Feedback

Мультимедийный “Шлем ужаса” Виктора Пелевина | Multimedijinis Viktoro Pelevino „Siaubo šalmas“

 0  3  6  2017-04-20 16:02:31 Report infringing document
Documento informativo
ISSN 0258–0802. LITERATÛRA 2007 49(2) ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÛÉ «ØËÅÌ ÓÆÀÑÀ» ÂÈÊÒÎÐÀ ÏÅËÅÂÈÍÀ Ìàãäàëåíà Îõíÿê ßãåëëîíñêèé óíèâåðñèòåò Êàôåäðà ðóññêîé ëèòåðàòóðû XX–XXI ââ. «Øëåì óæàñà» – ðîìàí î ñâîáîäå è ñâîáîäå âîëè, êîòîðàÿ íà äåëå ñâîäèòñÿ ê ìíèìîé âîçìîæíîñòè âûáîðà – ìíèìîé, ïîòîìó ÷òî âñåãäà îáóñëîâëåííîé âíåøíèìè ôàêòîðàìè.» Ëåâ Äàíèëêèí «Øëåì óæàñà» Âèêòîðà Ïåëåâèíà – ýòî êíèãà, êîòîðàÿ ïîÿâèëàñü â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ìåæèçäàòåëüñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîåêòà. Ñ ýòèì ïðîåêòîì – íîâîé êíèæíîé ñåðèåé «Ìèôû» – áðèòàíñêîå èçäàòåëüñòâî “ Canongate Books” îçíàêîìèëî ÷èòàòåëåé 21 îêòÿáðÿ 2005 ã. íà ôðàíêôóðòñêîé êíèæíîé ÿðìàðêå. Ñîãëàñíî ïðîåêòó, ïîä ëîçóíãîì “we want to tell the story again” èçâåñòíåéøèå àâòîðû èç ñàìûõ ðàçíûõ ñòðàí ìèðà ïåðåñêàçûâàþò «âå÷íûå ñþæåòû» è ñî÷èíÿþò ðîìàííûå âåðñèè èçâåñòíûõ ìèôîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ïðîåêòå ó÷àñòâóåò öåëîå ñîçâåçäèå ïèñàòåëåé è ïî÷òè òðèäöàòü èçäàòåëåé èç Àâñòðàëèè, Áðàçèëèè, Âåëèêîáðèòàíèè, Ãåðìàíèè, Ãîëëàíäèè, Äàíèè, Èçðàèëÿ, Èíäèè, Èòàëèè, Êàíàäû, Êèòàÿ, Ïîëüøè, Ðîññèè, ÑØÀ, Òàéâàíÿ, Ôðàíöèè, Øâåöèè, ßïîíèè è äðóãèõ ñòðàí. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ýòî ñàìûé ãðàíäèîçíûé êíèãîèçäàòåëüñêèé ïðîåêò â ìèðå. Ñîîáðàçíî ïðîåêòó, 2–3 ðàçà â ãîä âî âñåõ ó÷àñòâóþùèõ â ïðîåêòå ñòðàíàõ îäíîâðåìåííî áóäóò èçäàâàòüñÿ î÷åðåäíûå ïåðåñêàçû äðåâíèõ ìèôîâ.  Ðîññèè äî ñèõ ïîð ïîÿâèëèñü ïàðàôðàçû ìèôîâ î: Ïåíåëîïå è Îäèññåå («Ïåíåëîïèàäà» Ìàðãàðåò Ýòâóä), Àòëàñå è Ãåðàêëå («Áðåìÿ: ìèô îá Àòëàñå è Ãåðàêëå» Äæàíåò Óèíòåðñîí), Ñàìñîíå («Ëüâèíûé ìåä» Äàâèäà Ãðîññìàíà), Òåñåå è Ìèíîòàâðå ( «Øëåì óæàñà: êðåàòèôô î Òåñåå è Ìèíîòàâðå» Âèêòîðà Ïåëåâèíà). Êàê ïîäñ÷èòàëè àâòîðû ïðîåêòà, 15 ìàðòà 2038 ã. â ýòîé ñåðèè ïîÿâèòñÿ ñîòàÿ êíèãà. Êòî áóäåò àâòîðîì ýòîé «þáèëåéíîé» êíèãè åùå íå èçâåñòíî – ìîæåò, åå àâòîð åùå íå ðîäèëñÿ? Îá îäèííàäöàòîé ïî ñ÷åòó è ïåðâîé, íàïèñàííîé ïîä çàêàç, êíèãå Ïåëåâèíà «Øëåì óæàñà» ãîâîðÿò: «íå ñîâñåì íîâûé è íå ñîâñåì ðîìàí» (Èíòåðíåò 2005). «Øëåì óæàñà» åùå â 2003 ã., â ðóêîïèñè, áûë âûäâèíóò íà ñîèñêàíèå ïðåìèè «Íàöèîíàëüíûé áåñòñåëëåð», íî òîãäà îí 91 ïðèçíàíèÿ æþðè íå ñíèñêàë. Êàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íåçàìå÷åííûé â 2003 ã. ðîìàí ïîëüçóåòñÿ ñåãîäíÿ óñïåõîì è íàïå÷àòàí òèðàæîì â 100.000 ýêçåìïëÿðîâ? Äîâîëüíî òî÷íûé îòâåò íà ýòîò âîïðîñ äàë ñêàíäàëüíûé êðèòèê Â. Òîïîðîâ â ñòàòüå “Pelevin – cool”: «...Òàê ÷òî èçìåíèëîñü ñ òåõ ïîð – òåêñò Ïåëåâèíà, ñàì Ïåëåâèí, êðèòèêè èëè âðåìÿ? Èçìåíèëñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ìåòîä ïîäà÷è: ðóêîïèñü – ýòî îäíî, êíèãà – óæå äðóãîå, à êíèãà â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà – ýòî cool» (Òîïîðîâ 2005). «Øëåì óæàñà» èçâåñòåí â Ðîññèè â íåñêîëüêèõ âàðèàíòàõ: âî-ïåðâûõ, â îáû÷íîé êíèæíîé âåðñèè; âî-âòîðûõ, â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå – òåêñò ìîæíî ñêà÷àòü íà ñâîé êîìïüþòåð; â-òðåòüèõ, â ôîðìå àóäèîêíèãè, êîòîðàÿ äëèòñÿ 2 ÷àñà 40 ìèíóò; â-÷åòâåðòûõ, êàê òåàòðàëüíàÿ ïîñòàíîâêà-ïðîåêò â ôîðìàòå „Active Fiction Show”. Âñå ýòî, íåñîìíåííî, ïîäòâåðæäàåò âûíåñåííîå ìíîé â çàãëàâèå ïðåäñòàâëåíèå î «ìóëüòèìåäèéíîñòè» ïðîèçâåäåíèÿ. Ïîñòàâëåííûé ðåæèññåðîì Æèâèëå Ìîíòâèëàéòå ñïåêòàêëü – ýòî ñèíòåç òåàòðàëüíîãî ïåðôîðìàíñà, âèäåî, ìóçûêè, ëèòåðàòóðû è èíòåðíåòà. Âî âðåìÿ ñïåêòàêëåé ïåðåä êðåñëàìè â çðèòåëüíîì çàëå áûëè óñòàíîâëåíû êîìïüþòåðû: çðèòåëè ìîãëè âûáðàòü ñâîé ðåæèì âîñïðèÿòèÿ è îáìåíèâàòüñÿ âî âðåìÿ ñïåêòàêëÿ êîììåíòàðèÿìè äðóã ñ äðóãîì íåïîñðåäñòâåííî èëè â èíòåðíåò-÷àòå. Íàáëþäàÿ çà äåéñòâèåì íà ñöåíå èëè íà ýêðàíàõ âåá-êàìåð, ðàñïîëîæåííûõ â ãëóáèíå ñöåíû, çâó÷àíèå ñïåêòàêëÿ ìîæíî áûëî óñëûøàòü òîëüêî ÷åðåç íàóøíèêè. 92 Ñ íîÿáðÿ 2005 ã. ýòîò «ñàìûé ìîáèëüíûé ðîìàí» ñòàëî âîçìîæíûì çàêàçàòü íà ñîòîâûé òåëåôîí.  èíòåðíåòå ìîæíî íàéòè è «ñêà÷àòü» ðîìàííûå âèäåî, êîðîòêèå ìóëüòèïëèêàöèîííûå ôèëüìû, ìóçûêó, êîìèêñû, îáîè äëÿ ðàáî÷åãî ñòîëà (www.shlem.com). Âñå ýòè âîïëîùåíèÿ «Øëåìà óæàñà», áåçóñëîâíî, ïîìîãàþò ëó÷øå ïîíÿòü åãî ñóòü, õîòÿ, êîíå÷íî, íå âñå ýëåìåíòû ïå÷àòíîãî âàðèàíòà óäàëîñü ïåðåäàòü â èíûõ ôîðìàõ (íàïðèìåð, â ðîìàíå ðàçãàäêà òîãî, êòî æå íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ Ìèíîòàâðîì, ïðåäñòàâëåíà â ãðàôè÷åñêîì âèäå). Î ðàçíûõ ñïîñîáàõ èíòåðïðåòàöèè «Øëåìà óæàñà» ñâèäåòåëüñòâóþò òå, êîìó óäàëîñü ïðî÷èòàòü ðîìàí, ïîñìîòðåòü ñïåêòàêëü è ïðîñëóøàòü àóäèîêíèãó: «â àóäèîâåðñèè âñå ïåðñîíàæè ãîâîðÿò ÷åòêî ïî êíèãå, à âîò Ñàðòðèê (îí æå Ñëèô) îòêëîíÿåòñÿ îò òåêñòà ïî ïîëíîé ïðîãðàììå, ÷åì òåðÿåò âñþ ñâîþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü, õîòü è ðóãàåòñÿ ìàòîì, íî íå òàì, ãäå ýòî íàïèñàíî â êíèãå ☺ à âîò â ñïåêòàêëå ó íåãî ïðîèñõîäèò íåêàÿ ñìåñü êíèãè è äèñêà... òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî äëÿ àóäèîâåðñèè Ïåëåâèíà ïåðåâîäèëè åùå ðàç, ïðè÷åì íå ñàì Ïåëåâèí, à êòî-òî äðóãîé» (Èíòåðíåò 2005à).  ñåíòÿáðå 2003 ã. ñàì Ïåëåâèí âûñêàçàëñÿ î ñâîåì ïðîèçâåäåíèè òàê: «ÿ áû îñòåðåãñÿ íàçâàòü “Øëåì óæàñà” ðîìàíîì, ýòî íå÷òî äîñòàòî÷íî âíåæàíðîâîå, áëèæå ê ïüåñå» (Ïåëåâèí 2003). Èçäàòåëüñòâî «Îòêðûòûé ìèð», ïóáëèêóþùåå â Ðîññèè ñåðèþ «Ìèôû», íà îáëîæêå êíèãè ðåêëàìèðóåò ðîìàí ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Âèêòîð Ïåëåâèí ñîçäàë ãèïíîòè÷åñêèé ìèð, â êîòîðîì ñþððåàëüíîå ñòàëêèâàåòñÿ è ñëèâàåòñÿ âîåäèíî ñ ãèïåððåàëüíûì. (...) Îòêðûâàÿ êíèãó, ÷èòàòåëü âñòóïàåò â ëàáèðèíò, ñîñòîÿùèé èç ìíîæåñòâà ïàðàëëåëüíûõ ïðîñòðàíñòâ è èçìåðåíèé...». Î ÷åì æå ýòîò ðîìàí-ïüåñà, íàçâàííûé â ïîäçàãîëîâêå «Êðåàòèôôîì î Òåñåå è Ìèíîòàâðå»? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ íå òàê óæ ïðîñò. Íåëüçÿ îäíîçíà÷íî ñêàçàòü, ãäå è êîãäà ïðîèñõîäèò äåéñòâèå Øëåìà óæàñà.  îòäåëüíûõ êîìíàòàõ-êàìåðàõ ñ äîâîëüíî àñêåòè÷åñêîé îáñòàíîâêîé ïðîæèâàþò âîñåìü ãåðîåâ (òðè æåíùèíû è ïÿòåðî ìóæ÷èí), îçíà÷åííûå èìåíàìèêîìïüþòåðíûìè «íèêàìè», êîòîðûå äëÿ íèõ âûáðàë íåêèé ìîäåðàòîð: Ariadna, IsoldA, UGLI666, Organizm(-, Romeo-yCohiba , Nutscracker , Monstradamus , Sliff_zoSSchitan. Îäèí èç ãåðîåâ îáúÿñíÿåò: ß íàõîæóñü â êîìíàòå. Èëè â êàìåðå, íå çíàþ, êàê ïðàâèëüíåå. Îíà íåáîëüøàÿ. Çåëåíûå ñòåíû, íà ïîòîëêå áåëûé ïëàôîí. Ó ñòåíû êðîâàòü. Ó äðóãîé ñòåíû — ñòîë ñ êëàâèøíîé äîñêîé, íà êîòîðîé ÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïå÷àòàþ. Äîñêà íàìåðòâî ïðèêðåïëåíà ê ñòîëó. Íàä ñòîëîì – âäåëàííûé â ñòåíó LCD-ýêðàí çà òîëñòûì ñòåêëîì. Íà íåì ïîÿâëÿþòñÿ ýòè âîò áóêâû. Ðàçáèòü åãî íåëüçÿ, ÿ óæå ïðîáîâàë.  êîìíàòå äâå äâåðè, îäíà èç ñòðàííîãî ÷åðíîçåëåíîãî ìåòàëëà, îíà çàïåðòà.  åå öåíòðå êàêîé-òî âûñòóï. Äðóãàÿ äâåðü – äåðåâÿííàÿ, áåëîãî öâåòà, âåäåò â âàííóþ. Îíà îòêðûòà (9–10). Ãåðîè ðîìàíà ïûòàþòñÿ îòâåòèòü íà âîïðîñ, çà÷åì êòî-òî èõ çäåñü çàòî÷èë? Ìîæåò, îíè óìåðëè è îêàçàëèñü íà òîì ñâåòå? Ìîæåò, ýòî êàêîé-òî óäèâèòåëüíûé ñîí? Ïîçäíåå ãåðîè íà÷èíàþò äîãàäû- ...÷òî êàñàåòñÿ èìåíè, åãî íå ÿ ïðèäóìàë. Îíî ñàìî ïîÿâëÿåòñÿ íà ýêðàíå, êîãäà ÿ îòïðàâëÿþ ñîîáùåíèå. ß íå Ðîìåî. ß õõõ. Ïðîôåññèîíàëüíûé õõõ åñëè êîìó èíòåðåñíî (12)1. âàòüñÿ, ÷òî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â íîâîì Ìåæäó ñîáîé ïåðñîíàæè ìîãóò îáùàòüñÿ òîëüêî ÷åðåç «íèòü» èíòåðíåò-÷àòà. Òðè «õ», êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ â ðåïëèêàõ ãåðîåâ, – ýòî âìåøàòåëüñòâî, òîãî, êòî ñëåäèò çà îáùåíèåì ãåðîåâ â èíòåðíåòå. Ìîäåðàòîð íå ïîçâîëÿåò ãåðîÿì ñàìîâûÿâëåíèÿ – ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîáåñåäíèêàì ëèøíèõ ñâåäåíèé î ñåáå, ñâîåé ïðîôåññèè, ñâîåì ìåñòå ïðîæèâàíèÿ. Èì òàêæå íåëüçÿ ðóãàòüñÿ – ðóãàòåëüñòâà ñðàçó ïðåâðàùàþòñÿ â òå æå ñàìûå «õõõ»: Ñëóøàé, òû, ÿçûêîâåä xxx, çàòêíèñü (199). Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ýòîãî èíòåðíåòíîãî îáùåíèÿ îïèñûâàåò ñâîå çàêëþ÷åíèå òàê: ñòèõîòâîðåíèÿ: «ïîñòðîþ ëàáèðèíò, â ïåðåëîæåíèè ìèôà î Òåñåå è Ìèíîòàâðå. Âåäü Ariadna íà÷àëà íèòü èõ ÷àòà ñëîâàìè, êîòîðûå çâó÷àò êàê öèòàòà èç äðåâíåãî êîòîðîì ñìîãó çàòåðÿòüñÿ ñ òåì, êòî çàõî÷åò ìåíÿ íàéòè» (7). Âñêîðå îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ó êàæäîãî èç ãåðîåâ çà çàêðûòîé äâåðüþ (ñ ðåëüåôíûì èçîáðàæåíèåì, êîòîðîå, êñòàòè, ïîõîæå íà ëîãîòèï èçäàòåëüñòâà «Îòêðûòûé ìèð», îïóáëèêîâàâøåãî «Øëåì óæàñà») – ñâîé ñîáñòâåííûé ëàáèðèíò: ñïàëüíÿ, â êîòîðîé êðîâàòü çàíèìàåò íå ìåíüøå ïîëîâèíû ïðîñòðàíñòâà è ìèíè-áàð ñ êîðîáî÷êàìè ñî ñíîòâîðíûì (ó Ariadn’û); àëëåè â ïàðêå, êîòîðûå ïîñòîÿííî ðàçâåòâëÿþòñÿ è ïîâîðà÷èâàþòñÿ (ó Isold’û); ãîòè÷åñêèé ñîáîð ñ ëàáèðèíòîì-ìîçàèêîé 1 Öèòàòû èç ðîìàíà ïðèâîäÿòñÿ ïî èçäàíèþ: Â. Ïåëåâèí, Øëåì óæàñà. Êðåàòèôô î Òåñåå è Ìèíîòàâðå, Ìîñêâà 2005. Ñòðàíèöà óêàçàíà â ñêîáêàõ ïîñëå öèòàòû. èç ãîëóáîãî ìðàìîðà íà ïîëó (ó UGLI666); ëàáèðèíò, ïîñòðîåííûé èç ôàíåðû è äîñîê, íàïîìèíàþùèé ñêðèí-ñýéâåð 93 «maze» â Windows – ëàáèðèíò ñî ñòåíàìè èç êðàñíîãî êèðïè÷à, ïî êîòîðîìó äâèæåòñÿ êàìåðà (ó Organizm’a); ëàáèðèíò èç àêêóðàòíî ïîäñòðèæåííîãî æåñòêîãî êóñòàðíèêà (ó Romeo- y- Cohiba ); ìîíòàæíàÿ êîìíàòà íà òåëåâèäåíèè, ïîëíàÿ êàññåò ñ çàïèñÿìè òåëåîáðàùåíèé ïåðñîíàæåé, êîòîðûå ïðåäëàãàþò ñåáÿ â Òåñåè (ó Nutscracker’à); êîðèäîð äëèíîé â íåñêîëüêî ìåòðîâ, çàêàí÷èâàþùèéñÿ ãëóõîé áåòîííîé ñòåíîé. Âîçëå ñòåíû ñòîë, ó ñòîëà òàáóðåò. Íà ñòîëå ÷èñòûé ëèñò áóìàãè, êàðàíäàø è ïèñòîëåò ñ îäíèì ïàòðîíîì (ó Monstradamus’à). Ïîñëåäíèé èç ãåðîåâ ( Sliff _ zoSSchitan ), ðåïëèêè êîòîðîãî çâó÷àò òàê, êàê áóäòî îí ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì àëêîãîëÿ èëè íàðêîòèêîâ, çàãàäî÷íî çàÿâëÿåò, ÷òî ó íåãî çà äâåðüþ íàõîäèòñÿ «õàëàäèëüíèê ñèíüêè» (50). Çíà÷èò, êàæäûé ëàáèðèíò áóäòî íàðî÷íî ïðèäóìàí è ñîçäàí äëÿ äàííîãî ãåðîÿ. È åñëè ñðåäè íèõ åñòü Àðèàäíà, òî, ìîæåò, Ìèíîòàâð è Òåñåé óæå çäåñü? Ãåðîè â ñâîèõ ðàçãîâîðàõ çàäóìûâàþòñÿ: Ariadna Ìîæåò, Òåñåé — îäèí èç íàñ. Nutscracker Ìîæåò áûòü, Ìèíîòàâð — îäèí èç íàñ (45). Nutscracker Ìîíñòðàäàìóñ, åñëè ÷åñòíî, ðàíüøå ÿ äóìàë, ÷òî Òåñåé — ýòî òû; Organizm (-: À ÿ áûë óâåðåí, ÷òî Ìîíñòðàäàìóñ — ýòî Ìèíîòàâð (176–177). Âñå ãåðîè çíàþò, ÷òî ñîãëàñíî àíòè÷íîìó ìèôó, â ëàáèðèíòå íàäî îòûñêàòü è ïîéìàòü (óáèòü) Ìèíîòàâðà, ÷òî ðàâíîçíà÷íî ïîáåäå íàä ñîáñòâåííûì ñòðà- 94 õîì. Íî êàê îäîëåòü Ìèíîòàâðà, åñëè íå çíàåøü, ãäå îí? Âåäü ñòðàõ è óæàñ âîçíèêàþò èç íåèçâåñòíîñòè. ×åëîâåêà ïóãàþò ñâîáîäà âîëè, âîçìîæíîñòü âûáðàòü ñâîé ïóòü. Ïîýòîìó ãåðîè îáñóæäàþò ïðîáëåìó âûáîðà, è íå òîëüêî â âèðòóàëüíîì ìèðå îáìàíà: «áóäü ó òåáÿ äåéñòâèòåëüíî ñâîáîäíûé âûáîð, ýòî ìîãëî áû ïðèâåñòè ê ñàìûì ïå÷àëüíûì ðåçóëüòàòàì» (83). Íî ýòî íå åäèíñòâåííûé âîïðîñ, îòâåò íà êîòîðûé ïûòàþòñÿ íàéòè ïåðñîíàæè ðîìàíà. Íå ìåíåå çàãàäî÷íûì ÿâëÿåòñÿ âûíåñåííûé Ïåëåâèíûì â çàãëàâèå ðîìàíà-ïüåñû «øëåì óæàñà». Ñíà÷àëà ÷èòàòåëü óçíàåò, ÷òî «øëåì óæàñà» – ýòî óäèâèòåëüíàÿ âåùü, êîòîðóþ íîñèò Àñòåðèé, ñòðàííîå ñóùåñòâî, ïðèñíèâøååñÿ Àðèàäíå â ñïàëüíå-ëàáèðèíòå: «íà ãîëîâå ó íåãî áûë áðîíçîâûé øëåì, ïîõîæèé íà ìàñêó ãëàäèàòîðà, – êàñêà ñ øèðîêèìè ïîëÿìè è ïëàñòèíà â äûðî÷êàõ íà ìåñòå ëèöà. Íà ýòîì øëåìå áûëî äâà ðîãà» (26). Íî áëàãîäàðÿ î÷åðåäíîìó ñíó Àðèàäíû ìû óçíàåì, ÷òî «øëåì óæàñà» – «ýòî íå ãîëîâíîé óáîð è íå óñòðîéñòâî, à èìåííî óì» (66).  ñâîåì ñíå Àðèàäíà óçíàëà, ÷òî øëåì ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ äåòàëåé (ãëàâíûõ è âñïîìàãàòåëüíûõ) è ÷òî âàæíåéøåé ÷àñòüþ «øëåìà óæàñà» ÿâëÿåòñÿ ëàáèðèíò-ñåïàðàòîð – «â íåì èç íè÷åãî âûðàáàòûâàåòñÿ âñå îñòàëüíîå, òî åñòü âîçíèêàåò ïîòîê âïå÷àòëåíèé. Òàì æå ïðîèñõîäèò ñåïàðàöèÿ ïðîøëîãî, íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî (...) òàì âîçíèêàþò “ÿ” è “òû”, õîðîøåå è ïëîõîå, ïðàâîå è ëåâîå, ÷åðíîå è áåëîå...» (71). Êîãäà Àðèàäíà îïèñûâàåò ó÷àñòíèêàì ÷àòà ñâîè óäèâèòåëüíûå ñíû, îíè ïûòàþòñÿ ðàñøèôðîâàòü, êàê ðàáîòàåò øëåì, ïûòàþòñÿ óçíàòü, ÷òî èëè êòî íàõîäèòñÿ âíóòðè ëàáèðèíòà-ñåïàðàòîðà. Íàêîíåö, ãåðîè îñîçíàþò, ÷òî îíè ñàìè íàõîäÿòñÿ â îòäåëüíûõ ÷àñòÿõ «øëåìà óæàñà»: Monstradamus (...) Àñòåðèñê íîñèò øëåì, â êîòîðîì îí âèäèò ëàáèðèíò. À ìû âñå — âíóòðè ýòîãî ëàáèðèíòà. È îí íàìè ìàíèïóëèðóåò. Nutscracker Òî åñòü ìû âñå íàõîäèìñÿ â ãîëîâå Ìèíîòàâðà? Monstradamus Ñêàæåì òàê, ìû â ïðîñòðàíñòâå, êîòîðîå îí âèäèò. Nutscracker À ãäå òîãäà íàõîäèòñÿ Ìèíîòàâð? Monstradamus Íàäî ïîëàãàòü, â ïðîñòðàíñòâå, êîòîðîå Àðèàäíà âèäèò âî ñíå (97–98). Ïîçæå ãåðîè óçíàþò, ÷òî ó êàæäîãî èç íèõ êðîìå ñîáñòâåííîãî ëàáèðèíòà åñòü ñâîé ñîáñòâåííûé øëåì. Ïåðâàÿ îñîçíàåò ýòî Àðèàäíà, ðàññêàçûâàÿ îñòàëüíûì î òîì, ÷òî îíà óâèäåëà â ñâîåì ñíå, ãëÿäÿ â çåðêàëî: Íà ìíå áûëà ñîëîìåííàÿ øëÿïêà ñ êðóãëûì âåðõîì, íà ïîëÿõ êîòîðîé ëåæàëè äâà ìàëåíüêèõ áóêåòà ëàíäûøåé, çàêðåïëåííûõ ñçàäè. Ó øëÿïêè áûëà ïëîòíàÿ êðóæåâíàÿ âóàëü â êðóãëûõ äûðî÷êàõ, çà êîòîðîé ñîâñåì íå áûëî âèäíî ëèöà. Âñå ýòî âûãëÿäåëî î÷åíü êðàñèâî, íî îò÷åãî-òî ìíå ñòàëî òðåâîæíî. ß íèêàê íå ìîãëà ïîíÿòü, â ÷åì äåëî, à ïîòîì âäðóã óçíàëà â ñâîåì îòðàæåíèè ýòó áðîíçîâóþ ìàñêó... (81–82). Î òîì, êòî ÿâëÿåòñÿ Ìèíîòàâðîì, ãåðîè óçíàþò îò Ùåëêóí÷èêà ( Nutscracker ), êîòîðûé ðàññêàçûâàåò ïðî êàññåòû, êîòîðûå åìó íàäî áûëî ïðîñìàòðèâàòü â ñâîåì ëàáèðèíòå. Êàíäèäàòû â Òåñåè â ñâîèõ ðåêëàìíûõ ðîëèêàõ ðàññêàçûâàëè ïðî Ìèíîòàâðà. Ñàìûìè ñóùåñòâåííûìè, ïîæàëóé, áûëè ñëîâà ïðîôåññîðàôðàíöóçà: «Ìèíîòàâð åñòü ïðîåêöèÿ òâîåãî óìà è, ñëåäîâàòåëüíî, íå êòî èíîé, êàê òû ñàì» (168). Áîëåå ïîíÿòíûì âñå ñòàíîâèòñÿ áëàãîäàðÿ âûñêàçûâàíèÿì Ñëèâà.  ðîìàíå ýòîò ãåðîé ïîÿâëÿåòñÿ ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê Àðèàäíà ðàññêàçàëà ñâîé ñîí î Ìèíîòàâðå. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ó Ñëèâû áîëèò ãîëîâà ñ ïîõìåëüÿ – ïåðâîå, ÷òî îí ãîâîðèò, ýòî: «Ìåíÿ òàøíèòòú. Çäåñü ïèâî èìåèööà?» (34). Ãîâîðèò îí âîîáùå íåìíîãî è èñêëþ÷èòåëüíî íà ñåòåâîì àðãî. Ïîòîì Ñëèâà ïîÿâëÿåòñÿ â êîíöå ÷åòâåðòîé ãëàâû, çàäàâàÿ âñåì ãåðîÿì îøåëîìëÿþùèé èõ âîïðîñ: «Äàðàãèå ôðåíäû à âû íå äóìàëè ÷òî Òèñåé ýòî ÿ?» (177). È äàëåå îáúÿñíÿåò: «Òèñåé ñìîòðèò â çåðêàëî à Ìèíàòàâð ýòî òî ÷òî îí âèäåò ïàòàìó÷òî íà íåì øëåì óæàñà. (...) Áåç Òèñåÿ íåò Ìèíàòàâðà. (...) Øëåì óæàñà ýòî ïðîñòî îòðàæåíèå êîòîðîå Òèñåé âèäåò è áîëüøå íè÷åâî. (...) âû ïðîñòî äåòàëè øëåìà óæàñà. ß ýòî äàâíî ïîíÿë» (179). Òàêèì îáðàçîì, ëàáèðèíò – ýòî íå òîëüêî ìåñòî, â êîòîðîì îêàçàëèñü ãåðîè, ëàáèðèíò – ýòî âåñü ðîìàí (ñâîåîáðàçíîé íèòüþ Àðèàäíû ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïåðå÷åíü öèòàò è àëëþçèé, ñïðÿòàíûõ â ðîìàíå), ðàçãîâîðû ãåðîåâ, èõ æèçíåííûé âûáîð. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ñóòü ïðîáëåìû âåðíî óëîâèë îäèí èç ãåðîåâ – Ìîíñòðàäàìóñ, ñêàçàâøèé: «Ìîæåò áûòü, â ýòîì âñå äåëî. Íå äóìàòü, ãäå âûõîä, à ïîíÿòü, ÷òî æèçíü – ýòî ðàñïóòüå, íà êîòîðîì òû ñòîèøü ïðÿìî ñåé÷àñ. Òîãäà è ëàáèðèíò èñ÷åçíåò – âåäü öåëèêîì îí ñóùåñòâóåò òîëüêî ó íàñ â óìå, à â ðåàëüíîñòè åñòü òîëüêî ïðîñòîé âûáîð – êóäà äàëüøå» (173). 95 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ Èíòåðíåò 2005 – Âñå ìû – â øëåìå. À Ïåëåâèí – â óæàñå. http://www.chas-daily.com/win/2005/11/12/ index.html? Èíòåðíåò 2005à – âûñêàçûâàíèå ïîëüçîâàòåëÿ èíòåðíåòà, Chizh http://groups.rambler.ru/groups/ rambler.foto/5824021.4.html, çàïèñü ÷àòà äîñòóïíà 2005.11.28 Ïåëåâèí 2003 – Ïåëåâèí Â., Èñòîðèÿ Ðîññèè – ýòî ïðîñòî èñòîðèÿ ìîäû, http://www.gazeta.ru/ print/2003/09/02/viktorpelevi.shtml Ïåëåâèí 2005 – Ïåëåâèí Â., Øëåì óæàñà. Êðåàòèôô î Òåñåå è Ìèíîòàâðå, Ìîñêâà, 2005. Òîïîðîâ 2005 – Òîïîðîâ Â., Pelevin – cool. http://www.vz.ru/columns/2005/11/22/13381.html MULTIMEDIJINIS VIKTORO PELEVINO “SIAUBO ÐALMAS” Magdalena Ochniak Santrauka Nuo 2005 metø spalio mënesio su “Siaubo ðalmu”, paraðytu interneto pokalbiø (chat‘ø) forma, rusø skaitytojas gali susipaþinti keturiais bûdais: áprastame spausdintame leidinyje, elektroniniu bûdu internete, audio Ïîëó÷åíî: 2007, èþíü Ïðèíÿòî: 2007, èþíü knygoje ir teatre. V. Pelevinas, meistriðkai naudodamasis antikiniu mitu apie Tesëjà ir Minotaurà, stebi savo herojus virtualaus pasaulio labirinte ir pasiûlo savità laisvës ir pasirinkimo problemos matymà. Àäðåñ àâòîðà: Uniwersytet Jagielloñski Instytut Filologii Wschodniosùowiañskiej 31–120 Kraków al. Mickiewicza 11, POLSKA E-mail: ochniak@interia.pl 96
Мультимедийный “Шлем ужаса” Виктора Пелевина | Multimedijinis Viktoro Pelevino „Siaubo šalmas“

Мультимедийный “Шлем ужаса” Виктора Пелевина | Multimedijinis Viktoro Pelevino „Siaubo šalmas“

Livre