes 57: 1246–1253. 8. Chen WW, Li L, Yang GY, Li K, Qi XY, et al. (2008) Circulating FGF-21 levels in normal subjects and in newly diagnose patients with Type 2 diabetes mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes 116: 65–68. 9. Chavez AO, Molina-Carrion M, Abdul-Ghani MA, Folli F, DeFronzo RA, et al. (2009) Circulating fibroblast growth factor-21 is elevated in impaired glucose tolerance and type 2 diabetes and correlates with muscle and hepatic insulin resistance. Diabetes Care 32: 1542–1546. 10. Hojman P, Pedersen M, Nielsen AR, Krogh-Madsen R, Yfanti C, et al. (2009) Fibroblast growth factor-21 is induced in human skeletal muscles by hyperinsulinemia. Diabetes 58: 2797–2801. 11. Izumiya Y, Bina HA, Ouchi N, Akasaki Y, Kharitonenkov A, et al. (2008) FGF21 is an Akt-regulated myokine. FEBS Lett 582: 3805–3810. 12. Vienberg SG, Brons C, Nilsson E, Astrup A, Vaag A, et al. (2012) Impact of short-term high-fat feeding and insulin-stimulated FGF21 levels in subjects with low birth weight and controls. Eur J Endocrinol 167: 49–57. 13. Carr A, Samaras K, Burton S, Law M, Freund J, et al. (1998) A syndrome of peripheral lipodystrophy, hyperlipidaemia and insulin resistance in patients receiving HIV protease inhibitors. AIDS 12: F51–F58. 14. Haugaard SB, Andersen O, Dela F, Holst JJ, Storgaard H et al. (2005) Defective glucose and lipid metabolism in human immunodeficiency virus-infected patients with lipodystrophy involve liver, muscle tissue and pancreatic betacells. Eur J Endocrinol 152: 103–112. 15. Reeds DN, Yarasheski KE, Fontana L, Cade WT, Laciny E, et al. (2006) Alterations in liver, muscle, and adipose tissue insulin sensitivity in men with HIV infection and dyslipidemia. Am J Physiol Endocrinol Metab 290: E47–E53. 16. Meininger G, Hadigan C, Laposata M, Brown J, Rabe J, et al. (2002) Elevated concentrations of free fatty acids are associated with increased insulin response to standard glucose challenge in human immunodeficiency virus-infected subjects with fat redistribution. Metabolism 51: 260–266. 17. Carr A, Emery S, Law M, Puls R, Lundgren JD, et al. (2003) An objective case definition of lipodystrophy in HIV-infected adults: a case-control study. Lancet 361: 726–735. 18. Lindegaard B, Hansen T, Hvid T, van HG, Plomgaard P, et al. (2008) The effect of strength and endurance training on insulin sensitivity and fat distribution in human immunodeficiency virus-infected patients with lipodystrophy. J Clin Endocrinol Metab 93: 3860–3869. 19. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, et al. (1985) Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia 28: 412– 419. 20. Lindegaard B, Frosig C, Petersen AM, Plomgaard P, Ditlevsen S, et al. (2007) Inhibition of lipolysis stimulates peripheral glucose uptake but has no effect on endogenous glucose production in HIV lipodystrophy. Diabetes 56: 2070–2077. 21. DeFronzo RA, Tobin JD, Andres R (1979) Glucose clamp technique: a method for quantifying insulin secretion and resistance. Am J Physiol 237: E214–E223. 22. Plomgaard P, Bouzakri K, Krogh-Madsen R, Mittendorfer B, Zierath JR, et al. (2005) Tumor necrosis factor-alpha induces skeletal muscle insulin resistance in healthy human subjects via inhibition of Akt substrate 160 phosphorylation. Diabetes 54: 2939–2945. 23. Thomas JA, Schlender KK, Larner J (1968) A rapid filter paper assay for UDPglucose-glycogen glucosyltransferase, including an improved biosynthesis of UDP-14C-glucose. Anal Biochem 25: 486–499. 24. Haugaard SB, Andersen O, Madsbad S, Frosig C, Iversen J, et al. (2005) Skeletal Muscle Insulin Signaling Defects Downstream of Phosphatidylinositol 3-Kinase at the Level of Akt Are Associated With Impaired Nonoxidative Glucose Disposal in HIV Lipodystrophy. Diabetes 54: 3474–3483. 25. Boden G, Jadali F, White J, Liang Y, Mozzoli M, et al. (1991) Effects of fat on insulin-stimulated carbohydrate metabolism in normal men. J Clin Invest 88: 960–966. 26. Mashili FL, Austin RL, Deshmukh AS, Fritz T, Caidahl K, et al. (2011) Direct effects of FGF21 on glucose uptake in human skeletal muscle: implications for type 2 diabetes and obesity. Diabetes Metab Res Rev 27: 286–297. 27. Torriani M, Thomas BJ, Barlow RB, Librizzi J, Dolan S, et al. (2006) Increased intramyocellular lipid accumulation in HIV-infected women with fat redistribution. J Appl Physiol 100: 609–614. 28. Lee MS, Choi SE, Ha ES, An SY, Kim TH, et al. (2012) Fibroblast growth factor-21 protects human skeletal muscle myotubes from palmitate-induced insulin resistance by inhibiting stress kinase and NF-kappaB. Metabolism . 29. Tyynismaa H, Carroll CJ, Raimundo N, Ahola-Erkkila S, Wenz T, et al. (2010) Mitochondrial myopathy induces a starvation-like response. Hum Mol Genet 19: 3948–3958. 30. Maagaard A, Holberg-Petersen M, Kollberg G, Oldfors A, Sandvik L, et al. (2006) Mitochondrial (mt)DNA changes in tissue may not be reflected by depletion of mtDNA in peripheral blood mononuclear cells in HIV-infected patients. Antivir Ther 11: 601–608. 31. Payne BA, Wilson IJ, Hateley CA, Horvath R, Santibanez-Koref M, et al. (2011) Mitochondrial aging is accelerated by anti-retroviral therapy through the clonal expansion of mtDNA mutations. Nat Genet 43: 806–810. 32. Kliewer SA, Mangelsdorf DJ (2010) Fibroblast growth factor 21: from pharmacology to physiology. Am J Clin Nutr 91: 254S–257S. 33. Gallego-Escuredo JM, Domingo P, Gutierrez MD, Mateo MG, Cabeza MC, et al. (2012) Reduced Levels of Serum FGF19 and Impaired Expression of Receptors for Endocrine FGFs in Adipose Tissue From HIV-Infected Patients. J Acquir Immune Defic Syndr 61: 527–534. 34. Domingo P, Gallego-Escuredo JM, Domingo JC, Gutierrez MM, Mateo MG, et al. (2010) Serum FGF21 levels are elevated in association with lipodystrophy, insulin resistance and biomarkers of liver injury in HIV-1-infected patients. AIDS 24: 2629–2637. PLOS ONE | www.plosone.org 7 March 2013 | Volume 8 | Issue 3 | e55632
RECENT ACTIVITIES
Autor
123dok avatar

Ingressou : 2016-12-29

Documento similar

PLANT ISOFLAVONES: BIOSYNHTESIS, DETECTION AN..

Livre

Feedback