Niestymulująca tradycja: wpływ temperamentu na preferencje w sztuce

 0  6  12  2017-02-01 13:37:58 Report infringing document
Niestymulująca tradycja Wpływ temperamentu na preferencje w sztuce Joanna Rządkowska, Alicja Paracka, Natalia Frankowska W tekście zostały przedstawione wyniki badań nad wpływem temperamentu na preferencje dotyczące sztuk. Preferencje te zależą od wielu zmiennych osobowościowych. Opisane badanie było powtórzeniem badań prowadzonych w nurcie Teorii Opanowywania Trwogi (TOT), z ujęciem struktur temperamentu jako różnic indywidualnych. Wyniki ujawniły znaczne różnice w preferowaniu sztuki tradycyjnej i nowoczesnej, zależnie od stopnia harmonizacji i melancholicy w struktur warunkach temperamentalnych. kontrolnych oceniali Sangwinicy najwyżej sztukę nowoczesną, zaś w warunkach eksperymentalnych (mających wywołać u badanych poczucie lęku) najwyżej oceniali sztukę tradycyjną. Wyniki potwierdzają wpływ różnic indywidualnych, a także zmiennych sytuacyjnych, na preferencje dotyczące sztuki. Wstęp teoretyczny Psychologowie tacy jak Burt (1933) i Eysenck (1940) jako jedni z pierwszych podjęli się badań nad związkiem osobowości z preferencjami dotyczącymi sztuki. W ostatnich latach ukazały się – między innymi – wyniki badań: Furnham’a i Avison (1997), Furnham’a i Walker’a (2001) Zwiegenhafta (2008), Axelssona (2007), które badają relację osobowości z preferencjami muzycznymi czy plastycznymi (również tymi dotyczącymi fotografii). AVANT 01/2010 | www.avant.umk.pl OPEN ACCESS 328 Niestymulująca tradycja Większość nowoczesnych metod badawczych korzysta z teorii Wielkiej Piątki (ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyzm i otwartość na doświadczenia), stosowanej od lat 90-tych ubiegłego wieku (ChamorroPremuzic, Furnham, Reimers 2007). Badania te unaoczniają, że chęć obcowania ze sztuką jest związana z otwartością na doświadczenie (tamże). Niektóre badania wskazują na związek między poszukiwaniem doznań (thrill and adventure seeking) a preferencją odnoszącą się do sztuki reprezentacyjnej: przedstawiającej głównie klasyczne, charakteryzujące się subtelną symboliką kompozycje (Furnham, Walker 2001). Natomiast inne publikacje próbują udowodnić, że poszukiwanie wrażeń (sensation seeking) jest powiązane z wyborem sztuki surrealistycznej oraz odrzuceniem sztuki reprezentacyjnej (Furnham i Avison 1997). Powyższe stwierdzenia potwierdzają badania terenowe (Mastandrea, Bartoli, Bove 2009), podczas których przy pomocy odpowiedniego kwestionariusza przeanalizowano osobowość gości odwiedzających muzea sztuki starożytnej i nowoczesnej. Okazało się, że wszyscy zwiedzający nie różnili się pod względem otwartości na doświadczenia. Jednakże ludzie zwiedzający muzeum sztuki nowoczesnej osiągnęli wyższe wyniki w skali poszukiwania wrażeń. Sygnalizuje to być może, że otwartość na doświadczenie decyduje o tym, czy w ogóle lubimy sztukę i tym samym będziemy pojawiać się w muzeum, natomiast sam temperament determinuje wybór poszczególnych tendencji artystycznych. Cechy Wielkiej Piątki rzadko uzasadniają więcej niż 10% wariancji (zmienności wyników) (Chamorro-Premuzic, Furnham, Reimers 2007). Cecha „poszukiwanie doznań” tłumaczy najwięcej wariancji: plasuje się ona na dwóch krańcach skali, jeśli chodzi o sztukę nowoczesną i tradycyjną. Warto zwrócić uwagę na zmienne związane z poziomem pożądanej stymulacji, gdy pragniemy wytłumaczyć preferencje odnośnie sztuki. Strelau (2006) pisze, że temperament odnosi się do formalnych i względnie niezmiennych cech osobowości. Zgodnie z Regulacyjną Teorią Niestymulująca tradycja 329 Temperamentu (RTT) składa się on z sześciu elementów składowych: żwawości, perseweratywności, wrażliwości sensorycznej, reaktywności emocjonalnej, wytrzymałości i aktywności (Strelau 1997). Z rozważań tych wynika, że temperament – jako instancja psychiczna regulująca dopływ oraz odporność na stymulacje – może mieć jakiś pośredni wpływ na preferencje bodźców wzrokowych (w tym także i sztuki). Co więcej, autor sugeruje, że na podstawie owych cech można wydzielić dwa typy osobowości: zharmonizowany (umiejący zapewnić sobie optymalną dawkę stymulacji; w typologii Hipokratesa-Galena odpowiadają mu sangwinicy i melancholicy) i niezharmonizowany (niepotrafiący właściwie dozować sobie stymulacji; odpowiednio: cholerycy i flegmatycy). Wielu badaczy sugerowało powiązania między sztuką i różnymi typami emocji oraz nastrojów. Warto omówić ten związek w kontekście teorii RTT, która zawiera istotny komponent emocjonalny: przekonuje ona mianowicie, że emocje mogą być istotnym źródłem stymulacji. Koneĉni (2008) uważa, że najbardziej autentycznymi, choć rzadkimi stanami wywołanymi przez muzykę mogą być: estetyczny podziw, poruszenie lub dreszczyk emocji (aesthetic awe, being moved and thrill). Koresponduje to w jakimś stopniu z wymienioną wcześniej koncepcją Furnhama i Walkera (2001), która sugeruje, że poszukiwanie doznań (thrill and adventure seeking) może być powiązane z percepcją sztuki czy poszukiwaniem stymulacji. Silvia (2005) poddaje krytyce starsze koncepcje łączące emocje estetyczne z pobudliwością (arousability), przykładowo: odrzuca poglądy Berlyne’a (za: Silvia 2005). Tłumaczy zarazem swoją krytykę tym, iż teorie Berlyne’a opierają się na podłożu psychobiologicznym i uwzględniają tylko dwie emocje: przyjemność oraz awersję (związane z obszarami kar i nagród w mózgu); Berlyne nie bierze w ogóle pod uwagę tematyki indywidualnego odbioru sztuki (Silvia 2005). 330 Niestymulująca tradycja Silvia odwołuje się do teorii oceny (appraisal theory), która postuluje, że złożone lub nieoczekiwane dzieło sztuki nie wystarczy, aby wzbudzić emocjonalną odpowiedź. Powinno ono być uznane przez postrzegającego za złożone, jak również poddane ocenie dotyczącej tego, w jakim stopniu sobie z tą złożonością poradziło (ibid.). Mając na względzie te informacje, przyjmujemy, że każde dzieło sztuki posiada pewien potencjał stymulacyjny. W naszym badaniu będziemy traktować sztukę tradycyjną jako mniej złożoną i stymulującą niż sztuka nowoczesna. Analogicznie do założeń z zakresu teorii opanowywania trwogi oraz „amebowej teorii Ja” (Burris, Rempel 2004; Landau, Greenberg, Solomon, Pyszczynski, Martens 2006) zakładamy, że osoby, u których wzbudzimy lęk, zmienią swoje preferencje odnośnie dzieł sztuki. Zmiana ta ma być uwarunkowana tym, że ich stymulacyjna dawka będzie większa. Zakładamy również, że lęk może wzbudzić poczucie zagrożenia (Burris, Rempel 2004), które może prowadzić do wyboru bardziej tradycyjnej i „znanej” sztuki. Z drugiej strony brak wzbudzania lęku może zwiększać uznanie dla sztuki nieznanej, złożonej lub „obcej” (Landau, Greenberg, Solomon, Pyszczynski, Martens 2006). Metoda Przebieg badania i osoby badane Uczestników badania rekrutowano na terenie trójmiejskiej uczelni. Większość to studenci Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oddział w Sopocie oraz Politechniki Gdańskiej, ponadto kilku badanych to uczniowie Liceum w Kartuzach. Łącznie w badaniu wzięło udział 120 osób. Ogólnokształcącego Niestymulująca tradycja 331 Zastosowane narzędzia psychometryczne W badaniach dokonano pomiaru cech temperamentalnych, stanu i cech lęku oraz poziomu zainteresowania prezentowanymi dziełami sztuki, co było warunkiem wprowadzenia lub niewprowadzenia badanych w stan lęku oraz zobiektywizowaną ocenę atrakcyjności dzieł sztuki. Do pomiaru cech temperamentalnych zastosowano kwestionariusz FCZ-KT (Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu) (Strelau i Zawadzki 1997), diagnozujący podstawowe, biologicznie zdeterminowane wymiary osobowości, które opisują formalne aspekty zachowania. Test ten zawiera 6 skal dotyczących: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości oraz Aktywności. Inwentarz stanu i cechy lęku (Sosnowski, Wrześniewski, Jaworowska, Ferenc 2006) służył do rozróżnienia lęku: a) jako chwilowego stanu emocjonalnego (state - anxiety); b) oraz lęku rozumianego jako utrzymująca się, trwała cecha osobowości. Kwestionariusz STAI składa się z dwóch niezależnych części, które zawierają po 20 stwierdzeń każda. Przy pomocy pierwszej części STAI (X-1) można badać poziom lęku traktowanego jako aktualny stan emocjonalny. Do badania oceny atrakcyjności zastosowano przygotowaną do tego ankietę, która obejmuje piętnaście pozycji. Ankieta sondowała poziom atrakcyjności prezentowanych dzieł sztuki na pięciostopniowej skali Likerta. W badaniu zastosowano również dwa filmy krótkometrażowe stworzone przez autorów badania: kontrolny (nie wzbudzający lęku) oraz eksperymentalny (mający wywoływać lęk). Obrazy podlegające ocenie tworzyły trzy kategorie i przedstawiano je losowo w postaci slajdów. Na te kategorie składały się obrazy zgromadzone na podstawie cech wspólnych: tematyki, ogólnej konwencji i stylu. Założono, że każda z podanych kategorii jest źródłem odmiennego rodzaju stymulacji. 332 Niestymulująca tradycja Wykorzystano następujące kategorie i dzieła malarskie: sztuka tradycyjna/konwencjonalna: Pieter Boel, Large Vanitas still Life, Ignacy Henri Theodore-Fantin Latour, The Rosy Wealth of June, Théodore Rousseau, Fontainebleau, Titian, Portrait of the man, Eugene Brudin, Laundresses by a stream; sztuka kubistyczna: Georges Braque, Le Portugais, Juan Gris, Bottles and Knife, Pablo Picasso, Siedząca naga kobieta, Georges Braque, Blue Bird, Philip Absolon, Cassie Thinking About Cubism; oraz sztuka modernistyczna: Gilbert and George, Bloody Mooning, Andy Warhol, Skull, Salvador Dali, Premonition of Civil War, Francis Bacon, Figure with meat, Andy Warhol, Heinz box. Procedura Podstawą wyników opisywanych w tym opracowaniu jest badanie przeprowadzone przez studentki psychologii wiosną 2009 roku (był to projekt realizowany na potrzeby przedmiotu: „Praca Empiryczna I”). Badanie to miało charakter quasi-eksperymentu. Zastosowany pakiet narzędzi diagnostycznych używany był w odpowiedniej i ustalonej kolejności. Przed podaniem kwestionariuszy badani byli przydzielani losowo do grup: kontrolnej oraz eksperymentalnej. Następnie uczestnicy dostali do wypełnienia kwestionariusz FCZ-KT, po czym zostali poproszeni o obejrzenie dwuminutowego filmu: kontrolnego albo wzbudzającego lęk. Projekcję za każdym razem uruchamiał prowadzący, każdy z badanych miał zapewniony identyczny poziom głośności. Kolejnym krokiem było wypełnienie przez badanych części X-1 kwestionariusza STAI. Po wypełnieniu arkusza badani oglądali pokaz slajdów, który składał się z 15 zdjęć dzieł sztuki, a następnie oceniali je w przygotowanej do tej czynności ankiecie. O celu badania informowano jedynie wówczas, gdy badani wyrazili wyraźne zainteresowanie. Odpowiadano, że badanie dotyczy analizy wpływu różnych rodzajów stymulacji na wrażliwość sensoryczną i emocjonalną. Niestymulująca tradycja 333 Wyniki W celu sprawdzenia zależności między zmiennymi przeprowadzono analizę korelacji Pearsona, która wykazała zależność pomiędzy oceną sztuki abstrakcyjnej oraz nowoczesnej na poziomie: r = .25, p < .05. Nie uzyskano natomiast korelacji między zmiennymi: oceną sztuki nowoczesnej oraz oceną sztuki tradycyjnej (p = .281), co oznacza, że skale te są od siebie niezależne. Korelacja potwierdzająca przesłanki teoretyczne to ujemny związek między oceną sztuki nowoczesnej a wynikami STAI (X-1) na poziomie r = .34, p < .001. W celu weryfikacji zakładanych hipotez przeprowadzono wieloczynnikową analizę wariancji w modelu mieszanym. Uzyskano istotne statystyczne efekty interakcji i efekty główne, zarówno dla typów zharmonizowanych i niezharmonizowanych. Ryc 1: Preferencje typów zharmonizowanych wobec rodzajów sztuki. Dla typów zharmonizowanych istotny okazał się efekt interakcji obu czynników: F (2, 94) = 9.12, p < .001, eta2 = .16, który oznacza, że preferencje w sztuce zależały od warunku eksperymentalnego. Oznacza to, że o ile osoby 334 Niestymulująca tradycja o typach zharmonizowanych w warunkach kontrolnych oceniały jednakowo wysoko każdy rodzaj sztuki, to po wzbudzeniu lęku wyraźnie preferowały sztukę tradycyjną M = 18.91, mniej abstrakcyjną M = 15.22, a najmniej nowoczesną M = 11.65, ps < .05 (wyniki przedstawia Ryc. 1). Co ciekawe, typy niezharmonizowane, niezależnie od warunku zawsze preferowały sztukę tradycyjną, zaś abstrakcyjną i nowoczesną oceniały równie nisko (wyniki przedstawia Ryc. 2). Ryc 2: Preferencje typów niezharmonizowanych wobec rodzajów sztuki. Dyskusja Zakładany związek między temperamentem a preferencjami dotyczącymi sztuki okazał się niejednoznaczny i zależny od sytuacji. Wyniki temperamentów niezharmonizowanych (choleryków i flegmatyków) nie różniły się w warunkach eksperymentalnych i kontrolnych, co może być spowodowane nieelastycznością tych typów, charakteryzujących się nieumiejętnością dostarczania sobie właściwej dawki stymulacji (Zawadzki i Strelau 1997). Reakcje typów zharmonizowanych (melancholików oraz Niestymulująca tradycja 335 sangwiników) znacznie różniły się zależnie od sytuacji. W niewzbudzających lęku warunkach kontrolnych nie było różnic między preferencjami rodzajów sztuki, natomiast w warunkach eksperymentalnych (po wywołaniu lęku) rosło uznanie dla sztuki tradycyjnej, zaś spadało dla sztuki nowoczesnej. Może to świadczyć o elastyczności zachowania i umiejętności dostarczania sobie właściwej dawki stymulacji. Zróżnicowanie między sangwinikami i melancholikami nie jest jednoznaczne. Mniejsze zainteresowanie względem sztuki nowoczesnej u melancholików w warunku eksperymentalnym dosyć jednoznacznie świadczy o potrzebie ograniczenia stymulacji. Ale czy wzrost zainteresowania dla sztuki tradycyjnej u sangwiników to odstymulowanie czy dostymulowanie się? Czy sztuka tradycyjna podwyższa, czy może obniża aktywację układu nerwowego? i wreszcie: jeśli podwyższa, to dlaczego ten efekt nie występuje w warunku kontrolnym? W kontekście Teorii Opanowania Trwogi (Landau, Greenberg, Solomon, Pyszczynski, Martens 2006) nie przewidywano wzrostu zainteresowania dla sztuki tradycyjnej, którą jednak odnotowano w naszym badaniu. Badacze promujący TOT odrzucali także aktywację układu nerwowego jako możliwe wytłumaczenie zmian w percepcji sztuki, dowodząc, że to tylko lęk jako taki (anxiety) – a nie pobudzenie (arousal) – prowadził do zmian w percepcji sztuki. W niniejszym badaniu założono jednak za Strelauem (2006), iż pobudzenie oraz poziom stymulacji w sytuacji eksperymentalnej wpływał na to, w jaki sposób badani reagowali na dzieła sztuki. Aby dowieść, jakie typy stymulacji rzeczywiście wpływają na percepcję sztuki, a jakie nie – należałoby przeprowadzić kolejne badania. Odnośnie tego, co Koneĉni (2008) pisał o różnych emocjach wywoływanych przez muzykę, wydaje się interesujące następujące pytanie: czy lęk zainicjowany filmem i doznania budzone przez dzieła sztuki mogą być pewną klasą emocji, czymś podobnym do poruszenia lub dreszczyku wrażeń (being moved and thrilled)? Uczucia te mogłyby korespondować z poszukiwaniem doznań Zuckerman’a i zostać powiązane z wymiarami temperamentalnymi. Mógłby o tym świadczyć fakt, że oglądanie filmu wywołującego niepokój wpłynęło na sposób, w jaki ludzie postrzegali różne kierunki czy prądy w sztuce. 336 Niestymulująca tradycja Silvia (2005) apelował, odwołując się do teorii oceny, że istotne jest uwzględnienie subiektywnej percepcji sztuki. W teorii RTT Strelaua każdy typ temperamentalny indywidualnie odbiera bodźce i działa w świecie. Wyniki badań potwierdzają tę zależność; badani reagowali na prezentowane im w warunku eksperymentalnym dzieła sztuki rożnie: zależnie od tego, w jaki sposób odebrali film. Z drugiej strony, rezultaty nie współgrają z krytyką Strelaua odnośnie połączenia behawioralnej pobudliwości z emocjami estetycznymi. Unaoczniają one raczej, że możliwy jest między nimi pewien związek lub że czynniki wpływające na poziom aktywacji mogą również wpływać na percepcję sztuki. Mogłoby to sugerować, że sztuka (pomijając jej walory artystyczne), dostarcza nam stymulacji i wpływa na poziom aktywacji. Podział emocji estetycznych na przyjemne oraz awersyjne być może nie pokrywa się z wachlarzem emocji estetycznych, które są doświadczane w warunkach neutralnych, jednak to badanie ukazuje, że emocje awersyjne mogą mieć pewien wpływ na to, jak postrzegamy sztukę. Wyniki naszego badania korespondują bezpośrednio z wynikami uzyskanymi przez Mastandrea, Bartoli i Bove (2009). Dowiedli oni, że odwiedzający muzeum sztuki nowoczesnej mocniej przeżywali lęk i podniecenie od odwiedzających muzeum sztuki starożytnej. Potrafiący dostarczyć sobie odpowiednią dawkę stymulacji badani (czyli typy zharmonizowane), u których wzbudzono lęk za pomocą filmu, mogły zgodnie z własnymi potrzebami gorzej oceniać sztukę nowoczesną, gdyż stanowiła ona dodatkową dawkę lęku, natomiast uznanie dla sztuki tradycyjnej rosło ze względu na jej "niegroźny" charakter. Inny możliwy wniosek, który można wyciągnąć z badania: nie ma czegoś takiego jak stały „smak”, zaś preferencje wykazują zmienność sytuacyjną. Fakt, że inaczej odbieramy sztukę w warunkach neutralnych i lękowych może też mieć pewne implikacje np. dla terapii sztuką. Czy niskie uznanie dla sztuki nowoczesnej wszystkich temperamentów w warunku lękowym, a także negatywna korelacja między sztuką nowoczesną i wynikami w STAI sugerują, że nie warto zapraszać współczesnego artysty do szpitala psychiatrycznego? Niestymulująca tradycja 337 Reasumując, temperament może oddziaływać na zmiany naszych preferencji, kiedy odczuwamy strach lub silne pobudzenie. Każda analiza uwzględniająca wpływy temperamentu musi wziąć pod uwagę zmienność sytuacyjną oraz optymalną ilość stymulacji, jak pokazały wyniki tego badania. Literatura 1. Axelsson, Ö. 2007. Individual Differences in Preferences to Photographs. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, vol. 2: 61-72. 2. Burris, Ch, T., Rempel, J. K. 2004. “It’s the End of the World as We Know It”: Threat and resin-dentin bond components. Dent Mater 2005;21:232-41. 20. Chersoni S, Acquaviva GL, Prati C, Ferrari M, Gardini, S; Pashley DH, Tay FR. In vivo fluid movement though dentin adhesives in endodontically treated teeth. J Dent Res 2005;84:223-7. 21. Braga RR, César PF, Gonzaga CC. Mechanical properties of resin cements with different activation modes. J Oral Rehabil 2002;29:257– 66. 22. Melo RM, Bottno MA, Galvã RKH, Soboyejo WO. Bond strengths, degree of conversion of the cement and molecular structure of the adhesive–dentine joint in fibre post restorations. J Dent 2012;40:286-94. 23. Ho Y, Lai Y, Chou I, Yang S, Lee S. Effects of light attenuation by fibre posts on polymerization of a dual-cured resin cement and microleakage of post-restored teeth. J Dent 2011;39:309-15. 24. Anusavice KJ. Phillips RW. Science of dental materials. 11th, 2003. 25. Lui JL. Depth of composite polymerization within simulated root canals using lighttransmitting posts. Oper dent 1994;19:165-8. 27 4 ARTIGOS CIENTÍFICOS 4.2 ARTIGO 2 28 Title: Influence of light transmission through fiber posts on the microhardness and bond strength Authors: Morgan LFSA, Gomes GM, Poletto LTA, Ferreira FM, Pinotti MB, Albuquerque RC. Abstract Introduction: The aim of this study was to investigate the influence of light transmission through fiber posts in microhardness (KHN) and bond strength (BS) from a dual cured resin cement. Methods: Five fiberglass posts of different types and manufacturers represent a test group for the analysis of KHN (N=5) and BS and their displacement under compressive loads (N = 8). For the analysis of KHN a metallic matrix was developed to simulate the positioning of the cement after the cementation process intra radicular posts. The resistance to displacement, which will provide data of BS was measured using bovine incisors. After cementation, cross sections of the root portion of teeth in space led to post 1mm discs that have been tested for BS. The values were statistically analyzed by ANOVA, followed by Tukey's (P <0.05) between groups for KHN and BS. Results: The results showed no statistical differences for the different posts in KHN. For BS, the sum of thirds, a translucent post showed the highest values. Comparative analysis between the thirds of each post also showed statistically significant differences when comparisons of the same post-thirds showed no differences. Conclusion: For the cement used, the amount of light transmitted through the post did not influence the KNH nor the BS significantly, among the different posts and thirds evaluated. Key Words: light transmission, dental posts, microhardness, bond strength. 29 Introduction The use of pre-fabricated posts in the reconstruction of endodontically treated teeth, whose main objective is to retain the material reconstruction and minimize the occurrence and complexity of fractures, is well established in the literature (1). Clinically, the mechanical and chemical characteristics of fiber posts justify their usage (2). In relation to resin cements, three options regarding the method of polymerization are available: self-polymerizing, light-cured or dual polymerization (dual). Understanding the mechanism of polymerization of these systems (3) the choice of materials that do not depend on light seems to be more reliable for cementing intra radicular fiber posts. To investigate the capability of transmitting light by translucent post is the target of several recent authors (4-9). Most studies point to the decrease in light intensity (LI) by increasing the root depth. Quantitative assessments of LI, hardness, elastic modulus and degree of conversion can be found in these works. Undesirable effects of incomplete polymerization of the resin cements are of biological (10-12) due to toxicity, and mechanical (8,9,13-15), due to low bond strength values are described in the literature. The aim of this study is to investigate the effect of light transmission through fiber posts in Knoop microhardness number (KHN) and bond strength (BS) of a dual resin cement. The null hypothesis is that there is no statistically significant difference in KHN and BS for different depths evaluated for the dual resin cement following cementation of translucent posts. Material e Methods Five different fiber posts of two types and one resin cement were involved (Table 1). 30 Table 1 – Description of the posts and cement used. Post Manufacturer/Lote Type Quimical composition FGM Produtos Odontológicos Glass Fibers (80% ± 5), epoxy resin (20% ± 5), silica, silane and T1 Translucent (Brazil)/140410 polymerising promoters. Bisco, INC T2 Translucent (EUA)/0800007811 Glass Fibers (55%), Epoxy (45%). TetraethyleneglycolDimethacrylate (7.6%), Urethane Ivoclar-Vivadent Dimethacrylate (18.3%), Silicium Dioxide (0.9%), Ytterbium T3 Translucent (Liechtenstein)/M72483 Fluoride (11.4%), catalysers and stabilisers (<0.3%). Glass Fibers. C1 Ângelus (Brazil)/14818 Conventional Glass Fibers (87%), Epoxy resin (13%). C2 Ângelus (Brazil)/14874 Conventional Carbon Fibers (79%), Epoxy Resin (21%). Resin Cement Rely-X Unicem 3M ESPE (USA)/372990 Self-etch/ Dual Cure Powder: glass particles, initiators, sílica, substituted pyrimidine, calcium hidroxide, peroxide composite and pigment; liquid: metacrylate phosphoric acid Ester, dimethacrylate, acetate, stabilizer and initiator. White Post DC (FGM, Joinville, SC-Brazil), DT Light Post (Bisco, Inc, Schaumburg, ILUSA) and FRC Postec Plus (IvoclarVivadent, Liechtenstein) with similar compositions but with different amounts of chemical components, represent translucent (T) type, T1, T2 and T3 respectively. Exacto and Reforpost Carbon Fiber (Both Ângelus, Londrina, Pr-Brazil) with different compositions but opaque, represent conventional (C) type, C1 and C2 respectively. The posts were cut to standard height of 16 mm for both analysis, KHN and RA. KHN measurements The assessments targeted three different depths, namely: cervical third (CT), at a 4.1 to 6.8mm depth; middle third (MT), at an 8.8 to 11.5mm depth; and apical third (AT), at a 13.5 to 16mm depth. 31 A metallic apparatus matrix was designed and manufactured to support the posts, resin cement, and the tip of a curing light unit. Such a metallic apparatus consisted of four parts as showed in figure 1. Figure 1. Metallic matrix: (a) a frame, which contained the posts (e), (b) a support to standardize the position and volume of resin cement, (c) a support to standardize the length of each three third deep post regions and stabilize the set, (d) and an external cylinder, which holds the other part as well as incorporates the tip of curing light unit (f) at the top and also obstructs the influence of external sources of light. Patented CTIT/UFMG (BR 20 2012 015542 2). The frames were manufactured in the exact dimensions of each post by means of an electro erosion machining. Aimed at standardizing the quantitative radial light transmission, each third of the posts contained a 120-degree lateral side opening. The three thirds, were supposed to be assessed simultaneously. The measurement of all thirds, one at a time, was possible because the matrix allowed the removal of the resin cement blocks, separately, after polymerization, without destroying them. The matrix’s internal structure provided an adequate separation of each 32 third, which permitted their accurate evaluation. Each one was 1,6mm wide and 2,70 mm length. The major concern about this matrix was that the cement was inserted directly in projected spaces, in order to minimize the formation of bubbles. The posts were isolate from cement by a polyester strip. The time of light exposure was 40 seconds, and the LI remained above 420mW/cm2. The light curing unit used was Curing Light 2500(3M ESPE, USA). The set consisting of the curing light unit, the matrix, the post and the resin cement remained still throughout the assessments. After ten minutes, including 40s photopolymerization, the specimens were removed from the matrix and were immediately included in pre-molds (Buehler, USA) with crystal resin with black pigment and were poured into the device by using a Cast N’vac (Buehler, USA). After the cure of crystal resin, the specimens were removed from the pre-molds and stored dry, out of reach of light during 7 days. The surface to be analyzed was sequentially polished with # 320 to 1200-grit SiC papers and felt with diamond polish paste (Buehler, USA). A control group, using T1, was made of the same method but without a photopolymerization. KHN measurement was performed by a Micromet 5104(Buehler, Japan) using a static load of 50g for 10s. Sequentially, three indentations were performed for each third of each group. The values were obtained from the reading of the average of three indentations oriented long axis of the Friedrich Murnau. São Paulo: Continental. 1922. 1DVD (100min.), standard, color., legendado. O CAMINHO do arco-íris (Finian’s rainbow). Direção: Francis Ford Coppola. 1968. 141min. O ENCOURAÇADO Potemkin (Bronenosets Potyomkin). Direção: Sergei Eisenstein. São Paulo: Continental Home Vídeo. 1925. 1DVD (95min.), standard, P&B, legendado. O MÁGICO de Oz. (The wizard of oz). Direção: Victor Fleming. São Paulo: Warner Home Videolar. 1939. 3DVDs (102min.), fullscreen, color., legendado. O NASCIMENTO de uma nação (The birth of a nation). Direção: David W. Griffith. São Paulo: Continental. 1915. 1DVD (187min.), fullscreen, P&B, legendado. O PODEROSO Chefão – The Coppola Restoration (The Godfather). Direção: Francis Ford Coppola. São Paulo: Paramount Pictures. 2008. 4DVDs, widescreen, color., legendado. O SELVAGEM da motocicleta (Rumble fish). Direção: Francis Ford Coppola. São Paulo: Universal Pictures. 1983. 1DVD (94min.), widescreen, P&B, legendado. OBSSESSÃO. (Ossessione) Direção: Luchino Visconti. São Paulo: Universal Pictures. 1942. 1DVD (140min.), fullscreen, P&B, legendado. OUTUBRO (Oktyabr) Direção: Sergei Eisenstein. São Paulo: Continental Home Vídeo. 1928. 1DVD (74min.), standard, P&B, legendado. PATTON, rebelde ou herói? (Patton) Direção: Franklin Schaffner. São Paulo: Fox. 1970. 1DVD (171min.), fullscreen, color., legendado. 246 Dimensões argumentativas do discurso fílmico: projeções retóricas na tela do cinema Carolina Assunção e Alves – 2011 ROMA, cidade aberta (Roma, città aperta). Direção: Roberto Rosselini. São Paulo: Versátil Home Vídeo. 1945. 1DVD (97min.), fullscreen, P&B, legendado. SEM destino (Easy rider). Direção: Dennis Hopper. São Paulo: Sony Pictures. 1969. 1DVD (95min.), widescreen, color., legendado. TERRA de um sonho distante (America, America). Direção: Elia Kazan. 1963. 168min. SANGUE de irmãos (The Brotherhood). Direção: Martin Ritt. 1968. 96min. THX 1138. Direção: George Lucas. 1971. 95min. TUCKER (Tucker: the man and his dream). Direção: Francis Ford Coppola. São Paulo: Paramount Pictures. 1988. 1DVD (110min.), widescreen, color., legendado. VIAGEM à lua. (Le voyage dans la lune). Direção: Georges Méliès. 1902. 8min. VIDAS sem rumo (The outsiders). Direção: Francis Ford Coppola. 1983. 92min. Z. Direção: Costa-Gavras. São Paulo: Gilberto. 1969. 1DVD (127min.), widescreen, color., legendado. SITES Adoro cinema. Portal brasileiro de cinema com sinopses, trailers, fichas técnicas, informações sobre atores e diretores. Disponível em: . Acesso em 2008, 2009, 2010, 2011. Allo cine. Portal francês com referências e informações sobre cinema e séries de TV. Disponível em: . Acesso em 2008, 2009, 2010, 2011. Bilioteca Digital de teses e dissertações da UFMG. Disponível em: . Acesso em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Biblioteca On-Line de Ciências da Comunicação. Disponível em: . Acesso em 2009, 2010, 2011. Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales. Portal de pesquisas linguísticas informatizadas e ferramentas de tratamento da língua. Disponível em: . Acesso em 2009, 2010, 2011. Dicionário Online Michaelis. Disponível em: . Acesso em 2009, 2010, 2011. Site oficial do filme “O poderoso chefão”. Disponível em: . Acesso em 2009. Site oficial do centenário de Luis Buñuel. Disponível em: . Acesso em 2010. Site oficial de Mário Puzo. Disponível em: . Acesso em 2010 e 2011. Site oficial da American Zoetrope. Disponível em: . Acesso em 2010 e 2011. 247 Dimensões argumentativas do discurso fílmico: projeções retóricas na tela do cinema Carolina Assunção e Alves – 2011 The internet movie database. Portal de informações sobre cinema. Disponível em: . Acesso em 2009, 2010, 2011. REFERÊNCIAS DAS FIGURAS FIGURA 5 – Um cão andaluz, de Luis Buñuel – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2011. IGURA 8 – Descrição da câmara escura de Giovanni della Porta – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 9 – Primeira fotografia permanente da história, por Joseph Nièpce – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 10 – L'atélier de l'artiste, de Louis Daguerre – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 11 – Cavalo em movimento, por Eadweard Muybridge – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 12 – Vôo do pelicano, de Étienne-Jules Marey – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 13 – Cinetoscópio de Thomas Edson – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 14 – Cinematógrafo dos irmãos Lumière – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 15 – Imagens do trem chegando à La Ciotat – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 16 – Viagem à lua, de Georges Méliès – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 17 – O Nascimento de uma nação, de D.W. Griffith – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 18 – .E o vento levou, de Victor Fleming – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 19 – Roma, cidade aberta, de Roberto Rosselini – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2011. 248 Dimensões argumentativas do discurso fílmico: projeções retóricas na tela do cinema Carolina Assunção e Alves – 2011 FIGURA 20 – O Poderoso Chefão II, de Francis Ford Coppola – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 21 – Cidadão Kane, de Orson Welles – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 22 – Plano geral – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2011. FIGURA 23 – Plano médio – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2011. FIGURA 24 – Primeiro plano – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2011. FIGURA 25 – Sem Destino, de Dennis Hopper – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2011. FIGURA 26 – Betty Davis em A estranha passageira, de Irving Rapper – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2011. FIGURA 27 – Vivien Leigh em .E o vento levou, de Victor Fleming – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2010. FIGURA 28 – Contatos imediatos de terceiro grau, de Steven Spielberg – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2011. FIGURA 29 – O mágico de Oz, de Victor Fleming – pesquisa Google Images. Disponível em: . Acesso em 2011. FIGURA 30 – Mário Puzo, Francis Ford Coppola e os produtores da Paramount – pesquisa Google Images: . Acesso em 2011. FIGURAS 31 A 78 – Frames extraídos do DVD: O PODEROSO Chefão – The Coppola Restoration (The Godfather). Direção: Francis Ford Coppola. São Paulo: Paramount Pictures. 2008. 4DVDs, widescreen, color., legendado. Volume II. 249
RECENT ACTIVITIES
Autor
123dok avatar

Ingressou : 2016-12-29

Documento similar
Tags

Estetyczne Preferencje

Indywidualne Preferencje

Pobudzenie

Strach

Sztuka

Temperament

Prsv W W Benjamin

Niestymulująca tradycja: wpływ temperamentu n..

Livre

Feedback